Zalai Hírlap, 1967. március (23. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-09 / 58. szám

2 Vasárnap kezdődnek a választások az OSZSZSZK-ban Podgornij és Brezsnyev beszédet mond Moszkva. (MTI) Befejezés­hez közeledik a választási kampány a Szovjetunióban, ahol március 12-én és 19-én megválasztják a szövetségi köztársaságok és az autonóm köztársaságok legfelső taná­csait, valamint a helyi taná­csokat. Alekszej Koszigin miniszter­elnök nagy visszharagot keltett hétfői választási beszéde után csütörtökön — ugyancsak a Moszkvai Nagy Színházban — Nyikolaj Podgornij, a Legfel­ső Tanács Elnökségének elnö­ke találkozik a szovjet főváros Lening­rád kerületének válasz­tóival. Podgornij a gyűlésen nagy beszédet mond, akár­csak pénteken a Kreml kongresszu­si palotájában Leonyid Brezs­­nyev, aki Moszkva Bauman választókerületének jelöltje. Moszkvában és az OSZSZSZK egész területén március 12-én reggel hat órakor nyitnak a szavazóhelyiségek. A március 8-i nőnappal és a közelgő tanácsválasztásokkal kapcsolatban érdekes az a sta­tisztika, amelyet néhány, szer­dán megjelenő szovjet lap kö­zölt. E statisztika szerint a különböző választott szervek­ben a nők részvételi aránya a Szovjetunióban 29, Svédország­ban 12, az NSZK-ban 7, Ang­liában 3, az Egyesült Álla­mokban 2, Franciaországban 1,6 százalék. A statisztikát egyébként a francia Le Nouvel Observateur állította össze. Koalíciós kormány megalakítását tervezi a DIVFF Nguyen Van Tien nyilatkozata London. (MTI) Freda Cook, a Morning Star angol kommu­nista napilap hanoi tudósítója interjút készített Nguyen Van Tiernnel, a DNFF hanoi képvi­seletének vezetőjével. A dél­vietnami megbízott kijelentet­te, hogy a DNFF fontolóra vette egy koalíciós kormány megalakításának tervét. A koalíció felölelné a fron­ton belül és kívül álló erőket, amelyek készek együttműköd­ni az amerikai agresszió ellen. Mivel Dél-Vietnam területé­nek körülbelül négyötöde és a lakosság tízmilliós tömege a front ellenőrzése alatt áll, már mindenfelé hatalmi bizottsá­gok létesültek a falvaktól a tartományi központokig. Ezek a bizottságok irányítják és szervezik a termelést, a köz­­biztonsági erőfeszítéseket, az önvédelmet, az orvosi ellátást, a kulturális életet és a lakos­ság életszínvonalának emelé­sét. A DNFF már régóta kor­mányként működik, de sok olyan város van, amelynek la­kossága az amerikai megszál­lás miatt egyelőre képtelen bekapcsolódni a front munká­jába — mondotta Nguyen Van Tien. A koalícióban részt venné­nek a vallásos emberek, az értelmiségiek és a nemzeti burzsoázia képviselői is. Együttműködésük alapját az a program képezné, amely a nemzeti függetlenséget, a bé­két, a semlegességet és — vég­ső célként — az ország újra­egyesítését szorgalmazza. Csu­pán azokkal nem tudunk és nem akarunk együttműködni, akik az amerikai agresszorok­­kal kollaborálnak. A tudósító megkérdezte, mi igaz azokból a Saigoni állítá­sokból, hogy „Észak le akarja gyűrni a Délt”. Nguyen Van Tien így válaszolt: „Sem Észak a Déli, sem Dél az Északot nem kívánja hatalmába kerí­teni. Végső célunk az újra­egyesítés, d­e egyelőre a két övezetnek külön-külön kell munkálkodnia”. ★ Saigon. (MTI) A felszabadí­tási arcvonal katonái szerdán hajnalban aknatűz alá vették a Mekong deltájában létesített első amerikai haditámaszpont területét Két évvel ezelőtt éppen ezen a napon kezdődött meg a dél­vietnami amerikai legénységi állomány tömeges feltöltése. 1965. március 8-án a tengerész­gyalogosok osztagai először a Da Nang-i támaszpont köz­e­lében léptek Dél-Vietnam föld­jére. Azóta a tengerészgyalo­gosok létszáma 70 000 főre emelkedett. Merényletek Adenben Összeomlott egy pártszékház Aden (MTI) Adenben ked­den két merényletet követtek el, az egyiket a Dél-arábiai Liga (SAL), mérsékelt irány­zatú adeni párt székhelye, a másikat a párt főtitkára el­len. A merénylet következté­ben a SAL székháza össze­omlott. A gránát, amelyet Seihan Al Habsi, a párt fő­titkára kocsijára dobtak,­ a kocsit felgyújtotta, de a főtit­kárnak nem esett bántódása, mert nem tartózkodott az autóban. A merényletek — mint az AFP írja — a meg­szállt Dél-Jemen felszabadí­­tási frontjának nyílt hadüze­netét jelentik a SAL vezetői ellen, akiket azzal vádolnak, hogy ők lövettek a menetre, amely Makkaui jemeni ellen­zéki vezető három fiának ko­porsóját kísérte a temetőbe, a három fiú is az adeni me­rénylet-sorozatok egyikének áldozata lett. Aden e­gy brit katonai meg­szállás alatt álló negyedében a nacionalisták kedd este grá­nátot dobtak egy vacsorázó társaság közé. Hat angol meg­sebesült, négyen közülük sú­lyosan. A Dél-arábiai Szövetség Tanácsának ügyvezető elnö­ke, Mohammed Hasszán Obali kijelentette, hogy ez év nya­rán az Aden feletti szuvere­nitást a tanácsra ruházzák és hat hónappal később, azaz 1968 elején sor kerülhet a brit gyarmat függetlenségé­nek kikiáltására. Obali hoz­zátette, ez a probléma össze­függ azzal, hogy a szövetség­re bízzák az Aden biztonsá­gáról való gondoskodást. SS K­a (WftEVK­itVGBftBf) Budapestre érkezett Dimcse Belovszki Budapest. (MTI) Dimcse Be­­lovszki jugoszláv külügymi­­niszterhelyettes a Külügymi­nisztérium vendégeként Buda­pestre érkezett. Nasszer rendelete Kairó. (MTI) Nasszer elnök rendeletet adott ki a Legfelső Állami Ellenőrző Bizottság megalakítására. A bizottság el­nökévé Amer marsallt, a köz­társaság első alelnök­ét nevez­ték ki. Nemzetközi szimpózium kezdődik Moszkvában Moszkva. (TASZSZ) Már­cius 9-én Moszkvában nem­zetközi szimpózium kezdődik, amelyen megvitatják a nők­nek a szocialista társadalom­ban betöltött szerepét. Eddig öt világrészből 81 nőküldött­­ség érkezett az értekezletre. Wilson Luxemburgban Luxemburg. (MTI) Wilson brit miniszterelnök, aki ked­den a Közös Piachoz való csat­lakozásáról folytatott tájékozó­dó megbeszéléseinek utolsó ál­lomására, Luxemburgba érke­zett, kedd este a tiszteletére adott vacsora alkalmával megkezdte tanácskozásait a lu­xemburgi kormány tagjaival. Lengyelország kikéri Franz Stangit Varsó. (MTI) A brazíliai rendőrség által letartóztatott Franz Staingit hitlerista hábo­rús bűnöst lengyel bíróság elé kell állítani — mondotta a sajtónak adott nyilatkozatában Czeslaw Pilichowski, a Len­gyelországban elkövetett náci bűncselekményeket kutató bi­zottság igazgatója. ünnepségek Szíriában Damaszkusz. (MTI) Szám­é­ban szerdán megemlékeztek a „március 8-i forradalom” 4. évfordulójáról. A nemzeti ün­nepen katonai díszszemlét és felvonulást tartottak Damasz­­kuszban. Este Nureddin Atasz­­szi államfő nagy fogadást­­ adott. Csombe-per Nairobi. (MTI) Mobutu tá­bornok-elnök katonai bírósága megkezdte a hazaárulással vá­dolt Csombe ügyének tárgya­lásét A vádlott nincs jelen, Madridban tartózkodik és ar­ra készül, hogy rövidesen in­­váziós sereg élén visszatér Kongóba. Nyugat-európai országok közös mesterséges holdja Párizs (TASZSZ) Szerdán Párizsban egyezményt írtak alá, amelynek értelmében az Egyesült Államok vállalja több nyugat-európai ország közös mesterséges holdjának felbocsátását. Az egyezmény alapján amerikai szakemberek Delta típusú rakéta segítségével jut­tatják földkörüli pályára az európai mesterséges holdat, —a Geos—A nevet kap­ta. A felbocsátásra 1968 má­sodik felében kerül sor a Kennedy-foki amerikai űrkí­sérleti telepen. Ezt megelő­zően pályára juttatnak két másik közös európai szput­­nyikot, az Esro—1-et és az Esro—2-t. A Delta rakéta költsége a felbocsátással együtt körülbelül 19 millió frank. A mesterséges hold harmincötmillió frankba ke­rül. ZALAI HÍRLAP kies kirohanások Sukarno ellen Tankok, légelhárító ütegek fedezete mellett tanácskozik Indonézia legfelső törvényhozó szerve Djakarta (MTI) Alig né­hány órával azután, hogy Su­harto tábornok felmentette az 1965-ös hatalomátvételi kí­sérlet felelőssége alól Sukar­­nót, az ideiglenes népi ta­nácskozó gyűlésben újabb éles kirohanások hangzottak el az elnök ellen. A kongresszus befolyásos tagjai közül többen követel­ték Sukarno elmozdítását, szerepének bírói kivizsgálá­sát, annak ellenére, hogy a hatalom tényleges birtokosa, Suharto, éppen ezt akarta el­kerülni. A kongresszus szerdán is tankok, páncélgépkocsik, lég­elhárító ütegek gyűrűjében folytatta tanácskozását. A kedd esti ülésen Sajuti Melik, az úgynevezett 1945-ös nemzedék egyik képviselője, Sukarno harcostársa azt kö­vetelte, hogy Sukarnót vált­sák le és Suhartót nevezzék ki ügyvezető elnöknek. A szónok kérte a kongresszust, hogy tiltsák el Sukarnót a politikai tevékenységtől mind­örökre. (Az „1945-ös nemze­déket" szoros kapcsolatok fű­zik Malik külügyminiszter­hez, aki a Sukarno elmozdítá­sát követelő kampány élén áll.) A Sukarno-ellenes, jobbol­dali diák-akciófront, a KAMI képviselője azzal vádolta Su­­kamót, hogy ő az oka az or­szág minden bajának. A Su­­kamo-barát Indonéz Naciona­lista Párt megbízottja viszont kompromisszumos megoldást sürgetett. Djakarta (MTI) Az indonéz kongresszus szerdán folytatta annak a javaslatnak a vitá­ját, amely szerint Sukarno el­nököt fel kell menteni tiszt­ségéből és meg kell vizsgálni, volt-e kapcsolata a Szeptem­ber 30-a mozgalommal. A Reuter djakartai tudósí­tója szerint a parlament épü­letét körülvevő katonaság megakadályozta, hogy a Su­karno ellen tüntető diákok behatoljanak az épületbe. A tudósító a szerdai vitáról megállapítja, hogy a kong­resszusban a szónokok több-­­­sége támogatta a Sukarno el­­­­távolítására vonatkozó javas­­­­latot. A képviselők lepisszege­­­ték és kifütyülték a Sukarnót­­ támogató Indonéz Nemzeti­ Párt szónokát, aki kijelentet­­­­te, hogy az elnök a legna-­­gyobb indonéz, ugyanakkor figyelmeztette a kongresszust, hogy Sukarno menesztése nem vetne véget a politikai­­ válságnak, hanem csak meg- f­osztaná az indonéz népet. Az Indonéz Nemzeti Párt képvi-­­­selői Sukarno-ellenes elemek­től számos fenyegető névtelen levelet és telefonhívást kap­tak.­­ A jobboldali egyetemi diá­kok képviselője kongresszusi­­ felszólalásában hangoztatta,­ nem szabad figyelembe venni­­ Sukarno régebbi érdemeit,,­­ hanem el kell távolítani az­ elnöki tisztségből és vizsgá­­ latot kell indítani ellene. A­ fegyveres erők képviseletében­­ felszólaló — a tudósító által­ meg nem nevezett — dandár-­ tábornok ugyanakkor hangozt­­­tatta, a kongresszusban he­­ lyet foglaló katonák megaka­­dályoznák az olyan kísérlete-­­ ket, hogy erőszakkal fogad-­­tassanak el határozatot a Su­­karno-ügy kivizsgálására. Fordulat a kínai „kulturális forradalomban"? Peking. (BTA) A kínai „kul­turális forradalom” új sza­kaszba lépett — jelenti a BTA pekingi tudósítója —. A mos­tani helyzetet egyrészt a Liu és Teng vezette Mao-ellenes csoport leverése, másrészt a Mao-csoporton belüli ellent­mondások kiéleződése jellemzi. A Mao-csoportnak sikerült megsemmisítő csapást mérni Liu Sao-csire, Teng Hsziao­­pingre, Tao Csura, Peng Csen­re és másokra. Ennek hatása mind Pekingben, mind pedig vidéken fenyegető méreteket öltött, felkavarta a párt-, ál­lami és a gazdasági kádereket, az ország gazdasági életét. Lin Piao, a Mao-csoport legaktí­­­vabb embere Kang Senre és­ Csen Po-tára, a Politikai Bi­zottság két tagjára, valamint Mao feleségére, Csiang Csingre támaszkodott.­­ Tekintettel a munkásság, a parasztság, a párt­káderek és­ a hadsereg nagy részének el­lenállására, az országban létre­jöttek a nyílt polgárháború ki-­ robbanásának objektív fel­té-­­telei. . ] Ez kiélezte az ellentmondást­ a Lin Piao által képviselt­ „szélsőséges” és a Csou En-laji által képviselt „mérsékelt”­­ erők közt. Az utóbbi időben­­ egyre kevesebbet lehet hallani Lin Piaoról, december óta nem szerepelt nyilvánosan és a néhány héttel ezelőtt Kíná-­­ban járt albán katonai kül­­­döttséget sem fogadta.­­ Úgy látszik, hogy január— február óta Csou En-laj ke­rült előtérbe, aki ugyan támo­gatja a „kulturális forradalom fő irányzatát, Mao politikai irányvonalát, de ellenzi a durv­­va módszerek alkalmazását.­­ Nem mondható, hogy a­ „szélsőséges” erőik beletörőd- t­tek ebbe a helyzetbe — írja a tudósító —. Februárt, márciust­ és áprilist továbbra is a „párt-­ ellenes és revizionista elemek ’­ leveréséért, a hatalom meg­­­szerzéséért vívott harc döntő­ hónapjainak hirdetik. Lapzártakor érkezett kiesett az ETO a KEK-ből Standard Liege—Győri ETO 2:0 (0:0) Tegnap játszották le Liegeben a Standard Liege—Győri ETO visszavágó mérkőzést. Az első félidőben jóformán csak a bel­gák támadtak, a jól szervezett győri védelem azonban min­dent hárítani tudott. Ebben a játékrészben Tóth több biztos gólhelyzetben bravúrral tisztá­zott. Szünet után negyedóra alatt eldőlt a mérkőzés sorsa. Az 55. percben Tóth öklözött ki egy labdát éppen Claessen elé, akinek lövése a belső kapu­fáról jutott a győriek hálójá­ba. 1:0. Néhány perc múlva Galics ívert a kapu elé és Jor­­kiewicz fejjel küldte a labdát a hálóba. 2:0. A gól után a 37 000-es nézősereg úgy ünne­pelte kedvenceit, hogy a játé­kot percekig nem lehetett foly­tatni. Az ETO ezután felha­­­gyott védekező játékával, hi-­­­szen a továbbjutáshoz gólt­ kellett volna lőnie. A támadá­­­­sok azonban nem voltak elég­­ erőteljesek, és igazi nagy gól­helyzet nem is tudott kiala­kulni. Nehezítette a játékot, hogy sok durvaság történt­­ mindkét részről. A két mérkő­­­­zés összesített eredménye 3:2­ a belgák javára, így ők jutot­­­­tak a legjobb négy csapat közé . További eredmények: 1 A Kupagyőztesek Európa Kupájáért: Szlávia Szófia— Servette 3:0 (1:0). Szófia. A­ Szlávia 3:1-gyel jutott a leg­­­jobb négy közé. A Középeurópai Kupáért:­ Ausztria Wien—Dinamo Zág­ráb 3:3 (1:0). (Zágráb).­­ 1967. március 9. Film­színházaink műsora . Zalaegerszeg, Ady Film­színház: 9—12. A hóhér, (sz.). 13—15. Egy magyar síiábob és Kárpáthy Zoltán (sz.), (dupla belyárral). Ma­tiné: 12. A flotta hőse. Nagykanizsa, Béke Film­színház: 9—10. Hívás a 03-on (sz.). 11—12. A rózsa­füzér. Matiné: 12. Cári ke­gyelem. Nagykanizsa, Szabadság Filmszínház: 10—12. A Mo­na Lisa tolvaja (sz.). 13—15. A hóvihar (sz.). Matiné: 12. Én és a gengszter. Andráshida: 9. A titok­zatos szakács (sz.). 12. Tom Jones (sz.). Gelse: 10. Utószezon (sz.). 13. A Mona Lisa tolvaja (sz). Hahót: 11. Utószezon (sz.). 14. A Mona Lisa tolvaja (sz.). Söjtör.­ 12. Utószezon (sz.). 15. A Mona Lisa tolvaja (sz.). Komárváros: 9. A „lord” és bandája. 11—12. Chaplin kavalkád. Lenti: 10—12. Szerelem a megfelelő idegennel (sz.). 13—15. Az én kis feleségem. Matiné: 12. Éljen a Köztár­saság! (sz.). Letenye: 11—12. A hóvi­har (sz.). 14—15. A szere­lem órái (sz.). Matiné: 12. 2x2 néha 5. Csesztreg: 10. Aranysár­kány (sz.). 13. Tom Jones (sz.). Rédics: 11. Aranysárkány (sz.). 14. Tom Jones (sz.). Nova: 12. Aranysárkány (sz.). 15. Tom Jones (sz.). Pacsa: 9. Tom Jones (sz.). 12. Rangon alul (sz.). Pölöske: 11—12. A fekete tulipán (sz.). 15. Chaplin kavalkád. Szepetnek: 9. Utószezon (sz.). 11—12. Hívás a 03-on (sz.). Tűrje: 9. Egy magyar ná­­bob és Kárpáthy Zoltán (sz.). (dupla belyárral). 12. bűntény a leányiskolában. Zalalövő: 11—12. Az én kis feleségem. 14—15. Sze­relem a megfelelő idegen­nel. Matiné: 12. Előttünk jártak. Zalaszentgrót: 10—12. Egy magyar nábob és Kárpáthy Zoltán (sz.), (dupla helyár­ral). 13—15. Bűntény a leányiskolában. Matiné: 12. A híd (sz.). A Zala megyei Moziüzemi Vállalat vándorautójának szélesvásznú műsora A FEKETE tulipán Színes, szélesvásznú fran­cia film. Korhatár nélkül. 9. Résznek, 10. Sand, 11. Csömödér, 13. Pókaszepetk, 14. Zalabér, 15. Tekenye. Szívfájdalmam, Hirosima Szélesvásznú japán film. Korhatár nélkül. 12. Letenye IV. A hóhér Luis G. Berlanga rendezé­sében készült, magyarul be­szélő spanyol—olasz tragi­komédia. A komikus törté­net mögött szenvedélyes társadalomkritika rejtőzik. Kiváló a film rendezése és színészi játéka. A főszere­­­pet Nino Manfred­ alakítja. Ismét bemutatásra kerül Jókai Mór regényéből ké­szült színes, szélesvásznú magyar film, az Egy magyar nábob és Kárpáthy Zoltán CSAK HÁROM NAPIG!

Next