Zalai Hírlap, 1967. március (23. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-09 / 58. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! AZ MSZMP ZALA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIII. évfolyam, 58. szám Ara : SO fillér 1967. március 9., csütörtök Budapestre érkezett Wladislaw Gomulka és Józef Cyrankiewicz Budapest. (MTI) A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága és a forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány meghívására nem hiva­talos látogatásra szerdán Ma­gyarországra érkezett Wladys­­law Gomulka, a Lengyel Egye­sült Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára és Jó­zef Cyrankiewicz, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Lengyel Népköztársaság kormányának elnöke. Fogadásukra a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára, Kál­lai Gyula, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnöke, Biszku Béla és Komócsin Zol­tán, a Központi Bizottság tit­kárai, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, Németh Károly, az MSZMP PB póttag­ja, a budapesti pártbizottság első titkára. Dr. Bíró József, dr. Csanádi György, Nagy Jó­­zsefné, Péter János, a kor­mány tagjai, Pója Frigyes, az MSZMP KB külügyi osztályá­nak vezetője, Pólyák János, az országgyűlés alelnöke, Sarlós István, Budapest főváros taná­csa végrehajtó bizottságának elnöke és Erdélyi Károly kül­­ügyminiszterhelyettes. Jelen volt a fogadtatásnál Jan Kiljanczyk, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete és a nagykövetség több tagja. Ellenzéki kormány alakult Punjab államban is Súlyosbodik a helyzet az indiai Jaipurban Delhi (MTI) Kerala, Bengál, Bihar, Madras és Orissa in­diai államok után Punjabban is ellenzéki kormány alakult. Az IKP Végrehajtó Bizottsá­ga nevében Raj­es­vara Rao főtitkár nyilatkozatot adott, amelyben kifejtette, hogy pártja mindenütt támogatja az ellenzéki kormányok lét­rehozását azok összetételétől függetlenül. Új-Delhi (MTI) Jaipurban, Rajasthan állam fővárosában a keddi véres eseményeket követően megerősített katonai és rendőri járőrök cirkálnak az utcákon. A városban va­sárnap tüntetések kezdődtek amiatt, hogy a választásokon kisebbségben maradt Kong­resszus Párt képviselőjét bíz­ták meg az állam új kormá­nyának megalakításával. A helyi kormányzat vezetői sze­rint a tüntetők kedden meg­támadták a karhatalmat és az önvédelemből használta fegy­verét. Ellenzéki politikusok szerdán kijelentették, hogy a kiadott hivatalos jelentéssel szemben a keddi összetűzé­seknek nem hat halálos áldo­zata és mintegy 30 sebesültje volt, hanem a halottak száma eléri a harmincat és igen sok a sebesült. A hatóságok a zavargásokkal kapcsolatban vasárnap óta 328 személyt vettek őrizetbe. A városban kijárási tilal­mat rendeltek el, a közhiva­talok, iskolák és üzletek szerdán zárva maradtak. A legújabb jelentések a ra­­jastani helyzet súlyosabbra fordulásáról számolnak be. Jaipurban kijárási tilalmat léptettek életbe. Gajatri Devi Maharani, a jaipuri maha­radzsa felesége, a Szvatantra Párt vezetője Delhibe utazott, s itt a miniszterelnök és köz­­társasági elnök közbenjárását kérte a főminiszter döntésé­nek megváltoztatása érdeké­ben, aki mint ismeretes a Kongresszus Pártnak adott megbízást kormányalakításra annak ellenére, hogy az el­lenzék szerint az ő parlamen­ti híveinek száma nagyobb. Kalkuttában, a Nyugat-Ben­­gália fővárosában a rendőr­ség bejelentette, hogy össze­esküvést fedeztek fel. Az ösz­­szeesküvők Adzsai Mukerdzsi miniszterelnököt olyan módon akarták megölni, hogy sze­mélygépkocsijának egy súlyos teherautóval akartak neki­hajtani. A DPA új-delhi tudósítója megállapítja, hogy néhány nappal az új indiai miniszter­­elnök kijelölése előtt a ku­lisszák mögött heves harcok folynak. A jobboldali beállí­tottságú Deszai, aki Nehru kormányában pénzügyminisz­ter volt, továbbra is fenntart­ja igényét a miniszterelnöki székre. A Kongresszus Párt vezetői ugyanis szerették vol­na rávenni Deszait, hogy lép­jen vissza a jelöléstől, így le­hetővé téve a miniszterelnök egyhangú megválasztását. Deszai múlt év januárjában, Sasztri halála után már kí­sérletet tett a miniszterelnök­ség megszerzésére, de akkor pártjának vezetősége 2:1 arányban leszavazta. Budapesten tárgyalt a bolgár külügyminiszter Basev elutazott hazánkból Budapest (MTI) A Bolgár Népköztársaság külügymi­nisztere, Ivan Basev és fele­sége, akik Péter János kül­ügyminiszter vendégeiként rövid időre megszakították útjukat Budapesten, szerdán hazautaztak. A bolgár külügy­miniszter budapesti tartózko­dása során baráti eszmecserét mutatott a magyar külügy­miniszterrel időszerű nemzet­közi kérdésekről. A bolgár vendégek búcsúz­tatására a Ferihegyi repülő­téren megjelent Péter János külügyminiszter és felesége, valamint a külügyminiszté­rium több vezető munkatársa. Jelen volt V. Bogdanov, a Bolgár Népköztársaság buda­pesti nagykövete a nagykö­vetség munkatársaival. Kőszegtől az Adriáig Jugoszlávia is csatlakozott a Barátság útja tervezethez Mint arról már korábban hírt adtunk, idegenforgalmi szakembereink a kőszegi h­a­­­tárátkelőtől a rédicsi határál­lomásig húzódó útszakaszt — a régi római alapokon nyugvó 100 kilométeres útvonalat — a Barátság út­jává akarják kiépí­teni. Országos és megyei szervek ezügyben kedden Szombathe­lyen, tegnap pedig Lentiben folytattak tárgyalásokat. A lenti tárgyaláson megjelentek több intézkedésben meg is egyeztek. A legjelentősebb tény, hogy jugoszláv szomszédaink csat­lakoztak a magyar kezdemé­nyezéshez. Hazájukban — ugyancsak a régi római út nyo­main — Lendva, Muraszom­bat, Maribor, Ljubljana érin­tésével 360 kilométeres sza­kaszt jelöltek ki, melynek vég­pontján, az Adria partján épült Koper városka van. A Barátság útvonala így tehát Kőszegtől Koperig immár 460 kilométer. A tárgyaláson résztvettek jugoszláv részről Garba Stefan a Jugoszláv „Kompas” ide­genforgalmi hivatal m­urska sobotai vezetője, Mravlja Te­­ne, a Maribori Útépítő Válla­lat igazgatója, továbbá dr. Ha­jós Ferenc, a lendvai Nemze­tiségi Bizottság elnöke és Var­ga Sándor, a lendvai szkups­­csina alelnöke. Magyar részről Bogár Lajos, a lenti járási tanács vb. el­nöke vezette a tárgyalásit, me­lyen a KPM Közúti Igazgató­ságának vezetője és főmérnö­ke, Zsiborás József és Lendvai Dénes, továbbá Seben Mátyás, a zalai Idegenforgalmi Hivatal vezetője vett részt. A tárgyaló felek több rész­letkérdésben máris megállapo­dásra jutottak, így megegyez­tek abban, hogy a Barátság út­ja útelágazóinál e célra ter­vezett egyezményes jelek iga­zítják útba a turistákat. Ha­tározat született arról is, hogy három nyelvű — magyar, szlo­vén és német — brosúrát ad­nak ki közösen. Ezen feltünte­tik az útvonal nevezetességeit, továbbá azokat a pihenő par­kokat, amelyeket a Barátság útja patrónusai — különböző európai országok — rendeznek be a saját elképzeléseik sze­rint. A Barátság útja ünnepélyes avatására április 30-án és má­jus 1-én kerül sor. Több javas­lat született a rédicsi ünnep­séggel kapcsolatban, melyen közös zászlófelvonás, majd ma­gyar—szlovén kultúrműsor szerepel a programban. Elvi megállapodás történt arról is, hogy milyen útépítési felada­tokat kell a két országban el­végezni annak érdekében, hogy a Barátság útján zavartalan lehessen az autós turisták uta­­zós"" Választási nagygyűlések Apró Antal elvtárs Szegeden mondott beszédet Apró Antal, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyette­se szerdán Szegedre látogatott. A vendég a megye és a város párt- és állami vezetői társa­ságában a déli órákban meg­tekintette Szeged egyik új ne­hézipari üzemét, a Magyar Ká­belművek szegedi gyáregysé­gét Az üzemben Apró Antal hosszasan elbeszélgetett a munkásokkal, majd a gyár zsúfolásig megtelt művelődési termében rendezett választási nagygyűlésen vett részt. A gyű­lésen a kábelgyáriakon kívül tucatnyi környékbeli gyár dol­gozóinak küldöttei is megje­lentek. Részt vett a gyűlésen Győri Imre, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Csongrád megyei pártbizottság első titkára, Csongrád megye 9-es számú választókerületének képviselőjelöltje is. A gyűlést Perjési László, az MSZMP Szeged városi bizott­ságának első titkára nyitotta meg. Bevezetőjében a nemzet­­közi nőnap alkalmából köszön­tötte a jelenlevő asszonyokat és lányokat. Ezután Apró An­tal, Szeged 1. számú választó­kerületének képviselőjelöltje mondott beszédet. Apró Antal a kábelgyári gyűlés után a szegedi Haladás Termelőszövetkezetbe látogatott, ahol a vendégek megtekintet­ték a szövetkezet kertészetét, termálvízzel fűtött, hatalmas üvegházait. Eredményeink arról tanúskodnak, hogy a párt politikája helyes, megnyerte a tömegeket Újvári Sándor elvtárs beszélt a nagylengyel­ ola­j­mini­kusok választási nagygyűlésén Az MSZMP olajipari bizottsága, a Hazafias Népfront gel­lén­­házi elnöksége tegnap délután, a Bartók Béla művelődési ott­hon színháztermében választási nagygyűlést rendezett. Az elnökségben foglalt helyet Újvári Sándor, a megyei párt­­bizottság titkára, Tóth József, az olajipari pártbizottság meg­bízott titkára Csörgits József országgyűlési képviselő­jelölt, a helyi tanács és az olajüzem dolgozóinak képviselői. A nagygyűlés elnöki tisztét Tóth József töltötte be. Köszön­tötte a megjelent dolgozókat, méltatta a választások jelentő­ségét, majd fölkérte Újvári Sándor elvtársat beszédének i­­eg­­tartására. Újvári Sándor elvtárs beszéde — Az országgyűlési képvi­selő- és tanácstagválasztás ál­lami, társadalmi életünk ki­emelkedő jelentőségű politikai eseménye — mondotta elöljá­róban Ujvári elvtárs. — Fel­fokozott érdeklődés és politi­kai aktivitás nyilvánult meg az elmúlt hetekben a jelölő gyűléseken és az eddigi vá­lasztási gyűléseken is. Szám­adást, értékelést végzünk az elmúlt négy évben végzett munkáról, és vázoljuk a jövő feladatait, azt a programot, amelyről az eddigiek során véleményt nyilvánított az or­szág népe, és szavazatával erősít meg március 19-én. Ezt követően foglalkozott az előadó a jelölő gyűlésekkel, a választópolgárok aktivitásá­val, amelynek jellemzője volt a nagyfo­kú felelősségérzet, a köz­ügyek előtérbe kerülése, számos észrevétel és ja­vaslat elhangzása. Foglalkozott az elmúlt tíz év­ben elért ipari, mezőgazdasá­gi eredményekkel, az életszín­vonal emelésével, kulturális életünk alakulásával, majd így folytatta: " Hazánkban ma szilárd néphatalom, törvényes rend és nyugalom van, ez egész to­vábbfejlődésünk alapvető fel­tétele. A második ötéves terv­ben elért eredményeink is igen jelentősek. Az ipari ter­melés 47 százalékkal, a mező­gazdasági termelés 10, és a nemzeti jövedelem 25 száza­lékkal nőtt öt év alatt. A sze­mélyi jövedelmek emelkedé­sét mutatja, hogy a takarék­­betétek összege ugyanezen idő alatt kétszeresére nőtt. Me­gyénkben is nagyarányú fej­lődés tapasztalható. Folytató­dott az iparosítás, s az állami iparban ötezer fővel nőtt, a szövetkezeti iparban pedig másfélsze­resére emelkedett a fog­lalkoztatottak száma. Elemezte a­­továbbiakban az export alakulását, az új üze­mek létesítését, a mezőgazda­ság, a kereskedelem, az egész­ségügy és a közoktatás hely­zetét. Foglalkozott az olajipar elmúlt öt évben elért eredmé­nyeivel, a gondokkal, s meg­állapította : " Az olajipar dolgozói, a számos nehézség ellenére, az elmúlt években igen tisztelet­reméltó és becsületes munkát végeztek, amellyel kivívták az egész társadalom megbecsülé­sét. Ezért köszönet és megbe­csülés illeti őket — mondotta a szónok. — Az eredmé­nyeinkről mostanában több­ször beszélünk, ezt tesszük azért, mert sokszor észrevét­lenül elmegyünk a mi alkotó munkánk eredményei mellett, s többször csak a hibákat, ba­jokat említjük. Pedig eredményeinkre büszkék lehetünk, mert ezek a mi munkánk gyümölcsei. Eredményeink arról tanús­kodnak, hogy a párt politikája helyes, megnyerte a tömege­ket. Erősödött a népi, nemzeti egység, az összefogás, s min­denki látja, hogy érdemes en­nek a politikának a végrehaj­tásáért dolgozni. A tervekről és a feladatok­ról szólva elmondotta Ujvári elvtárs, hogy feladatainkat a IX. pártkongresszus határozta meg. Tovább folytatjuk az ed­dig bevált helyes politikát, erősítjük szocialista rendsze­rünket, amely továbbfejlődé­sünk alapja. Javítanunk kell gazdálkodásunkat az élet min­den területén, amely a dolgo­zók életkörülményeire is ked­vezően hat. Részletesen ele­mezte ezután a harmadik öt­éves terv célkitűzéseit, amely további iparosodását jelenti Zala megyének. Vázolta az olajipar terveit, s az ez évi nagyobb beruházásokat. Majd a gazdasági életünkben végbe­menő változásról, az új gazda­sági mechanizmus bevezetésé­ről beszélt.­­ Legfontosabb feladatunk megismerni és megismertetni, hogy mit jelent a vezetőknek, s mit jelent a dolgozóknak az új gazdasági mechanizmus. Alaposan fel kell rá készülni. A lényege: ha jól alkalmazzuk, jelen­tősen megtorsíthatja fej­lődésünket. Az olajbányászok előtt is igen nagy feladatok állnak megva­lósításként a harmadik ötéves tervben. Arra kérjük őket, hogy minden erőt, lehetőséget használjanak fel a kőolaj- és a gáztermelés fokozására, mert nagy szüksége van rá népgazdaságunknak. A továbbiakban a párt és a kormány, a nép életkörülmé­nyeinek javítására tett intéz­kedéseit ismertette, és foglal­kozott a kulturális és ideoló­giai munkával. — Be kell látni, hogy nö­vekvő feladatainkat csak úgy tudjuk jól végezni, ha erre politikailag, szakképzett­ségben, kulturáltságban is felkészítjük az embe­reket — mondotta Újvári elvtárs. — Ezért az ideológiai és kulturá­lis nevelő munkát a megfelelő rangra kell emelni, és így kell vele foglalkozni. Nagyon fon­tos egész tudatformáló mun­kánk hatékonyságának növe­lése.­­ Politikánk alapja a jövő­ben is a szocialista nemzeti egység politikájának tovább­folytatása, erősítése. Mindenkit tömörítünk eb­be a nemzeti egységbe, aki hajlandó dolgozni a szocializmusért, hiszen feladatainkat csakis közösen, együttes erővel, ösz­­szefogással tudjuk megvalósí­tani. Célkitűzéseink valóra­­váltásához kemény munkára lesz szükség. A munka során gondjaink,, nehézségeink is lesznek, de jó szándékkal, ösz­­szefogással, szorgalmas mun­kával képesek leszünk ezek leküzdésére, nagy feladataink megvalósítására — mondotta Újvári elvtárs. Ezután a nemzetközi hely­zet alakulásáról hazánk kül­politikájáról szólt. A nagy tapssal fogadott be­széd után a nagygyűlés Tóth József zárszaival ért végett.

Next