Zalai Hírlap, 1967. május (23. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-03 / 102. szám

edfi?, május X ZALAI HÍRLAP Káprázatos díszszemle a moszkvai Vörös téren Moszkva: A vasárnapi hó­záporok után hétfőn kristály­­tiszta, napsütéses időben ke­rült sor a szovjethatalom ju­bileumi évének első dísz­szemléjére a moszkvai Vörös téren. A szemlét Andrej Grecsko marsall fogadta. Moszkvai idő szerint dél­előtt 10 órakor foglalták el helyüket a Lenin-mauzóleum mellvédjén az SZKP KB Po­litikai Bizottságának tagjai, élükön Leonyid Brezsnyevvel, a párt és a kormány vezetői, a szovjet hadsereg marsall­­jai. Jevgenyij Ivanovszkij pán­­célosaltábornagy, a moszkvai katonai körzet parancsnoká­nak első helyettese volt ezút­tal is, akár a múlt évben no­vember 7-én, az impozáns díszszemle parancsnoka. A je­lentéstétel és a csapatok üd­vözlése után Grecsko mar­sall mondott beszédet A szovjet honvédelmi mi­niszter szólt a szovjet nép si­kereiről, a szocialista világ­rendszer erősödéséről. Hang­súlyozta, hogy a szovjet ál­lam lenini külpolitikája a kommunizmus építésének ér­dekeit szolgálja. Az SZKP fáradhatatlanul harcol a szo­cialista világrendszer, a nem­zetközi kommunista mozga­lom egységének további erő­sítéséért, minden módon tá­mogatja a népek nemzeti fel­szabadító harcát Grecsko marsall rámuta­tott, hogy „Sokkal hamarabb ütne a vietnami agresszió ösz­­szeomlásának órája, ha a szo­cialista országok, Kínát is be­leértve, akcióegységben nyúj­tanának segítséget a testvéri vietnami népnek.” A minisz­ter a Szovjetunió aktív és sokoldalú segítségéről biztosí­totta a vietnami népet Távolból tüzérségi dísz­össztűz jelezte a katonai fel­vonulás kezdetét. Fehér kesz­tyűs kisdobosszázad nyitotta meg a szemlét, majd dísz­egyenruhában következtek a katonai akadémiák hallgatói. Minden akadémia díszszáza­da élén sötétkék, aranysujtá­­sos egyenruhában öt tábornok haladt, az akadémiák pa­rancsnokai és tanárai. Mögöt­tük három tiszt vitte az aka­démiák zászlóit. A gépesített lövészek a pán­céltörő „rakétabébik” három változatát is felvonultatták. Az ejtőernyősök új égszínkék egyenruhá­jukban mutatkoz­tak be, a légidesszant kötelé­kek páncélosainak oldalára festett kettős ejtőernyő érzé­keltette, hogy a szovjet harc­kocsik ma már szárazon, ví­zen és levegőben egyaránt el­­jutnanak a hadműveletek színterére. Felsorolni is nehéz, hány­féle irányított lövedékkel, ra­kétával rendelkezhetnek a szovjet fegyveres erők. Ezen a szemlén a harcászati, had­műveleti, hadászati rakéták, terepszínű és ezüstös, egy-, két-, négyhajtóműves, egyes és pározott, önjáró és vonta­tott, folyékony és szilárd üzemanyagos rakéták széles skáláját láttuk felvonulni. A titokzatos „antirakéták”, a tenger mélyéről startoló hadi­tengerészeti rakéták, az inter­kontinentális ballisztikus,­ vé­gül pedig az úgynevezett or­­bitán­s rakéták ismét meg­győző bizonyságot nyújtottak a szovjet hadsereg fegyverze­tének sokoldalúságáról. A dübörgés elcsendes­­illésé­vel lágy dallamok töltötték be a teret. Moszkva sportolói mutatták be szellemes ösz­­szehangolt gyakorlataikat. A szovjet főváros kerületei­nek dolgozói két órán keresz­tül vonultak át a Vörös téren. Gyermekzsivaj, taps, éljenzés, zeneszó töltötte meg az egész környéket, hatalmas léggömb­parádé kísérte a felvonulást. Az este a Vörös téren, a Lenin-hegyen és a szovjet fő­város tucatnyi más pontján színes tűzijátékkal folytatódó ünnepség a keddi munkaszü­neti napon is tart. Ünnepségek világszerte Hanoi: A háborús körülmé­nyek között folyt le május 1. megünneplése Hanoiban. A harcoló Vietnam fővárosának lakossága nem tartott május elsejei felvonulást, a nép nem ment ki az utcákra. Az ünnep alkalmából va­sárnap este a városi színház­ban gyűlést tartottak. Az ünnepi gyűlés részvevői határozatot hoztak, amelyben hálájukat fejezték ki a nem­zetközi munkásosztálynak a testvéri szolidaritásért és felhívták a világ népeit, hogy fokozzák a harcot az ameri­kai imperialisták vietnami gaztettei ellen. Az amerikai agresszorok május elsején is folytatták lé­gitámadásaikat a VDK ellen. A nap folyamán háromszor rendeltek el légiriadót Hanoi­ban. ők Május elsején katonai dísz­szemlét rendeztek a demokra­tikus Berlinben. Szófiában mintegy kétszázezren vettek részt a hagyományos felvonu­láson. A bukaresti, prágai varsói, belgrádi dolgozók fel­vonulása több órán át tartott Phenjanban a felvonulók az amerikai imperialisták kiűzé­séért és Korea egyesítéséért tüntettek. Ulánbátorban száz­ezer dolgozó vett részt az ün­nepi menetben. Tokióban, az olimpiai faluban nagygyűlé­sen méltatták május elseje je­lentőségét. Pekingben a „kul­turális forradalom” jelszavai­val zajlott le az ünnepség. Hollandiában főleg Utrecht­ben, Amszterdamban és Há­gában tartottak nagy felvonu­lásokat május elseje alkalmá­ból. Mindhárom városban a köztársaságot éltették. A svéd fővárosban, zuhogó esőben mintegy 15 000-en vet­tek részt a délutáni hagyomá­nyos felvonuláson. A tüntetők a felvonulás után a téli sta­dionba mentek, hogy meg­hallgassák a vezető politiku­sok beszédeit. Mint az AFP írja, tapsviharral köszöntötték azt a kisebb tüntető csopor­tot, amely Peter Weissnek, a világhírű német származású írónak a vezetésével a követ­kező feliratot magasra tartva vonult be a sportcsarnokba: „Támogassátok a vietnami háborús bűnöket kivizsgáló nemzetközi bizottságot”. A malmöi gyűlésen Erlan­­der miniszterelnök Nor­­koepingben pedig Nilsson külügyminiszter mondott be­szédet. Mindketten elítélték az Egyesült Államok vietnami háborúját Május elseje alkalmából nagyszabású tüntetést rendez­tek Londonban a nyomdászok és az építőmunkások. A fel­vonulók a kormány bérrögzí­tő akciói ellen tiltakoztak. El­ítélték a dolgozók létérdekeit támadó kormánypolitikát Párizsban a szakszervezetek székháza előtt tartott nagy­gyűlésen a baloldali egység és a nemzetközi munkásszolida­­ritás jegyében ünnepelték meg május elsejét Hétfőn felavatták a Barátság Útja zalai szakaszát is Ötezres tömeg Rédicsen Vasárnap Vas megyében zajlottak az ünnepségek. Kő­szegen, majd Szombathelyen avatták a Barátság Útja vasi szakaszát, majd a nemzetközi delegáció Körmenden szállt meg. A ragyogó május elsejei napsütés a koradélelőtti órák­ban már Zalalövőn köszöntöt­te az osztrák, a jugoszláv, a lengyel, a csehszlovák, a szov­jet és a román vendégeket és a delegáció magyar tagjait Dr. Nagy László, az Idegen­­forgalmi Hivatal nemzetközi osztályának vezetője köszön­tötte az ünnepségre egybe­gyűlt zalalövőieket, a környe­ző községek vendégeit, a Ma­gyar Autóklub zalaegerszegi csoportjának túrázóit A kö­szöntő szavak után a falu központjában felavatták a Ba­rátság Rózsaligetét és dr. Erich Oberländer, az Osztrák Idegenforgalmi Szövetség képviselője, Rudi Csacsino­­pics, a Szlovén Szocialista Köztársaság Tanácsának tag­ja és dr. Nagy László, elültet­tek egy-egy tő rózsát. A mintegy száz kocsiból ál­ló autókaraván ezután foly­tatta útját, de előbb lerótta obulusait a hajdani római hí­don áthaladva a korhű öltö­zékben dárdáikat villogtató „római harcosokénak. Ked­ves meglepetésként hatott va­lamennyi részvevő számára a Kálócfa és Zalabaksa között a boszorkányos gyorsasággal felépített stílszerű erdei pi­henő, a Mókus-csárda. Az új avatáson résztvevő gépkocsik szám­a ekkor már mintegy 150-re szaporodott A hatal­mas gépkocsi oszlopot még nagyobb tömeg várta a rédi­­csi határállomáson, a Barát­ság Útja magyarországi sza­kaszának végpontjánál. A ha­társorompó két oldalán ötez­res tömeg hallgatta meg Kiss Gyulának, a Zala megyei ta­nács vb elnökhelyettesének avatóbeszédét majd Rudi Csacsinovics köszöntőjét és dr. Erich Oberländer üdvözlő szavait. Mindhárom szónok egyetértett abban, hogy azon az úton, melyen valaha a ró­mai légiók haladtak, újabb és újabb népek leigázására, majd a második világháború­ban a fasiszta seregeknek is felvonulási útja volt ezután csak olyan emberek járjanak, akik békés szándékot horda­nak szívükben. Az idegenfor­galom út a barátsághoz, a személyes kapcsolatok a béke őrzői, elmélyítői és ehhez a technikai eszköz a Barátság Útja. Az ünnepség hivatalos része után a Lenti Gimnázium ka­marakórusa, a lendvai általá­nos iskola tamburazenekara és népi tánc csoportja, majd a Zalai Együttes adott színes műsort. A delegáció tagjai közös ebéden vettek részt az olga­­majori vadászkastélyban, majd megtekintették Rádihá­­zán a kétnapos területi lovas­bajnokság befejező részét, es­te pedig az egervári várban találkoztak a környék fiatal­jaival. A Barátság Útja avatása iránti érdeklődés az idegen­­forgalmi szakemberek vára­kozását is felülmúlta, és hogy a folytatás sem lesz rosszabb, azt bizonyítja az osztrák és jugoszláv részről máris meg­nyilvánuló érdeklődés, ötezer fős tömeg gyűlt össze a Barátság Útja ünnepélyes megnyitóján Rédicsen. Ké­pünkön az érdeklődők a lenti gimnázium kamarakórusának produkcióját hallgatják. (Mészáros Ferenc felvétele) Május 18-án kezdődnek a genfi leszerelési tárgyalások Genf. (MTI). A tizenhét ha­talmi genfi leszerelési értekez­let társelnökei — a Szovjet­unió és az Egyesült Államok küldötte — kedden javasolták, hogy az eredetileg kitűzött időpont, május 9-e helyett a konferencia csak május 18-án kezdje meg ismét munkáját. Brezsnyev vezetésével Szovjet pártküldöttség utazik Bulgáriába Moszkva. (TASZSZ) A Bol­­gár Komunista Párt Központi Bizottságának és a Bolgár Nép­­köztársaság Minisztertanácsá­nak meghívására május első felében szovjet párt- és kor­mányküldöttség utazik hivata­los látogatásra Bulgáriába Leonyid Brezsnyevnek, a M­SZKP Központi Bizottsága fő­titkárának vezetésével. A látogatás idején aláírják az új bolgár—szovjet barátsá­gi, együttműködési és kölcsö­nös segélynyújtási szerződést Amerikai csapatösszevonások Észak-Vietnam határán Szárazföldi támadás készül a VDK ellen ? Washington. (MTI) A viet­nami helyzet veszélyesen em­lékeztet arra az időszakra, amikor az amerikai csapatok Koreában átlépték a 38. szé­lességi fokot — jelentette ki kedden Mike Mansfield, az amerikai szenátus demokrata pártcsoportjának vezetője. Wa­shingtoni politikai megfigye­lők felhívják a figyelmet arra, hogy az amerikai hadvezetés igen nagy erőket összpontosí­tott a vietnami demilitarizált övezet tőszomszédságában. Bár a saigoni parancsnokság ezt azzal indokolja, hogy „nagy­szabású támadás” várható eb­ben az övezetben, egyes kato­nai szakértőik rámutatnak: ka­tonai körökben régóta hall­ható az a követelés, hogy in­dítsanak inváziót a VDK el­len. A szenátus demokrata párt­csoportjának vezetője egyéb­ként rendkívül borúlátó képet adott a háború alakú­sáéról és kijelentette, valószínű, hogy Johnson elnök rövidesen újabb nagy erősítéseket küld Viet­namba.• Stockholm­ (MTI) Stockholm­ban kedden délelőtt megkezd­te munkáját a Lord Bertrand Russel kezdeményezésére élet­­rehívott nemzetközi társadal­mi bíróság, amely kivizsgálja az Egyesült Államok Vietnam­ban elkövetett háborús bűneit. Maga Lord Russel, aki 95 éves, egészségi állapotára való tekintettel nem vesz részt az ülésen, azonban a megnyitó alkalmával lejátszották mag­netofon-szalagra rögzített be­szédét. A bíróságot azért hoztuk létre, mert naponta ostromol bennünket a példátlan bűnök bizonyítékainak áradata — hangoztatta az angol filozófus megnyitó nyilatkozatában. Mindennap nő a borzalom, amelyet a vietnami nép ellen elkövetnek. Vizsgálunk, hogy leleplezzünk. Bizonyítunk, hogy vádoljunk. Az emberek tudatára appellálunk, hogy tömegellenállást teremtsünk. A Thamt újabb felhívása a görög kormányhoz New York­ (MTI) Nyugati hírügynökségek jelentése sze­rint U Thant ENSZ főtitkár hétfőn újabb fel­hívást adott át Görögország állandó ENSZ- kép­viselőjének. A főtitkár má­sodszor is felszólította az athéni katonai kormányt a po­litikai foglyokkal való ember­séges bánásmódra. Előzőleg Fedorenko, a Szovjetunió ál­landó ENSZ-képviselője közöl­te U Thanttal, hogy különböző hírek arra utalnak, miszerint tömeges öldöklésre készül a görög katonai diktatúra a leg­kiválóbb görög haladó szemé­lyiségek, köztük Manolisz Gle­­nosz ellen. Az AP athéni tudósítójának helyzetjelentése szerint az új katonai kormány eddig sem kormányprogramot, sem vala­miféle kormányzati tervet nem közölt. Megfigyelők sze­rint a türelmetlenség és az ellenlk­ezés állandóan nő és nem zárják ki annak lehető­­ségét, hogy Görögországban rövidesen fegyveres ellenállás­ra is sor kerül. Angol-amerikai csapatkivonás az NSZK-ból Washington­ (MTI) Washing­tonban, Londonban és Bonn­ban kedden egyidejűleg közzé­tették az 1966 óta folyó há­romhatalmi megbeszélésekről kiadott hivatalos záródoku­mentumot. Eszerint a tárgya­lásokon résztvevő küldöttségek megegyeztek a Nyugat-Német­­országban állomásozó ameri­kai és angol csapatok fenntar­tási költségeinek csökkentésé­ről. A megegyezés értelmében az Egyesült Államok és Nagy- Britannia 1968. j­anuár 1-től kezdve negyvenezer főnyi ka­tonaságot és több mint száz szuperszonikus bombázót von vissza az NSZK-ból. 3 Nagy-Britannia a Közös Piac mellett elöntött Az angol kormány határozata London­ (MTI). Az angol kormány kedden háromórás minisztertanácsot tartott, s ezen úgy döntött, hogy Nagy- Britannia kérni fogja felvéte­lét a Közös Piac tagállamai közé. Wilson miniszterelnök a döntést délután jelentette be az alsóházban, s közölte, hogy a kormány felvételért folya­modik az európai szén- és acélközösségnél, valamint az Euratomnál is. Wilson kijelentette, hogy „Az angol kormánynak megnyug­tató választ kell kapnia azok­ra a problémákra vonatko­zóan, amelyekben nehézséget lát a maga szempontjából”. Kitért az egyik legkényesebb kérdésre ,a Közös Piac mező­­gazdasági politikájára is. Mint mondotta, Angliának „reális álláspontra kell helyezkednie, el kell ismernie, hogy a gazda­sági közösség mezőgazdasági politikája a közösség szerves összetevője, s mint ilyenhez alkalmazkodni kell hozzá.” Wilson „történelmi döntés­nek” nevezte az angol kor­mány elhatározását. London. (MTI). Edward Heath, a konzervatív ellenzék vezére melegen üdvözölte a kormány döntését. Újabb sztrájk Adenben Szanaa­ (TASZSZ). Adent hétfőn — akárcsak egy hónap­pal ezelőtt — ismét általános sztrájk bénította meg. A vá­rosi közlekedés szünetel, az üz­leteket bezárták, s a kikötő­ben is leállt a munka. A május 1-i sztrájkra a „Megszállt Dél-Jemen Felsza­­badítási Frontja”, valamint más dél-arábiai hazafias szer­vezetek felhívására került sor. A város több körzetében a ha­zafiak és a katonai rendőrség között összetűzések voltak, amelyeknek több halálos ál­dozatuk van. Othman sejkség körzetében vasárnap aknára futott egy iskolásgyermekeket szállító autóbusz. A robbanás követ­keztében hat gyermek és a gépkocsivezető életét vesz­tette. A megszállt Dél-Jemen Fel­szabadítási Frontja (Flosv), valamint az adeni szakszerve­zeti kongresszus a nemzetközi munkásszervezetekhez küldött táviratában a megszálló brit csapatokat teszi felelőssé az Incidensért, és követeli fele­lősségre vonásiakat.

Next

/
Thumbnails
Contents