Zalai Hírlap, 1977. október (33. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-04 / 233. szám

2 KÖZÖS KÖZLEMÉNY Enrico Berlinguer magyarországi látogatásáról Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak meghívására Enrico Ber­linguer, az Olasz Kommunista Párt főtitkára 1977. szeptem­ber 30-tól október 3-ig baráti látogatást tett Magyarorszá­gon. A látogatás során Kádár János és Enrico Berlinguer szívélyes, elvtársi légkörben, a kölcsönös szolidaritás és megértés szellemében megbe­széléseket folytattak, s tájé­koztatták egymást pártjaik helyzetéről, tevékenységéről, soron következő feladatairól és véleményt cseréltek a nem­zetközi helyzet, valamint a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom időszerű kérdéseiről. Enrico Berlinguer gazdaság­­politikai kérdésekről eszme­cserét folytatott Németh Ká­rollyal, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjával, a Közpon­ti Bizottság titkárával. A megbeszéléseken részt vett Anselmo Gouthier, az OKP Központi Bizottság tit­kárságának tagja és Berecz János, az MSZMP KB külügyi osztályának vezetője. A tárgyalásokon kifejezésre jutott, hogy az Olasz Kommu­nista Párt nagyra értékeli a magyarországi szocialista épí­tőmunka tapasztalatait, ered­ményeit. Az MSZMP képvise­lői tolmácsolták a magyar kommunisták szolidaritását és támogatását ahhoz a harchoz, amelyet az olasz kommunis­ták folytatnak a nép széles rétegeinek létérdekeit érintő válság áthidalásáért, az olasz társadalom demokratikus megújhodásáért, a haladást és a békét szolgáló olasz politika előmozdításáért Az MSZMP és az OKP ve­zetői úgy értékelték, hogy to­vábbi erőfeszítések szüksége­sek valamennyi haladó és de­mokratikus erő bevonásával az enyhülési folyamat útjában álló akadályok elhárítása, a fegyverkezési hajsza megféke­zése, a világ különböző részein meglevő konfliktusok megol­dása érdekében. Kifejezték re­­ményüket, hogy az európai biztonsági és együttműködési konferencia belgrádi találko­zója a résztvevő államok kép­viselői konstruktív fellépésé­nek eredményeként hozzájá­rul a helsinki záróokmányban foglaltak maradéktalan és kö­vetkezetes végrehajtásához, a békét, a biztonságot és az or­szágok közötti kapcsolatok fejlesztését szolgáló elvek és előírások betartásához. A két párt képviselői kife­jezték szolidaritásukat és tá­mogatásukat azzal a harccal, amelyet a nemzeti felszabadí­tó mozgalmak a teljes nem­zeti függetlenség kivívásáért, a neokolonitalizmus ellen, a társadalmi felemelkedésért folytatnak. Elítélik a fajüldöző rendszerek politikáját és tá­mogatást nyújtanak ahhoz, hogy Afrika népei véglegesen megszabaduljanak a gyarmati uralom rendszerének marad­ványaitól. Az MSZMP és az OKP ve­zetői aláhúzták a kommunista és munkáspártok közötti sza­bad és őszinte eszmecsere, az internacionalista szolidaritás, az önkéntes együttműködés, minden párt függetlensége tel­jes tiszteletben tartásának szükségességét. Fontosnak tartják széles körű kapcsola­tok létesítését és közös kez­deményezések előmozdítását a különböző eszmei indíttatású haladó erőkkel. Az MSZMP és az OKP ezek szellemében fog hozzájárulni az európai kommunista és munkáspártok berlini értekezlete elveinek és céljainak a megvalósításá­hoz. Az MSZMP és az OKP kép­viselői elismeréssel szóltak a két ország kapcsolatainak színvonaláról, amelyet jól ki­fejezett Kádár János római látogatása. Megerősítették szándékukat, hogy hozzájárul­nak a Magyarország és Olasz­ország közötti hagyományos kapcsolatok további fejleszté­séhez, ami megfelel a két nép érdekeinek, a biztonság és a társadalmi haladás ügyének Európában és az egész vilá­gon. A két párt vezetői elégedet­ten állapították meg, hogy eredményesen fejlődnek a magyar és az olasz kommu­nisták testvéri kapcsolatai és elhatározták, hogy intenzíveb­­bé teszik egymás tapasztala­tainak és álláspontjának meg­ismerését és együttműködésü­ket Gustáv Husák az NDK-ban Berlin (MTI): Gustáv Hu­sák, Csehszlovákia Kommu­nista Pártja Központi Bizott­ságának főtitkára, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság elnöke hétfőn háromnapos hivatalos baráti látogatásra a Német Demokratikus Köz­társaságba érkezett. Berlin schönefeldi repülő­terén Erich Honeckerrel, az NSZEP KB főtitkárával, az NDK államtanácsa elnökével az élén, az NDK párt- és ál­lami vezetői mellett több ezer berlini fogadta a küldöttséget. A csehszlovák párt- és ál­lami küldöttség Berlinbe ér­kezése után lerótta kegyeletét a fasizmus és a militarizmus áldozatainak az Unter den Lindenen levő emlékhelyénél, majd a fasizmus elleni harc­ban elhunyt szovjet hősök treptowi emlékművénél. Ezt követően a szívélyesség és testvéri barátság légkörében megkezdődtek a hivatalos NDK—csehszlovák tárgyalá­sok. A tárgyaló küldöttsége­ket Erich Honecker és Gustáv Husák vezeti. Hétfőn kora este került sor a csehszlovák párt- és állami küldöttség NDK-beli látogatá­sának legfontosabb esemé­nyére: a Német Demokratikus Köztársaság nevében Erich Honecker az NSZEP KB fő­titkára, az NDK államtaná­csának elnöke, csehszlovák részről pedig Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztár­sasági elnök aláírta az új, 25 évre szóló barátsági, együtt­működési és kölcsönös segít­ségnyújtási szerződét. Az aláírást követően a Köz­­társasági palotában megtartott barátsági nagygyűlésen mon­dott beszédében Erich Honec­­ker és Gustáv Husák egyaránt kiemelte, hogy az új NDK- csehszlovák barátsági, együtt­működési és kölcsönös segít­ségnyújtási szerződés megkö­tése történelmi eredmény. GYORSLISTA 1ST?. október 3-án megtartott lottó jutalomsorsolásról, amelyen a 35. heti szelvények vettek részt. A gyorslistában az alábbi rövidíté­seket használtuk: a­*Zsiguli személygépkocsira utal­vány; b—50 000 Ft-os ötletutalvány; e·15 éop Ft-os otthon lakberende­zési utalvány; d­ ·4000 Ft értékhatárig hűtőgép vá­sárolható ; e=1600 Ft értékhatárig táskarádió vásárolható; f=10 000 Ft-os vásárlási utalvány; g=9000 Ft-os „ki mit választ” utal­vány ; h=1000 Ft-os „tetőtől talpig” utal­vány ; i=5000 Ft-os vásárlási utalvány; 3=4000 Ft-os „konyhafelszerelés” utalvány; k­=3000 Ft-os „textil” utalvány; ]=színes tv; m=20 000 Ft-os zenesarok utal­vány; n=9100 Ft értékhatárig televízió vásárolható; o=7300 Ft értékhatárig hűtőgép vá­sárolható ; p=6000 Ft értékhatárig hűtőgép vá­sárolható. 6 571 168 k, 6 588 916 b, 6 599 418 f, 6 099 068 h, 44 420 266 k, 44 429 845 i, 44 666 782 e, 44 668 739 i, 44 698 246 m, 55 415 642 1, 55 420 298 o, 55 421 850 i, 55 425 104 m, 55 433 043 f, 55 664 279 f, 35 667 675 f, 55 682 462 i, 55 692 890 h, 55 695 566 j. 65 005 577 p, 65 011 045 f, 65 031 275 i, A nyertes szelvényeket 1977. ok­tóber 20-ig kell a totó—lottó kiren­deltségek, az OTP-fiókok, vagy a posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság (1875 Budapest,­­. Münnich Ferenc u. 15.) címére eljuttatni. A gyorslista — amely csak a pé­csi körzetben eladott szelvények számát tartalmazza — közvetlenül a sorsolás után készült, az esetle­ges hibákért felelősséget nem vál­lalunk. 6 201 568 j, 6 213 714 i, 6 234 090 m, 6 235 760 i, 6 238 877 j, 6 250 938 i, 6 256 793 h, 6 266 864 h, 6 268 571 h, 6 302 423 i, 6 309 273 j, 6 3314 704 i, 6 314 978 i, 6 315 999 h, 6 316 440 h, 6 323 386 m, 6 328 599 i, 6 329 785 g, 6 330 221 i, 6 331 888­ i, 6 349 382 i, 6 358 762 b, 6 365 888 i, 6 378 028 k,­­ 6 378 834 h, 6 382 697 g, 8 387 556 i,­­ 6 387 562 f, 6 391 330 f, 6 392 630 f, I 6 395 759 i, 6 402 099 h, 6 403 925 i, I « 405 339 j. 6 409 673 1. 6 426 298 m, ( 484 243 g, 6 443 804 f, 6 448 966 i, ! 8 460 388 f. 6 474 804 m, 6 494 801 f, i 6 512 500 O. 6 530 026 i. 6 534 121 h, 1 6 538 999 f, < 541 843 f, 6 564 088 i. 6 600 296 n, 6 602 618 b, 6 629 131 f, 6 632 459 h, 6 660 693 o, 6 675 225 J, ó 675 246 g, 6 683 461 g, 6 686 798 c, 6 687 105 f, 6 687 173 f, 6 694 135 j, 6 702 837 g, 6 712 218 i, 6 721 886 h, 6 726 216 b, 6 728 492 f, 6 731 145 f, 6 736 179 i, 6 759 395 n, 6 775 123 1, 6 790 126 g, 6 792 650 h, 6 794 413 h, 6 799 817 k, 6 816 470 f, 6 818 753 1, 6 853 797 h, 6 854 989 f, 6 875 535 g, 6 875 988 g, 6 889 209 h, 6 899 004 g, 6 900 294 1, 6 905 697 j, 6 909 143 o, 6 913 459 fe, 6 943 790 i, 6 944 965 p, 6 959 982 f, 8 960,016 o. 6 961 124 b, 6 965 894 c, 6 970 544 i, 6 974 130 1, 65 074 411 j, 65 080 564 h, 65 091 066 c, 65 141 757 J, 65 145 040 h, 65 149 876 j, 65 164 252 j, 65 209 616 k, 65 210 926 o, 65 212 040 g. 65 213 081 h, 65 252 839 f, 65 280 881 m, 65 285 043 1, 65 286 981 b, 65 290 615 i, 65 294 113 h, 65 316 165 h, 63 318 203 b, 65 321 284 f. 65 324 323 g, 65 338 000 h, 65 352 417 p, 65 352 417 p, 65 353 552 j, 65 353 866 m, 65 358 128 j, 65 369 891 i, 65 375 025 i, 65 393 350 g, 65 396 245 f, 65 399 953 h, 65 408 433 m, 65 409 383 i, 65 411 115 f, 65 413 469 h, 65 432 945 g, 65 443 829 b. 65 447 975 h, 65 472 721 f, 65 481 70? o, 65 484 680 f, 65 494 162 g, 65 504 850 k, 65 514 629 d, 65 516 172 n. ZALAI HI*RL A f Napirenden a Szovjetunió új alkotmányának tervezete Ma kezdődik a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának rendkívüli ülésszaka Moszkva (MTI). Leonyid Brezsnyev előadói beszédével kedden délelőtt, helyi idő szerint tíz órakor nyílik meg a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának rendkívüli ülésszaka, hogy megtárgyalja és elfogadja a Szovjetunió új alkotmá­nyának tervezetét A tervezetet sokéves mun­kával készítették elő és ez év júniusának elején hozták nyil­vánosságra. Az SZKP KB ha­tározatának megfelelően az alaptörvény-tervezetet széles körű megvitatásra terjesztet­ték az ország egész lakossága elé, s ebben a vitában a Szov­jetunió felnőtt lakosságának körülbelül kétharmada vett részt, gyűléseken, tanácskozá­sokon, a lapokhoz, a rádióhoz, a televízióhoz küldött levelek­kel. Az új alkotmány a negye­dik lesz a Szovjetunió törté­netében és már a mai korszak társadalmi és politikai viszo­nyait fejezi ki. Kimondja például, hogy a Szovjetunióban létrejött a fejlett szocialista társadalom, amelynek célja a kommuniz­mus felépítése. Rögzíti a kom­munista párt vezető és irányí­­tó szerepét a társadalom életé­ben. Rendkívül részletesen fo­galmazza meg a szovjet embe­rek széles körű, messzemenő demokratikus jogait, az álta­lános emberi és politikai jo­gokat éppúgy, mint azokat, amelyek egyedül a szocialista társadalomra jellemzőek; nemcsak a munka, hanem a munka megválasztásának jo­gát, a jogot a lakáshoz, az ál­talános középiskolai oktatás­hoz és számos más szociális vívmányhoz. Ugyanakkor meg­határozza a szovjet állampol­gárok kötelességeit is. Elsőnek foglalja magába az új szovjet alaptörvény azt a tíz elvet, amelyet az európai biztonsági és együttműködési konferen­cia záróokmánya tartalmaz az államok közötti kapcsolatok­ról. Az országos vita tanúsága szerint a Szovjetunió lakossá­ga teljes egyetértéssel fogadta a tervezetet — bár számos pontban kiegészítette, módosí­totta, átfogalmazta a javasla­tokat. A legfontosabb, elvi je­lentőségű módosításokat a ter­vezettel együtt kiterjesztik a Legfelsőbb Tanács elé. Ülést tartott az SZKP Központi Bizottsága Moszkva (MTI): Október 3-án Moszkvában ülést tar­tott a Szovjetunió Kommu­nista Pártjának Központi Bi­zottsága. Az SZKP KB plénuma meg­hallgatta Leonyid Brezsnyev­­nek, az SZKP KB főtitkárá­nak, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének, az alkotmánybizottság elnö­kének „A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének alkotmánytervezetéről és össz­ népi vitájának eredményeiről” szóló beszámolóját. Az SZKP Központi Bizottságának Leo­nyid Brezsnyev beszámolójá­ról hozott határozatát a sajtó­ban közzé teszik. Az SZKP Központi Bizott­ságának plénuma Konsztan­­tyin Csernyenkot, az SZKP KB titkárát és Vaszilij Kuz­­nyecovot, az SZKP KB tagját megválasztotta az SZKP KB Politikai Bizottságának pót­tagjává. A Központi Bizottság plé­numa Vaszilij Gyemigyen­­kot, Nyikolaj Kiricsenkot, Pjotr Plesakovot és Alek­­szandra Fominihet a Központi Bizottság póttagjai közül a Központi Bizottság tagja...­ választotta. A plénum ezzel befejezte munkáját. Belgrádi konferencia A résztvevők többsége mér a jugoszláv fővárosban tartózkodik Belgrád (MTI) A kedden kezdődő belgrádi konferenciá­ra a találkozó előtti napon már megérkezett a jugoszláv fővárosba a résztvevő 35 or­szág küldötteinek és a megfi­gyelőként meghívott földközi­tengeri országok képviselőinek többsége. A jelentős esemény­ről a világ minden részéből érkezett több száz újságíró, rádió- és tv-riporter tudósít majd. A hétfői jugoszláv lapok teljes oldalas írásokban foglal­koznak a találkozó előkészü­leteivel, összegezik a helsinki óta megtett utat, terjedelmes nemzetközi visszhangot közöl­nek. A Komuniszt, a JESZ hetilapja legújabb számában „Európai távlatok" címmel írott vezércikkében egyebek között megállapítja, hogy a most kezdődő tanácskozás ide­jén a nemzetközi helyzet meg­lehetősen bonyolult. Sem az objektív lehetőségek, sem a résztvevők szubjektív készsé­ge nem biztosítják gépiesen azt, hogy a Helsinkiben meg­határozott politika ugrássze­rű haladást könyvelhessen el. Még mindig tapasztalható az, hogy a záróokmányban leszö­gezett politika egyes vonatko­zásait ragadják ki (az egész kárára) és nem egyszer ta­pasztalható, hogy az európai problémákhoz tömb­ szemszög­ből közelítenek. A jugoszláv pártlap állás­­foglalása egyébként szoros összhangban van a Tanjug hírügynökség washingtoni tu­dósítójának minap közölt kommentárjával, amelyben bírálta Arthur Goldbergnek, a Belgrádba érkezett amerikai küldöttség vezetőjének egy ko­rábbi nyilatkozatát, amely a kedden kezdődő tanácskozást kizárólag „a Kelet és a Nyu­gat vitájaként” értékelte, kire­kesztve abból az európai álla­mok többségét. A hétfői lapok ugyanakkor közük Cyrus Vance nyilatkozatát: az ameri­kai külügyminiszter ebben hangoztatja, ugyan, hogy a Helsinkiben vállalt „kötele­zettségek mindegyikét mara­déktalanul és komolyan kell teljesíteni" rögtön hozzáfűzi azonban, hogy „megkülönböz­tetett figyelmet kell szentelni azon rendelkezéseknek, ame­lyek az emberi kapcsolatok terén történő együttműködés­re vonatkoznak!” Art Buchwald 1 Tiszta bomba eladó — Kipp-kopp. Jó na­pot kívánok, uram. Ér­dekelné önt a legújabb kicsinosított neutron­­bomba modellünk? — Minek kellene ne­kem neutronbomba? — Ez a legpompásabb dolog a szintetikus ro­­seibni felfedezése óta. A neutronbomba tulajdon­képpen nem is bomba, hanem egy kis atomtöl­tetű tüzérségi lövedék. — Nagyon köszönöm, de pontosan annyi atom­fegyverem van a háznál, amennyire szükségem van. — Kérem, ne csukja rám az ajtót, ameddig végig nem hallgatott. A neutronbomba tiszta fegyver.­­ — Az mit jelent? — Ez azt jelenti, uram, hogy csak az em­bereket öli meg, de nem pusztítja el a tárgyakat. Kilőhet egyet egy vá­rosra, és másnap végig­mehet rajta, s az épüle­teket majdnem hajszál híján épségben fogja ta­lálni. Miután még csak most fejlesztettük ki, ön lesz az egyetlen a kör­nyéken, akinek tiszta bombája van. Mindenki önt fogja irigyelni. — Nem is tudom. Ér­dekesen hangzik, de mostanában annyit köl­töttem fegyverekre, hogy nem tudom, megenged­­hetem-e magamnak a tiszta bombát. — Hadd mutassam meg a katalógusunkat. Nézze, mekkora ez a neutronbomba. Egysze­rűen beteheti a furgon­jába, és onnan ki is te­heti. Ez nem luxuscikk, hanem abszolút létszük­séglet. Mint nagyhata­lom, ön nem is lehet meg nélküle. — Maga ugyanez mondta a B—1 bombá­záról is. — Hagyjuk a B—1 bombázót. Gondoljon e neutronbomba környe­zetvédelmi előnyeire Nem kell aggódnia­­ mocskos atomcsapa­dés miatt, és nem kell baj■­lódnia a törmelékke vagy az évekig tartó su­gárzással. Miután egy párosban mindenkit el­pusztított, huszonnégy óra múlva bevonulhat és az olyan tiszta lesz mint a patyolat. Akár a tiszti­ klubot is rögtön fel lehet állítani. — Ez mind igen érde­kes, dehát a fegyverkor­látozás nem vonatkozik a tiszta bombára? — Abszolúte nem. A SALT-egyezményben egy szó sincs a neutron­­bombáról. Ez nem stra­tégiai fegyver, mint a rakéták. Ez csupán tü­zérségi lövedék, amelyet az ön szárazföldi erői éppúgy használhatok, mint egy lángszórót vagy tankot.­­ — A másik félnek is­­ van neutronbombája? — Nincsen. Éppen ez teszi olyan vonzó fegy­verré. Egyedül mi gyárt­­­juk, és mienk a szaba­dalom is. Ha megvásá­­­­rolja, biztos előnyre tett szert a fegyverkezési­­ versenyben. — Akkor csak egy probléma van. Ha ne­kem tiszta bombám van, a másik oldalnak pedig nincsen, akkor mi gátol­hatja meg őket abban, hogy válaszképpen pisz­kos bombát használja­nak ellenem. — Ez ellenkezne a nukleáris háború játék­­szabályaival. Elvégre, ha ön nem rombolja le a városaikat, akkor miért gurulnának be annyira, hogy piszkos bombát al­kalmazzanak? — A maga beállításá­ban mindez nagyon egy­szerűen hangzik. De va­lahol itt csapdának kell rejtőznie. Ha én lennék a másik fél, és nem len­ne tiszta bombán, akár­mit felhasználnék, csak­hogy egyenlítsek. — Ez korlátlan hábo­rút jelentene. A tiszta bomba szépsége éppen abban rejlik, hogy a há­ború a fegyveres erőkre korlátozódhat. A neut­ronbombát úgy lehet irányítani, hogy kizáró­lag a célpontot érinti. Gondoljon arra, hogy ezzel hány civil életet menthet meg. — No és mennyibe ke­rül? — Mindössze napi né­hány cent az Egyesült Államok minden egyes állampolgárára számít­va. Egyetlen picike há­ború, és máris kifizető­dik. — Rendben van, meg­veszem. De ha használ­ni fogom, ki biztosít ró­la, hogy a másik fél népi dob le rám egy piszkos bombát? — Azt mi garantáljuk. Ha ön tiszta bombát használ, és a másik azt egy piszkos bombával torolja meg, minden kérdezősködés nélkül visszatérítjük a vétel­árat. Fordította: Zilahi Judit 1977. október 1. Politikai ősz Angliában Minden hasonlat sántít, de a dél-angliai Bringhton afféle sajátos Siófokként él az an­golok tudatában. Tavasztól kora őszig vendégek tízezrei népesítik be a patinás kis hoteleket és a nem éppen mediterrán hőfokú tenger partközeli hullámai megtel­nek vidám lubickolókkal Szeptember végén már csak a csendre vágyó őszi törzsven­dégek jönnek, október legele­jén pedig — ez is meglehe­tősen erős hagyomány a tra­díció-tisztelő Albionban — a politikusok. Ez utóbbiak ezúttal a szó szoros értelmében egymásnak adták a kilincset. Most feje­ződött be a liberális párt kongresszusa — és azonnal megkezdődött a kormányzó munkáspárté. A liberálisoké mindig is vi­szonylag kis párt volt az utób­bi évtizedekben — de most még a szokásosnál is kisebb. Ez azonban nem változtat azon az ugyancsak hagyomá­nyos angol jelenségen, hogy a sokat emlegetett „harmadik párt” ebben a g­akorlatilag két­párt­rendszeren alapuló szisztémában szoros küzdelem esetén a mérleg nyelve lehet. Ez a minap is bebizonyoso­dott, amikor a parlamentben éppen a liberálisok támogatá­sa mentette meg a jelenleg kisebbségi munkáspárti kor­mányt a politikai vereségtől. A munkáspárt kongresszusa a szokásosnál is bonyolultabb belpolitikai helyzetben kezdi meg munkáját — és ez egyál­talán nem csak a „majdnem­­bukás” politikai sokkjával magyarázható. Ezúttal a negatívumok mel­lett — hosszú idő után elő­ször — akadnak a brit kor­mány számára némi bíztató jelek is. A munkanélküliek száma ugyan változatlanul másfél millió felett van, az angol vállalatok és kereske­delmi cégek változatlanul pa­­nsszkodnak a „kivédhetetlen amerikai vagy éppen japán konkurrencia nyomása” miatt —, de a gazdasági élet vérke­ringésébe az utóbbi időben három élénkítő injekció is ke­rült. 1. A nyugati világ valuta­­árfolyamainak alakulása miatt az európai kontinens számos országából érkező rengeteg vásárló árasztja el a szigetor­szágot, ahol újabban érdemes vásárolni a belgáknak, hollan­doknak, franciáknak stb. 2. A minapi angol reményt­telenség nemrég még oly stíl­szerűen ködös horizontján végre megcsillant az ekofistei — északi-tengeri — „fekete arany”, az olaj. bg 3. Ezek alapján Callagham­­nak a jelek szerint sikerült a maga politikai karámjába te­relnie a munkáspárti „fekete bárányokat”, a Közös Piacból való kilépést követelők tábo­rát. Ilyen előzmények után foly­tatódik Brightonban az őszi politikai szezon... Harmat Endre

Next