Zenelap, 1886 (1. évfolyam, 1-32. szám)

1886-01-01 / 1. szám

I. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1886. JANUÁR 1. 1. SZÁM. ZENELAP XliW Előfizetési ár: K KÖZLÖNY A ZENEMŰVÉSZET ÖSSZES ÁGAI KÖRÉBŐL, t ! Egész éyfe . .,. . 6. frt l j Fél évre...........3 frt c;< Előfizethetni minden könyv- és müártisnál. Budapesten : Rózsavölgyi és tsa. (Christóf- ! i tér). Táborszky és Parsnál 1 ] (váczi-utcza) s a szerkesztő­ségi irodában. eLí__________‘___ X 51 Meer.jelenik: .ORSZÁGOS MAGYAR DALAR-EGYESÜLET“ ÉS A .ZENETANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉ4-NEK HIYATALOS KÖZLÖNYE. I minden hó 1-én, 10-én és j 20-án és időnkint zonemel- 1 ék letek kel. Minden levelezés és a lap szellemi részét illető kiüde- ; | meny a szerkesztőségbe uta- I sitandó. Bérmetetlcn levele- i két nem fogadunk el. Kézirat nem adatik vissza. §í_____ xta í? m Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Ságit József. — Szerkesztőség: VIII. kei-., Boclzafa-utcza 21. Munkatársak a fővárosból: id. Ábrányi Kornél. Beliczay Gyula. Berecz Ede, Czeke Sándor. Dnnkl J. N-, Dombay Art., Gobbi Henrik. Goll János, Harraclt József. Irinei Fér.. .Tankovich- Gy.. Kőszegliy Géza. Kereszty 1st.. Megyeri Kár.. Sárosi Fér.. Szabó X. Ferencz. Sipos* Antal. Serly Lajos. ifj. SZotyori-XagyJjíirty. Schmidt Tódor. Sellei-Schwarz Gyula. Vajda Viktor. Vidékről: Főkövy Lajos (Szeged). Felsmann János (LuMa^SflalFemicz; (Szabadka). Kovárcz Emil (Losonca), Lekly Gyula (Kassa). Oláh Károly (Nagy-Körös). Preisinger Jó/.;_j_li>i^1|1iTT Retteries Are (Pécs). Riszner József (Jászberény), Taritzky Ferencz (Vácz). Varga József (Nagy-Enyed), VágTöbaj^Bela,Q>a^lfc-Szombat). A^inkler Lajos (Nagy-Várad), Wusching Conrád (Lugos). Mire törekedi Midőn egy kizárólagosan csf zó művészeti közlöny életbelépt%tés£s#*'l?iagunkat elhatároztuk: erre erőt s bátorságot egyrészt ama elismert nevű z e n e i r ó k készséges és hazafias támogatásából merítettünk, kik lapunkat nagybecsű közreműködésükkel meg­tisztelni szíveskedtek; másrészt pedig ama hitből miszerint a müveit s a zene iránt valóban érdeklődő magyar közönség már régóta érezvén (mert éreznie kellett) egy ily irodalmi közeg hiányát: azt öröm­mel fogja üdvözölni, főleg mint olyant, melyben az e téren már évek hosszú során át sikeresen működött és ismert nevű szellemi harcosokkal lesz alkalma találkozhatni. ..Bátorságot-1 mondtunk, mert épen nem rin­gatjuk magunkat abban a rózsás reményben, — mintha egy magyar zenészed szakközlöny kiadása és szerkesztése csak a puszta jó akarattól függne. Ellenkezőleg igen jól tudjuk, hogy az ily vállalat hazánkban még akkor is irodalmi sorsjátékhoz ha­sonló s még akkor is küzdelmes pályafutásra nyújt kilátást, ha annak evezőit a leggyakorlottabb s leg­­kipróbáltabb kormányosok irányítják. Mert ne ta­gadjuk: hazánkban a zene nagy mérvben el van ugyan már terjedve s a társadalom minden réte­gében, tetemes szellemi és anyagi tökével ápolta­­tik; de életerős gyökerei még korántsem állnak oly szilárdúl annak talajában, hogy azt a vele foglal­kozók általában a legnemesebb szellemi s közmű­velődési közegek egyikének tekintenék. Hazánkban még e tekintetben nagyon sok a futó felületesség, ^itnyi sikerek elérésére irányuló hiuskodás, az eszközökben nem válogató iránytalanság rendszertelenség, mert e/.eren és ezeren tanulnak nálunk zenét, foglalkoznak vele, látogatják az ope­rákat, zeneelöadásokat anélkül, hogy azt érteni és átérezni tudnák a mit hallanak vagy tanulnak; sót még csak komolyabb akarat vagy hajlam­mal sem viseltetnek odáig fölemelkedhetni. Smind ennek leginkább abban keresendő az oka, mert a mily nagy mérvben ápoltatik hazánkban a zene gyakorlatilag : — jól vagy rosszul az más kérdés, — ép oly kevéssé foglalkoznak vele magasabb szelle­mi szempontból s ép oly kevéssé érdeklődnek iro­dalma iránt, mely behatóbb olvasmányokat igényel. A napi sajtó kétségkívül sok ismertetőanya­got tár fel e részben is; de sokoldalú működése, nem képviselhetvén mindenben egy bizonyos meg­­hátorozott irányt, nem is tisztázhatja vagy oldhat­ja meg kellően a művészeti magasabb elvikérdé­­seket. Erre csak is a szakközlönyök eszmecseré is — ha kell — szellemi harcai vannak hivatva, me­lyek lassanként az életbe is át szokták aztán vinni mind azt, a mire a művészetnek szüksége van. Kétszeres feladat vár egy magyar „Z e n e 1 a p-‘-ra, ha emellett még saját nemzeti ze­nénk érdekeit is képviselnie kell. A tisztelt olvasó közönség a mai nappal első számát veszi a ..Zenelap,.-nak, melyből magából is megítélheti a célt melyre törekedünk s azon utal, melyen haladni fogunk. Nem Ígérünk hangzatos szavakkal olyanokat, a miket későbben tál án be nem válthatunk. Igyekezni fogunk lapunk változatos és komoly Jelen szállniuk tizenkét oldali tartalmaz. I ■

Next

/
Thumbnails
Contents