Zenelap, 1900 (14. évfolyam, 1-30. szám)

1900-01-15 / 1-2. szám

XIV. évfolyam. mi 1111111111111111111111111111 ni uni iiiii 1—2. szám. iiiiiiiiifHiiiiiiimiiHimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHmiiiiiHiiiMniimfiimMiiiiiiiiiii Budapest. 1900. január 15. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 tit ZEN EL A P KÖZLÖNY A ZENEMŰVÉSZET ÖSSZES ÁGAI KÖRÉBŐL. Előfizetési ár : Egész évre (8 Kor.) 4 frt. | Fél évre (4 Kor.) 2 frt. Előfizethetni minden könyv- és műárusnál. Budapesten : Rózsavölgyi és Társánál (Kristóf-tér); „Harmóniainál; Schunda V. József cs. és kir. udv. hangszergyáros és zeneműkiadónál (Magyar-utcza 18.) és a kiadóhivatalban. Az előfizetési pénzek, hirdetési díjak, reklamátiók stb. a kiadóhivatalba: Budapest, VIII., Baross-u. 81.11. e- 20. Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos : SÁGH JÓZSEF. Társszerkesztő : LANGER VIKTOR. Főmunkatárs: POGÁTSCHNIGG GUIDO. Megjelenik minden hónapban — julius, augusztus kivételével, a mikor egy-egy szám jelenik meg — háromszor: 5., lő és 25-én, időnkinti zenemellékletekkel. Minden levelezés és a lap szellemi részét illető külde­mény a szerkesztőségbe utasítandó. Bérmentetlen leve­leket nem fogadunk el és kézirat nem adatik vissza. | Szerkesztőseg: Budapest, Vili., Baross-u. 81. II. e. 20 SZEGHEŐ VILMA. DIENZL OSZKÁR. Mai számunk 8 oiüail és zenemümellékletet tartalmaz.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents