Zenelap, 1902 (16. évfolyam, 1-32. szám)

1902-01-05 / 1. szám

XVI. évfolyam. 1. szám. Budapest, 1902. január 5. 1 ZEN EL A P KÖZLÖNY A ZENEMŰVÉSZET ÖSSZES AGAI KÖRÉBŐL. Előfizetési ár: Egész évre (8 Kor.) 4 fit. | Fél évre (4 Kor.) 2 frt. Előfizethetni minőén könyv- és müáíusnál. Budapesten : Rózsavölgyi és Társánál (Kristóf-téi) ; ,,Harmonia“-nál ; Schunda \ . mzsef cs. és kir. uuv. hangszergyáios és zeneműkiadónál (Magyar-utcza 18.) és a kiadóhivatalban. Az előfizetési pénzek, hirdetési dijak, reklainátiók slb. a kiadóhivatalba : Budapest, Vili., Baross-u. 81. II. e. 20 Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos : SÁGH JÓZSEF. Társszerkesztő: LANGER VIKTOR. Főmunkatársak: Pogátsehnigg Guido és (Ír. Vajda Emil. Megjelenik minden hónapban, julius, augusztus kivételével, három szór : 5., lo, és 25-én időnkinti ingyenes zenemellékletekkel Minden levelezés és a lap szellemi részét illető külde­mény a szerkesztőségbe utasitandó. Bérmentetlen leve­leket nem fogadunk el és kézirat nem adatik vissza. Szerkesztőség: Budapest, VIII., Baross-u. SI. II. e. 20. Mai számunk 8 oldal tartalommal jelent meg. MADER RAUL.

Next

/
Thumbnails
Contents