Zsidó Szemle, 1927 (22. évfolyam, 10-24. szám)

1927-05-15 / 10. szám

t­t ׳ 0­j s­zerkesztőség és kiadóhivatal: POLITIKAI LAP apest, VI., Király ucca 36. fan: 284—89. Sürgönyeim: MNGCION Egyes szám ára 32 fillér Megjelenik minden hó­t én és 15-én A Cionista Ománon Szervezetek k­ez és az összes szervezett cionistákh­oz! A cionista végrehajtó­ bizottság• részletes tájékoztató közleménye a palesztina hely­zetről és jövő politikájáról A Vezérlő Bizottság utolsó ülése óta pénzügyi intézményeinket a lehetőség végső határáig vettük igénybe. A minden eddigi mér­­téket túlhaladó 1925. évi bevándorlás súlyos következményekkel járt. A végrehajtóbizottság mindent elkövetett a helyzet szanálására. A Keren Hajeszad által rendelkezésére bocsátott budget nem számolt gazdasági válsággal és gazdasági nyomorral, de ez a budget nem is szolgál egész terjedelmében produktív célokat. Ennek a budgetnek nagyobb része nemzeti és társadalmi intézmények fenntartására szolgál, körülbelül egy negyedrésze mezőgazdasági gyarmatosítási, munkaalkalom megszervezési és­­ iparfejlesztési célokra fordíttatik. Az ál­­talános palesztinai produktív munka területe napról napra tágul, de ez a fejlődés nagy rész­­ben ama határokon kívül folyik le, amely határok mögött van csak módjában a végre-־ hajtóbizottságnak az ellenőrzést gyakoroln,­ és a vezetést kézben tartani. Az exekutiva a maga szűkre szabott költségvetésével nincs abban a helyzetben, hogy a dolgok fejlődését man mértékben befolyásolhassa, hogy a síko­­k vagy sik­ertelenségek tekintetében a fele­­sséget vállalhatná. Az 1925. évi bevándorlás ,­korán, szinte erőszakkal furakodott bele az­rszág éppen fejlődésben levő gazdasági szer­­etetébe. Saját felelősségükre és saját anyagi szközeikkel valósággal hősies küzdelmet foly­­tattak a bevándorlók, hogy az országban meg­­élhetést teremtsenek maguknak. A krízis oka Hogy ez nem sikerült nekik, ezért igaz­­ságosan sem a cionista szervezetet, sem •magu­­kat a bevándorlókat •nem lehet okolni, mert lehetetlen volt előre megteremteni az alapokat egy ilyen nagyarányú bevándorlás számára és ilyen rövid idő alatt lehetetlen volt az ország gazdasági felvevőképességét a bevándorlókhoz arányítva felfokozni. A súlyos gazdasági helyzet — amelynek orvoslása most a feladatunk — egész Palesz­­tinára ránehezedik, nem csupán azokat, az in­­tézményeket sújtja, amelyekért közvetlenül a cionista szervezet viseli a felelősséget. Ha a végrehajtóbizottság kizárólag a saját intézmé­­nyeinek tervszerű fejlesztésére szorítkozott volna működésében, ha az egész palesztinai lakossággal szembeni kötelezettségét nem is­­merte volna el, úgy nem lett volna nehéz fel­­adat a saját intézményeinek válságos helyze­­tén segíteni. A Keren Hajeszad 5687. évi be­­vételei az első félévben meghaladták az elő­­irányzatot. A vállalt feladatokat tehát a végre­­hajtó bizottság minden nehézség nélkül elvégez­­hette volna. De közvetlenül vagy a mieinkkel rokon intézmények folytán közvetve nekünk egész Palesztina jólétéről kell gondoskodnunk és a mostani súlyos helyzetünk annak a követ­­kezménye, hogy kizárólag rajtunk van az egész palesztinai zsidó nemzeti otthonért való fele­­lősség terhe. Megrohanták az országot Az 1925. évben 31..650 zsidó jött Palesz­­tinába. Legtöbbje Lengyelországból. A bevár!­­­óriással együtt, nőttek a várakozások. .Amit e­dig nehezen keresztülvihetőnek gondoltak,­gyszerre könnyen elérhetőnek látszott. A rá­csok gazdasági életén hihetetlenül nagy opti­­izmus lett úrrá. A bevándorlók emelkedő váma, a magukkal hozott tőkék a telekárak é•*­ lakbérek lázas emelkedéséhez vezettek. Az építőipar hirtelen fellendült, a munkások ezreinek adva munkaalkalmat. Az új telepe­­sek egyszerűen át akarták ültetni a hazulról magukkal hozott iparokat, nem érdeklődtek a gazdasági lehetőségek és előfeltételek, a piaci helyzet, a vám és a nyersanyag árai iránt és viharosan vetették magukat az új vállal­kozá­­sok után, egyedüli biztató tényezőjük a saját üzleti szellemükben való hit, amely mindenen keresztül fogja őket segíteni. Magán- és félig magántársulatok kevés pénzzel nagy földterü­­leteket vettek, amelyeket majd az ezután ér­­kező bevándorlóknak ajánlottak fel részletfize­­t­ésre. Iparművek, üzletek nyíltak meg és a szabad pályán működők is nagy számban ér­­keztek az országba. Ez olyan fejlődés volt, amelyet csak nehe­­zen lehetett eredményesen befolyásolni. A maga törvényeit, a maga kezdeményezését, a maga energiáját követte ez a fejlődés. Emellett a galut­ eseményei is természetszerűleg befolyás­­sal voltak reá. És ahogyan ez a nyomás kivál­­totta a példa nélküli bevándorlást, azonképpen közeledett egyre a palesztinai ״ hausse“ össze­­omlása. A régi hazában otthon hagyott tőke­­tartalékok a pénz elértéktelenedése folytán le­­olvadtak és egész családok egyszerre pénz­­telenül és tanácstalanul állottak Palesztinában. Ennek természetes folyománya volt azután, hogy a palesztinai intézeteknél levő betétjeiket kivették, mire a bankok természetesen meg-­­­szorították a bankhitelt. A bevándorlás azután i­s csökkent, az építkezés alábbhagyott, a telek­­értékek és a lakbérek leestek. A munkások ezrei maradtak munka nélkül. Sok család vá­­sárlóereje gyengült, igen sok kisebb és nagyobb iparüzem és kereskedés megszüntette üzemét. A beállott reakció az egész gazdasági életet veszélyeztette. A válság bekövetkeztével a végrehajtó­­bizottság minden rendelkezésére álló anyagi eszközzel a krízis orvoslására sietett. A budget­­ben változtatásokat kellett eszközölni, hogy az így felszabadult tételek is a krízis enyhítésére szolgáljanak. Ezenkívül kísérletet tett Ameriká­ban, Angliában, Németországban és más országok­­ban, hogy megfelelő kölcsönöket teremtsen elő produktív munkák céljaira,­­ de ered­­ménytelenül. A munkahivatal a városi min­­kások egy részét a mezőgazdasági idény tar­­tamára a zsidó gyarmatokon foglalkoztatta. 1927-ben ilyen módon ,5300 munkást helyez­­tünk át a gyarmatokra. Sokaknak közülük lakást, mezőgazdasági felszerelést és kisebb földterületet adtunk megmunkálás végett. Mindezek dacára azonban a munkanélkü­­­liek száma mindig emelkedett és a Végrehajtó­­bizottság kénytelen volt hetenként és szemé­­lyenként 25—50 piaszter munkanélküli segélyt engedélyezni. 1927 március 1-én az így segé­­lyezett munkások száma 5050 volt, ami heten­­ként­ 2000 font kiadást jelentett. A munkás­­ügyi hivatal, amelynek egész évi budgetje ere­­detileg 60.000 font volt, hat hónap alatt, 100.000 fonton felüli összeget adott ki munkaalkalmak teremtésére. A végrehajtóbizottság ezenkívül kénytelen volt több félhivatalosan cionista jel­legű­ intézménynek — amelyeket a krízis szín­­tén megrendített ׳— hitelsegélyt nyújtani.­­V Palesztina Land Development Comp., az Ame­­rican Zion Commonwealth, a Sóiét Boneh, a­ Haifa Bey Co. és a Manor-társaság a mi gond­­jainkat növelték. Száz és száz emigráns hagyta el Palesztinát elkeseredve és a diaszpórában terjesztették az okokat, amelyek őket a vissza­­vándorlásra késztették. Turisták, akik először jöttek az országba, hogy saját szemükkel győ­­ződjenek meg az ország közállapotairól, a krí­­zishangulat közepette érkezvén, ezeket a krízis­­híreket magukkal vitték és terjesztették. A destruktív kritikának ez a guerilla­­harca még megnehezítette a végre­­hajtóbizottság ama törekvését, hogy Palesztina számára pénzügyi és morá­­lis segítséget mozgósíthasson. A végrehajtóbizottság örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy a mandatárius hatalom készségére rámutasson, amellyel a helyzet­­ súlyosságát enyhíteni igyekezett. Különféle ajánlatait, hogy e téren együttműködhessünk, rokonszenvvel fogadta a kormány. Köteles­ségü­mk lesz, hogy mint eddig, ezentúl is tárgyalásokat folytassunk a kor­­mánnyal avégből, hogy ez a zsidó nemzeti ott­­hon fejlődését közvetlen eszközökkel hathatós mértékben segítse elő, de olyan időben, ami­­­­kor a felelősség súlyosabb terhe nyugszik vál­­sainkon, kénytelenek vagyunk visszautasítani az illuzórius politikai követeléseink mindig visszatérő formulázására ajánlott politikát, amely csak káros doktrínaként jelentkezhetik. Miként Herzl mondotta: ״ Egy nép csak ön­­maga segíthet magán s­ ha erre nem képes, úgy nincs rajta segítség.“ A segélyezést megszüntetik A helyzet újabban olyan súlyos lett, hogy a végrehajtóbizottság palesztinai tagjai szüksé­­gesnek tartották» az egész végrehajtóbizottság rendkívüli ülését, hogy az vizsgálja meg a helyzetet, hogy módot találjon arra, hogy a munka Palesztinában újból némileg normális keretekbe jusson. A végrehajtóbizottság tagjai közvetlenül Weizmain Amerikából való vissza­­térése után ülésre jöttek össze, amelyen a bizottság összes tagjai megjelentek. Két hétig folytak a tanácskozások. Weizmann és Lipszky a pénzügyi segélyforrások lehetőségéről refe­­ráltak. A palesztinai helyzet minden vonat­­kozásban megtárgyaltatok. Sprinzak, Diezen­­goff és dr. Hantke speciális jelentéseikben számoltak be erről. A bizottság arra az el­­határozásra jutott, hogy a viszonyok által szükségessé vált munkanélküli segély rendsze­­rét egy pillanatig sem szabad tovább fenn­­tartani. Ez a módszer a cionista elveket és hagyományokat egyenesen sérti. Foltot ejt ideáljainkon, lelohasztja a h­aluc-szellemet, amely a cionista eszme folyományaképpen Palesztina standardja lett. Átmenetileg a kény­­szer hatása alatt igazolva volt ez a segélyezés, de további folytatása megbocsáthatatlan bűn volna. A Palesztina-végrehajtóbizottság tervezetet terjesztett elő, amely szerint a munkanélküli­­ség azonnal megszüntethető lenne. A haifai és jeruzsálemi munkanélkülieket rendszeres mun­­kabér mellett foglalkoztatni lehetne. Egyelőre Tel-Avivban továbbra is megmaradna a segé­­lyezési rendszer. A tervbe vett munkák 2055 munkást tudnának azonnal foglalkoztatni. Erre a célra a munkaügyi hivatalnak a legközelebbi hat hónap alatt felhasználandó külön összegre van szüksége. A bizottság magára vállalta a felelősséget, hogy egy 140.000 fontból álló pótbudget fog előteremtenni és pedig speciális hozzájárulások

Next