Zycie Warszawy, lipiec-sierpień 1955 (XII/181-207)

1955-07-31 / nr. 181

RESEARCH & LIDRHM -5. AUG. 1965 "Tonro Ttw* i;M"i....' * - ■ ■ ------------—-—■— "■zir- SYCIC WÄBSfftÄWY 1 SIERPNIA 1955 ROKU » V/ Ji £»§ A X Jdk 111 P# & S A WITAMY WAS, MŁODZI PRZYJACIELE! ÜPHBETCTBinEM BAC, MOJIOflWE T|Py3bB! Welcome, young friends! <1? — t m Soyez les bienvenus, jeunes amis! Herzlich willkon »men, Junge Freunde! I Sean bienrenidos Joyenes amigos! Johny z Londynu, Wasia z Mińska, Colette z Paryia, Ibrahim z Kairu i dziesiątki tysięcy innych młodych ludzi z tysiąca innych miast i wsi przyjechało do nas, do Warszawy, aby wziąć udział we wspa­niałym, braterskim spotkaniu młodzieży całego świata. Od samego już rana tętnić dziś będą ulice War­szawy radośJą, weselem, młodością. W wielkiej paradzie piękna i przyjaźni, która rozpocznie się ok. godz. 14 na pl. Stalina, niepośledni z pewnością będzie udział gospodarzy — warszawiaków. Chodźmy więc dziś wszyscy pod Pałac Kul­tury! Ja, ty... obojętne, czyś młody, czy też masz jiiż tych swoich „...dzieści“ bądź „...dziesiąt“ lat! Dziś nie lala decydują o młodości, a serce! Wyjdź więc wraz z nami na ulicę — śpiewaj, tańcz, baw się — tak, jak to naprawdę Warszawa potrafi. Bo Festiwal, święto młodości, to również i Twoje wielkie święto. Pierwszy dzień nu estradzie GODZ. 10—12. PL. ZWYCIĘSTWA — pi« sram narodo­wy, występuje zespół CRZZ. PL. NA ROZDROŻU — w programie narodowym Filharmonia Poznańska i chór dziecięcy poci dyrekcją Stuligrosza oraz Zespól „Dzieci Warszawy“. ŁAZIENKI, TEATR NA WYSPIE — Zespół Pieśni i Tańca Wojska Polskiego w nowym programie. ESTRADA W CENTRALNYM KULTURY — estrada na Ślimaku PARKU obok mostu Poniatowskiego — Zespół Pieśni i Tańca Zakł. im. Kasprzaka, Zespół Pieśni i Tańca z Płocka z suitą mazowiecką oraz Zespól Liceum Pedagogicznego z Płocka. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO — Zespół dziecięcy, dzieci polskich i koreańskich przebywających- na kolonii w Aninie z widowiskiem dziecięcym „zabawa na Sta­rym Mieście“. PARK PRASKI — Koncert rozrywkowy 7. udziałem orkiestry tanecznej Polskiego Radia. PLAC STALINA — „Mazowsze“. PLAC ZWYCIĘSTWA — Zespoły pieśni I tańca Zakł. im. Marchlewskiego w Łodzi oraz ZBM Szczecin. PLAC NA ROZDROŻU — Zespół Pieśni l Tańca Starówka oraz Zespół z Ursusa. STARE MIASTO — Zespół Pieśni i Tań­ca i Filharmonia Robotnicza z Chorzowa. MARIENSZTAT — Koncert rozrywko­wy, wystąpią polscy soliści laureaci mię­dzynarodowych konkursów oraz zespół rytmiczny WDK Stalinogród. PARK PRASKI — Koncert zespołu pie­śni i tańca Korpusu Bezpieczeństwa Wew­nętrznego. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO — Cen­tralny zespól SP z baletem suita mazo­­wi ec k a. CENTRALNY PARK KUJ,TURY Estrada obol; Muzeum Ziemi, wystąpi zes­pól Akademii Medycznej 1 Uniwersytetu r Lublina. PLAC DZIERŻYŃSKIEGO — estrada za Arśenaiem — Zespól liuty im. Lenina i zespól pieśni i tańca z Murzasichle. HALA GWARDII — Śląsk — wstęp za taprośzcniami GODZ. 21—24 PLAC JEDNOŚCI R «LOTNICZEJ — Nauka tańców masowych oraz występ zes­połu Technikum Kolejowego z Olsztyna UL. MYSIA — Nauka tańców masowych i występy Wiejskiego Domu Kultury z Kramska woj. Zielona Góra. Program otwarcia II MISM Poniedziałek — 1 sierpnia Stadion Dziesięciolecia. godz. 15.30—17.45 — wejście na boisko uczestników II M1SM, go — przemówienie przewodniczące­Miedz. Kom. Org. II- MISM pusta Włodzimierza Reczka, — przybycie na stadion ostatnie­go zawodnika międzynarodowej sztafety z Bukaresztu, — zapalenie znicza Igrzysk, — w imieniu uczestników II MISM przyrzeczenie złoży mistrz I rekordzista Polski Stefan Lewan­dowski, defilada uczestników II MISM — masowy pokaz gimnastyczny z udziałem 2.00« zawodniczek i za­wodników. godz. 17.45—19.30 — mecz inau­guracyjny turnieju piłkarskiego II MISM Pekin — Warszawa Dru gi dzień nti estradzie GODZ. 10—12 PARK AGRIKOLA — nauka gier 1 za­baw masowych. GODZ. 16—18 CENTRALNY PARK KULTURY — śpiew masowy i występy pow. Domu Kultur* z Wałcza. AL. STALINA — Program międzynaro­dowy, w którym bierze udział zespół ta­neczny Zakł. im. Harnama z suitą tańców rzeszowskich GODZ. 17—19 PL. KONSTYTUCJI — nauka tańców ma­sowych połączona z występem zespołu i Mrągowa woj. olsztyńskie. GODZ. 20.30—23 PARK UJA/.DtiYVSKI — program naro­dowy, wystąpią zespoły pieśni i tańca ,linja»\y“ i zespół z Bukowiny Tatrzań­skiej. PL. DZIERŻYŃSKIEGO — estrada za Arsenałem — zespoły pieśni i tańca WRZZ Lu: lin, „Suwaiszczyzna“ i MDH Wrocław PI.. NA ROZDROŻU — udział biorą międzyspoidzieintane zespoły z Opola 1 Piotrkowa. SALA SPRZĘTU RATOWNICZEGO program rozrywkowy. SALA KONCERTOWA PAŁACU KUL­TURY 1 NAUKI — koncert z udziałem Czajkowskiego — fortepian ł Lewandow­skiej — śpiew. UL. NARBUTTA, koło kina Stolica zespól pieśni i tańca KBW. GODZ. 21—24 UL. MYSIA — nauka tańców masowycł i wyslępy Powiatowego Domu Kultury i Lubania. SALA KONGRESOWA PAŁACU KUL­TURY I NAUKI — polski program galo­wy. GODZ. 20.30—23. li nnn \ Rus. 1 Wttf MŁODYM - NA POWITANIE Piękny, diablo piękny jest świat, wiele, wiele cudnego na kwiecie! Ale cóż jest z. tym cały wart, jeśli serca w nim nie znajdziecie? Jest uroda w barwach lądów i mórz, ziemia skarby czarodziejskie kryje jak iv legendach, jak w baśni! Lecz cóż, jeśli serce dla serca nie bije?! W zimnym świecię, o, przyjaciele, najcenniejszy skarb dla nas niczym, tylko gorycz, tylko smutku weń wiele ■ ciężką chmurą zaciąga się życie Już srebrnieje mi na skroniach włos, ale serce nie chce wiedzieć nic o siwiźnie. I dlatego śmiem dziś zabrać tu głos, by Was witać w mej warszawskiej ojczyźnie W poetyckiej srebrniejącej glouńe młoda ziemia wciąż majaczy — i oto chcę, by dla Was zakwitła nowa i piękniejsza, ivspanialsza niż dotąd. To dla takiej, dla szczęśliwszej właśnie nasze życie i nasza tu praca: żeby było wciąż radośniej i jaśniej, żeby świat się pogodą rozzlacał, żeby słońce, 'żeby kwiaty na stole, żeby nigdy zła chmura na czole! Oto nasza tęsknota młodzieńcza, to nasz sztandar stubarwny — jak tęczal Wy go wznieście nad światem wyżej — niech łopoce ziemi zielonej: nad Pekinem i nad Paryżem, ponad Moskwą i Waszyngtonem. Niech się pyszni potęgą bezkrwawą nad Berlinem i nad naszą Warszawą. Żeby serce ziem i zabiło opętane przez młodość i miłość! STANISŁAW. RYSZARD DOBROWOLSKI 126 krajów objęty przygotowania Festiwal o najszerszym zasięgu 30 lipca w Pałacu Kultury i Nau­ki w Warszawie odbyła się 2 udziałem kilkuset dziennikarzy i całego świata konferencja praso­wa. Międzynarodowy Kornitel Przygotowawczy V festiwalu re­prezentowali: przewodniczący Ko­mitetu, Bernini, przewodniczący SFMD — sekretarz gen. SFMD — Denis oraz sekretarz SFMD — Nikitin. Obecny był przewodni­czący Polskiego Komitetu Organi­zacyjnego Festiwalu — Starewicz. Bernini zakomunikował, że 30 lip­ca odbyto się, ostatnie przed otwar­ciem Festiwalu, posiedzenie Między­narodowego Komitetu Przygotowaw­czego. W czasie posiedzenia dokona­no oceny przygotowań do tego wiel­kiego spotkania. Przygotowania prze­prowadzono w 126 krajach. Bernini zakomunikował, że wedłm posiadanych dó obecnej chwili infor­macji, w • Warszawie znajdują »ię już delegacje z ok. 80 krajów, dele-gącje z dalszych kU>ku.47-i®st?ciu tre­lów; są jeszcze, w drodze. Mówca informuje dalej, że pozdro­wienia dla Festiwalu przysłały licz­ne osobistości oficjalne. Wielu goSci honorowych Festiwalu przybyło juz do Warszawy. — Jesteśmy szczęśliwi — stwier­dza następnie Bernini — że Festiwal odbędzie się w chwili, gdy perspek­tywy poprawy sytuacji nuęazyuaro­­• knvej- stają się coraz yvyraźniejsze. Narody całego świata, a w szczegól­ności iniijuzież, cieszą się, że na kon­ferencji genewskiej _ reprezentanci czterech mocarstw zadokumentowali w czasie wzajemnych dyskusji, że możliwe jest zacieśnienie przyjaz­nych stos,unków p.iintę-uzy narodami. Na-zokuńcZ-enię mówca składa ser­deczne podziękowanie przyjąć młoda polskim, Utoczy włożyli w itnu wkiad w organizację V festiwalu. Zawiadamia on, ż.e przy Świato­wym Festiw alu akredytow ai.o się dotychczas 600 dziennikarzy..—przed­stawicieli prasy o ńajroż.niejszyęn kierunkach pul i tycznych, prasy kul­turalnej i sportowej z całego świata;. Odpowiadając na pytania dzienn,­­karzy, Bernini i Denis .stwierdziir, że na Festiwalu dotychczasowych obecni będą, według informacji, repre­zentanci ponad 300 organizacji, które nie należą dó SFMD. Wi wieikim spotkaniu przyjaźni uczestniczyć też będą delegacje z kilku krajów kolo­nialnych, które nie były reprezento­wane na ubiegłych festiwalach. Polski Komitet Organizacyjny M Światowego Festiwalu Młodzieży Studentów o Pokój 1 Przyjaźń prosi i posiadaczy kart wstępu na Stauiun X-lccia na uroczystość otwarcia Fe­stiwalu, która odbędzie się w dniu 31 lipca o godz. 16, o zajmowanie miejsc poczynając od godz. 14,

Next