Zycie Warszawy, wrzesień 1955 (XII/208-233)

1955-09-01 / nr. 208

9 powiatów zwolnionych od miarek i odsupów 31 ub.m. pow. Kłobuck w woj. Sta­lin ogrodzkim przekroczył 90 proc. ro­cznego planu dostaw zboża. Rolnicy tego powiatu, którzy w całości rozli­czyli się z państwem z obowiązku dostawy Zboża z tegorocznych zbio­rów, zostali zwolnieni od miarek i odsypów. Powiat Kłobuck jest pierwszym w 'Woj. stalinogrodzkim, a dziewiątym w kraju powiatem, w którym chłopi korzystają z tego przywileju. ZYCIE WARSZAWY Rok XII. Nr 208 (3691) CZWARTEK, 1 WRZEŚNIA 1955 ROKU CENA 20 GR DZIŚ ROZPOCZYNA SIĘ ROK SZKOLNY 1955/56 4 miliony młodzieży w szkołach ogólnokształcących i zawodowych 465 nowych szkół 7*klasowyeh Dziś ponad 4 miliony dzieci i młodzieży zbierze się w gmachach szkól ogólnokształcących i zawodowych na uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 1955/56. Młodzież szkół ogólnokształcących wysłucha o godz. 9 transmitowanego przez Polskie Radio przemówienia min. Oświaty W. Jaro­sińskiego. Do uczniów zasadniczych i średnich szkół zawodowych prze­mówi przez radio o godz. 10 wiceprezes CUSZ M. Godlewski. Uczniowie szkół ogólnokształcących p/witają w tym roku 650 tys. swych najmłodszych kolegów, którzy wstę­pują do klas pierwszych. W zasadni­czych i średnich szkołach zawodo­wych, kształcących kadry dla przemy­słu, rolnictwa, służby zdrowia i pla-cówek kulturalnych, naukę w pierw­szych klasach rozpoczyna ponad 150 tys. młodzieży Bieżący rok szkolny przynosi dalsze osiągnięcia na polu zapewnie­nia wszystkim dzieciom pełnego 7-klasowego wykształcenia. Dzieci otrzymają 465 nowych szkól 7-kIaso­­wych. Powstają one w wyniku prze­kształcenia w peine szkoły podsta­wowe — szkół posiadających do­tychczas mniejszą liczbę klas. W dniu rozpoczęcia nauki młodzież otrzyma również szereg nowych bu­dynków szkolnych. W szkolnictwie zawodowym mło dzież rozpocznie naukę w 6 nowych zasadniczych szkołach mechanizacji rolnictwa, dzięki czemu ogólna liczba tego typu szkól — przygotowujących wykwalifikowanych traktorzystów, me chaniików, ślusarzy maszyn rolniczych a od br. również elektromechaników rolnictwa — wzrośnie do ponad 60 Po raz pierwszy również zainaugu­rują nowy rok nauki 4 nowe szkoły laborantów chemicznych, do których przyjmowana jest młodzież posiada­jąca średnie wykształcenie. Również i szkoły zawodowe otrzy­mają szereg nowych budynków szkol­nych, internatów, budynków warszta­towych i pomocniczych. Nauczyciele piszą do KC PZPR Komitet Centralny PZPR otrzymał setki depesz i listów od nauczycieli — uczestników konferencji sierpniowych, które odbyły się w całym kraju w związku z rozpoczynającym się no­wym rokiem szkolnym. Nauczyciele wyrażają w tych listach wdzięcz­ność Partii za codzienną troskę o roz­wój oświaty w Polsce Ludowej. Za­pewniają oni, że w oparciu o jej wskazania pogłębiać będą pracę wy­chowawczą wśród młodzieży, aby przygotować jak najlepiej młode po­kolenie do wypełniania stojących przed nim zadań . „Zapewniamy — czytamy w depeszy nadesłanej przez uczestników konfe­rencji sierpniowej w pow. Radom — że w myśl hasła „Bliżej dziecka“ wzmożemy wysiłki, aby przez kształ­towanie u młodzieży naukowego świa­topoglądu, przez wpajanie jej idei braterstwa narodów, przez stałe pod­noszenie poziomu wykształcenia przy­gotować młode pokolenie do twór­czego udziału w życiu naszego kraju, w budownictwie coraz szczęśliwsze­go jutra Polski Ludowej“. „Opierając się na codziennych wskazaniach Partii kierującej się wielką, przeobrażającą świat teorią marksistowsko-leninowską — piszą nauczyciele pow. Włodawa — posta­nawiamy wytężyć siły w pracy i wal­ce o rozkwit naszej ukochanej ojczyz­ny. Będziemy kształcić i wychowy­wać powierzoną naszej opiece mło­dzież w głębokim umiłowaniu kraju ojczystego oraz w poczuciu solidar­ności i szczerej przyjaźni ze.wszyst-kimi siłami postępu na całym świę­cie“ „My, nauczyciele powiatu oleśnic­kiego, woj. wrocławskie, obradują­cy na dorocznej konferencji sierp­niowej — czytamy w innej depeszy — przesyłamy zapewnienia naszej wdzięczności i wierności Partii — organizatorce zwycięstw narodu w pracy nad zbudowaniem socjalizmu. Zapewniamy, że wszystkie swe siły poświęcać będziemy zadaniu wycho­wania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i internacjonalizmu“. „Nauczycielstwo nasze — głosi de­pesza uczestników konferencji sierp­niowej w pow. Wieruszów, woj. łódz­kie — zapewnia Partię, że w drugim 10-leciu Polski Ludowej dołoży wszel­kich sił w walce o wyższą jakość pracy szkolnej oraz rozwinie szeroką ofensywę ideowo-wychowawezą w szkole i poza szkołą. Hasło „Bliżej dziecka“ będzie dla nas wytyczną w wychowaniu młodzieży dla sprawy so­cjalizmu“. Izotopy nadeszły z ZSRR Do Instytutu Badań Jądrowych Polskiej Akademii Nauk nadszedł ze Związku Radzieckiego transport izo­topów promieniotwórczych. Izotopy te Związek Radziecki przekazał uczo­nym polskim w wyniku realizacji po­mocy dla naszego kraju w dziedzinie rozwoju badań atomowych, Nadesłane izotopy promieniotwór­cze wykorzystane będą przez naukow­ców polskich do prac badawczych. Na zdjęciu: dyrektor Instytutu Ba­dań Jądrowych PAN — (z lewej) prof Andrzej Sołtan ze swymi współpra­cownikami omawia sposób rozpako­wania i zabezpieczenia izotopów pro­mieniotwórczych. Fot. CAF, Minister Kolei Egiptu w Polsce 31 sierpnia na zaproszenie Min Handlu Za.gr. przybył do Warszawy min. Kolei Egiptu p. Fathi Radwan. Ministrowi towarzyszy dyr. general­ny Zairz. Kolei Egiptu p. Gamal ed- Diin Badawi. W godzinach popołudniowych min. Fathi Radwan oraz dyr. Gamal ed- Din Badawi w towarzystwie wice­­miń. Oz. Bajera złożyli wizytę Wice­prezesowi Rady Ministrów inż. T. Gede i kierownikawi Min. Spraw Zagr. wicemio. M. Naszkowsikiemu. Wieczorem goście egipscy udali się W podróż, w celu zwiedzenia kilku ■większych zakładów przemysłowych. Chromik rekordzistą świata! 3 km z przeszkodami 8:41,2 Polska - Czechosłowacja 160,5:154,5 Świetny nasz długodystansowiec Jerzy Chromik ustanowił w Brnie pod­czas meczu Polska — CSR 160,5 :154,5 nowy rekord świata w biegu 3 km z przeszkodami — 8:41,2. Wynik ten jest lepszy o 4,2 sek. od czasów Fina Karvonena i rekordzisty ZSRR Własienki — 8:45,4, a o 3,2 sek. — od rezul­tatu Fina Rintenpaeae, który osiągnął 8:44,4, gdy jeszcze nie notowano ofi­cjalnie rekordu świata na dystansie 3 km z przeszkodami. Jerzy Chromik urodził się w Kosztowych pod Mysłowicami 14.VIII, 1931 r tyce, a trzeci wśród mężczyzn w historii naszej lekkoatletyki (w 1932 rekor­dzistami świata byli Heliasz i Kusociński) przoduje . tym roku światowej czołówce biegaczy na 2 dystansach (3 km z przeszkodami i 5000 m) olim­pijskich, co nigdy nie było udziałem Kusocińskiego. Chromik jest więc najlepszym naszym lekkoatletą w historii lekkoatletyki’ Jerzy Chromik ur. się w Kosztowych pod Mysłowicami 14 sierpnia 1931 r. Z zawodu jest technikiem-mechanikiem. Lekkoatletykę uprawia w zabrskim „Górniku“ od 1951 r. Jego życiowe rekordy na innych dystansach są na­stępujące: 800 m — 1:52,2; 1500 m — 3:44,8; 3 km — 8:04,6; 5 km — 13:55,2; 10 km — 30:39,6 (ten rekord datuje sie z roku 1953). (O POZOSTAŁYCH BOHATERACH ZWYCIĘSKIEGO SPOTKANIA W BRNIE PISZEMY NA STR. 2). Diua nouje trawlery wodowano przed terminem 31 sierpnia br. załoga terenu „A" Stoczni Gdańskiej na miesiąc przed terminem spuściła na wodę trawler pełnomorski. W dniu poprzednim spuszczono na wodę — na 10 dni przed terminem — również trawler tego typu. Dziesiąty »warszawski wrzesień« Odezira do mieszkańcom Stolicy Rozpoczyna się „Miesiąc Budowy Warszawy“ 10 „war­­szaivski wrzesień“. W czasie miesiąca odbędzie się w stoli­cy ok. 100 różnych imprez ■— festynów, koncertów i zabaw lu­dowych. Podobne imprezy poświęcone Warszawie odbędą się również w całym kraju. W związku z rozpoczynającym się Miesiącem Budowy Warszawy Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy i Stołeczny Komitet Frontu Narodowego wydały do miesz­kańców Stolicy następującą odezwę: Warszawianie! — Mieszkańcy bohaterskiej Stolicy Polskiej Rzeczy­pospolitej Ludowej! Ludu pracujący! Młodzieży! Co roku od lat wrzesień jest miesiącem budowy drogiego naszemu sercu miasta. Pamięć dramatycznych wydarzeń wrześniowych 1939 roku od dziesię­ciu lat mobilizuje w tym miesiącu lud Warszawy do nowej ofiarności, do nowych wielkich wysiłków. Celem ich — nieustanne pomnażanie piękna naszego miasta, aby godne było miana socjalistycznej stolicy wolnego narodu polskiego. Przez dziesięć minionych lat z gruzów i popielisk, w jakie obróciła Warszawę mściwa dłoń faszystowskiego barbarzyńcy, ofiarną pracą na­szych rąk na nowo stanęło nad Wisłą wspaniałe miasto, budzące podziw całego świata. Dzięki tej naszej robocie, dzięki naszemu entuzjazmowi i miłości do „syreniego grodu“ Warszawa zdobyła w świecie dumny tytuł miasta pracy i pokoju. Ale nasze wielkie dzieło nie jest jeszcze ukończone. Obok nowych monumentalnych budowli, obok wzniesionych z ruin starych, historycznych pamiątek, pałaców i kościołów, obok domów i fa­bryk, szkół i teatrów, obok cieszących nasze oczy pięknych parków i zie­leńców, wciąż jeszcze widać ślady dawnych zaniedbań i straszliwych zniszczeń. Warszawiacy i Warszawianki! Trzeba, abyśmy i w tym roku, podobnie jak w latach minionych — każdy w miarę swoich sił i umiejętności — przyczynili się do podniesie­nia urody naszego ukochanego miasta, Nie skąpmy ofiarności! Jest sprawą honoru każdego z nas, aby i tym razem osobiście przyło­żyć rękę do tego pięknego dzieła. Warszawianie! Ulice i domy, parki i kwietniki Waszego miasta wołają do Was: uczyńcie nas jeszcze piękniejszymi! »Tydzień Miczurinowski« - »Dni Kultury Białoruskiej« - »Dekada Radzieckiej Racjonalizacji i Techniki« Bogaty program Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Na poriedzeniu Centralnej Komisji Wykonawczej Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, które odbyło się w Warszawie 31 ub. m. z udziałem przedstawicieli wojewódzkich komisji wykonawczych „Miesią­ca“, został omówiony i zatwierdzony ogólnopolski program tegorocznych obchodów. Na obradach obecny był II sekretarz Ambasady ZSRR w Polsce J. Łu­­kownikow. Miesiąc, iktóry odbędzie się od 0 ta. do 9 października, zainaugurują — centralna akademia w Warszawie wielkie ognisko młodzieżowe w Szcze­cinie, Festiwal Filmów Radzieckich, wieczornice i festyny w zakładach pracy, szkołach i gromadach, górski raid turystyczny w Bieszczadach udziałem ekip radzieckich i czechosło z waekich. Wielki Wojewódzki Raid Przyjaźni w Opolu, Wojewódzka Spar­takiada Sportowców Wiejskich Warszawie oraz szereg wystaw, kon w certów, spotkań itp. Większość imprez przewidzianych w obchodach Miesiąca odbędzie się w okresie „Tygodnia Miczurinow­­skiego“, „Dekady Radzieckiej Racjo­nalizacji i Techniki“ oraz „Dni Kul­tury Białoruskiej“. W „Tygodniu Miczurinowskim“ który trwać będzie od 11 do 18 bm. — w całym kraju odbędą się spotkania i zjazdy przodujących chiopów-miczu­­rinowców, traktorzystów, kombajne­­rów i robotników rolnych, którzy o­­mówią stosowane przez siebie meto­dy, organizacje pracy i osiągnięte wyniki. „Dekada Radzieckiej Racjonalizacji i Techniki“ (od 20 do 30 bm.) będzie miała najbogatszy program w ośrod­kach przemysłowych. W okresie tym odbędą się m. in. zjazdy kolejarzy, stosujący metodę Kriwónósa/ pokazy z zakresu stosowania radzieckich me­tod pracy w metalurgii, zorganizowane zostaną wystawy ruchu racjonalizator­skiego i nowatorskiego, Odbędzie się szereg spotkań robot­ników z naukowcami poszczególnych branż, w tym szereg spotkań specja­listów radzieckich z członkami NOl i załogami fabryk Szczególne znaczenie w tegorocznym Miesiącu Pogłębienia Przyjaźni Pol­sko-Radzieckiej posiadać będą „Dni Kultury Białoruskiej“ — przewidzia­ne na okres od 30 bm. do 9 paździer­nika. Zapoznają one społeczeństwo z BSRR, która spośród czterech republik radzieckich, graniczących bezpośrednio z Polską, najmniej nam jest znana. Mieszkańcy naszego kraju zwiedzać będą mogli m. in. białoruską wystawę artystyczną, organizowaną przez Cen-tralny Zarząd Sztuk Plastycznych i Wystaw. w Podobnie jak w latach ubiegłych, Miesiącu Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przybędzie do Pol­ski kilkunastuosobowa delegacja WOKS i BiełOKS, której członkowie odwiedzą zakłady pracy, szkoły, insty­tucje kulturalne, ‘•/ółdzielnie produk­cyjne i PGR-y, wezmą udział w spot­kaniach z przedstawicielami naszego społeczeństwa. Spodziewany jest rów­nież przyjazd zespołów teatralnych i artystycznych z ZSRR. Organizowa­ne będą festyny przyjaźni, kiermąsze książek, imprezy artystyczne itd. Tegoroczny „Miesiąc“ stanowić będzie jednocześnie okres przygoto­wawczy do V Krajowego Zjazdu TPPR. Zjazd ten odbędzie się na zakończenie Miesiąca. Plony Jeszcze na polach (Obsłuaa własna) Rolnik ze wsi Szczepanów w pow. Kamienna Góra w woj. wrocławskim — Józef Siedlecki, który byi wczoraj w Warszawie, zapytany o przebieg żniw odpowiedział: — Dopiero 25 sierpnia zaczęliśmy w naszaj wsi kosić żyto. W tym roku byio szczególnie przykre lato. Zimno i desz­cze nie pozwalały zbożom szybciej doj­rzeć. Owies i pszenica są u nas jeszcze niedojrzałe. Aż zazdrość brała, kiedy jadąc pociągiem widziałem uprzątnięto pola, a gdzieniegdzie zrobione orki 1 siewy rzepaku i jęczmienia. Górskie powiaty woj. wrocławskie go i krakowskiego są w tym roku poważnie — choć nie z winy rolni­ków — opóźnione w żniwach. Właś­nie ze względu na trwające jeszcze prace przy sprzęcie zbóż w tych po­wiatach, oba województwa wykonały żniwa do 27 sierpnia br. dopiero w 86 proc. We wszytkach pozostałych województwach żniwa w spółdziel niach produkcyjnych i gospodarstwach indywidualnych zostały już w zasa dzie zakończone. W zasadzie — bc jedynie w woj. olsztyńskim, gdań­skim, szczecińskim i rzeszowskim pozostały do skoszenia minimalne ob szary owsa. Natomiast zwózka plonów w kalkt województwach wciąż jeszcze jes' problemem. Całkowicie już zwiozły plony spółdzielnie i gospodarstwa in­dywidualne w woj. warszawskim, łódzkim, kieleckim, poznańskim i sta­­linogrodzkim, kończą zwozić w woj. i bydgoskim, opolskim, zielonogórskim olsztyńskim. Ale słabo przebiega zwózka plonów z pól w wo-j. wro­cławskim (zwieziono 79 proc. skoszo­nych zbóż), oraz w woj. koszalińskim, które, mimo że skończyło żniwa, nie zwiozło jeszcze 20 proc. plonów i w woj. szczecińskim — 15 proc. Powo­dem słabego tempa zwózki planów jest brak dostatecznej ilości środków transportowych, jak również szwan­kująca organizacja pracy, & We wszystkich województwach trwają obecnie siewy rzepaku i jęcz­mienia ozimego, a także siewy po­­plomów ozimych. Dokonuje się też orek przedsiewnych. Tempo tych prac pozostawia jednak wiele do ży­czenia. Zgodnie bowiem z terminami agrotechnicznymi siewy rzepaku ozi­mego winny były być ukończone do dinia 30 sierpnia. Niedotrzymanie te­go terminu grozi w konsekwencji ob nłżką plonów w przyszłym roku. Tymczasem jednak do dnia 28 ub. m. spółdzielnie i gospodarstwa indywi­dualne nie obsiały jeszcze rzepakiem połowy areałów zaplanowanych pod uprawę tej rośliny. M. in. woj. war­szawskie zasiało 39 proc. rzepaku, woj. łódzkie 58 proc.., woj. lubelskie i białostockie po 30 proc., a woj. kie­leckie i zielonogórskie zaledwie po 16 proc. Jeszcze słabiej przebiegają siewy jęczmienia ozimego, które zgodnie z zaleceniami agrotechniki winny być w najbliższych dniach zakończone Dotychczas jedynie w woj. bydgo­skim, w warszawskim i zielonogór­skim zasiano 20 proc. areału jęczmie­nia, w pozostałych województwach siewy zaledwie rozpoczęto. Nielepiej jest z orkami przedsiew­­nymi, które przebiegają zbyt powoli. Jedynie w woj. warszawskim wyko­nano dotychczas stosunkowo najwię­cej, bo 33 proc. — w woj. poznańskim 20 proc., w białostockim i lubelskim ,po 15 proc. W pozostałych wojewódz­twach nie przekroczono nawet 10 proc. orek przedsiewnych. Z doświadczeń ubiegłych lał wiemy doskonale, że tylko staranne przestrze­ganie terminów agrotechnicznych podczas jesiennych siewów, może za­pewnić wysokie urodzaje. Przy czym opóźnienia siewów sięgające kilku dn nawet, w końcowym efekcie mog;: przynieść straty rzędu kwintali ziar­na z hektara. Dlatego też rolnicy w całym kraju winni dołożyć wszel­kich starań, aby tegoroczne siewy je­sienne wykonane zostały bez opóź­nień, zgodnie z terminami agrotech­nicznymi, (POJM) Propozycje radzieckie — plan Stassena na nowojorskiej konferencji rozbrojeniowej NOWY JORK (PAP). 30 ub.m. od­było się pod przewodnictwem przed­stawiciela Anglii Nuttinga drugie po­siedzenie Podkomisji Rozbrojeniowe; ONZ Posiedzenie było niejawne. Oma­wiano na nim — jak twierdzi agen­cja Reutera — propozycje radzieckie. W toku obrad delegat amerykański Lodge przedstawił opracowany przez doradcę prezydenta Eisenhowera w sprawach rozbrojeniowych Stassena plan kontroli i inspekcji zbrojeń. Plan Stassena — zdaniem agencji — uwzględnia częściowo propozycje radzieckie w sprawie utworzenia placówek kontrolnych oraz rozwija propozycje wysunięte w prezydenta Eisenhowera Genewie i dotyczące wymiany między USA i ZSRR infor­macji wojskowych oraz prawa doko­nywania wzajemnych inspekcji lotni­czych NOWY JORK (PAP). Omawiając obrady Podkomisji Rozbrojeniowej ONZ, dziennik „Washington Post“ stwierdza: „Podobnie jak błędem by­ło oczekiwać od konferencji genew­skiej konkretnych rozwiązań, tak sa­mo błędem byłoby spodziewać się te­raz porozumienia w sprawie szerokie­go układu rozbrojeniowego“. PARYŻ (PAP). Komentarze prasy francuskiej na temat konferencji roz­brojeniowej są utrzymane w tonie optymistycznym. „France Sodr“ pod­kreśla, że „już w pianie radzieckim z 10 maja uwidoczniło się pragnienie Rosjan, by znaleźć stopniowo kon­kretne rozwiązanie, które przyczyni­łoby się do przywrócenia zaufania, Zadaniem Podkomisji Rozbrojenio­wej będzie szukanie elementów, któ­re można byłoby przyjąć z każdego planu w celu sformułowania ogólne­go programu możliwego do przyjęcia w pierwszym etapie rozbrojenia. CiMolia prezydenta CSU A. Zapotorkj’evo PRAGA (PAP). Radio czechosło­wackie ogłosiło 31 sierpnia o godz. 12.30 następujący komunikat: Prezydent Republiki Czechosłowa­cji Antonin Zapotocky zapadł wczo­raj na chorobę serca z ostrą niewy­dolnością krążenia. Na skutek zabie­gów leczniczych udało się polepszyć działalność serca. O godz. 18.00 komunikat CTK stwierdza: „Stan zdrowia prezydenta A. Zapotocky’ego jest zadowalający. W ciągu dnia nastąpiła dalsza po­prawa czynności systemu krążenia. Ciśnienie krwi i tętno są stale nor­malne“. Już w najbliższych dniach rozpoczniemy druk oryginahiej „powieści-niespodzianki“ napisanej wspólnie przez szereg wybitnych pisarzy polskich. KTO NAPISAŁ POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY TEJ POWIEŚCI? Oto pytanie, na które będą musieli odpowiedzieć nasi czytel­nicy, pragnący wziąć udział w rozpisanym jednocześnie wiel­kim Konkursie pod hasłem STYL TO CZŁOWIEK Liczne nagrody! Kokowania chińsko-amerykanskie w Genewie GENEWA (PAP). 31 sierpnia od­było się po 5-dniowej przerwie ko­lejne posiedzenie ambasadorów St Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej w Genewie. Tematem roz­mów był nadal punkt 1 porządku dziennego — sprawa repatriacji osób cywilnych. WĄTPLIWA OZDOBA Albo rozebrać albo coś na nich robić — bo te rusz­towania, które pokrywają gmach Filharmonii Narodo wej od czerwca wcale nie są ozdobą pięknego budyn­ku usytuowanego w cen­trum miasta. A ponieważ sezon za pasem czas się na coś zdecydować. Byle szyb­ko! W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE Lipiec. Centralny Dom Towarowy. Stoisko z mate­riałami piśmiennymi. Klien tka kupuje za 7,70 zt ładny receptariusz CPLiA. Prosi o dodatkowy bloczek. Oka­zuje się, że nie ma. Mają być za parę dni. Mijają miesiące. Klientka-lekarka zrobiła Już kilkaset pięter po CDT-cie i kilkadziesiąt kilometrów między domem towarowym i własnym. A bloczków wciąż brak, w końcu proponują w stoisku, żeby kupić nowy recepta­riusz a oprawę płócienną z poprzedniego wyrzucić. W ten sposób młoda lekarka szybko przekroczy miesię­czny plan wydatków, CPLiA — spółdzielnia „Po­a ziom“ utrzyma na wysokim poziomie swoje plany mie­sięczne. PIESKA SPRAWA Chcieli mnie wyrzucić i kolejki razem z moją pa­nią — mimo że miałem kaganiec na pyską i waro­wałem pod ławką dobrze trzymany za obroże. I gdy-by nie litościwy kontroler EKD nasza podróż z Gro­dziska skończyłaby się du­żo wcześniej przed War­szawą. Moja pani miała łzy w oczach, a ja dotąd nie mogę wyjść z podziwu na ten bez serca stosunek do zwierząt. O czym donosi za smucony pies Burek. OBIETNICA TO NIE ŻARÓWKA Słupy są. Brak tylko kin kietów. Wprawdzie Dziel­nicowa Rada Narodowa dawno już obiecała założyć kinkiety, ale nadal ich nie ma, a sama obietnica nie jest w stanie rozjaśnić ciemności, panujących w Aninie. Miejscowi chuliga­ni wdzięczni są DRN za niedotrzymywanie obietni­cy. Co o niej tj. o DRN myślą mieszkańcy Anina, łatwo się domyśleć, POD NOSEM Klną kierowcy kiedy pę­kają resory w samocho­dach, zżymają się przecho­dnie wykręcając sobie no­gi, klną... Kto zresztą nie klnie przechodząc czy prze­jeżdżając ulicą Kazimie­rzowską (tuż za rogiem Ra­kowieckiej), gdzie przez ca­łą szerokość jezdni biegnie niezabezpieczony, głęboki ściek. Tylko w DRN cicho. W myśl zasady: „Cudze dojrzy pod lasem — swego pod nosem nie widzi". Wi­docznie siedziba DRN na Willowej jest za blisko ul. Kazimierzowskie-

Next