Zycie Warszawy, listopad 1956 (XIII/262-288)

1956-11-01 / nr. 262

7. NOV 1956 , - _ mow SYCIE WARSZAWY _________________ Rok XIII. Nr 262 (4057) CZWARTEK, 1 LISTOPADA 1956 ROKU Nakład 200.800 CENA 20 gr Wojska brytyjskie i francuskie podjęty akcje zbrojna przeciw Egiptowi Bomboujce angielskie zbombardowały Kair Walki egipsko-izraelskie trwają Wczoraj na posiedzeniu Izby Gmin premier Eden stwierdził w odpo­wiedzi na pytania labourzystów, czy wojska brytyjskie i francuskie roz­­poczęly już inwazję na Egipt, że „ak cja została, podjęta“, LONDYN (PAP). Również agencje Each, potwierdzają, że w środę rano Z baz wojskowych na Cyprze i Mal­cie wystartowały francuskie i bry­tyjskie samoloty bojowe i transpor­towe, a także odpłynęły z wojskiem i sprzętem wojennym okręty obu państw kierując się w stronę Suezu. Agencja Reutera podała, że władze brytyjskie wprowadziły cenzurę wia­domości o akcji militarnej we wschód niej części Morza Śródziemnego, KAIR (PAP). W nocy z wtorku na środę urzędnicy ambasad francuskiej i brytyjskiej spalili wszystkie tajne papiery. LONDYN (PAP). Agencja Reutera podała, że rządy Francji i Anglii mianowały brytyjskiego gen. Ch Kightley'a dowódcą naczelnym wojsk. które mają podjąć interwencję w Egipcie. Zastępcą dowódcy mianowa­no francuskiego wiceadmiarła Bar­­jota. Kwatera główna wojsk znajduje się na Cyprze. KAIR (PAP). Dowództwo wojsk egipskich ogłosiło wieczorem 31 ub. m, następujący komunikat: „Bombowce brytyjskie dokonały nalotu na Kair o gcdz. 17. Zrzuciły one bomby za­palające i wybuchowe. Ofiar w lu­dziach nie było, ale wyrządzone zo­stały szkody materialne“. W środę wiec.zorem rozgłośnia Jcairska podała następujący , ko­munikat: „Ciężkie bombowce bry­tyjskie zaatakowały o godzinie 20.50 równocześnie miasta Kair, Ale­ksandrię, Port Said, Suez i Ismailię. Wskutek bombardowania w Kairze 7 osób zostało zafoitych“­KAIR (PAP). Według komunikatów naczelnego dowództwa egipskich sił zbrojnych wojska egipskie kontynuo­wały likwidowanie oddziałów prze­ciwnika, który wtargnął na terytorium Egiptu. Oddziały izraelskie były wy­pierane z półwyspu Synajskiego w kierunku granicy Izraela. 31 ub. m. dowództwo wojsk egip­skich podało po południu przez roz­głośnię kairsiką komunikat stwierdza­jący, że oddziały armii egipskiej od­parły we wtorek dwa ataki wojsk izraelskich w rejonie Auja-Bouajila zadając im ciężkie straty. Na polu bitwy pozostały 4 czołgi izraelskie. W środę o godz, 6 rano czasu miej­scowego wojska izraelskie rozpoczęły w tym samym rejonie trzeci atak. Walka trwa. Komunikat ogłoszony przez ną­­czelne dowództwo armii egipskiej o północy z wtorku na środę' podkre­ślał z naciskiem, iż „Kanałowi Sues­­kiemu nie grozi żadne niebezpieczeń­stwo“. Komunikat dodawał: „Żeglu­ga na Kanale odbywa się normalnie; zapewniona jest swoboda przepływu statków.. Siły Zbrojne Egiptu są w stanie obronić Kanał w każdej sy­­tuacil“. Półoficjalna agencja Bliskiego Wschodu podała, że przed południem 31 ub. m. „sytuacja w strefie Kana­łu Sueskiego była całkowicie nor­malna“, Egipski min. oświaty oraz dowód­ca Narodowej Armii Wyzwoleńcze; wydali wspólny rozkaz zamknięcia wszystkich wyższych uczelni i apel (A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2 Hammarskjoeld zgłosił dymisję NOWY JORK (PAP). Na wstępie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, które rozpoczęło się w środę wieczo­rem, sekretarz generalny ONZ Ham­marskjoeld oświadczył, że nie widzi możności dalszego pełnienia obo­wiązków sekretarza generalnegc ONZ, skoro niektórzy członkowie tej organizacji ignorują j^o wysiłki dla utrzymania pokoju na Bliskim Wschodzie, a tym samym uniemożli­wiają pełnienie obowiązków związa­nych ze stanowiskiem sekretarza ge­neralnego ONZ. W kuluarach ONZ oświadczenie Hammarskjoelda wy­wołało ogromne wrażenie, albowiem jest ono ^protestem przeciwko jedno­stronnej akcji W. Brytanii i Fran­cji na Bliskim Wschodzie (B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2 Pamięci tych, co od nas odeszli rjZlS — jak co roku — czctmy -Ls pamięć tych, co od nas odeszli. Którzy walczyli o wolność i u: walce tej poleyli. Którzy walczyli i zginęli w wal­ce o sprawiedliwość społeczną. Którzy walczyli i zginęli w wal­ce o socjalizm. Którzy budozuali mosty, budował; drogi, budowali domy, w pracy lej się sterali i umarli. Którzy uczyli dzieci, w pracy tej zszargali swoje siły i umarli. Którzy rysowali dusze ludzkie słowem, czy piórem — i umarli. Czcimy pamięć tych, których groby, których wspólne mogiły za­płoną jutro tysiącami świeczek, po­kryją się wiązankami kwiatów, tu to kraju i w Związku Radzieckim i na Węgrzech i na cmentarzu pod Monte Cassino. Czcimy pamięć tych, których sa­motne groby, których bezimienne mogiły rozrzucone są w dalekiej Norwegii, których groby, zasypuje piasek w odległym Tobruku, któ­rych groby zadeptano dziś w fran­­kistowskiej Hiszpanii, bo w tym kraju o wolność walczyli. iii Czynimy to dziś, tak jak co roku A przecież dziś czcimy ich takżi w inny sposób. Dziś możemy po­wiedzieć tym wszystkim, co o wol­ną, suwerenną, socjalistyczną Pol­skę walczyli i zginęli na polach bi­tew, a czasem w lochach więzien­nych, że walka ich^ n i e poszła na marne, że krew ich nie została przelana nadaremno, że przecież zwyciężyli, A te pełne najgłębszej treści sło­wa, niech jak najpiękniejsze kwia­ty ozdobią dziś groby i zadeptane mogiły. (w) Kierownik Wydz. Kwaterunkowego Koi. re:v zuiolnionu ze stanowiska Decyzją Prezydium RN m. st. War­szawy 1 bm. dotychczasowy kie­rownik Wydz. Kwaterunkowego i. Machowina został zwolniony ze Stanowiska za niewłaściwy stosunek jdo delegacji zakładów pracy, radnych stołecznej i dzielnicowych rad naro­dowych udających się do niego w sprawach mieszkaniowych. Również z podobnych powodów przestaną peł­­jnić od 1 bm. swoje funkcje dotych­czasowy kier. referatu przydziału mieszkań z nowego budownictwa JŁ Eakułowa oraz starszy inspektor .Wydz. Kwaterunkowego St. Tarczyń-Prazydium St. Rady Narodowej po­leciło Biuru Kadr przy Prezydium zatrudnienie J. Machowimy ora2 I?. Bakułowej i St. Tarczyńskiego na stanowiskach odpowiadaj ącyę|j jch Z ostatniej chwili LONDYN (PAP). Brytyjskie mini­sterstwo obrony komunikuje, że w środę wieczorem rozpoczęły się an­­glo-francuskie kombinowane operacje lotnicze i morskie ,pod wspólnym do­wództwem — przeciwko pozycjom egipskim w strefie Kanału Sueskiego Analogicznej treści komunika I ogłoszono jednocześnie w Paryżu. /% pel Węgierskiego Czerwonego Krzyża Węgierski Czerwony Krzyż 31 ub. m telefonicznie zgłosił do ZC PCK dal­sze pilne zapotrzebowanie na krew i plazmę. W związku z tym ZG PCK pros! wszystkie osoby zarejestrowane w placówkach PCK o zgłaszanie się w określanych dla nich terminach d< stacji i punktów towiQdaw|twa $ sein oddania krwi ^ '*+***«* — Samodzielność Rady Robotnicze Projekty uchwał Komisja Partyjno-Rządowa do spraw inicjatyw robotniczych za­kończyła prace nad projektami uchwał Rady Ministrów o dal­szym rozszerzeniu uprawnień przedsiębiorstw oraz o zasadach przemysłowych powoływania, organizacji i działalności rad ro­botniczych, Uchwały, które niedługo po­winny wejść w życie, stanowią podstawę do usamodzielnienia się przedsiębiorstw przemysło­wych, a także szybszego powsta­wania rad robotniczych, (Zainicjowanie dyskusji i omó­wienie uchwal — na str. 4). Warszawskie zakłady przemysłowe wykonały z nadwyżką plany miesięczne fabryki wyprodukowali dodatkowo ponad 2.400 radioodbiorników „Sto­lica“, likwidując nied-o^ory, która powstały jeszcze w czasie lutowych mrozów. Obecnie w „Kasprzaku * czynione są ostatnie przygotowania do uruchomienia seryjnej produkcji aparatów klawiszowych „Wola'1. Plan przed terminem — 30 paź­dziernika — wykonała również War­szawska Fabryka Motocykli. Przez ostatnie dwa dni miesiąca załoga poza planem uzupełniała części do 600 mi ocykli, które stanowiły wrze­śniowy dług fabryki. W Zakładach im. 22 Lipca mimo zniesienia w kilku działach jednej zmiany nocnej oraz wprowadzenia dla kobiet pracujących w nocy 5- dniowego tygodnia pracy — plan październikowy wykonany został w tej fabryce w 105 proc. Załoga Zakładów im. Róży Luk­semburg wykonała plan w o,k. 110 P’-oc. przy czym istnieje poprawa w zakresie planu asórtyi-.entowego. Mimo wprowadzenia w październi­ku 18 nowych wzorów sukien dam­skich Warszawskie Zakłady Przemy­li Odzieżowego Nr 2 wykonały za­dania w 105 proc. O zrealizowaniu planu miesięc lego z nadwyżką za­meldowały tak 2 Warszawskie Zakła­dy Przemysłu Tłuszczowego. Październikowy plan produkcyjny wykonany został przez Fabrykę Sa­mochodów Osobowych, Zakłady im. Waryńskiego, ZWUT i Warszawskie Zakłady Fotooptyczne. Na „Żeraniu“ szczególnie korzystnie przedstawiła się realizacja planu produkcji samo­chodów na eksport. Obecna sytuacja wskazuje, że roczny plan eksportu będzie wykonany z nadwyżką. W październiku sytuacja w fabry­kach warszawskich . uległa znacznej poprawie. Prawie wszystkie stołecz­ne zakłady wykonały plany miesię­czne przed terminem, dając dodat­kową produkcję. Zakłady Radiowe im. Kasprzaka zameldowały o wykonaniu planu miesięcznego na 4 dni przed termi­nem. Do końca miesiąca robotnicy like wieSklego pupami! odnowy Plenum Komitetu Warszawskiego PZPR 31 ub. m. zakończyły się w Warszawie 2-dniowe obrady rozszerzo­nego plenum Komitetu Warszawskiego PZPR. Dyskusja, którą zagai! I sekretarz KW PZPR S. Staszewski, dotyczyła, spraw ' związanych z VIII Plenum KC PZPR i postawą warszawskiej organizacji partyjnej w dniach Plenum. Omawiano także sposoby podniesienia na wyższy po­ziom pracy organizacji w związku z realizacją wielkiego programu od­nowy. Ogółem w dyskusji zabierało glos 27 uczestników plenum. W toku obrad wspominano, że w dniach VIII Plenum warszawska or­ganizacja partyjna zrosła się mocno z masami pracującymi stolicy i zde­cydowanie stanęła na ich czele. Sta­ło się tak dlatego, że to, z czym organizacja partyjna poszła do mas, odpowiadało ich dążeniom. Dziwne wydawały się niektóre gło­sy w dyskusji mówiące o tym, że w owych dniach „naszego paździer­nika“ nie było odpraw, narad, od­górnych wytycznych itd. Niektórzy uczestnicy Plenum, usiłowali brakibm tych wytycznych tłumaczyć swoją bierność i niezdecydowanie w owe dini. Głosicielom takich twierdzeń od­powiedzieli inni uczestnicy Plenum, a m. im. I sekretarz komitetu zakła­dowego PZPR przy FSO — Goździk i pos. Hochfeld. Stwierdzili oni, że 0 aktywności w dniach VIII Ple­num', jak i po jego zakończeniu, de­cydowała osobista postawa polityczna 1 stosunek ludzi do zachodzących w naszym kraju przemian, a nie wyr tyczne odgórne., Z wielkim uznaniem mówiono w czasie obrad o wyrosłej na fali VIII Plenum kadrze nowych, ofiar­nych, oddanych sprawie socjalizmu aktywistów. Stało się to dlatego — stwierdzono — że KW potrafił do współodpowiedzialności za losy partii włączyć masy pracujące stolicy, jej bojową młodzież, że dokładnie i z pełną szczerością informował ludzi pracy w owe dini o przebiegu Ple­num, o układzie *sił, W związku z tym postulowano, ażeby obecnie nadal pieczołowicie rozwijać tę tradycję. Mówiono o ko­nieczności usprawnienia informacji — aby z najistotniejszymi sprawami iść do mas pracujących, mówić im całą prawdę, szczerze z nimi .rozmawiać, wysłuchiwać ich wnikliwie. „Zwycięstwo sił postępowych w na­szej partii jest za nami — powie­dział w dyskusji sekretarz Komi­tetu Uczelnianego PZPR przy Uni­wersytecie Warszawskim Żandarow­­ski — ale powinniśmy pamiętać, że pozostały siły zachowawcze, konser­watywne“. Wielu mówców cytowało liczne przykłady mówiące o tym, że siły te nie złożyły jeszcze broni, że stojąc na straconych pozycjach bro­nią ich jeszcze i próbują ’ pozyskać sobie zwolenników, zwłaszcza wśród (C) DOKOŃCZENIE NA STR. 2 7 bm. o godz. 11 posiedzenie Sejmu 1) Prezydium Sejmu ustaliło, że posiedzenia Sejmu PRL roz­poczną się w środę, 7 bm. o godz. 11 2) Posiedzenia Wojewódzkich zespołów poselskich odbędą sk w środę 7 bm. o godz. 9. 3) Posiedzenie sejmowej Ko­misji Finansowo - Budżetowej 2 bm. (piątek) zostało przełożo­ne z godz. 9 na godz. 16. Pierwszy samorząd robotniczy na Dolnym Śląsku Zakłady przemysłu chemicznego opracowują projekty zmian organizacyjnych Kolegium Min. Przemysłu Chemicznego zatwierdziło projekt załogi Za­kładów Chemicznych „Oświęcim“ w sprawie usamodzielnienia Zakładów oraz zmiany dotychczasowych form i metod zarządzania Projekt obejmuje pierwszy etap prac nad pełnym usamodzielnieniem przedsiębiorstwa, a przede wszystkim organizacyjne uporządkowanie Za­kładu, wprowadzenie pogłębionego rozrachunku wewnątrzzakładowego, przy znacznym usamodzielnieniu przedsiębiorstwa w sprawach finan­sowych, zwłaszcza w zakresie fundu­szu płac. Na pierwszy plan w projekcie wy­suwa się: materialne zainteresowanie załogi ekonomicznymi wynikami pra­cy. 40 proc. funduszu oszczędnościo­wego przeznaczono na premie dla za-łogi i na cele socjalne. Projekt usta­la także wprowadzenie materialnego zainteresowania dodatkową produkcją uboczną i sezonową przez udział za­łogi poszczególnych wydziałów w zy­skach osiągniętych z tej produkcji. Projekty zmian organizacji przed­siębiorstw opracowało już poza „Oświęcimiem“ — 9 zakładów prze­mysłu chemicznego, 6 pracuje jesz­cze nad wnioskami i przedstawi je w najbliższym czasie Ministerstwu, W Zakładzie Koksochemicznym hu­ty im. Lenina rozpoczęto prace przy­gotowawcze do wprowadzenia pełne­go, wewnętrznego rozrachunku go­spodarczego. Stanowić to będzie pierwszy krok w kierunku pełnego usamodzielnienia zakładu, podniesie­nia jego rentowności oraz zwiększe­nia zarobków załogi. Aby rozrachunek był realny załoga żąda ujednolicenia cen dla całej pro­dukcji koksowni. Dotychczas bowiem blisko 80 proc. koksu produkowane­go na potrzeby kombinatu im. Lenina zaliczane jest koksowni wyłącznie po (D) DOKOŃCZENIE NA STR. 2 W Budapeszcie ustały walki zbrojne Wojska radzieckie opuściły stolicę Węgier Rozpasanie elementów reakcyjnych BUDAPESZT (PAP). W ciągu ostatniej doby ustały w Budapeszcie walki zbrojne w ścisłym tego słowa znaczeniu. Na ogół w stolicy Węgier zapanował spokój, ale w niektórych dzielnicach słychać było jeszcze tu i ówdzie strzelaninę z broni ręcznej. Według zgodnych doniesień agencyj­nych, wojska radzieckie opuściły Budapeszt. Przywracana jest stopniowo komu­nikacja uliczna, otwiera się coraz więcej sklepów, poczta zapowiada szybkie wznowienie normalnej dzia­łalności. Prawie nieczynna była na­tomiast komunikacja kolejowa. Szpitale są przepełnione. Dokładna liczba zabitych w stolicy Węgier wciąż jeszcze nie jest znana, ale jest znaczna. Liczba rannych sięga wie­lu tysięcy osób. 30 października wylądowało pod Budapesztem 21 samolotów pol­skich, rumuńskich, belgijskich szwajcarskich, przywożąc lekarstwa i i plazmę dla Wigierskiego Czerwo­nego Krzyża, Niejasna sytuacja polityczna Sytuacja polityczna w Budapeszcie i na prowincji przedstawia się do­tychczas niejasno. Ujawniają się roz­maite tendencję, pojawiają się grupy głoszące hasła odbiegające od pro­gramu socjalistycznego. Rząd Na­­gy'ego nie zapewnił sobie jeszcze kontroli nad krajem. Organizuje się na nowo partia drobnych posiadaczy, partia chłopska, a także partia so­cjaldemokratyczna. ' Słychać ponadto o projektach powołania innych ugru­powań. Ze strony byłych członków węgierskiej partii faszystowskiej Sza­­łasiego (tzw. „strzelistych krzyży“] podejmowane są już próby ponow­nego utworzenia tego stronnictwa, które zdobyło szczególnie smutną sła­wę pod koniec wojny podczas hitle­rowskiej okupacji Węgier. Na pro­wincji zwraca uwagę fakt ukonsty­tuowania się w Gyoer tzw. „Trans­­dunajskiej Rady Narodowej“, która grupuje delegatów sporego obszaru kraju. Ta nowa- organizacja pertrak­tuje z rządem Nagy‘ego na temat urzeczywistnienia swych żądań nie­kiedy o wyraźnie ekstremistycznym (E) DOKOŃCZENIE NA STR. 2 KŁOPOT Z BAŃKA Popularna mistrzyni tea­­tru i estrady p. Irena Kwiat­kowska „przytaskała“ z p. Antonim Lipką do Redakcji ,, Życia“ pozostawioną na środku jezdni bańkę do mleka. Zguba do odebrania w portierni — Marszałkow­ska 3/5 (parter). Panu Antoniemu przy o­­kazji gratulujemy, iż zo­stał mlecznym bratem re­prezentantki teatru „Syre­na“ w dźwiganiu (znalezio­nych) ciężarów, ŚWIADECTWO OSZCZĘDNOŚCI „W miarę jedzenia wzra­sta apetyt“ — mówi przy­słowie. A więc to. co wy­starczało w r. 1954 nie wy­starcza obecnie Centrali Wydawniczej Druków, któ­ra w czerwou br, podwoiła wi&ikoiś irr tóentywnyoh „Świadectw Pracy“, zwię­kszając powierzchnię pa­pieru ze 140 cm kw. do 280 cm ' zmienionej kw. —■ przy nie treści druku. Ano, ma się ten — panie Redaktorze — szeroki gest z cudzej kieszeni. Pafnucy I, PO GRZYBACH OWOCE Wycieczka niedzielna na ostatnie grzybobranie uda­ła się znakomicie. Brało w niej udział 70 osób. Za­chęceni tym powodzeniem organizatorzy (Stół. Biuro Obsługi Turystycznej) po­starali się o samochody na i broi Tym im bsOsie to wyprawa na owocobra­­nie w powiecie grójeckim. Łącząc przyjemne z poży­tecznym, wstawiono do programu zwiedzanie ma­lowniczego rezerwatu mo­drzewiowego w Małej Wsi, pałacu i parku w Błę­­dowie. Zapisy Al. Jerozo­limskie 28, tel. 6-25-89 — ze względu na ograniczoną ilość miejsc — tylko do 2 listopada. Pogoda jesienna zapewniona, PROSIMY BEZ KALOSZY Gliniaste bajora przed naszymi domami, istnieją­ce od 3 lat — zdecydowa­nie przyczyniają się do starcy i niemowlęta ćwi­czą skoki wzwyż i w dal, uzyśkując znakomite wy­niki Jeżeli przez dalsze trzy lata dzielnicowe Ochota i Śródmieście rady nie położą chodników przed domami przy ul. Siewier­skiej 6 i Nowowiejskiej 1C — pobijemy wszystkie re­kordy skoków. Żart, żartem, aje zapra­szamy do nas na inspek­cję urzędników miejskich — bez kaloszy! Mieszkańcy ZOO-PRZYJACIEL „Przyjaciółko“ z 21.X! Rozwiązałem« zamieszczony na str. 14 „Zsoszyfrcgram“. Rozwiązanie brzmi: Bądź pryjacielem zwierząt. Na­grodę proszę przesłać pod adresem: małe „Życie", 'Twój <z$ti I Sekretarz KC PZPR przyjął przedstawicie:! intplśgenrji katolickiej 30. X. br. I Sekretarz KC PZPR W. Gomułka przyjął przedstawicieli inteligencji katolickiej. W rozmowie wzięli udział: A. Go­­łubiew, J. Zawieyski, J. TutrowicE/ St. Stomma, J. Woźniakowski. Ponad 5 milionów ofiarowało społeczeństwo na budowę POMNIKA BOHATERÓW TO była przez wiele dni jed­na z najpierwszych spraw warszawskich... Ogłoszenie de­cyzji o budowie Pomnika Bo­haterów Warszawy stało się ofi­cjalnym potwierdzeniem pow­szechnej woli warszawiaków. Przez wiele lat uczucie potrze­by posiadania widomego symbo­lu walczącej stolicy kraju, jej poległych i żywych patriotów, tkwiło w myślach i uczuciach. Napisano o tym tysiące słów, wypowiedziano tysiące opinii. To­czyły się i jeszcze toczą dyskusje nieraz pełne zapalczywości. Wspaniały gest setek tysięcy wyraził się w zbiórce na Pomnik. Przez trzy miesiące płynął z nie­­najpelniejszych przecie kieszeni strumień złotówek. Ponad 5 mi­lionów złotych ofiarowanych przez obywateli stworzyło fun­dusz, który pokryje w zasadzie koszty związane z konkursem i budową pomnika, Trudno jest składać podziękowanie. Słów ta­kich bowiem brakuje. Tak więc, takim bilansem ser­decznym kończy się pierwszy etap powstawania warszawskie­go pomnika. ZAMYKAMY OBE­CNIE ZBIORNICĘ PIENIĘDZY ZA POŚREDNICTWEM REDAK­CJI „ŻYCIA“. Zbiórka jednak trwa. Konto komitetu w PKO nr I 9-120920 będzie nadal otwar­te. 14 stopni mrozu w Suwałkach — 10 w Warszawie Meteorolodzy pocieszajq: od północy kraju ocieplenie (Obshwa własna) Warszawie 10, Poznaniu 6, Szczecinie 9; Nawet na południu kraju termometry wskazywały kilka kresek niżej zera. Meldunki radzieckich’' stacji meteorolo* gicznych mówią o bardzo silnych mrozach ęj północnej części Rosji. W okolicach Uralu utrzymuje się mróz do 27 stopni, na północ od Moskwy od 17 do 23, w samej Moskwie było wczoraj 10. Również na Bia­łorusi i w krajach bałtyckich panują ni­skie jak na październik temperatury, wa­hające się w granicach 10—14 stopni niżej zera. Fala mroźnego powietrza sięga obec­nie po Pragę i objęła większą część Nie­miec. W Berlinie notowano minus 5 st.; W. Pradze 0, Budapeszcie plus 8, Belgra­dzie plus 6, w Wiedniu T>lus 2 co wskazuje na znaczne ochłodzenie również w krajach południowej Europy. Co będzie dalej? Czyżby zima zaczynała się już w początkach listopada? Meteoro­lodzy, z którymi rozmawiałem w środę, są raczej optymistami: — To chwilowy „wyskok“ zimy.« Już dziś od północy kraju zaznaczy się wpływ zbliżającego się od Wyspy Niedźwiedziej niżu barometrycznego. Zmieni się cyrku­lacja powietrza z północno-wschodniej na zachodnią i znad Atlantyku powdeje wil­gotniejsze i cieplejsze powietrze. Nad Skan dynawią są już dodatnie temperatury, ale zaczęły się opady; W* Warszawie będzie dziś zachmurzenie stopniowo wzrastające* temperatura kilka stopni wyżej zera, i moż* liwość Opadów SWteMOaa wieczorem luÄ mm, <£S® - ^ Tak niskie temperatury przy końcu paź­dziernika nieczęsto się zdarzały. I tak np. w środę' rano w Suwałkach było aż 14 stop­ni mrozu, w Białymstoku 12, Kętrzynie 12,

Next