Zycie Warszawy, październik 1958 (XV/235-261)

1958-10-01 / nr. 235

4 bm. kolejne spotkanie ambasadorów Chin i USA 30 września br. odbyło się w Pałacu Myślewickim w War­szawie kolejne spotkanie am­basadorów ChRL i. St. Zjedno­czonych AP. Rozmowy trwały dłużej iniż zwykle, bo blisko trzy godziny. Na kilka minut przed go­dziną 17 obaj ambasadorowie opuścili salę obrad, oświad­czając licznie zebranym dzien­nikarzom polskim i korespon­dentom zagranicznym, że na­stępne spotkanie odbędzie się w sobotę 4 bm, o godz. 15. (PAP). ZYCIE WARSZAWY ROK XV. Nr 235 T465SI ŚRODA, 1 PAŹDZIERNIKA 1958 ROKU nakład m.ioo CENA 50 GK Ul linio święta narodowego CiiRb przekazujemy narodowi chińskiemu uczucia przyjaźni i głębokiej sympatii Uroczysta akademia w Warszawie 30 września br. w przeddzień 9 rocznicy powstania Chiń­skiej Republiki Ludowej, odbyła się w Sali Kongresowej Pa­łacu Kultury i Nauki w Warszawie uroczysta akademia, zor­ganizowana przez Ogólnopolski Ksmiteł Frontu Jedności Na­rodu oraz Tow. Przyjaźni Polsko-Chińskiej. W prezydium akademii za­siedli czonkowie Biura Polity­cznego KC PZPR — I Sekre­tarz KC PZPR Wł. Gomułka J. Cyrankiewicz, S. Jędryohow­­ski, I.- Lcga-Sowińsiki, J. Mo­rawski, E. Ochab, R. Zam­browski i A. Zawadzki; prezes NK ZSL S. Ignar, przewodni­czący CK SD — p-of. S. Kul­czyński, sekretarze KC PZPR J. Albrecht, I sekretarz KW PZPR, W. Jarosiński i Z. Klisz - ko; wiceprezes Rady Ministrów — Z. Nowak, członkowie Rady Państwa, min. Obrony Narodo­wej— gen. broni M. Spychalski, kierownik MSZ — wicemin. , M. NasZkowski, .prezes PAN — oroi. T. Kotarbiński,; przedsta­wiciele władz naczelnych orga­nizacji -społecznych W prezydium akademii za­siadł Ambasador ChRL w Pol­sce — Wa.ng Ping-nam. Salę wypełnili przedstawi­ciele społeczeństwa stolicy. Li­cznie przybyli przebywający w Polsce obywatele chińscy, wśród nich studenci kształcący się na naszych uczelniach Obeofii byli przedstawiciele dyplomatyczni państw socjali­stycznych. Po odegraniu hymnów naro­dowych Polski i Chin, w imie­niu OK FJN akademię zagai! i- przewodniczył jej członek biura Politycznego KC PZPR, przewodniczący Rady Państwa — A. Zawadzki. Rewolucja chińska — oświadcza m. In. Aleksander Zawadzki — by­ła największym wydarzeniem po Wielkiej Socjali tycznej Rewolucji Październikowej. Dziś obserwujemy, jak współcze­sne pokolenie chińskie łączy stare, wspaniale cechy swego narodu — pracowitość, zapobiegliwość, skro­mność, zdolność do bćzgranicz-nych poświęceń oraz umiłowanie wolności i nienawiść do ciemięz­ców i agresorów, z nowymi cecha­mi, które wyrosły z wieloletnich doświadczeń walk rewolucyjnych. Dziś masy pracujące Chin cechu­je głęboka wiara w niezmierzone własne twórcze siły i możliwości w wyścigu nauki, techniki i kultu­ry. Potężnym motorem tej ich wia ry i entuzjazmu w budownictwie socjalistycznym — budownictwie nowego, lepszego życia, jest spraw dzone na praktyce przekonanie do drogi i polityki ich niezawodnego przewodnika i bojowej, światłej a­­wan*?ardy — Komunistycznej Par­tii Chin. Naród polski gorąco pozdrawia wielki miłujący pokój i wolność naród chiński w związku z powa­żnymi jego osiągnięciami na dro­dze budowy nowego Szczęśliwego życia, na drodze budowy ustroju socjalistycznego. Lecz 9 rocznicę swego powstania Chińska Republika Ludowa obcho­dzi w sytuacji pełnej napięcia u swych wybrzeży w rejonie Taiwa­­nu. Oto pod osłoną samolotów i okrę tów wojennych Stanów Zjedno­czonych zdradziecki Czang Kai­­szek usiłuje koncentrować swe woj ska na chińskich wyspach przy­brzeżnych Quemoy i Matsu dla nowych prowokacji, dla przygoto­wań, jak butnie się odgraża, in­wazji na Chiny Ludowe. Naród polski wraz ze wszystki­mi szanującymi prawo międzyna­rodowe i pragnącymi trwałego po­koju narodami żąda wycofania wojsk amerykańskich, cych Taiwan, stanowiący okupują­wraz wyspami przybrzeżnymi nieodłącz­z ną część wielkiej i suwerennej Chińskiej Republiki Ludowej. Gwarancją ostatecznego triumfu słusznej sprawy Chin Ludowych jest niezłomna wola i postawa lu­du chińskiego, jego partii i jego rządu, jest silna jak granit jeti­­ność Chińskiej Republiki Ludowej z czołowym i najpotężniejszym mo carstwem socjalistycznym—Związ­kiem Radzieckim, jedność ze wszy­stkimi kra ami obozu socjalistycz­nego, jest moralne poparcie wszy­stkich postępowych i pokojowych sił na całym świecie. W ciągu wszystkich lat rewolu­cyjnej walki ludu chińskiego łą­czyły polską klasę robotniczą i si­ły postępowe w naszym kraju u­­czucia sympatii z rewolucją chiń­ską oraz pełne poparcie dla jej ce­lów i programu. Dziś wyrażamy przekonanie, iż stały rozwój wszechstronnej współ pracy i przyjaźni polsko - chiń­skiej będzie przyczynia! się do dal­szego wzrostu sił pokoju i socjaliz­mu na świecie. W 9 rocznicę powstania Chińskiej Republiki Ludowej ślemy narodo­wi chińskiemu i jego sławnej Ko­munistycznej Partii Chin na cz^le z low. Mao Tse-tungiem nasze wy­razy solidarności i serdecznej bra terskiej przyjaźni. Niech żyje Chińska Republika Ludowa! Z uwagą słuchali zebrani przemówienia członka Biura Politycznego KC PZPR, preze­sa Tow. Przyjaźni Polrko-Chiń­skiej S. Jędrychowskiego. (Skrót przemówienia S Jodrwhow­­skiego podajemy na str. 4). Powitany serdeczną owacją wszedł na trybunę i wygłosi} przemówienie ambasador ChRL w Polsce Wang Ping-na n (Skrót przemówienia amb Wang Ping-nana podajemy na sir. 4). „Międzynarodówka“ zakoń­czyła oficjalną część akademii. W części artystycznej wystą­pili gorąco oklaskiwani: chiń­ski pianista Fu-Tsoung, aktor­ka Ryszarda Hanin, śpiewacy — Stefania Woytowicz i B. Ła­­dysz, którym akompaniował prof. S. Nadgiryzowski. Wystą­piły również: Zespół Pieśni i Tańca Wolska Polskiego oraz Polski Zespół Tańca. (PAP) Akadem\ę otwiera Przewodniczący Rady Państwa A. Zawadzki CAF — fot. WdmMski Depesze z Polski w 9 rocznicę Chin Ludowych Do Przewodniczącego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Towarzysza MAO TSE-TUNGA Przewodniczącego Stałego Komitetu Ogólnokrajowego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chińskiej Repu­bliki Ludowej Towarzysza LIU SZAO-TSI Premiera Rady Państwowej Chińskiej Republiki Ludowe; Towarzysza CZOU EN-LAIA Pekin WŁADYSŁAW GOMUŁKA I Sekretarz Komitetu Ctn/ralńegój Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ALEKSANDER ZAWADZKI Przewodniczący Rady Państwa: Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej JÓZEF CYRANKIEWICZ Prezes Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Durowej * Z okazji IX rocznicy po­wstania Chińskiej Repu bljki Ludowej przesyłamy Wam, Drodzy Towarzysze, i w Waszych osobach wielkie­mu narodowi chińskiemu .na­sze braterskie pozdrowienia i najserdeczniejsze życzenia. Naród polski z uczuciem prawdziwej radości i szcze­rej sympatii śledzi historycz­ne ciągnięcia wielkiego na­rodu chińskiego w zwycię­skim budownictwie socjali­zmu i wyraża -niezłomne przekonanie, że Chińska Re­publika Ludowa, we wspól­nym froncie z innymi pań­stwami socjalizmu oraz sila­mi pokojowymi na świecie, zdoła udaremnić wszelkie po­czynania imperialistów skie­rowane przeciwko Chińskiej Republice Ludowej. Polska Rzeczpospolita Lu­dowa popiera bezsporne pra­wo narodu ch ńskiego do wys-p przybrzeżnych i Tai­­w.snu jako nieodłącznych części terytorium chińskiego i stanowczo potępia wszelkie próby obcych państw inge­rowania w wewnętrzne spra­wy narodu chińskiego. Społeczeństwo poiskie w pełni solidaryzuje się ze sprawiedliwym i uzasadnio­nym żądaniem narodu chiń­skiego wycofania wojsk a­­merykańskich ze strefy Taj­wanu, zaniechania agresyw­Z okazji Święta Narodowe­go Chińskiej Republiki Lu­dowej min. Spraw Zagranicz­nych Adam Rapacki wysto­sował depeszę ■ gratulacyjni nej polityki Stanów Zjedno­czonych Ameryki wobec i Chińskiej Republiki Ludowej poszanowania suwerenno­ści i integralności Chińskie; Republiki Ludowej. Stoimy niezmiennie na sta­nowisku, że przywrócenie Chińskiej Republice Ludo­wej należnego jej miejsca w Organizacji Narodów Zjed­noczonych przyczyniłoby się do podniesienia autorytetu tej organizacji oraz utrwa­lenia i umocnienia współpra­cy m ędzy narodami. Naród polski wyraża głę­bokie przekonanie, że dal­sze wzmacnianie braterskiej przyjaźni oraz współpracy między naszymi narodami w dziedz nie życia politycznego, gospodarczego i kulturalne­go jeszcze bardziej przyczyni s'ę do wzmocnienia sił obo­zu pokoju. Naród polski ze Swej s-irotny będzie dążył do pogłębienia i jak najszersze­go rozwijania stosunków między Polską a Chińską Repubi ką Ludową. W dniu wielkiego święta z całego serca życzymy brat­niemu narodowi chińskiemu i Wam osobścię jeszcze większych sukcesów .iw hi­storycznym dziele budownic­twa socjalistycznego w Wa­szym kraju i dalszych suk­cesów W walce o zwycięstwo sił pokoju na świecie. do Wicepremiera Rady Pań­stwowej ‘ j min Spraw Za­granicznych Chińskiej Repu­bliki Ludowej Czen I W Chinach powstało Towarzystwo PrzyjIni Ch ńsko - Pohkiej In. Kultury przewinieniu Towarzystwa PEKIN (PAP). W przede­dniu dziewiątej roCzn cy pro­klamowania ChRL utworzone zostało w Chinach Towarzy­stwo Przyjaźni Chińsko-Pol­­sk Sj. Przewodniczącym towa­rzystwa został min kultury ChRL, Szen Je.o-p.ng, znany również pod pseudonimem li­terackim. Map Tuna. Na wice­przewodniczących, powołano Teng To, naczelnego redakto­ra organu centralnego partii „Żeinminżlpao“, Tsai Czu- su,n­­ga, przewodniczącego Stow. Od 30 wrześnie Gwinea nieaodlegta PARYŻ (PAP). Przedstawiciel rządu francuskiego we Francuskiej Afryce Zachodn.ej, Ris erucci o­­świadczył na konferencji praso­wej," że Gwinea uzyska pełną nie­podległość we wtorek, 30 września o godz. 12 w nocy. Wszystkie francuskie urzędy przestaną istnieć o tej godzinie- Urzędnicy natomiast pełnić będą funkcje jeszcze w przeciągu dwóch miesięcy w charakterze doradców technicznych. Również służba bez­­pieezeńe wa . lo.niczego i morskie­go funkcjonować będzie przez o­­kieś dwóch miesięcy, o ile zgodzi się na to rząd Gwinei. RisteruCCi zapowiedział równocze śnie wstrzymanie dalszej działal­ności FIDES (funduszu inwes ycyj­­negoj. Wszelka pomoc finansowa Francji zos ała zawieszona. (75 proc ludności Gwinei odpowiedziałc „nie1' na referendum de Gaullea) Pracowników Filmu i działa­cza społecznego Ho Czeng­­sianga. Jednocześnie powstało dzie­więć innych towarzystw przy­jaźni, a mianowicie między Chtnami a Albanią, Bułgarią Czechosłowacją, Koreą, Mon­golią, NRD, humun.ą, Węgra­mi i Wietnamem. W związku z tym odbył się 30 ub. m. w hali Pałacu Spor­towego w Pekinie w.ec przy­jaźń. z udziałem kilku tysięcy mieszkańców stolicy Ch n, de­legacji zagrań cznych przyby­łych na obchody rocznicowa, a wśród nich delegacji Tow Przyjaźni Polsko-Chińskiej. Powstanie dziesięć u towa­rzystw przyjaźni jest wyrazem zacieśniającej się współpracy : jedność, narodu cn lisKtago 2 narodami oświadczył bra nich krajów — zagajając uroczy­stość członek B ura Politycz­nego KC KPCh i sekre­tarz generalny Zgromadzania Przedstawicieli Ludowych Peng Czen. Następnie przemawiali przed­stawiciele bratn ch krajów o­­bo-zu socjalistycznego, prze­wodniczący delegacji przyby­łych na obchody święta naro­dowego ChRL m in. przewod­niczący delegacji Tow. Przy­jaźni Polsko-Chińskiej, sekre­(DOKOSCZENIlS NA STR. 2) 800 operacji arylmetycznych i logicznych na sekundę! XYZ - polski »mózg elektronowy« od stycznia iu służbie nauki i przemysłu Po prawic dwuletniej pracy Zakład Aparatów Matematycz­nych PAN zakończy! budowę zasadniczych zespołów elektro­nowej maszyny cyfrowej, naz wanej XYZ. Ostatnio przepro­wadzono próby techniczne, podczas których maszyna wykona­ła wszystkie programy kontrolne, Elektronowa maszyna cyfro­wa XYZ oparta jest na tech­nice lampowo - transformatoro­wej, a pamięć szybka maszyny — na technice ultradźwięko­wej. Jeszcze w br. przewiduje się dołączenie do maszyny pa­mięci pomocniczej na tzw. bęb­nie magnetycznym, która odzna­czać się będzie znacznie więk­szą pojemnością. Podczas gdy rachjmistr» uzbrojony w arytmometr wy­konuje w ciągu dnia robocze­go około 1.000 operacji ra­chunkowych — XYZ wyko­nuje 800 elementarnych ope­racji arytmetycznych i logi­cznych na sekundę. Polski „mózg elektronowy“' już obecnie daje możność roz­wiązywania całego szeregu za­gadnień matematycznych, np. równań różniczkowych zwy­czajnych. Po dołączeniu „pa­mięci bębnowej“ będzie moż­na rozwiązywać równania róż­niczkowe cząstkowe. Efektyw­ność liczenia maszyny XYZ po­równywalna jest np. z maszyną angielską „Pegasus“, której ce­na wynosi ponad 200 tys. doi Konstrukcja maszyny (skła­da się ona z ok. 500 lamp elektronowych i z kilkunastu tys. elementów) oparta jest nieomal całkowicie na orygi­nalnych opracowaniach Za­kładu Aparatów Matematy­cznych PAN. W toku budowy maszyny Zakład ten wyszko­lił poważny zespół konstruk-torów, których doświadcze­nie wykorzystane będzie przy budowie następnych, udosko­nalonych i jeszcze efektywnych typów bardziej maszyn cyfrowych, XYZ służyć będzie przede wszystkim do wykonania wszel­kich obliczeń dla celów nau­kowo-technicznych, np. dla potrzeb fizyki, konstrukcji lot­niczych, celów geodezyjnych itp Obecnie grupa matematyków i programistów Zakładu Apa­ratów Matematycznych przej­muje maszynę i przygotowuje ją do stałej eksploatacji. Prze­widuje się, że od stycznia roku przyszłego rozpocznie się przyj­mowanie zamówień na oblicze­nia dla potrzeb nauki i prze­mysłu. XYZ — to pierwsza w Polsce ma­szyna matematyczna, należąca dc kategorii słynnych „mózgów elek­tronowych". Zajmuje ona pomiesz­czenie sporego pokoju, składając sie z trzech stojaków, szafy i biur­ka z pulpitem kontrolnym. XYZ nosi w oficjalnej omenl a­­turze naukowej nazwę „automaty­cznej, uniwersalnej maszyny cyfro wej". Automatycznej, ponieważ w trakcie jej pracy udział człowieka jest zbyteczny, zaś rola jego ogra­nicza się w zasadzie do przygoto­wania szczegółowego programu o­­bliczeń. Uniwersalnej, ponieważ maszyna może służyć do rozwiązy­wania najrozmaitszych, bardzona­­wet złożonych problemów ma'ema­­tyczr.ych. w szerokim zakresie za­spokajając potrzeby współczesnej praktyki obliczeniowej. Wśród państw socjalistycznych jakość techniczna tej maszyny sta­wia nas — w dziedzinie „mózgów e'ektronowych" — na drogim mf'j scu, po ZSRR. (AR) Wyniki misji Hammarskjoelda USA i Anglia zapouuiadają eujakuację swych wojsk z Libanu i Jordanii NOWY JORK (PAP). — Na posiedzeniu Zgromadzenia O gólnego NZ 30 ub. m. sekreta rz generalny Hammarskjoeld złożył sprawozdanie z przeprowadzonej na Bliskim Wscho dzie misji powierzonej mu na podstawie rezolucji uchwalonej w sierpniu br. przez nadzwyczajną Sesje Zgromadzenia Ogól­nego NZ. Hammarskjoeld oświadczył, że rzą*d USA poinformował go o zamiarze wycofania wszyst­kich swych wojsk z Libanu przypuszczalnie do końca paź­dziernika br., międzynarodowa „o ile sytuacja związana ze -prawą bezpieczeństwa Libanu nadal będzie się polepszać“ W październiku zaczną rów­nież opuszczać Jordanię wojska brytyjskie. W chwili obecnej toczą się rozmowy na ten te-mat między rządami W. Bryta­nii i Jordanii, w środę zaś 0- publikowany zostanie w związ­ku z tym oficjalny komunikat. Ewakuacja wojsk zakończy się niezwłocznie, „jak tylko poz­woli na to sytuacja w tej stre­fie“. Sekretarz generalny ONZ oświadczył dalej, że zapoznaw­szy się ze stanowiskiem Jorda­nii, Libanu i ZRA postanowił wysiać do Ammanu przedsta­wiciela ONZ, którego zadaniem będzie sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad za­wartych w rezolucji Zgroma­dzenia Ogólnego NZ, czących niezawisłości a doty­i inte­gralności Jordanii. Reprezen­tantem ONZ w Amma.nie bę­dzie obecny dyrektor Biura ONZ w Genewie, Spinelli. W związku z wysuwanym "'rzez rząd Jordanii żądaniem delegowania ONZ do stolic reprezentantów krajów arab­skich sąsiadujących z Jordanią Hammarskjoeld stwierdza w sprawozdaniu, że uważa za bardziej celowe delegowanie, w zależności od potrzeb, specjal­nego „dyplo natycznego“ przed­stawiciela sekretariatu gene­ralnego ONZ do poszczególnych krajów 1 iskiego Wschodu. S‘ Tp siedzibą tego przedstawi­ciela byłby N^-wy Jork. Sprawozdanie stwierdza wreszcie, że przebywającą o­­becnie w Libanie grupa ob­serwatorów ONZ jest na razie wystarczająca, jednakże po ewakuacji W(^sk amerykań­skich trzeba się będzie zasta­nowić nad zagadnieniem za­pewnienia dobrosąsiedzktoh stosunków między Libanem a a innymi krajami arabskimi Końcowe prace przy nadajniku Warszawy I 7 i 9 bm. program centralny z Warszawy w godz. 5—15 nadawa­ny bodzie tylko na fali 367 m Od sodz. 15.00 obydwie radiostacje PR w Warszawie podejmą normalny Dl■ogram W tych dniach będą prace końcowe przeprowadzone związane z uruchomieniem nowego nadajni­ka o mocy 500 kW na Radiostacji Warszawa 1 emitującej program na falach długich. (PAP). Haskpny (drugi fragmanl usooitr nleń en. Leona fierbeckieat zamieścimy w numerze jutrzejszym Ponad 129 tys. studentów rozpoczyna DZIŚ NAUKĘ (Inf. własna) W szkołach podległych Min. Szkolnictwa Wyższego rozpocznie naukę w br. akademickim 92.17« studentów, z tego na pierwszym roku studiów — 21.856. Największa liczba słuchaczy przypada na uczelnie techniczne — 18.615, następnie na uniwersytety — 22.843. Na studiach rolniczych bę­dziemy ręieli w tym roku 12.272 słuchaczy, ekonomicznych — 8.446. Ponadto w szkołach Min. Zdrowia na kierunkach lekarskim, stomato­logicznym i farmakologicznym kształcić się będzie 23.739 studen­tów, a w szkołach artystycznych Min. Kultury 1 Sztukt 3.660 studen­tów. (Wywiad z Rektorem Politechni­ki na str. 8). (Kaj) 160 tys. ton węgla ponad plan III kwartału Plan III kwartału br. prze­myśl węglowy wykonał z nad­wyżką, wydobywając dodatko­wo przeszło 160 tys. ton wę­­ela Wyniki te należy uznać za duży sukces. Zaznaczający się od począt­ku br. w przemyśle węglowym wzrost wydajności pracy u­­trzymał się również w III kwartale br. (PAP). Prezes zarządu BEA—lord Douglas przybył do Warszawy Na zaproszenie władz pol­skiego lotnictwa komunikacyj­nego przybył 30 ub. m. do Warszawy prezes zarządu BEA (Brytyjskie Europejskie Linie Lotnicze) — lord Douglas of Kirtleside wraz z małżonką. Na lotnisku Okęcie gościa brytyjskiego witali: wicemin. Komunikacji — Rusiecki, dy­rektor dep. lotnictwa cywilne­go w Min. Komunikacji — Zwierzyński, dyrektor dep. MSZ — Jeleń, dyrektor PLL „Lot“ — Skala. Obecny był ambasador W. Brytanii w Pol­sce — sir E. A. Bsrthoud wraz z członkami Ambasady. Lord Douglas przebywać bę­dzie w Polsce do 5 bm., a pro­gram jego pobytu przewiduje m. in. spotkania z przedstawicielami k.erown.ctwa ministerstw: Ko­munikacji, Spraw Zagranxz­­nych, zwiedzanie Warszawy (w tym lotniska na Okęciu) oraz Krakowa i Żelazowej Woli.­ & Lord Douglas of Kirtleside jest jednym z pionierów lotnictwa cy­wilnego W. Brytanii. W 1919 r. o­­trzymał licencję pilota, która nosiła koleiny numer 4. W cizasie drugiej wojny świato­wej pełnił on szereg odpowiedzial­nych funkcji m. in. głównodowo­dzącego lotnictwa myśliwskiego RAF. W 1941 r. dowodził jednostka­mi lotniczymi, broniącymi Anglii przed eskadrami bombowymi Luft­waffe. Fod jego rozkazami walczy-ly również polskie dywizjony lotni­cze. W latach 1946—47 pełni ftmkcje głównodowodzącego i gubernatora wojskowego brytyjskiej strefy oku­pacyjnej Niemiec. Po przejściu do służby w lotnic­twie komunikacyjnym zostaje pre­zesem zarządu BEA, a w 1955 roku — prezesem JATA — międzynaro­dowego stowarzyszenia transportu lotniczego. Wśród najwyższych odznaczeń bry tyjskich i zagranicznych lord Dou­glas posiada również order Polonia Restituta II klasy. (PAP) L Lord Douglas opuszcza samo­lot na lotnisku Okęcie. CAF — fot. Grzęda

Next