Zycie Warszawy, styczeń 1991 (XLVIII/1-26)

1991-01-02 / nr. 1

ZYCIE WARSZAWY fFvczNiA í99i R. ~foh^ - Tk.pismo codzienne — istnieje od 1944 roku iSEi Iriysztof ilelecli kandydatem Wałęsy na premiera Liberałowi z Gdańska powierzono misję utworzenia rządu (P) 29 grudnia marszałek Sejmu Mikołaj Kozakiewicz otrzymał od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy wniosek o powołanie Jana Krzysztofa Bieleckiego na stanowisko prezesa Rady Ministrów. (P) Jan Krzysztof bieiecm Fot. CAF — Kwiatkowski Jan Krzysztof Bielecki, lat 39, żonaty, dwoje dzieci — jest ekonomistą, wieloletnim dzia­łaczem „Solidarności”. Jest taże członkiem . Prezydium Kongresu Liberalno-Demokra­tycznego i posłem na Sejm X kadencji. Jego sylwetkę przedstawi­liśmy naszym Czytelnikom już w numerze z 19 grudnia w ar­tykule „Polityk, o którym się mówi”. Kandydat na premiera po­wiedział w Belwederze dzien­nikarzom: Wybór mojej osoby przez prezydenta trzeba rozu­mieć przede wszystkim jako postawienie na pierwszym miejscu problemów gospodar­czych. Koncepcja rządu będzie koncepcją autorską, opartą o wspólnotę myślenia w katego­riach finansowych, bazujących na podstawowych założeniach, które realizował program Bal­cerowicza. Polegał on na tym, że pieniądz, co jest oczywiste, musi pozostać w kraju — po­wiedział Bieleokl. J.K. Bielecki dal do zro­zumienia, że w nowym rządzie znajdą się ludzie o dużej pra­ktyce, którzy rozumieją, że np. o problemie mieszkań mo­żna mówić też w kategoriach infrastruktury finansowej, niekoniecznie technicznej u- a miejętności budowania domów. Zapowiedział, że w Sejmo­wym exposé spróbuje przed­stawić swoje racje i swoją krótką wizję tego, co należa­łoby robić w okresie „od kres­ki do kreski”. Traktuję to — powiedział — jako służbę dla Polski: chciałbym ją zakoń­czyć na wolnych wy berach. Sopockie rozmowy Wałęsy (P) Prezydent Wałęsa spę­dził ostatni dzień roku na In­tensywnych , rozmowach i spotkaniach oolitycznych tzw. małym Belwederze w So­w pocie. Prezydent rozmawiał z wie­loma osobami ze świata poli­tycznego — powiedział rzecz­nik prasowy AndrzejDrzy­cimski. — i przekazał osobi­ste życzenia swoim współpra­cownikom, przyjaciołom i ko­legom. Także tym, którzy dziś są daleko od .niego; Chciał jednak z nimi porozmawiać i zaprosił ich do współpracy. Przeprowadził rozmowy tele­foniczne — z Anrzejem Gwia­zdą, Anną Walentynowicz, Władysławem Siłą-Nowickim, Marianem Jurczykiem, Lesz­kiem Moczulskim. Życzenia dla Kornela Morawieckdego i Romualda Kukołowicza prze­kazał, pod ich nieobecność, na ręce rodzin. Wśród osób przyjętych w „Belwederku” — powiedział A. należy Drzycimski — wymienić , przewodniczącego gdańskiego sejmiku samorzą­dowego i wiceprzewodniczącej­­.go krajowego sejmiku samo­rządowego. Grzegorza Grzela­ka. Prezydent omawiał z nim problemy rozszerzania upraw­nień wiadz lokalnych. G. Grzelak został zaproszony Szkoła Języków Obcych „LEXIS” teł. 45-40-86 ANGIELSKI, NIEMIECKI Sródm., Mokotów, Ursynów Jelonki zapisy KMPiK „JUNIOR” W-455231-0 przez prezydenta1 do współ­pracy w rozwiązywaniu tych problemów w ramach urzędu prezydenckiego. Z działaczami Stronnictwa Demokratycznego — Tadeu­szem Bieniem i Tadeuszem Rymszęwiczesm — Wałęsa roz­mawiał o konieczności stałej konsultacji prezydenta ze spo­łeczeństwem i wszystkimi par­tiami politycznymi. Prezydent uznał za celowe powołanie ra­dy V politycznej skupiającej przedstawicieli sił i orientacji politycznych, podkreślając, że w tej sprawie potrzebne są jeszcze. szersze konsultacje. Prezydent odbył także roz­mowę z wicemarszałkiem Sej­mu, przewodniczącym Pol­skiej Unii Socjaldemokratycz­nej, . Tadeuszem Fiszbachem. Podczas tej serdecznej. rozmo­wy — podkreślił A. drzycim­ski — wymieniono także ży­czenia noworoczne. Do siedziby prezydenckiej w Sopocie zaproszeni zostali również przedstawiciele. Zrze­szenia Kaszubsko-Pomorskiego — prezes.Józef Borzyszkowski i sekretarz Tadeusz Glednert. Prezydent, wyrażając się z u­­znaniem o społeczności kaszu­bskiej, podkreślił potrzebę o­­becności Kaszuby przy urzę­dzie prezydenckim dla repre­zentowania interesów tej spo­łeczności. Prezydent . przyjął komen­danta wojewódzkiego policji w Gdańsku Henryka Majew­skiego. Przedmiotem rozmo­wy były sprawy bezpieczeń­stwa — nie tylko w woj. gdańskim. (PAP) Nominacje ministerialne — przewidywania (P) (Informacja własna). Jak dowiadujemy się ze źró­deł .nieoficjalnych, zbliżonych do prezydenta Wałęsy, oprócz pierwszych ogłoszonych nomi­nacji w Urzędzie Prezydenta RP, przewidywane są: kolejne propozycje objęcia funkcji ministerialnych (ewentualnie doradczych) u boku prezy­denta. Według naszych informacji propozycje personalne ewen­tualnego objęcia tych stano­­wisk otrzymali: ® Grzegorz Grzelak (z Gdańska) — min. stanu (lub doradca) ds. samorządu tery­torialnego i polityki regional­nej; © Arkadiusz Rybicki Gdańska) — podsekretarz sta­(z nu : (doradca ds. zagranicz­nych): 01 Wiesław Chrzanowski (przewodniczący1 ZjednoćżeniE Chrześcijańsko - Narodowego — przewodniczący Rady Pre­zydenckiej lub Komitetu Do­radczego 1 przy prezydencie, z przewidywanymi dwiema funkcjami: 1) jako platformy porozumiewawczej partii stronnictw oraz ruchów po­i litycznych, 2) zespołu specja­listów i ekspertów z różnych dziedzin potrzebnych w co­dziennej pracy prezydenta. Osobistym sekretarzem Ł, Wałęsy zostanie prawdopo­dobnie 0 Mieczysław Wa­chowski. Nominowany na premiera Jan Krzysztof Bieleokl, wed­ług nieoficjalnych źródeł, przewiduje • w kompletowa­nym przez siebie rządzie na­stępujące propozycje perso­nalne: 0 Leszek- Balcerowicz — wicepremier i minister finan­sów. DOKOŃCZENIE NA STR. 8 Orędzie noworoczne prezydenta RP (P) 31 grudnia prezy­dent Lech Wałęsa wygło­sił ze swojej rezydencji w Sopocie noworoczne orę­dzie do narodu polskiego, transmitowane przez Pol­skie Radio i TVP — I program. Lech Wałęsa po­wiedział: Zaledwie od paru dni je­stem prezydentem Rzeczypos­politej. Miałem niewiele cza­su, ale wystarczyło to, by po­czuć ciężar zadań. Stan kraju może budzić u­­zasadnioną troskę. Wiele, bar­dzo wiele spraw czeka na wy­prostowanie, uporządkowanie, naprawienie. Jako prezydent zobowiązany jestem mówić narodowi praw­dę. Prawda ta brzmi: nie bę­dzie nam lekko. Mogę jednak z całą odpo­wiedzialnością powiedzieć; skończył się czas dreptania w miejscu. Skończyła się nie­możność. Będziemy odtąd o­­stro szli do przodu. Mamy dość siły, dość wia­ry i możliwości, żeby zmie­niać Polskę. Zbudujemy wspólnie nowy ład gospodar­czy. Wiem, że stać nas na wiele. Chciałbym, aby nowy rząd skoncentrował się głównie na sprawach gospodarczych. W trudnym okresie przejściowym nie możemy pozwolić sobie na tarcie polityczne w Jonie rzą­du. Życzyibyłn sobie, aby we wspólną pracę w tym samym kierunku włączyły się wszyst­kie siły polityczne, nie rezyg­nując ze swojej odrębności. Jesteśmy znów narodem wolnym. Musimy teraz mą­drze zagospodarować naszą wolność. Zapewnić naszej Oj­czyźnie bezpieczeństwo i siłę w zmieniającym się święcie. Każdy z na* ma w nadcho­dzącym roku ważne zadanie do wypełnienia. Każdy powi­nien poczuć odpowiedzialność za nasze państwo, za tworze­nie lepszego i normalniejszego życia. W tym uroczystym dniu zwracam się z najlepszymi DOKOŃCZENIE NA STR. I Nowy Rok. Na Times Square w Nowym Jorku o północy. Fot. CAF — AP Bagdad odrzuca apele Eksperci przewidują klęskę Iraku (P) Na dwa tygodnie przed upływem terminu ONZ-ow­­skiego ultimatum władze irac­kie odrzuciły możliwość za­stosowania się przez ich kraj do żądań międzynarodowej społeczności i militarnego wy­cofania się z Kuwejtu. Oś­wiadczenie deklarujące to sta­nowisko ogłosiła we wtorek, 1 stycznia, oficjalna iracka a­­gencja prasowa (INA). Irak odrzucił również apel, c poszukiwanie rozwiązania pokojowego, z jakim w no­worocznym wystąpieniu zwró-cił się do Bagdadu prezydent Egiptu, Mubarak. Oświadcze­nie Bagdadu nazywa Mubara­­ka „klownem i kłamcą”. W opublikowanej tego samego dnia depeszy noworocznej do przywódcy OWP, Arafata, pre­zydent Iraku, Husajn, pisze: „Słuszność jest po naszej stro­nie. Będziemy zwalczać nie­wiernych i ich agentów gdzie­kolwiek by się nie znajdowa­li» Jednocześnie podano w Bag­dadzie do wiadomości o roz szerzeniu skali mobilizacji 1 objęciu nią chłopców w dniu ukończenia 17 lat. Wcześniej, w minioną sobo­tę, władze Iraku oświadczyły, że „Kuwejt jest 19 prowincją iracką ł dlatego Irak nie wy­cofa stamtąd swych wojsk ani dokończenie na str. 9 Polskie okręty wyruszyły do Patoki Perskiej (P) 29 grudnia w porcie wojennym Gdynia-Oksywie pożegnano zespół okrętowy Marynarki Wojennej udający się ■— zgodnie z decyzją rzą­du podjętą w odpowiedzi na rezolucję Rady Bezpieczeń­stwa ONZ — do Zatoki Per­skiej. Polskie okręty działać tam będą w ramach sił mię­dzynarodowych. Pożegnanie w gdyńskim porcie odbyło się zgodnie z ceremoniałem morskim. (PAP) Musicale, musicale. im mze Zbigniewem Czeskim, dyrektorem artystycznym Teatru Muzycznego w lodzi — Objął pan kierownictwo największego w Polsce tea­tru operetkowo-musicalowe­­go, którego widownia liczy 1300 miejsc. Czym chce pan przyciągnąć widza? — Jeśli powiem, że dobrą sztu­ką, to zapewne uzna to pani za truizm. Ale ja naprawdę chcę robić w Łodzi dobry teatr musicalowy, który ma­rzy mi się całe życie. — Prowadzi pan ten teatr od marca. Czy od tego czasu dużo się tu zmieniło? — Zacząłem od porządków w gospodarstwie, dosłownie i w przenośni. Zarówno w or­ganizacji teatru, jak i jego repertuarze. Przyszedłem bo­wiem do teatru, który przez ostatnie półtora roku nie przedstawił ani jednej premie­ry. Uzupełniłem braki kadro­we, zaangażowałem młodych, i w tej chwili mogę powie­dzieć, że mamy zespół, z któ­rym chce się pracować. Poza tym spotkałem się z przychyl­nym dla teatru stosunkiem władz miasta i wojewody, co stwarza dobre perspektywy, zwłaszcza w dzisiejszych, trudnych dla sztuki czasach. DOKOŃCZENIE NA STR. 2 Boi® sylwestrowe. Może w tym roku nieco skromniejsze niż dawniej — ale równie drogie i wesołe. Tak bawili się goś­cie restauracji „Gdańskiej pod Hetmanem” na warszawskim Mariensztacie. Szerzej o tym, jak świętowała Warszawa — na str. 8 Fot. Powoi h w leli Po strajku ostrzegawczym 31 grudnia Porozumienie płacowe no kolei (P) 31 grudnia zostało pod­pisane nowe porozumienie płacowe — w kształcie nego­cjowanym 30 grudnia ze wszystkimi kolejowymi cen­tralami związkowymi — po­między Dyrekcją Generalną PKP a dwoma z czterech cen­tral związkowych działu tran­sportu: — Federacją ZZ Pra­cowników PKP oraz Sekcją Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, które zrzeszają 95 proc. wszystkich związ­­kowców-kolejarzy i reprezen­tują ogół zawodów w PKP. Nowe porozumienie płaco­we wprowadza od 1 stycznia 1991 r. od dawna oczekiwa­ny przez załogi system regu­lacji płac. W pierwszym eta­pie nastąpi podwyżka płac na kolei średnio o 300 tys. zł na jednego pracownika PKP. Środki na dalsze podwyżki będą przedmiotem negocjacji Dyrekcji kolejnych General­nej PKP i związków zawodo­wych z rządem. Z przekazanych przez głów­­wnego dyspozytora PKP da­nych wynika, że 31 grudnia w strajku ostrzegawczym na kolei uczestniczyło ok. 22 proc, stacji kolejowych i 33 proc. lokomotywowni. Niemal całkowite wstrzy­manie ruchu pociągów miała miejsce na terenie Śląskiej i Wschodniej DOKP, strajk spa­raliżował też większość prze­wozów w Zachodniej Dyrek­cji Okręgowej Kolei Pań­stwowych. Tylko sporadyczne przesto­je odnotowaho w Pomorskiej, Północnej, Południowej i Dol­nośląskiej DOKP. Przywrócenie normalnego ruchu pociągów na całej sie­ci PKP nastąpiło 31 grudnia 1990 r. ok. godziny 15.00. (PAP) Rok pokoju Życzenia papieża RZYM (PAP). Papież Jan Paweł II wyraził wa wtorek życzenia aby „rok 1991 był ro­kiem pokoju, a nie wojny, zwłaszcza na Bliskim W scho­dzie”. Przemawiając do tysięcy wiernych, zgromadzonych na placu św. Piotra z okazji przypadającego 1 stycznia „Światowego Dnia Pokoju”, papież przypomniał, że hasło tegorocznego „Dnia Pokoju” brzmi „Jeśli chcesz pokoju, szanuj sumienia wszystkich ludzi”. Wydarzenia 1990 roku wy­kazały pilną potrzebę konkret­nych działań mających na ce­lu zapewnienie swobody su­mienia — podkreślił papież dodając, że człowiek jest zdol­ny do poszukiwania i pozna­wania dobra, rozpoznawania I odrzucania zla. Jan Paweł II wskazał, źs żadna władza ustanowiona przez człowieka nie ma prawa ograniczać swobody sumienia Bush zadzwonił do Gorbaczowa WASZYNGTON, MOSKWA (PAP). W dniu Nowego Ro­ku prezydent George Bush zadzwonił do Michaiła Gorba­czowa Obaj prezydenci, po wy­mianie życzeń noworocznych, rozmawiali o obecnej sytuacji jak i o perspektywach na przyszłość. Wyrazili pogląd, że bieżą­cy rok będzie pod wieloma względami decydujący. (W) ORĘDZIA BUSHA 1 GORBACZOWA — str. fl Butelki zapalające i kamienie Krwawe zamieszki w Gazie, Judei i Samarii Korespondencja własna MIECZYSŁAWA SZTYCERA (P) Mieszkańcy Rafijach i Chan Junis w regionie Gazy zaatakowali dziesiątkami bu­telek zapalających, żelaznymi sztangami i kamieniami od­dział wojska izraelskiego pa­trolujący te miasteczka, oraz pobliski obóz uchodźców pale­styńskich Szata. Wojsko od­powiedziało ogniem. Rannych zostało kilku młodych ludzi, którzy malowali na ścianach hasła OWP, W obu tych miejscowościach powtarzały się groźne napady tłumu na wojsko. W jednym ze starć patrolu z ludnością uzbrojoną w butelki z ben­zyną, łomy rury I zrzucającą z okien i dachów cegły na głowy żołnierzy, zastrzelonych zostało 4 Arabów, a 91 od­niosło rany. W okolicy bazaru Szabura w Rafijach, na ponowny atak tłumu wojsko ostrzelało na­pastników najpierw pociska­mi plastikowymi, a gdy to nie poskutkowało — ostrymi. Dwaj Arabowie ponieśli śmierć. W Jerozolimie Palestyńczy­cy podłożyli materiał zapala­jący pod wejście do domu w żydowskiej dzielnicy Starego Miasta , i rzucili granat gazo­wy na oddział straty pograni­cza. W Haifie wtargnęli do mieszkania samotnego starca żydowskiego i zamordowali eo. Na szosie z Hebronu do Be­tlejem zamachowiec w mun­durze izraelskim ostrzelał w nocy serią 30 pocisków z au­tomatu samochód, w którym jechał arabski dekarz z siostrą i jej dziewięciomiesięczną cór­ką. Ciężko ranny lekarz prze­szedł kilka operacji na od­dziale intensywnej pomocy w jerozolimskim szpitalu Hadas-RS Do tego czynu przyznała się telefonicznie nie znana dotych­czas terrorystyczna organiza­cja żydowska Mściciele Syjo­nu. Siły bezpieczeństwa po­szukują sprawcy zamachu i jego mocodawców. Rząd Izra­ela 1 przywódcy wszystkich partii politycznych surowo po­tępiają tę zbrodnię. 1 stycznia mija 23 od dnia dywersji OWP na zbudowany przez Żydów ka­nał, który zaopatruje osiedla na pustyni Negew w Wodę z jeziora Genezaret. Był pierwszy akt sabotażu tej or­to ganizacji na obiekt izraelski. W oczekiwaniu demonstra­cji arabskich w tę rocznicę władze bezpieczeństwa zarzą­dziły godzinę policyjną w kil­ku skupiskach arabskich regionie Gazy, Samarii i Ju­w dei oraz uwięziły 150 aktywi­stów OWP. „O ŻYDOWSKO-POLSKIEJ WROGOŚCI I PRZYJAŹNI” STR. 7 lat Makabryczny wypadek na drodze Woroneż - Rostow MOSKWA (PAP). Agencja TASS donosi o makabrycz­nym wypadku samochodo­wym, jaki wydarzył się na szosie Woroneż-Rostow. Co najmniej 55 osób zostało zabitych a 14 rannych w wy­niku czołowego zderzenia sa­mochodu osobowego z cięża­rówka. (P) Tylko zloty środkiem płatniczym w Polsce (P) Jak wcześniej zapowia­dano od 1 stycznia jedynym środkierh płatniczym w han­dlu i usługach jest złoty pol­ski. (PAP) Warszawski Dom Handlowy ul. Przybyszewskiego 80/82 01-824 Warszawa tel. 34-65-72, 34-70-70. tlx. 825520 oferuie odbiorcom hurtowym: CZEKOLADĘ z orzechami i winogronami w cenie 5700 zł/100 g PAPIEROSY MONTE CARLO w cenie 4000 zł/paczka

Next