Zycie Warszawy, luty 1991 (XLVIII/27-50)

1991-02-01 / nr. 27

ZYCIE WARSZAWY piątek rncumo onńrifs-nne* — ictniPiP od 1Q44. roku nr 27 (14676) wyd. 2 cena 7D0 2t 1 lutego 1591R. pismo coazieiine — isimeje oa .toku. dziś STR0N 16 8 SEK, „Popiwek” przyczyną protestów Mci; Mi w liliiiii Boni: niepot rzebny strajk (W) Nasilają się protesty przeciwko „popiwkowi”. Coraz więcej załóg i organiza­cji związkowych domaga się korekty tego podatku, od ponadnormatywnego wzrostu płac. Najgłośniejszy jest protest hutników, którzy ogłosili strajk głodowy w Wołomi­nie. Minister pracy i spraw socjalnych Michał Boni podczas czwartkowej konferen­cji prasowej opowiedział się za utrzymaniem „popiwku”, uznał jednak „bunt an­­typopiwkowy" za poważne niebezpieczeństwo dla rządu. Hutnicy glidują, związkowcy debatują (P) (Informacja własna). W zakładowym Domu Kul­tury Huty Szkfa w Woło-minie trwa strajk głodowy, ogłoszony w południe 80 sty­cznia. Grupa 30 strajkujących, z któryęh 10 prowadzi gło­dówkę, reprezentuje prawie 50 hut szkła z całego kraju i ponad 100 tys. zatrudnio­nych w nich osób (70 proc. należy do „Solidarności"). Bezpośrednim powodem roz­poczęcia protestu stała się nieobecność kompetentnych przedstawicieli rządu na spot­kaniu ze związkowcami, brak odpowiedzi na przedsta­j wione postulaty. W tej sy­tuacji Krajowa Komisja Ko­ordynacyjna „Solidarność1” Przemysłu Szklarskiego prze­kształciła się w komitet straj­kowy. Jego przewodniczącym jest 42-letni Andrzej Świstak, hut­nik z piotrkowskiej „Horten­sji” (przewodniczący KKK) Czego chcą hutnicy? Żądania sprowadzają się wyłącznie do sfery płacowej. Hutnicy domagają się — po pierwsze — kwoty wolnej od podatku od ponadnormatyw­nych wynagrodzeń w przemy­śle szklarskim w 95 procent średniego wysokości wyna­grodzenia wyliczonego z pię­ciu podstawowych działów gospodarki uspołecznionej Po drugie — aby wszelk'e dopłaty od wynagrodzeń li­czone od najniższego wyna­grodzenia, aktualnie obowią­zującego w jednostkach gos­podarki uspołecznionej, odłą­czano tak po stronie wykona­nia jak i bazy Po trzecie — aby wynagro­dzenia związane z odprawa­mi emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi odłączano z wykonania i z bazy, Tak brzmią dosłownie trzy postulaty głodujących. Jak widać, dotyczą one skutków uchwalonej niedawno ustawy DOKOŃCZENIE NA STR. :* Moralne nadużycie (P) Jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów ze straj­kującymi w Hucie Szkta w7 Wołominie, 'ale wtedy, gdy przerwą oni strajk, a nie tyiko zawieszą. Termin negocjacji został uzgod­niony na noc z 1 na Z lutego. Strajk giodow'y jest zbyt poważną sprawą — w sytuacji gdy uzgodniono termin rozmów jest nie tylko niepotrzebny, ale stanowi również moralne nadużycie. Negocjacje powinny od­być się w siedzibie Mi­nisterstwa Pracy, a nie w Wołominie. Polski nie stać na to, aby rząd nieustan­nie jeździł po całym kra­ju — powiedział Michał Boni podczas konferencji prasowej, z której relację zamieszczamy obok. Zatrzymanie w pół drogi? (W) Rząd zgłosił propozy­cję. Sejm uchwalił ustawę. Prezydent nie skorzystał, prawa weta. Podatek od po­z nadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń obowiązuje ró­wnież w tym roku. Zaprote­stowali wyborcy zatrudnieni w zakładach uspołecznio­nych. „Popiwek” pozostaje kością niezgody pomiędzy pracownikami widzącymi nim jedynie instrument unie­w możliwiający wzrost płac, a rządem broniącym programu budowy nowego ładu gospo­darczego. Protestujący mają o tyle rację, że wielu, bardzo wie­lu ludziom trudno jest zwią­zać koniec z końcem. W u­­bieglym roku aż 60 proc. zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej otrzymywało płace niższe od przeciętnych. Ale też trudno udowodnić, iż poluzowanie w pensjach fak­tycznie umożliwiłoby wzrost realnej siły nabywczej zarob­ków. Doświadczenia polskie w tej materii są, niestety, dosyć przykre.1 Niekontrolo­wany wypływ pieniądza po­wodował u nas złamanie ró­wnowagi rynkowej i w re­zultacie pogorszenie sytuacji bytowej ludzi najuboższych. Opanowanie hiperinflaeji i utrzymanie kursu walutowe­go na stałym poziomie to e­­fekt ubiegłorocznej konsek-DOKONCZENIE NA STE, 2 „Piprek" ne razie fiiiiilif Konferencja prasowa w Ministerstwie Pracy (P) (Obsługa własna). Re­formy gospodarcze w Polsce nie mogą być przeprowadzone bez akceptacji społecznej. Na­rastające konflikty płacowe i strajki, bunt przeciw tzw. po­piwkowi świadczą o tym, że jesteśmy już bardzo blisko momentu, kiedy trzeba zdecy­dować — kontynuować re­formy czy cofnąć się w poło­wie drogi — powiedział wczo­raj (31 bm.), na swoim pierw­szym spotkaniu z dziennika­rzami po objęciu urzędu mini­stra pracy i polityki socjalnej, Michał Boni — Trzeba szukać przede wszystkim możliwości nego­cjacji i porozumienia, równo­ważyć rozbudzone emocje spo­łeczne racjonalnymi argumen­tami. Załogi przedsiębiorstw 1 organizacje związkowe (nie wyrzekając się swych funkcji rewindykacyjnych) muszą my­śleć kategoriami ekonomi­cznymi i obywatelskimi Poprzedniego dnia minister Boni przebywał na Śląsku ąa rozmowach z górnikami. Strajki, wybuchające w róż­nych miejscowościach kraju wskazują jak bardzo po­trzebny jest tzw. system wcze- DOKONCZENIE NA STR. 2 Prezydent RP wręczył nominacje sędziowskie (P) Prezydent Lech Wałęsa wręczył w Belwederze nomi­nacje 66 sędziom: Naczelnego Sądu Administracyjnego, są­dów wojewódzkich i sądów rejonowych. Budujemy nową Rzeczpos­politą, nareszcie suwerenną i w pełni demokratyczną — po­wiedział L. Wałęsa. Podsta­wą demokracji jest prawo­rządność. Obok władzy usta­wodawczej i wykonawcze; właśnie niezawisłe sądy sta­nowią fundament państwa w pełni demokratycznego i pra­worządnego. (PAP) BlBeSfC Hurtownia Warszawa, ul Łopuszańska 21 o fe r uj e : TELEWIZORY 14” do 34” w cenie od 2 800 000 do 14 000 000 najlepszych firm: Sony, Philips, Funai, Supra, Toshiba, Akai, Samsung itp. również z telcgazctą, PtP MAGNETOWIDY w cenie od 3 500 000 do 5 800 000 firm: Sony, Supra, Philips, Funai i inne. Oferujemy najnowsze modele w tym cztero­­głowicowe ODTWARZACZE WIDEO w cenie od 2 500 000 do 3 500 000 firm: Akai, Sony, Toshiba Samsung, Orion, Aiwa. Taśmy wideo 180 min. Jut od 23 000 Sprzęt radiowy, wieże x compactem radiomagnetofony. Anteny satelitarne w cenie 4 300 000 godz. 8-18 tel. 46-12-70 i 46-29-59 (P) Czołgi aliantów wjeżdżają do Khafdżi po odbiciu miasta z rąk Irakijczyków. Wmm ni „Życie" odroczony Sześć ofert na „Sztandar” (P) (Ir.fnrmacja własna), Przetarg na „Życie Warszawy” został tym razem odroczony, Nie nastąpiło otwarcie ofert. Spółdzielnia Pracy „Życie Warszawy” i Dom Prasy Ze­spól Przyjaciół „Życia Warsza­wy” — spółka z ,o.p. w dniu 3 grudnia wniosły pozew do są­du przeciwko Komisji Likwi­dacyjnej RSW „Prasa-Książ­­ka-Ruch” o zabezpieczenie in­teresów zespołu redakcyjne­a-a Postanowienie Sądu Woje­wódzkiego z dnia 27 grudnia nakazuje Komisji Likwidacyj­nej RSWr zawieszenie roz­strzygnięcia przetargu na za­kup „Życia Warszawy” do czasu zakończenia procesu. W tej sytuacji. Komisja Li­kwidacyjna nie mogła prze­prowadzić przetargu na „Zy­cie” do czasu orzeczenia sądo­wego. ..SZTANDAR MŁODYCH” Nastąpiło natomiast otwar­cie przetargu na tytuł „Sztan­dar Młodych” Oferty na kupno „SM” zło­żyli : Zarządzanie i Bankowość sp. z O.O., Konfederacja Polski Niepodległej, Stanisław Ty­miński, firma „Wydawca” (którą tworzą m. in. przedsię­biorstwo z Bydgoszczy), Fun­dacja Kultury Polskiej wspól­nie z Fundacją Edukacji Eko­nomicznej i Polskimi Nagra­niami, Spółka Akc. Bagara­­-Holding. Jeszcze jeden oferent: czyli spółka „Denis” — wycofał się z przystąpienia do przetargu. Najwięcej —■ bo 17 mld. zao­ferował „Wydawca”, obiecując wpłacić w przypadku wygra­nia przetargu w ciągu 14 dńi tę kwotę czekiem potwierdzo­nym. Stanisław Tymiński ofero­wał 12,1 mld płatne w ratach przez 5 łat. Krzysztof Król z KPN za­pewnił, że ma gwarancję kre­dytu dolarowego na 2 min do­larów. DOKOŃCZENIE NA STR. i Republiki przeciwko patrolom Dwuwładza na Kremlu iipiiiiii rosiest żitfeia mmii Michaiła MOSKWA (PAP). Z niejednoznaczną reakcją spotkał się rozkaz radziec­kich ministrów spraw we­wnętrznych i obrony w sprawie wprowadzenia wspólnych, wojskowo-mi­­licyjnych patroli na ulice dużych miast, potwierdzo­ny w dekrecie prezydenc­kim. Parlament mołdawski nie ratyfikował dekretu, uznając, że w Mołdawii nie ma potrze­by sięgania po tak radykalne, środki. Podobne stanowisko zajęły władze Gruzji. Przeciw­ne dekretowi Gorbaczowa są oczywiście także republiki bał­tyckie. Rada Najwyższa Rosji zwró­ciła się do Komitetu Nadzoru Konstytucyjnego z wnioskiem o rozpatrzenie zgodności roz­kazu ministrów i dekretu pre­zydenta z konstytucją kraju, a do prezydenta Gorbaczowa z propozycją wstrzymania dzia­łania dekretu do czasu wyda­nia przez ten komitet stosow­nego orzeczenia. Minister spraw wewnętrznych Rosji Wiktor Barannikow uznał roz­kaz o użyciu wojsk do celów policyjnych za błąd i wyraził gotowość do niepodporządko­wania się mu, jeśli rząd ro­syjski podejmie taką decyzję. DOKOŃCZENIE NA STR. 5 Trzeci tydzień wojny w Zatoce irackie czołgi zmierzają to Arabii Saudyjskiej Izraei chce uczestnfczyć w wojnie Zaginął „Hercules" z 20 osobami (W) Największa z dotychczasowych bitew lądowych sto­czonych od wybuchu wojny w Zatoce Perskiej zakończyła się zwycięstwem wojsk koalicji antyirackiej. Po ciężkich walkach saudyjskie miasto Khafdżi znaiazło się w7 rękach sprzymierzonych. Na wąskim pasie terytorium saudyjskiego oddzielającym miasto od granicy z Kuwejtem w czwartek wieczorem walki trwały nadal. Dowódca amerykańskiego szwadronu lotniczego „Ilarrierów”, podpułkownik Dick White poinformował, że w kierunku granicy z Arabią Sau­dyjską zmierza, blisko tysiąc irackich pojazdów wojskowych. Według amerykańskich źró­deł wojskowych podczas walk o Khafdżi zginęło U żołnierzy piechoty morskiej USA, a dwóch dalszych — w tym jed­ną kobietę -- uznano za zagi­nionych. Na terenie Iraku zaginął -a­­merykański samolot taktyczny C-130 „Hercules” ,z 20 osoba­mi na pokładzie Do niewoli zostało wziętych 160 żołnierzy irackich. Źródła brytyjskie podają, że zginęło kilkuset Irakijczyków. Iracki rzecznik wojskowy o­­świadczył, że wojska Bagdadu wzięły do niewoli jeńców ame­rykańskich i saudyjskich. W tym kobiety. Nie podał jednak ich liczby. Dodał, że walki o Khafdżi nie zostały bynaj­mniej rozstrzygnięte, a miasto znajduje się nadal w rękach Irakijczyków. 11 amerykań­skich, ofiar śmiertelnych, o­­świadczyła bagdadzka rozgłoś­nia radiowa, jest pierwszym ostrzeżeniem pod adresem a­­merykańskich okupantów. W czwartek wieczorem w o­­bawie przed irackim atakiem w Izraelu ogłoszono alarm ra­kietowy. Trwał on jednak krótko, a jedyny iracki Scud spadł na Zachodni Brzeg Jor­danu, nie powodując ofiar, ani strat materialnych. Po raz trzeci zaś w ciągu o­­stątnich trzech dni została o­­strzelana przez Palestyńczy­ków izraelska strefa bezpie­czeństwa utworzona przez Tel Awiw w Libanie Południo­wym. Na skutek tego ataku oraz ogólnego ożywienia aktywności palestyńskich bo­jowników, władze izraelskie oskarżyły w czwartek Pale­styńczyków o nróbę utworze- DOKÓŃCZENIE NA STR. 5 _(P) Ten młody człowiek z nożem w zębach jest naj­młodszym żołnierzem nad Zatoką Perską.y Przyjechał z IV. Brytanii, nazywa się Vin­cent Stott i ma 17 lat. Fot. ąi Nie ma kaleki - jest człowiek prof. Adamem Frąezkiem t JftLXPfVX rektorem Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej — Co zrobić, panie profeso­rze, by niepełnosprawni, czyli eo najmniej 10 procent Pola­ków. nie tworzyli w naszym społeczeństwie marginesu, oä­­riętego od zdrowej, niewrażli­wej na problemy inwalidy re­szty? — Co zrobić? Proszę pani, cd 1922 roku, czyli od dnia utworzenia przez profesor Ma­rię Grzegorzewską Państwo­wego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, stale mówi się o konieczności zmiany stosunku naszego społeczeństwa do u­­iemnej mniejszości. „Nie ma kaleki — jest człowiek”, mó­wiła do swoich współpracow­ników i uczniów profesor Grzegorzewska. Mówiła to do ludzi, którzy w przyszłości. podczas sprawnym pracy z niepełno­dzieckiem, mieli przede wszystkim przybliżyć je społeczeństwu, wyrwać zza tego nawiasu. Chcemy tego także dzisiaj w naszej szkole, by w inwalidzie dostrzeżono przede wszystkim człowieka, którego gorsza kondycja psy­chiczna czy fizyczna nie mo­że być powodem społecznej i­­zolacii. — Jednak niepełnosprawni nadal żyją głównie w herme­tycznych gettach dla kalek. Zdrowe społeczeństwo nie jest przygotowane do ich pełnopraw­nego przyjęcia, prezentuje nie­tolerancję dla problemów ludzi chorych. — Przed laty, kiedy zaczą­łem pracować w tej szkole, chciałem dowiedzieć się prze­de wszystkim tego, czy rze­czywiście tak być musi. Przez dziesięć lat — od 1972 roku aż do mojego odejścia z tej uczelni — nabierałem pew­ności, że pedagogika specjalna będzie nosicielem pedstawo-DOKOŃCZEN1E NA STR. 8 Husajn przegrupowuje siły Specjalnie dla „Życia JERZY RAJCł­­z Arabii Saudyjskie Ríjad, 31. stycznia (W) Po dotkliwych stratach zadanych przez lotnictwo sprzymierzonych irackiemu konwojowi i po ostrzelaniu przez marines irackich po­zycji, Husajn przeprowadził kontratak w kilku miejsco­wościach naraz. Manewr okazał się najsku­teczniejszy w przygranicznym mieście saudyjskim Khafdżi. Stosunkowo nieliczny oddział elitarnej Gwardii Republi­kańskiej wdarł się na tery- DOKOŃCZENIE NA STR. 5 Prywatne stacje radiowe i telewizyjne Konkurencia w eterze dzy innymi zasady emisji prywatnych programów radio­wych i telewizyjnych. Nie ma jeszcze jednak ustawy o two­rzeniu tych programów. Tymczasem do Ministerstwa Łączności wpłynęło już około dwustu wniosków o przyzna­nie licencji na nadawanie programów radiowych i oko­ło stu — na emisję progra­mów telewizyjnych, w tym 7 telewizyjnych i 12 radiowych o zasięgu ogólnopolskim. Wiceminister łączności, Ma­rek Rusin, poinformował na konferencji prasowej, odbyła się 31 stycznia, która że proces rozpatrywania wnios­ków już się rozpoczął, choć nikomu jeszcze nie przydzie­lono częstotliwości. Do 15 marca wnioskodaw­cy będą musieli wypełnić ro­zesłane przez ministerstwo ankiety, w których bliżej sprecyzują swoje zamiary. Potem zaś staną do konkur­su, który rozstrzygną wspól­nie ministrowie łączności i kultury. A możliwości tech­niczne są ograniczone. W e­­terze panuje tłok, W Warszawie, na przykład w tym roku zmieści się 6—7 stacji radiowych małej mocy i 1—2 prywatne programy te­lewizyjne. (pok) (P) (Informacja vylasna). Weszła w życie nowa ustawa o łączności, określająca mię- //ß/Vr bezpłatny dodatek do „Życia” Nie bierz „Życia” bez „Ex Librisu”! 15 zabitych, GQQ rannych Bilans radzieckiej agresji na Litwę WILNO (PAP). Jak infor­mują tutejsze środki maso­wego przekazu, od chwili a­­gresji wojsk radzieckich na Litwie tj. od 13 stycznia br, z rąk wojskowych śmierć po­niosło tu 15 osób, a rannych zostało 604, w tym 166 ko­biet Rany od kul odniosło 49 > sób. Obecnie w szpitalach przebywa 30 osób. Z rąk wojskowych patroli rany odniosło 13 osób, z cze­go dwie od kul. (P) KURSY JĘZYKÓW OBCYCH MASZYNOPISAMI A SEKRETARSKIE HANDLU ZAGR. KSIĘGOWOŚCI HZ WŁASNE WYDAWNICTWA Państwowe Studium Stenotypi i Języków Obcych Ourodowa 16 — 24-3R-77 H d i Ltd, GmbH. Sp. z o.o. Joint venture Postoliska k/Tłuszcza OFERUJE : JAJA — import Holandia MROŻONKI ★ owocowe i warzywne ★ kulinarnt dla detalu i gastronomii w dużym wyborze (przedsta­wicielstwo Chłodni w Gru­dziądzu) ZREALIZUJEMY KAŻDE ZAMÓWIENIE kontakt: BIURO HANDLOWE Warszawa, Pawia 28/20 tel./fax 38-16-01 tlx 813914

Next