Zycie Warszawy, styczeń 1993 (L/1-12)

1993-01-02 / nr. 1

ZYCIE WHRSZHMnr PISMO CODZIENNE ISTNIEJE OD 1344 ROKU Powitaliśmy Nowy Rok Strzelały petardy i korki szampanów. Polacy tłumnie wyszli na ulice. 100 Brytyjczyków przegoniło czas i witało 1993 r. dwa razy. Na ulice Wrocławia i Krakowa wyległo kilka­dziesiąt tysięcy ludzi, kilka tysięcy przyszło na stołeczny plac Zamkowy. Tłumy świętowały w większości stolic świata. W Hongkongu doszło do tragedii — dwudziestu balowiczów strato­wano na śmierć w wąskich uliczkach, PAP. SZW. TAB „Na scynście, na zdrowie, na tyn nowy rok — coby się wom dążyło, mnożyło” — życzyli górale prezydentowi Wałęsie, który w sylwestra przebywał w Kościelisku k. Zakopanego. W Warszawie najbogatsi ba­wili się w Bristolu (340 osób), Marriotcie (800) i Sobieskim (450). Największym balem by­ła jednak spontaniczna zabawa na placu Zamkowym, gdzie przyszło kilka tysięcy ludzi. Wczoraj rano, po 20 tysiącach osób które spotkały się na kra­kowskim Rynku ciągniki wy­wiozły 4 przyczepy szkła, bu­telek, serpentyn i spalonych petard. Liczbę uczestników spotkania na ulicach Wrocła­wia szacuje się na 70 tysięcy. W Katowicach najbardziej wystawne przyjęcie odbyło się w restauracji „Variete u Micha­lika”. Uczestnicy zabawy wzię­li udział w kweście na rzecz najbiedniejszych dzieci Śląska. Ponad 100 Brytyjczyków zde­cydowało się spędzić Nowy Rok dwukrotnie, wpisując się do Księgi Guinnessa. Najpierw ce­lebrowano go na irlandzkim lot­nisku Shannon, skąd wkrótce po północy wystartowali ponad­­dźwiękowym Concordem na Bermudy, gdzie przybyli już po 2.5 godzinie lotu. Co najmniej 70 osób w róż­nych krajach świata przypłaciło jednak obchody noworoczne ży­ciem. Najwięcej w Hongkongu, gdzie rozbawiony tłum strato­wał 20 osób na śmierć, CZYTAJ STR. 6 I STOLIC« Tłumnie zgromadzeni warszawiacy powitali Nowy Rok pod Kolumna Zygmunta. Fot. GRZEGORZ BOGUSZEWSk NEGOCJACJE. PODPISANO PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ Szansa na koniec górniczych strajków Przedstawiciele rządu i strajkujących górników osią­gnęli wstępne porozumienie. Jeśli zaakceptują je wszystkie Komitety Strajkowe zakończy się najwięk­sza od 1989 roku akcja protestacyjna. Decyzja w tej sprawie zapadnie w poniedziałek. Rząd ma rozpo­cząć wprowadzanie w życie „programu naprawcze­go” polskiego górnictwa IGOR JANKĘ. PAP Po 14 godzinach dramatycz­nych negocjacji przedstawicie­le rządu i strajkujących górni­ków podpisali protokół uzgo­dnień we wszystkich 23 punk­tach listy związkowych postu­latów. Jeśli dokument zaak­ceptują wszystkie Komitety Strajkowe stanie się on obo­wiązującym porozumieniem, Tym samym zakończy się na Śląsku największa od 1989 ro­ku akcja strajkowa. Będzie to jednak możliwe dopiero w po­niedziałek, gdyż podczas wee­kendu protestujący są w do­mach. Jeśli strajk zostanie przerwany decyzja o zakazie eksportu węgla natychmiast przestanie obowiązywać, Zakończone w czwartek c 8.30 rozmowy były dwukrot­nie przerywane, by mógł ze­brać się sztab rządu. Ostatni raz panią premier budzono c 4 rano — trzeba było omówić najbardziej kontrowersyjny punkt 10, w którym górnicy domagali się zlikwidowania dysproporcji płacowych mię­dzy poszczególnymi kopalnia­mi. Rząd nie ustąpił i zgodzi! się jedynie na zapis mówiący, iż jedynym sposobem na wy­równanie dysproporcji jest szybkie podjęcie programu na­prawczego. W wyniku osiągniętego po­rozumienia rząd ma rozpo­cząć realizację „programu na­prawczego” polskiego górnic­twa. Aby ułatwić proces od­dłużania i zwiększyć możli­wości techniczne kopalń bądą one łączone ze sobą tworząc koncerny. Rząd zmniejszy swoje wierzytelności propor­cjonalnie do uzgodnień, które zostaną podjęte w postępowa­niach układowych między ko­palniami i ich głównymi wie­rzycielami. W tym roku górnictwo zo­stanie zasilona kwotą około 1.7 biliona złotych na cele związane z likwidacją kopalń, badaniami geologiczno-poszu­kiwawczymi, usuwaniem szkód górniczych i gospodar­ką mieszkaniową. Na inwesty­cje centralne w górnictwie z budżetu państwa przeznaczo­ne zostanie 598 miliardów złotych. Przedstawiciele rządu uwa­żają iż osiągnięte porozumie­nie nie jest ustępstwem. Jak powiedział „Wiadomościom” telewizyjnym minister przemysłu Wacław Niewia­rowski „program naprawczy” zwany wcześniej „programem restrukturyzacji” górnictwa byl przygotowywany od daw­na i strajk jedynie może przy­spieszyć jego wprowadzenie. W wyniku osiągniętego porozumienia górnicy nie dostali do ręki żadnych pieniędzy. Uzyskali na­tomiast zapewnienie o przeprowadzeniu w możliwie najmniej bolesny sposób moderniza­cji górnictwa. Jeśli komitety strajkowe zaakcep­tują podpisany protokół będzie to dowód, iż „Solidarność” pozostaje związkiem nie blokującym rynkowych reform. Po okresie, w którym wydawało się, że bardziej radykalne centrale mogą zapanować nad społecznymi nastrojami i sytu­acją w zakładach pracy, „Solidarność” odzyskuje swą silę. Mi­mo wielkiego wzburzenia górników nie straciła kontroli nad sytuacją i nie oddala prowadzenia akcji w ręce demagogicz­nych liderów OPZZ czy „S ’80”. W samych władzach związ­ku nadal dominują zwolennicy umiarkowanych rozwiązań. Okazało się też, że górnicy nie są zbuntowaną hordą bez­­przytomnie żądającą obalenia kolejnego rządu i zagarnię­cia jak największych pieniędzy bez refleksji nad skutkami finansowymi dla państwa. Walczyli o swe interesy w spo­sób racjonalny. Racjonalnie działa! też rząd starając się zaspokoić żąda­nia protestujących nie rujnując przy tym kasy państwa. Od­powiedzialnie zachował się i parlament. Mimo ataków pre­zydenta nie podjął uchwały w sprawie górniczych strajków pozwalając rządowi prowadzić w spokoju negocjacje. Nie można jednak popadać w nadmierny optymizm. Roz­miary protestu pokazują iż wzburzenie społeczne jest wiel­kie. Następna fala niezadowolenia może się wymknąć z rąk umiarkowanym działaczom. IGOR JANKĘ m m Siła rozsądku Czechy i Słowacja - nowe państwa w środku Europy Punktualnie o północy na zamku w Bratysławie przy dźwiękach słowackiego hymnu wzniosła się flaga nowego, suwerennego pań­stwa — Republiki Słowac­kiej. Zastąpiła ona flagę rozwiązanej federacji. AURELIUSZ M. PEDZIWOL z Pragi Europie przybyła nowa grani­ca. Za nią zaś jeszcze jedno pań­stwo — Republika Czeska. W metrykach urodzenia obaj sukce­sorzy Czecho-Słowacji wpisaną mieć będą tę samą datę: 1 stycz­nia 1993 r. godz. O.OO.Słowacka flaga zalopotala także w tę sylwe­strową północ na placu Słowac­kiego Powstania Narodowego, gdzie do 10-tysięcznego tłumu przemówił premier Vladimir Me­­cziar. „Bratysława jest dziś naj­młodszą stolicą świata” — po­wiedział zgromadzonym. Głównymi uroczystościami w Pradze i Bratysławie były posie­dzenia parlamentów obu no­wych państw w pierwszym dniu nowego roku. W Sali Władysła­­wowskiej praskiego zamku do posłów, ambasadorów i gości przemówili przewodniczący Izby Poselskiej Milan Uhde i premier Vaclav Klaus. Czeski premier podkreślił, że „niestety nie po­wiodło się stworzenie nowych, spolegliwych podstaw współży­cia Czechów i Słowaków w jed­nym państwie”, ale rozdzielenie udało się przeprowadzić „bez stawiania chińskiego muru od Ja­błonkowa do Brzeclawia”. W słowackiej tv premier Me­­cziar stwierdził zaś, iż rozpad fe­deracji jest skutkiem geopolitycz­nych zmian w świecie, różnic w rozwoju republik, jak i pomyłek popełnionych po listopadzie 1989. „Błędem jest przypisywa­nie odpowiedzialności za ten stan rzeczy komuś, kto wykonał ostatni krok” — powiedział. CZYTAJ NA STR. ( Koniec celnych barier we Wspólnocie Europejskiej Holenderscy i niemieccy celnicy przepiło­wują graniczną barierę — jako symboliczny akt zniesienia granic między państwami Wspólnoty Europejskiej. W noc sylwestro­wą 12 państw EWG zlikwidowało posterun­ki celne na swoich wewnętrznych grani­cach. Powstał jeden wspólny rynek dla 340 min ich obywateli. Zharmonizowano w nich prawie wszystkie normy sanitarne, zniesiono podwyższone stawki podatku od wartości dodanej. Nie jest jednak możliwe osiedlanie się w dowolnie wybranym kraju na czas nieokre­ślony i podejmowanie w nim pracy. PAP Fot. PAP/CAF-EP/ NR 1 WYD.I SOBOTA-NIEDZIELA 2-3 STYCZNIA 1993 CENA 2000 zł NR INDEKSU 350591 DZIŚWJNUMERZE LUDZIE I OPINIE Parlament musi być powolny mówi „Życiu marszałek Sejmu, Wiesław Chrzanowski KRAJ Armia lepsza od cywila? Coraz mniej żołnierzy popełnia samobójstwa GOSPODARKA Hotel jak drugi dom Dla ciszy i spokoju nawet bogaci gotowi są wybrać skromniejszy hotel SPORT Cudowny gracz Marco van Basten po raz trzeci wybrany Piłkarzem Roku Szachowy bilans roku Bobby Fischer wrócił aby dużo zarobić oraz niedziela dodatek cotygodniowy ii STOLICA Ursus ósmą samodzielną dzielnicą Warszawy Od wczoraj stolicy przybyła ósma samodzielna dzielnica­­gmina — Ursus. Wniosek o je­go oddzielenie od Ochoty radni złożyli półtora roku temu. De­cyzja Rady Ministrów zapadła niespodziewanie przed kilkoma dniami i była dla wszystkich zaskoczeniem — podział dziel­nicy powiązano z wygaśnię­ciem mandatów dotychczaso­wych radnych od 1 stycznia 1993 r. i zawieszeniem działal­ności Rady. Może to zdezorga­nizować życie dwóch dzielnic — okrojonej Ochoty i nowego Ursusa. Spodziewano się wybo­rów uzupełniających w Ursu­sie, potrzebne będą nowe w obu dzielnicach. Na ostatniej sesji rady Ocho­ty zastanawiano się, czy można skarżyć" decyzję rządu, która zo­stała podjęta tak szybko i z ta­kim terminem wykonawczym, że można się dopatrywać lekce­ważenia obecnych radnych. De­cyzja dotyczyła jednak nie tylko Ochoty, lecz kilkunastu gmin w całym kraju. Termin wyborów wyznaczono na 21 lutego. W Ursusie wybranych zostanie 32 radnych, na Ochocie — 45. LUK CZYTAJ STOUCA ROCK. ZBIÓRKA DLA DZIECI Z WADAMI SERCA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy finiszuje ...........................PN|PV Koncerty ponad 300 ze­społów rockowych w kilkudziesięciu miastach Pol­ski — oto niedzielny finał Wielkiej Orkiestry Świą­tecznej Pomocy. W Warszawie koncert w Stodole. Spośród kilkunastu punktów zbierania pieniędzy „Zycie” zorganizowało cztery: w naszej redakcji (d. kino „Klub”), w Muzeum Karykatury, w Cricolan­­dzie i na AWF.........................................czytaj na *tr. 3

Next