Zycie Warszawy, luty 1993 (L/26-39)

1993-02-01 / nr. 26

Dla Skolimowa, czyli melonik za miliony Malarstwo, precjoza i różne bibeloty, suknie, nakrycia głowy — m.in. słynne kapelusze Hanki Bielickiej, melonik Rzeckiego z „Lal­ki”, kask Karwowskiego z „Czterdziestolatka” — oraz wiele różności podarowanych przez aktorów, reżyserów, ludzi teatru, które były wystawione przez dwa tygodnie w Klubie Radia „Z”, poszły 31 stycznia pod młotek. Wiele ludzi przyszło nie tylko kupować, lecz także spojrzeć z bliska na znanych aktorów, poprosić o autografy, porozmawiać. Aukcja była prowadzona z teatralną ekspresją, hu­morem i zaangażowaniem. Impreza ta była kolejną akcją na rzecz Domu Artystów-Wete­­ranów w Skolimowie. TEMIDA STANKIEWICZ-PODHORECKA Aukcje prowadzili m. in.: Zofia Kucówna i Leonard Pietraszak Fot. GRZEGORZ BOGUSZEWSK BOŚNIA Mediatorzy pokojowi liczą na pomoc ONZ NATO ma już gotowy plan wyegzekwowania zakazu lotów nad Bośnią i Hercegowiną. Jege wprowadzenie w życie wymaga­łoby dostosowania go do aktual­nej sytuacji — poinformował se­kretarz generalny Paktu, Man­fred Woemer, podczas Świato­wego Forum Gospodarczego w Davos. Woemer dodał, że NATC będzie działać tylko wówczas, gdy upoważni je do tego ONZ. Dzisiaj w Nowym Jorku mię­dzynarodowi negocjatorzy: lord Davies Owen i Cyrus Vance roz­poczną rozmowy, których celem jest zdobycie poparcia ONZ dla przygotowanego przez nich pla­nu zakończenia wojny w Bośni. Plan zdobył poparcie tylko bo­śniackich Chorwatów. PL CZYTAJ NA STR. T ■’$ i,, PISMO CODZIENNE ISTNIEJE OD 194 4 ROKU P Istota sporu o Senacie spodziewano się powszechnie zaostrze­nia ustawy antyaborcyjnej. Izba wyższa przyjęła ją jednak w złagodzonej, sejmowej wersji. Politycy cieszą się z kompromisu. Mają nadzieję, że pozwo­li on wyciszyć namiętności wzbudzone przez spór o ustawę, że sprawa aborcji nie zagrozi już politycznej sta­bilizacji i kruchej jedności koalicji. Można się jednak obawiać, że kompromis nie usatysfak­cjonuje żadnej z zaangażowanych w aborcyjny spór stron. Nie zadowala on większości przeciwników aborcji. Są oni bowiem przekonani, że jest ona zabójstwem, a w sprawie tak fundamentalnej nie może być kompromisów. Ustawa nie satysfakcjonuje też przeciwników zakazu, choć realizuje wiele z ich postulatów — dopuszcza przerwanie ciąży będącej wynikiem gwałtu czy kazirodztwa, legalizuje badania prenatalne i uwalnia od kary kobietę, która sama dokonała aborcji. Dla części przeciwników zakazu aborcji te skrajne sytuacje, dla których czyni wyjątek ustawa, nie są bowiem istotą problemu. Chodzi im o koncesję znacznie szerszą — o zagwarantowanie możliwości pozbycia się cią­ży z tej przyczyny, że jest ona — po prostu — niechciana. Bowiem walka o prawo do przerywania ciąży jest dla wielu walką o prawo do swobody seksualnej, będącej jed­ną z istotnych cech nowoczesnego społeczeństwa liberal­nego. Walka, której pierwszy etap zakończył się w Sena­cie, toczy się naprawdę właśnie o liberalny lub konserwa­tywny kształt społeczeństwa. PIOTR SKWIECIŃSKI ABORCJA W SENACIE. USTAWA CZEKA NA PODPIS PREZYDENTA Ani nie złagodzili, ani nie zaostrzyli Przewagą jednego głosu Senat przyjął sejmową, złagodzoną wersję ustawy antyaborcyjnej. Rów­nież jednego głosu zabrakło, by przeszła najbar­dziej liberalna poprawka. Grupa posłów przeciwników aborcji — chce zaapelować do prezydenta, by nie podpisywał ustawy. LUIZA KOWALSKA Blisko cztery godziny trwało sobotnie głosowanie nad ponad 30 senackimi poprawkami dc sejmowej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopuszczal­ności przerywania ciąży. Wbrew przewidywaniom se­natorowie nie zaostrzyli wersji sejmowej, która dopuszczę aborcję, gdy ciąża jest wyni­kiem przestępstwa, zagraża ży­ciu i zdrowiu matki lub gdy płód jest ciężko uszkodzony. By przeszła najbardziej libe­ralna poprawka, dopuszczająca aborcję także wówczas, gdy ko­bieta znajduje się w bardzc trudnej sytuacji życiowej, za­brakło tylko jednego głosu. Po­parło ją 44 senatorów i tylu sa­mo, przy jednym glosie wstrzy­mującym, było przeciwnych. W głosowaniu nie uczestniczy! m.in. nieobecny w kraju autói tej poprawki, senator Zbigniew Romaszewski (RdRJ. Przyjęto natomiast cztery po­prawki, m.in. o możliwości przeprowadzania zabiegów tak­że w gabinetach prywatnych. W głosowaniu końcowym usta­wa z senackimi poprawkami nie uzyskała jednak większości — poparło ją tylko 26 osób. Se­natorowie głosowali więc za przyjęciem wersji sejmowej bez żadnych poprawek, Ustawę w kształcie przyję­tym przez izbę niższą poparło 35 zwolenników rozwiązania kompromisowego: 10 senato­rów UD (m.in. Władysław Fin­­deisen i Krzysztof Kozłowski), 7 — PSL, 5 — „S”, po 3 z KLD, PL i niezależni. Przeciwko gło­sowały 34 osoby: 8 z UD (m.in. Zofia Kuratowska i Anna Bo­­gucka-Skowrońska), 6 niezależ­nych, po 4 z PL, KLD (w tym Stefan Śnieżko) i SLD, 3 z PC (m.in. Alicja Grześkowiak), po 2 z ZChN (m.in. Piotr Andrze­jewski) i „S” (w tym marszałek Senatu August Chelkowski) oraz senator PSL. Od głosu wstrzymało się aż 20 senatorów: 9 z ZChN (m.in. Walerian Piotrowski), po 3 z „S” i RdR (w tym Krzysztol Piesiewicz), 2 z PC i Józef Ślisz z KP Lech Wałęsa powinien pod­pisać ustawę w ciągu 3 miesię­cy Sądzę, że duża część po­słów zwróci się do prezydenta, by nie podpisywał ustawy. Pre­zydent ma prawo zaapelować do parlamentu o ponowne roz­patrzenie ustawy i wierzę, że tak zrobi — powiedział nam tuż po ostatecznym głosowaniu poseł Marek Jurek z ZChN. A posłanka Zjednoczenia, Bogu­miła Boba zapowiedziała wnie­sienie nowej inicjatywy usta­wodawczej w tej sprawie. DAVOS. ŚWIATOWE FORUM GOSPODARCZE Polska wciąż nie potrafi sprzedać się za granicą Czy można radykalnie odrzucić gospodarkę plano­wą, nie zmieniając struktury i mentalności społe­czeństwa? Jest to kluczowe pytanie dla przyszłości reform w Europie Wschodniej — powiedziała pre­mier Hanna Suchocka na sesji plenarnej odbywają­cego się w szwajcarskim Davos Światowego Forum Gospodarczego, AGNIESZKA WRÓBLEWSKA z Davos Tegoroczne Forum pełne jesl pytań wyrażających rozmaite niepokoje. We wszystkich re­gionach świata nabrzmiały ostatnio dylematy. W ub. roku spotykaliśmy się w Davos w na­stroju euforii — mówił prezy­dent Forum, Klaus Schwab — jednak potem nastąpił krach za­ufania do polityków, pogłębiła się recesja oraz wróciły upiory przeszłości, choćby w postaci wojny na. Bałkanach. Na dziesiątkach dyskusji pró­buje się tu znaleźć odpowiedź na pytanie: jak wyjść z recesji? Przedstawiciele 800 firm z po­nad 50 krajów wsłuchują się uważnie w opinie polityków i naukowców, żeby wyciągnąć wnioski dotyczące inwestycji, Dlatego niektóre spotkania robią wrażenie targowiska próżności. Każdy próbuje swój kraj przed­stawić z atrakcyjnej strony. Premier Rosji, Wiktor Czamo­­myrdin, wraz z grupą ministrów i ekspertów, codziennie na paru spotkaniach zapewnia o nie­złomnej woli jego rządu przepro­wadzenia radykalnych reform dc końca. — Nie bójcie się niczego, wchodźcie z kapitałem. Syberia na was czeka — to ostatnie zda­nie sala powitała śmiechem.Tak­­że premier Czech, Vaclav Klaus i jego minister finansów starają się przekonać biznes światowy, że tylko ich kraj rokuje nadzieje na powodzenie reform. Polska sprzedaje się tu słabo, a rodzimi biznesmeni są niemal niewidoczni. Wprawdzie pre­mier Suchocka i min. Osiatyński korzystnie wypadli w wystąpie­niach publicznych, ale tych wy­stąpień było mało. Większość czasu zajęły spotkania dwustron­ne. Pani premier miała aż 12 ta­kich spotkań. — Doświadczenie nauczyło mnie, że kontakty oso­biste są bardziej owocne niż re­klamowe występy — powiedzia­ła „Żvciu”. Pot min $ dla Seles i Couriers Pierwszy w tym roku wielkoszlemowy turniej tenisowy za­kończył się w Melbourne zwycięstwami Moniki Seles i Ji­ma Couriera. Triumfatorzy w ciągu dwóch tygodni zarobili po ćwierć miliona dolarów. Jíi ES ü czytaj na str. íe Monica Seles Fnt. ASSnCIATFD PRF.SS Jelcyn miat zginąć za „zdradę idei socjalizmu'’ Major Iwan Kisłow z wojsko­wej jednostki budowlanej w Cha­­barowsku zamierzał zabić prezy­denta Jelcyna za jego „antynaro­­dową” politykę oraz „w obronie sprawy socjalizmu”. 33-letni ofi­cer został zatrzymany w Mo­skwie w minioną środę, 27 stycz­nia, na poddaszu budynku rzą­dowego nie opodal Kremla. Nie­doszły zamachowiec nie stawiał oporu, miał przy sobie jedynie nóż. W trakcie przesłuchania przyznał, że przyjechał 1 stycz­nia do Moskwy w celu zabicia prezydenta Borysa Jelcyna. We­dług pierwszej wersji miał doko­nać zamachu za pomocą dwóch własnoręcznie wykonanych bomb, które jednak zamokły pod­czas wędrówek po Moskwie. Z informacji agencji ITAR TASS, która otrzymała wyłącz­ność na materiały z przebiegu śledztwa, wynika, że Kisłow zo­stał skierowany na badania psy­chiatryczne. Jest to pierwszy ujawniony przypadek próby za­bójstwa Jelcyna, od czasu, gdy — deklarując odrzucenie komuni­zmu — stanął on na czele Rosji. TAB FORUM Jak polska prasa opisywała Hitlera W poniedziałek, 30 stycznia 1933 roku kanclerzem Niemiec został przywódca NSDAP, Adolf Hitler. Przyszłość poka­zała. jak ważne to było wyda­rzenie dla dziejów Niemiec, Europy i świata. Wszystkie główne siły polityczne w ów­czesnej Polsce — w mniejszym czy większym stopniu — były skłonne bagatelizować to wy­darzenie i pomniejszać jego znaczenie. Niewielką pociechą dla nas może być to, że podob­nie na dojście Hitlera do wła­dzy reagowała opinia publicz­na we Francji i Wielkiej Bryta­nii. Tam także mało kto rozu­miał, co się naprawdę stało pisze Jerzy Eisler, analizując ówczesne komentarze prasowe. CZYTAJ NA STR. 3-6-9 WYD I NR PONIEDZIAŁEK 1 LUTEGO 1993 CENA 1500 zł NR INDEKSU 350591 DZIŚ W NUMERZE LUDZIE I OPINIE Biznesmeni kontra biuro­kraci Rozmowa z Danutą Piontek, szefową Polskiej Korporacji Biznesu Przegląd prasy Dzienniki i tygodniki: od „New York Timesa do „Trybuny ” KRAJ Sumienie pana doktora Kiedy lekarz może odmówić udzielenia pomocy choremu? FORUM Małachowski Cotygodniowy felieton z cyklu „Polskie biedy pt.„Zdrada elementarnej prz]’zwoitości” fi 2 •j ■ STOLICA Po nowe bilety MZK tylko do kiosków O dziś uliczni handlarze nie mają prawa sprzedawać biletów komunikacji miejskiej. Można się w nie zaopatrywać w kio­skach. Do użytku wprowadza się także bilety z nowym wzo­rem — czerwono-żółte. Dotych­czasowe zachowują ważność do końca kwietnia br. CZYTAJ NA STR. I Listy o zbrodniach, które nigdy nie zostały ukarane Do redakcji telewizyj­nego programu „Rewizja nadzwyczajna”, którego autorzy podjęli sprawę rozliczenia politycznych zbrodni popełnionych w latach pięćdziesiątych, przychodzi wiele listów. Ludzie opisują doznane krzywdy, za które nigdy nikt ich nawet nie prze­prosił. Dziś drukujemy kilka z nich, CZYTAJ NA STR. i NAJTANIEJ! LODÓWKI • PRALKI • KUCHNIE ZAMRAŻARKI • KUCHNIE MIKROFALOWE • ZMYWARKI „HURTOWNIA FABRYCZNA'1 150 TYPÓW TRANSPORT BEZPŁATNY. REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE ! „EURO" Kasprzaka 25A (wejście od Bema); pon—pt 8—19, sob. 9—15 tel. 32-77-82, 32-23-09, 659-29-87, fax:32-77-82 =1 cc O

Next