Zycie Warszawy, czerwiec 1993 (L/138-150)

1993-06-16 / nr. 138

IfQE iHRSZjiWf CENTRUM STOLICY. WAMPIR ATAKUJE W BIAŁY DZIEŃ Bandyta zabit dwie kobiety W poniedziałek po południu w centrum Warsza­wy bandyta napadł 6 kobiet. Atakował je, uderza­jąc tępym narzędziem w tył głowy. Pierwsza z ko­biet zmarła po przywiezieniu do szpitala. Druga — we wtorek o godz. 14. Stan pozostałych jest ciężki. Policja ustala portret pamięciowy zabójcy. JAN. TO. PAP Pierwsza kobieta została zaa­takowana o godz. 15 przy ul. Widok 14. Następna o godz. 17 w klatce schodowej przy ul. Mokotowskiej 15. Godzinę pó­źniej przy ul. Marszałkowskiej 43 napadnięta została kolejna. Ok. 19 bandyta zaatakował po raz czwarty. Tym razem mie­szkankę domu przy ul. Marszał­kowskiej 18. Policja podała szczegóły 4 napadów. O dwóch następnych ofiarach dowiedzie­liśmy się od lekarza dyżurnego szpitala przy ul. Banacha. Kobiety z ciężkimi urazami czaszki przewieziono do tego właśnie szpitala. Jedna z nich zmarła w izbie przyjęć. Następ­na we wtorek o godz. 14.05. W szpitalu są obecnie czteiy ofiary. Dwie po operacjach neurochirurgicznych na od­dziale intensywnej opieki, jed­na na sali pooperacyjnej i jed­na na obserwacji. Policjanci przypuszczają, że sprawcą zbrodni jest ta sama osoba — prawdopodobnie pa­cjent jednego ze szpitali psy­chiatrycznych. Z informacji uzyskanych w komendzie policji przy ul. Wil­czej wynika, że kilku identycz­nych napadów dokonano w kwietniu i maju. Policja na Mo­kotowie szuka sprawcy serii ta­kich samych zdarzeń, do któ­rych doszło przy ul. Puławskiej. (Relacja na stronie miejskiej pochodzi z godz. 19.J CZYTAJ — STOLICA Prezydent Ukrainy szuka poparcia drogą referendum Pre2ydent Ukrainy Leonid Krawczuk wezwał wczo­raj ao przeprowadzenia referendum w sprawie wo­tum zaufania do jego osoby. Na forum parlamentu zaproponował, aby odbyło się ono w grudniu tego roku lub styczniu następnego. Parlamentarzyści, nie będąc w stanie podjąć decyzji w tej sprawie, powie­rzyli rozpatrzenie kwestii jednej z komisji. KRZYSZTOF KOPROWSKI. PAF Czy dojdzie jednak do roz­pisania referendum okaże się po pracach komisji. Podobnie jak pięć innych propozycji, zgłoszonych przez deputowa­nych, kontrowersyjna inicjaty­wa prezydenta Krawczuka nie uzyskała akceptacji posłów, wobec czego Rada Najwyższa Ukrainy poleciła jednej z ko­misji opracowanie „ujednoli­conej propozycji” Premier Leonid Kuczma uważa, iż mieszkańcy kraju po­winni również odpowiedzieć w referendum na pytanie, czy wolą kontynuację reform czy też gospodarkę socjalistyczną. Ukraina znajduje się w sta­nie kryzysu politycznego i go-spodarczego. Trwa konflikt między prezydentem, premie­rem a parlamentem. Fatalny jest stan ukraińskiej gospodar­ki. Najpierw premier, a następ­nie prezydent (dwukrotnie) do­magali się na forum parlamen­tu specjalnych uprawnień, któ­re — jak argumentowali — po­zwoliłyby im przyspieszyć opieszale realizowane reformy kraju. Przypomnieć tu należy, że wcześniej, w listopadzie ub.r. prezydent Krawczuk uzy­skał tego rodzaju uprawnienia, które skończyły się w maju br. Później parlament odmówił jednak dalszego przedłużenia specjalnych uprawnień, Tymczasem Leonid Kuczma oświadczył wczoraj w parla­mencie, że jest gotów „na kola­nach błagać” strajkujących gór­ników, by wrócili do pracy. Je­śli tego nie uczynią, to — jego zdaniem — Republika Ukrainy w ciągu miesiąca padnie ofiarą dyktatury. W Zagłębiu Doniec­kim strajkuje już, jak podaje te­lewizyjny kanał Ostankino, po­nad dwa miliony osób. Do straj­kujących górników przyłączyli się bowiem pracownicy dużych zakładów przemysłowych. Wałęsa przekonuje do BBWR W wywiadzie dla PAP prezydent Lech Wałęsa przekonywał o słuszności idei powołania Bezpartyjnego Bloku Wspierania Re­form-. Przypomniał cztery główne sprawy do załatwienia: pro­blemy pracowników najemnych, pracodawców, rolników i sa­morządów lokalnych. Prezydent zapowiedział orędzie do na­rodu, wyjaśniające cel powołania BBWR, CZYTAJ NA STR. A P iiSflB Policja i społeczeństwo olicja przypuszcza, że warszawski wampir mógł być pacjentem jednego ze szpitali psychiatrycznych. Ku swojemu zdziwieniu, policjanci spotkali się z odmo­wą współpracy dwóch warszawskich placówek zdro­wia. Lekarze zasłaniali się tajemnicą zawodową. Podobne zbrodnie zdarzają są na całym świecie. W takich sytuacjach najczęściej lekarze i policjanci, wykorzystując do­tychczas zbadane przypadki, starają się dokonać rekonstrukcji zachowań niezrównoważonych psychicznie przestępców. Pró­bują przewidzieć dalsze ich działania. Niezwykle istotne dla prowadzących śledztwo mogą okazać się najdrobniejsze szcze­góły. Dlatego nawet pozornie nieważne informacje od mie­szkańców rejonów, w jakich doszło do przestępstw, mogą przy­spieszyć ujęcie bandyty. Policja próbuje przałamać społeczną izolację. Jednak ludzie niechętnie udzielają informacji. Z drugiej strony domagają się gwarancji bezpieczeństwa, nie zdając sobie sprawy, że bez ich akceptacji policjantom trudniej jest pełnić swoje obowiązki. Słabo wyposażonej i cierpiącej na braki kadrowe stołecz­nej policji nie stać na spektakularne akcje. Do niedawana sze­fowie resortu twierdzili, że skoro nie ma chętnych do pracj w policji, to w Polsce nie ma sensu mówić o bezrobociu. Obecnie wobec braków finansowych wstrzymano nabór no­wych funkcjonariuszy. W sytuacjach zagrożenia decydują jednak nie siły policji, lecz społeczna mobilizacja. Dzięki telefonom warszawiaków już udało się odtworzyć przybliżony rysopis sprawcy. TOMASZ OZDOWt Rząd wesprze polski przemysł zbrojeniowy Bezpieczeństwo państwa wymaga łączenia zadać obronnych i gospodarczych oraz efektywnego wyko­rzystania przemysłu. Aby to osiągnąć rząd powołał wczoraj Radę Gospodarczo-Obronną. Rada Mini strów zajmowała się też paktem o przedsiębiorstwie państwowym i polsko-niemieckim porozumieniem c przyjmowaniu azylantów MARIA NOWAK. BOGNA ŚWIĄTKOWSKĄ Wczoraj rząd powołał Radę Gospodarczo-Obronną. Podsta­wowym jej zadaniem będzie ko­ordynowanie działań ministrów, kierujących resortami związany­mi z produkcją obronną i han­dlem bronią oraz kreowanie po­lityki obronnej państwa. Zapew­ni to efektywne wykorzystanie istniejących możliwości, W pierwszym rzędzie Ra­da zamierza zharmonizować po­trzeby przemysłu z możliwo­ściami państwa, bo głównym odbiorcą jest wojsko, finansowa­ne przez budżet — powiedział wicepremier Goryszewski. Rada, ze względu na szczupłe grono, gwarantuje ochronę tajemnicy tworzonych przez nią progra-mów. Uporządkowany też zosta­nie handel sprzętem specjalnym tak, aby Skarb Państwa nie po­nosił strat. Przewodniczącym Rady jest Henryk Goryszewski, jego zastępcami — minister przemysłu oraz szef Biura Bez­pieczeństwa Narodowego. W skład wchodzą również mini­strowie: obrony narodowej, spraw wewnętrznych, finansów, współpracy gospodarczej z za­granicą i kierownik CUP Rząd upoważnił ministra przekształceń własnościowych do przygotowania w trybie pil­nym aktów normatywnych, umożliwiających wprowadzenie w życie niektórych postanowień Paktu o Przedsiębiorstwie Pań­stwowym. Rząd zatwierdził też porozu­mienie polsko-niemieckie współpracy w zakresie skutków, o wynikających z zaostrzenia pra­wa azylowego w RFN. — Pragnę podkreślić, że Rada Ministrów zatwierdziła to porozumienie jednogłośnie — stwierdził wice­premier Goryszewski pytany, czy temperatura debaty sejmo­wej na ten temat odbiła się też na dyskusji wewnątrz rządu CZYTAJ NA STR. 4 Premier Hanna Suchocka I wicepremier Paweł Łączkowski Fot. GRZEGORZ ROGIŃSKI WARSZAWA. WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Na człowieczą miarę - wystawa rzeczy przyjaznych To nie żarty plastyczne, ale wynik ostrej walki o prze­trwanie na rynku — powie­dział Andrzej Przedpełski pre­zentując 71 wyrobów, zgroma­dzonych na wystawie „Na mia­rę człowieka” w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Od wczoraj do końca lipca w Instytucie przy ul Świętojer­­skiej w Warszawie można oglą­dać przedmioty użytkowe pol­skich i zagranicznych produ­centów, które są ergonomiczne, czyli „przyjazne człowiekowi”. Wśród zgromadzonych me­bli biurowych, komputerów i magnetowidów, rowerów i ar­tykułów gospodarstwa domo­wego znalazły się tylko wyro­by bezpieczne, łatwe w obsłu­dze i oczywiście użyteczne. Łą­czą one w sobie estetykę formy i funkcjonalność. Harmonię tę można osiągnąć dzięki ergono­mii — nauce o psychofizycz­nych preferencjach człowieka przy korzystaniu z wytworów nowoczesnych technologii EK Eksponatami były m.ln. bezpieczny strój dla drwala oraz szybowiec Fot m. sadowsk RADIO WOLNA EUROPA RWE będzie choć polska sekcja się zmieni Prezydent Clinton postano­wił kontynuować działalność Radia Wolna Europa (RWE) oraz Głosu Ameryki (VOA). Obie stacje, jak również nada­jące na Kubę Radio i TV Mar­ti przejdą gruntowną reorgani­zację. O 300 min doi. zmniej­szone też zostaną fundusze na ich działalność. Stworzona zostanie nowa Ra­da Dyrektorów, która będzie za­rządzać RWE i VOA oraz inny­mi amerykańskimi stacjami za­granicznymi. Rada Dyrektorów będzie działać w ramach USIA Agencji Informacyjnej (rzą­du) USA, która do tej pory za­rządzała jedynie Głosem Ame­ryki. Rada zostanie powołana przez prezydenta Clintona. Obecny szef Rady Dyrekto­rów zarządzającej RWE, Dan Mica odmówił odpowiedzi na pytanie o przyszłość polskiej sekcji tego radia. Senator John Kerry powiedział „Życiu”, że program w języku polskim na pewno będzie nadawany. Znacznie zredukowana zostanie jednakże rola dotychczasowej siedziby RWE w Monachium T. WRÓBLEWSKI. P. BAZYLKO z Waszyngtonu NR 138 WYD.I ŚRODA 16 CZERWCA 1993 CENA 2000 zł NR INDEKSU 350591 DZIŚ W NUMERZE LUDZIE I OPINIE Jak widzę pana prezydenta Rozmowa z Lechm Falandyszem, zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RF FORUM Pogrom z nudów W Złotoryi nic się nie dzieje. Czasami tylko zdarzy się zadyma. GOSPODARKA Znów run Wszyscy chcą kupować akcje Mmii KULTURA Mackiewicz limitowany? Polemika Jacka Trzna­dla z Nina Karsow u 13 12 2 Z klaczą Czababa wszystko już jasne? Wczoraj na stronach sporto­wych zamieściliśmy zdjęcie klaczy Czababa z wyraźnymi znakami podejrzanego zabiegu. Doktor Marek Domaniewski z Laboratorium Antydopingowe­go Instytutu Sportu wykonał badania i nie znalazł śladów antydopingu. W ostatnich latach wszystkie takie próby — poza jedną — kończyły się negatywnym wy­nikiem. Mimo tego nie należy uważać, że wszystko jest jasne. Czababa z dnia na dzień straci­ła formę, przegrała znacznie z rywalkami, z którymi jeszcze niedawno prowadziła równą walkę. Od dziś dyrektor PTWK Leszek Gniazdowski zarządził rutynowe badania dopingowe. ' ———-------CZYTAJ NA STR. 15 PIŁKA NOŻNA. ŚWIĘTO NA KONWIKTORSKIEJ Dziś ostatni mecz Polonii w II lidze i dodatek „ŻW” Dziś specjalny doda­tek o Polonii, najstarszym warszawskim klubie, którego piłkarze wrócili po latach do I ligi. O dzisiejszych graczach piszą dziennikarze „Ży­cia Warszawy”, dawnych wspominają — Jerzy Górzański i Krzysztof Mętrak, o klubie mówią — Kazimierz Górski, Jerzy Piekarzewski i Ma­rek Wielgus. CZYTAJ - WKŁADKA W sytuacji niezbyt stabilnej złotówki firma MIXEL autoryzowany dystrybutor sprzętu SONY oraz telewizorów ELE­­MIS i UNIMOR proponuje swoim klien­tom zakup sprzętu na raty na bardzo korzystnych warunkach. Przy kredycie do 10 min zł nie jest wymagany porę­czyciel, a średnie oprocentowanie kre­dytu w skali roku wynosi 26%. Jest to zdecydowanie najniższe oprocentowa­nie kredytu, niższe niż oprocentowanie wkładów oszczędnościowych w PKO. Centrum sprzdaży ratalnej MIXEL mieści się w salonie RTV SONY w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 12, tel./fax 26-25-44. Sprzedaży ratalnej podlega pełny asortyment sprzętu RTV sieci firmy MIXEL. Oferta obejmuje sprzęt audio­video SONY uwzględniając najnowsze modele roku 1993. w szczególności najnowsze telewizory HiBlack Trinitron, magnetowidy z systemem TRI-LOGIC, wieże midi i mini, kamery video (Fx 300, 400, TR 605) oraz zestawy audio w dowolnej konfiguracji. Ofertę SONY uzupełnia pełny wybór telewizorów ELEMIS i UNIMOR w cenach promocyj­nych, niższych niż ceny fabryczne. Na wyróżnienie zasługują atrakcyjne ceno­wo zestawy oraz odtwarzacze renomo­wanej firmy PIONEER. Zapraszamy do sieci naszych sklepów w Warszawie RTV SONY ul. Mazowiecka 12 tel. 26-25-44 „Pod Skrzydłami”- ul. Grójecka 109 ARTYKUŁ SPONSOROWAN Sprzęt RTV przed VAT-em w Mixelu najniższe raty SONLAND RIVIERA tel. 22-01-bj ul. Krucza 38/42 tel. 21-65-71 ul. Waryńskiego 12 tel. 25-52-01 w. 229

Next