Zycie Warszawy, sierpień 1993 (L/178-189)

1993-08-02 / nr. 178

Konwój wyruszy! Do Sarajewa jadą Kuroń, Kaczyński, Bujak W sobotę wyruszył do Sarajewa V Konwój Pokoju organizowany przez Fundację „EquiLibre”. W Suche­dniowie jeden z jego autokarów zderzył się z fiatem 126 p, którego kierowca zginął. Po raz pierwszy w konwoju biorą udział znani polscy politycy, wielu z nich część trasy przebyło jednak samolotem, DOMINIKA JA2W1ECKA z Kratowa, EK, BA Część konwoju wyruszyła w sobotę rano z placu Piłsudskie­go w Warszawie. W Suchednio­wie jeden z autokarów zderzył się z wymuszającym pierwszeń­stwo fiatem 126 p. Kierowca „malucha” zmarł w wyniku do­znanych obrażeń. Nadkomisarz Stefan Smardzewski z kieleckiej policji drogowej powiedział, że, według wstępnych ustaleń, au­tokar miał niesprawne hamulce. Autokar zatrzymano w Kielcach do ekspertyzy W Krakowie rozpoczęto nieu­dane poszukiwania nowego au­tokaru, które spowodowały opó­źnienie wyjazdu konwoju. Osta­tecznie w sobotę o godzinie 18.30 12 ciężarówek wiozących 400 ton żywności, lekarstw, sprzętu medycznego, środków czystości i odzieży wyruszyło do Sarajewa. Henryk Wujec (UD), jako je­dyny z zapowiedzianych wcze­śniej polityków zdecydował się na jazdę w konwoju od samego Krakowa. Reszta polityków — Adam Michnik, Jacek Kuroń (UD), Marek Edelman (UD), Zbi­gniew Bujak (UP) i Stanisław Wyganowski (prezydent War­szawy, BBWR) — poleciała sa­molotem do Wiednia i dopiero tam dołączyła do konwoju. Jaro­sław Kaczyński (PC) ma poje­chać w poniedziałek z drugą częścią konwoju wraz z osoba­mi, którym wypadek uniemożli­wił wyjazd w sobotę. Na trasie ma również dołączyć, jadący własnym samochodem, ksiądz Arkadiusz Nowak. Według planu, pierwsza część konwoju powinna dotrzeć do chorwackiego portu Split 4 sierp­nia. Uzależnione jest to jednak od sytuacji na autostradzie adriatyc­kiej. W niedzielę Serbowie roz­poczęli bowiem ostrzał mostu pontonowego w Maslenicy. Nie jest wykluczone, że w przypad­ku zaostrzenia działań wojen­nych w tym rejonie, dowódcy sił pokojowych ONZ, którzy odpo­wiadają m.in. za bezpieczeństwo konwojów międzynarodowych, nie zgodzą się na przejazd poja­zdów z pomocą humanitarną. Po przyjeździe do Splitu i przepakowaniu części ekwipun­ku konwój rozpocznie drogę na północ, na terenach bezpośre­dnich walk. Jeśli okaże się, że działania wojenne uniemożliwią wjazd konwoju do stolicy Bośni, dary zostaną przetransportowane ze Splitu do Sarajewa na pokła­dzie ONZ-owskich samolotów. 7 sierpnia „EquiLibre” zamierza zorganizować manifestację poko­jową, w której będą uczestniczyć przedstawiciele 20 państw, w tym pacyfiści z całej Europy — uczestnicy „Marszu Pokoju”. Do Sarajewa wyruszyli oni w sobo­tę z Genewy. W Sarajewie pla­nowane jest także spotkanie eu­ropejskich intelektualistów pod hasłem „Pokój teraz”. Obecny konwój jest piątym transportem humanitarnym francuskiej fundacji „EquiLibre” do Sarajewa. Pierwszy konwój fundacji dotarł do Bośni w paź­dzierniku ubiegłego roku. CZYTAJ STR. 3 I STOLICA Czapka z emblematem konwoju została dla Jacka Kuronia wykonana specialise z leansu. Trzyma la nad nim Marek Edelman Fot. MICHAŁ SADOWSKI K Do Sarajewa! onwój „EquiLibre” już po raz piąty wiezie pomoc dla Sarajewa. Z fundacją jeździli z Polski lekarze i dziennikarze, zawodowi kierowcy i burmistrz z niewielkiego miasta na południu Polski. Mieszkań­com Bośni wieźli nie tylko leki i żywność, ale rów­nież nadzieję, że ktoś jeszcze w Europie o nich pamięta. Na­tomiast polscy politycy omijali Sarajewo. Jedynie Tadeusz Mazowiecki często przebywał w b. Jugosławii. Powierzonej mu misji nie traktował w czysto politycznych kategoriach. Dziś, w przededniu wyborów parlamentarnych okazało się, że chętnych na wyjazd do Sarajewa jest wielu. Wyjazd był na tyle atrakcyjny, że potrafił zgromadzić w jednym konwoju po­lityków, którzy na co dzień z niechęcią podają sobie dłonie. Fotografie na tle gruzów wioski olimpijskiej czy wydawa­nie darów z ciężarówek wygłodzonym mieszkańcom bo­śniackiej stolicy mogą idealnie pasować jako motyw w kam­panii wyborczej. Jeden z polityków stwierdził wręcz, że obe­cnie jest martwy sezon polityczny, więc może jechać i „zo­baczyć jak wygląda wojna w Jugosławii”. Na całym świecie politycy wykorzystują podobne okazje, by przypodobać się swoim wyborcom. Z drugiej strony jed­nak, na tym korzystają również i ci „wykorzystywani” — w tym przypadku mieszkańcy stolicy Bośni. Dzięki swojej obe­cności politycy być może zwrócą uwagę opinii publicznej w Europie Środkowej na problem nacjonalizmu w tej części świata. Dobrze, że ten aspekt życia politycznego pojawił się w kampanii w takim kontekście. PIOTR BAZYLKO T Ń IE J E 9 44 R O K Ú 9 bramek padło w spotkaniu Legii z Siarką Na początku rozgrywek lide­rami zostają zespoły, które na­wet nie marzą o tytule mi­strzowskim. Dlatego nie dziwi pierwsza pozycja Pogoni Szcze­cin, czy trzecia poznańskiej Warty. Oznacza to, co najwyżej, iż nie, wszystkie zespoły przy­stąpiły do mistrzostw skoncen­trowane. Legia Warszawa do­piero po efektownym zwycię­stwie nad Siarką Tarnobrzeg 6:3 wyszła na plus (+1), ale pamię­tać trzeba, że startowała z trze­ma minusowymi punktami. Spotkanie na Łazienkowskiej było jednym z najbardziej wi­dowiskowych, jakie w ostat­nich latach tam oglądaliśmy. Polonia też spisała się dobrze, zdobywając pierwszy punkt w remisowym (2:2) meczu ze Sta­lą w Stalowej Woli. Ś CZYTAJ NA STR. lfl Śllwowski (z prawel) strzeli! dla Legli trzy bramki Fot. MICHAŁ SADOWSKI Ministrowie reanimują „węża” EWG Albo Europejski System Walutowy przetrwa „gorący poniedziałek”, albo górą będą giełdowi spekulanci. Ministrowie finansów krajów EWG zebrali się w Brukseli i radzili, jak obronić „wę­ża walutowego”. Wszystko zależy od tego do ja­kich ustępstw skłonne są Niemcy. MAREK JAŚLAN, Reutei Ministrowie finansów państw EWG dyskutują w Bru­kseli, jak uratować Europejski System Walutowy (ESW). Naj­później dziś rano powinni za­proponować sposób uchronie­nia słabszych walut systemu przed operacjami spekulantów giełdowych. W grę wchodzi sześć możliwych rozwiązań, które koncentrują się na rozsze­rzeniu granicy dopuszczalnych odchyleń kursów walut w ra­mach tzw. węża walutowego. Kłopoty zaczęły się, kiedy w czwartek Bundesbank nie zde­cydował się na obniżenie stopy procentowej. Spowodowało tc wyprzedaż franka francuskiego na europejskich giełdach walu­towych. W tarapatach znalazły się też: duńska korona, hiszpań­ska peseta, portugalskie escudo i frank belgijski. Ewentualny rozpad ESW postawiłby pod znakiem zapytania przyszłość unii monetarnej państw EWG. Przed spotkaniem ministro­wie finansów zapowiedzieli, że będą bronić „węża walutowe­go”. Edouard Balladur, premier Francji, oświadczył nawet, że prędzej sam ustąpi, niż dopu­ści do dewaluacji franka. Naj­więcej jednak zależy od Nie­miec i od tego jakie ofiary rząd niemiecki gotów jest ponieść na rzecz integracji monetarnej EWG. Premier Portugalii Ani­­bal Cavaco Silva stwierdził, że Niemcy muszą zrozumieć, że powinni przyczynić się do sta­bilizacji systemu. CZYTAJ NA STR. 3 IZRAEL Zakończenie walk na libańskiej granicy Izrael i Liban zawarły w sobo­tę porozumienie o zawieszeniu broni, kładąc tym samym kres największej ofensywie izraelskie; w tym rejonie od czasu wojny w 1982 roku. Krótko po godz. 17 izraelskie czołgi zaczęły wycofy­wać się z Libanu, a tysiące libań­skich uchodźców powróciło ns zniszczone walkami tereny. Rozejm zawarto dzięki pośre­dnictwu USA, przy współpracy Syrii i Iranu. Jest on przestrzega­ny, choć obie strony uważają go za rozwiązanie prowizoryczne. Hezbollah nadal będzie wal­czyć o „wolność całego Libanu”. Armia Izraela w każdej chwili jest gotowa do kontrofensywy. Mieszkańcy rejonów przygra­nicznych przypuszczają, że mimo ogromnych zniszczeń — lipcowy scenariusz powtórzy się jeszcze wiele razy. Odwołana w zeszłym tygo­dniu misja bliskowschodnia se­kretarza stanu USA Warrena Christophera, jednak dojdzie do skutku. Ma on przyspieszyć wy­pracowanie na Bliskim Wscho­dzie trwałego pokoju. DAG CZYTAJ NA STR. 1 PONIEDZIAŁEK 2 SIERPNIA 1993 CENA 3000 zl NR INDEKSU 350591 DZIŚ W NUMERZE LUDZIE I OPINIE Kto czyta „Życie”? Najnowsze badania czytelnichua dzienników w Warszawie ZAGRANICA Cyganie w Dachau Uciekinierzy z byłej Jugosławii, którzy nie dostali azylu w RFN, okupowali teren dawnego obozu koncentracyjnego FORUM RP babska i Kobietom nie podoba się męski styl uprawiania polityki — pisze Agnieszka Sowa KULTURA Wielkie granie 8-9 5 sierpnia rozpoczyna się Festiwal im. Józefa Hoffmana 13 TECHNIKA Blue Ninja w tarapatach IBM popełnił błąd — duże komputery przegrywają z sieciami małych VII Ich walka przeciw hitlerowskiemu okupantowi była jednocześnie buntem przeciwko zarysowane­mu w Jałcie powojennemu porządkowi. Była wal­ką o demokrację i niepodległość — powiedział pre­zydent Lech Wałęsa, składając w niedzielę wieniec od narodu przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W sobotę wieczorem przy pomniku Powstania Warszawskiego na ul. Długiej odbył się apel pole­głych. W niedzielę rano w Katedrze Polowej WP rocznicową mszę celebrował abp Kazimierz Maj­dański. Głównym momentem obchodów były uro­czystości na Cmentarzu Wojskowym na Powąz­kach. Wieczorem złożono kwiaty pod pomnikiem Nike, a pod pomnikiem Powstania odbył się uro­czysty koncert. PLU wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm czytaj - stolica 49 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego W przeddzień rocznicy pod pomnikiem Powstania Warszawskiego odbył się apel poległych Fot. PAP/CAF - ADAM URBANEK Tworki - miasteczko z klimatem Teren szpitala psychiatrycznego w Tworkach obejmuje ponad 100 hektarów. Szpital żyje jak małe miasteczko, jest kościół, cmentarz, przedszkole dla dzieci personelu. — Wielu pracow­ników przejmuje zawód po swoich rodzicach — mówi dyrek­tor szpitala Maria Pałuba. To miejsce integruje, atmosfera spra­wia, że ludzie się z nim utożsamiają CZYTAJ - STOLIC/ NR178 WYD.I Król Belgii Baudouin I zmarł w Hiszpanii W sobotę 31 lipca późnym wieczorem w Motril w Hiszpa­nii zmarł Baudouin I, król Bel­gii. Przyczyną śmierci 62-letnie­­go monarchy był zawał serca. Król Baudouin i królowa Fa­biola, z pochodzenia Hiszpan­ka, nie mieli dzieci. Według ko­lejności sukcesji, tron obejmie brat króla, 59-letni książę Al­bert, choć spodziewano się po­wszechnie, że królem zostanie 33-letni syn Alberta, Filip, którego od dawna przygotowy­wano do tej roli Koronowany w 1951 r. Baudo­uin I był najdłużej panującym monarchą w Europie. Do Motril przybyła delegacja belgijskiego rządu i hiszpańska para królewska. DAG CZYTAJ NA STR. 3

Next