Zycie Warszawy, grudzień 1993 (L/280-292)

1993-12-01 / nr. 280

ifOE W20HZHM Byłem w UB, więc jestem kombatantem Przywrócenie praw kombatanckich dawnym funkcjonariuszom UB (chyba, że udowodni się im przed sądem łamanie prawa) proponuje Związek Kombatantów RP — dawny ZBoWiD. Postuluje za to ich pozbawienie „morderców po­litycznych”, skazanych w latach 1944-1956, PIOTR ZAREMBA Inne propozycje Związku to m.in. uznanie za kombatantów „pracowników organów i orga­nizacji, broniących bezpie­czeństwa państwa oraz walczą­cych z grupami terrorystyczny­mi i rabunkowymi w latach 1944-1947”. Oznaczałoby to faktycznie uznanie samej służby w UB czy w zwalczającym antykomuni­styczną partyzantkę Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podstawę do starania się o kombatanckie przywileje. Były ZBoWiD chce równocześnie po­zbawić uprawnień kombatanc­kich osoby, skazane przez PRL- owskie sądy w latach 1944-1956 za „morderstwa polityczne” Zdaniem posła Jana Lityń­skiego (UD), przy składzie poli­tycznym obecnego Sejmu przy­jęcie tych propozycji jest prawie pewne. Urząd ds. Kombatantów ma do nich stosunek krytyczny. Opowiada się za umiarkowaną nowelizacją ustawy z 1991 r. — przywróceniem praw komba­tanckich tym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa, którzy zostali tam skierowani przez podziemie lub wykonywali za­dania, nie związane z represja­mi politycznymi. Na najbliższym posiedzeniu Sejm przedłuży prawdopodob­nie termin potrzebny Urzędowi ds. Kombatantów do zweryfiko­wania uprawnień i wydania no­wych legitymacji. Urząd powi­nien to zrobić do końca br., ale czekał na nowelizację ustawy. CZYTAJ NA STR. 4 Rząd: pilotaż odblokowany, Wachowicz pierwszy raz Rząd odblokował wczoraj wstrzymany przed mie­siącem pilotażowy program miejski. Od dziś do 2C grudnia br. prezydenci miast znowu będą mogli podpisywać porozumienia z wojewodami w spra­wie przejęcia przez samorządy wielu uprawnień ad­ministracji rządowej. W stosunku do poprzednie; wersji programu wprowadzono niewiellde zmiany, Rząd postanowi! też przekazać 1.3 biliona złotych na oddłużenie szkól, które w przyszłym roku bę­dą przejmowane przez samorządy. Podczas wtorkowej konferencji prasowej Ewa Wa­chowicz wystąpiła po raz pierwszy w roli rzecz­nika premiera. CZYTAJ NA STR. 4 i 5 Ewa Wachowicz I minister pracy Leszek Mlllei Fot. MICHAŁ SADOWSKI MEDIA PRYWATNE. UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O KONCESJE Na ogólnopolską TV aż 28 chętnych Wczoraj upłynął termin składania wniosków do Krajo­wej Rady Radiofonii i Telewizji. Od godziny 10 rano w siedzibie Rady kłębił się tłum. Okazało się, że aż 28 spółek ubiega się o jedyną koncesję na nadawanie pry­watnej telewizji ogólnopolskiej — do tej pory mówiło się o kilku kandydatach. Tyluż chętnych stara się o dwa ogólnopolskie prywatne kanały radiowe, RAFAŁ SZUBSTARSK W rozważaniach o kandyda­tach do ogólnopolskiej tv poja­wiały się nazwy 8-9 spółek, o ra­dio miało starać się nie więcej niż 4 chętnych. Liczba wniosków by­ła zaskoczeniem nawet dla pra­cowników biura koncesyjnego. — Jeszcze do wczoraj rano na­wet do głowy mi nie przyszło, że będzie więcej niż 20 wniosków o radio i o telewizję, okazało się, że jest ich blisko 60 — powiedziała „Życiu” jedna z członkiń komisji przyjmującej wnioski. Do siedziby Rady przy ul. So­bieskiego przyszedł wczoraj m.in. miody człowiek, wyglądający na 17 lat, w dwurzędowej marynar­ce i białych skarpetkach. Przy­niósł wniosek o telewizję ogólno-polską. Stanley Malinowsky (po­jawił się w kowbojskim kapelu­szu) stara się o ogólnopolskie ra­dio wraz z amerykańską firmą Luxcel, posiadającą — jak mówi — kilka rozgłośni radiowych w USA i Rosji. Niektórzy wnioskodawcy pra­gnęli zachować anonimowość do samego końca. Pan Gienek (tak zwracali się do niego przedstawi­ciele Top Canalu) zapytany przez „Życie” jaką spółkę reprezentuje, odpowiedział, że nie wie. — Po­proszono mnie, abym przyniósł tu jakieś papiery, ale nie wiem co to jest — dodał. Do poniedziałku wpłynęło za­ledwie 10 wniosków. Wczoraj od godz. 10 w pałacyku przy Sobie­skiego zaczął kłębić się tłum. Pc godzinie wszystkich ewakuowa-no, ponieważ ktoś zadzwonił z informacją, że w budynku podło­żona została bomba. Sprowadze­ni saperzy nic jednak nie znale­źli i po 30 minutach można było wznowić pracę. Zwłoka w składaniu ofert w wielu przypadkach wynikała stąd, iż rozmowy prowadzono do ostatniej chwili. Tak było np. ze spółką TV-7 (jej głównym udzia­łowcem zagranicznym jest Reu­ter), w skład której wchodził po­czątkowo Elektrám. Po pewnym czasie przeszedł on do Ogólno­polskiej Telewizji Prywatnej związanej z koncernem Bertel­­smanna, aby na kilka dni przed zakończeniem składania wnio­sków powrócić do TV-7, w któ­rej ma 10% udziałów. Jednak w dokumentach złożonych wczoraj w Radzie Elektrám figuruje rów­nież jako udziałowiec OTP. .Podobnie wygląda sytuacja z Kazimierzem Grabkiem — „kró­lem żelatyny”, który jest udzia­łowcem TV-7 i twierdzi, że nie ma udziałów w żadnej innej spół­ce telewizyjnej. Tymczasem Ma­rian Terlecki z Anteny I powie­dział wczoraj „Życiu”, że firma „Grabek Industries” nadal uczest­niczy w jego spółce. M P i Amnezja ministra olicji potrzebny jest spektakularny sukces. Tym moż­na tłumaczyć obietnicę ministra Milczanowskiego, który zapowiedział przełom w śledztwie w sprawie napadów na kobiety. Sukces ministra byłby też suk­cesem rządu, gdyż zapowiedź rychłego ujęcia „łomia­­rza” szef MSW złożył podczas przesłuchań sejmowych po sfor­mowaniu nowego gabinetu. Publiczne oświadczenie nie może zawisnąć w próżni. W przeciwnym razie widowiskowy gest po­zostaje efekciarstwem bez pokrycia. Poczucie zagrożenia, niska wykrywalność przestępstw, stale narzekania policji na braki kadrowe i- sprzętowe — tworzą at­mosferę bezsilności. Dla policji bezwzględny zabójca chodzący swobodnie ulicami stolicy stanowi trudne wyzwanie. Jednak od serii zamachów minęło pięć miesięcy. W tym czasie na każde pytanie dziennikarzy funkcjonariusze odmawiali odpowiedzi, za­słaniając się dobrem śledztwa. Nie potwierdzili też prasowych spekulacji o zatrzymaniu podejrzanego o dokonanie zbrodni. Enigmatyczne wypowiedzi rzecznika MSW nie poprawią wi­zerunku policji. Tworzą też niezdrową atmosferę sensacji wo­kół tych zbrodni. Od czasu zabójstw przypisywanych „łomia­­rzowi”, w Warszawie dokonano wielu innych napadów na ko­biety. Minister, obiecując złapanie „łomiarza”, zachowuje się jak czarodziej, który wierzy, że jednym dotknięciem różdżki może ocalić świat od zła. Minister, który nie realizuje swoich obietnic, mimowolnie na­raża na szwank zaufanie społeczeństwa do wszystkich funkcjo­nariuszy zaangażowanych w poszukiwanie „łomiarza”. TOMASZ OZDOWY Pawlak powołał nowego szefa UOP Prezes Rady Ministrów, Wal­demar Pawlak, przyjął wczoraj dymisję szefa UOP, prof. Jerzegc Koniecznego, a na jego miejsce powołał wieloletniego pracowni­ka wywiadu PRL, pułkownika Gromosława Czempińskiego. Ko­nieczny kierowa! UOP od czerw­ca ubiegłego roku, a w czasie rzą­dów Mazowieckiego był zastępcą szefa UOP, Andrzeja Milczanow­skiego. W ostatnich miesiącach zastępcą Koniecznego w UOP byl właśnie Czempiński. Premier przyjął także dymisję wiceministra spraw wewnętrz­nych, Krzysztofa Żabińskiego (KLD). Żabiński objął tę funkcję jesienią ub.r. Według nieoficjal­nych informacji Żabińskiego za­stąpić ma PRL-owski wywiadow­ca, pik Henryk Jasik. MP0 POLICJA „Łomiarz” nieznany nawet po terminie Wczoraj upłynął zapowiedzia­ny przez ministra spraw wewnę­trznych Andrzeja Milczanowskie­go termin „przełomu w sprawie «łomiarza»”. Prowadzone pod kryptonimem „Amnezja” poszu­kiwania bandyty, który w II kwar­tale br. zaatakował w Warszawie kilkanaście kobiet (4 z nich zmar­ły), stały się najgłośniejszą tego ro­dzaju sprawą w ostatnich latach. W trakcie przesłuchania sejmo­wego po sformowaniu nowego rządu, min. Milczanowski obie­cał, że do końca listopada mor­derca zostanie oddany do dyspo­zycji prokuratora, Rzecznik MSW, Piotr Szczy­piński, zapytany wczoraj o stano­wisko jego szefa w tej sprawie odpowiedział: „W związku z wy­powiedzią ministra spraw we­wnętrznych, dotyczącą przełomu mającego nastąpić w sprawie tzw. łomiarza, oświadczam, że mate­riały w tej sprawie policja przeka­zała do oceny pr kuraturze.” Prokurator Zbigniew Go­szczyński, który nadzoruje śledz­two, w rozmowie z „Życiem” przyznał, że nikomu jeszcze nie przedstawiono zarzutu dokonania napadów na kobiety. PLU, ZBIG CZYTAJ NA STR. 1! Najniższe renty i emerytury wyższe już od dziś Od dziś wzrastają najniższe renty, emerytury, dodatki i za­siłki pogrzebowe. Nowe minimum to: •1400000 złotych emerytura, renta inwalidzka I i II grupy oraz renta rodzinna •1080000 renta III grupy •1680000 powypadkowa ren­ta inwalidzka I i II grupy oraz powypadkowa renta rodzinna •1296000 powypadkowa ren­ta III grupy •400000 dodatek pielęgnacyj­ny, kombatancki, za tajne nau­czanie i dla sieroty zupełnej •600000 dodatek pielęgnacyj­ny dla inwalidy wojennego •8000000 zasiłek pogrzebowy ZUS zapowiedział, że w gru­dniu przeprowadzi waloryzacje rent i emerytur. Jako podstawę nowego wymiaru świadczeń przyjęto 3.64 min. zł, czyli 91% przeciętnej pensji w III kw. br. Kwota ta zostanie po­mnożona przez tzw. indywidu­alny wskaźnik wysokości świadczenia (jego wysokość za­leży od ilości przepracowa­nych lat i wysokości zarob­ków). Dla osób o najniższych rentach i emeryturach przyjęto wskaźnik 100% — 4 min zł. Od grudnia podwyższony zo­stanie próg dodatkowych zarob­ków, które nie spowodują zmniejszenia świadczeń. Emery­ci i renciści będą mogli co mie­siąc dodatkowo zarabiać do 2.4 min zł bez zmniejszenia wypła­ty z ZUS. Dopiero, gdy zarobki przekroczą 4.8 min zł, ich świad­czenia zostaną zawieszone. G8 m »w? » NR 280 WYD. ŚRODA 1 GRUDNIA 1993 CENA 4000 zł NR INDEKSU 350591 DZIŚ W NUMERZE WYDARZENIA Bank bardzo małych inwestorów Zakończono składanie wniosków na akcje Banku Śląskiego, chętni dostaną najwyżej dwie do pięciu akcji DOM Grzeją słońce i ziemia Pierwszy w Warszawie budynek wykorzystujący do ogrzewania energię słoneczna STOLICA Po naukę do gminy Żoliborz i Wola nie zdecydowały jeszcze czy przejmą szkoły ŻYCIE AKADEMICKIE Trójkąt piwa, dymu i kawy Puby dokoła Uniwersytetu SPOR! Klub Oszalałych Rodziców Ojcowie polskich tenisi­stów zadłużają się i ryzy­kują zdrowiem dla ka­riery swoich dzieci 25 1S 21 ZDROWIE Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień AIDS Każdego dnia na AIDS umiera 92 mieszkańców USA. Administra­cja Clintona zapowiedziała utwo­rzenie specjalnego zespołu mające­go podjąć nowe wysiłki aby znaleźć lek na tę chorobę. W Warszawie je­den z dwu oddziałów Centrum Diagnostyki i Terapii AIDS jest dla czynnych narkomanów. CZYTAJ NA STR. 8 i 19 Świąteczne miasteczko w stolicy Świąteczne Miasteczko „Gwiazdka’93” na placu Piłsudskiego otwar­te zostanie dzisiaj o godzinie 16. Uroczystości rozpoczynające cykl imprez kulturalnych i handlowych odbędą się w sobotę, natomiast już od dziś będzie można zrobić zakupy w ponad stu kolorowych domkach. Organiaztorzy (firma ArsDecor) zapewniają, że każdy znajdzie tu wszystko, co niezbędne do przygotowania świąt: produkty spożyw­cze, słodycze, zabawki, konfekcję, książki, ozdoby choinkowe i sa­me drzewka. Najtańsze miniaturowe „robione” jodełki są do kupie­nia za 25 tys., a kilkumetrowe drzewka za 1.5 min złotych. Na czas robienia zakupów rodzice będą mogli zostawić dzieci w „bajkowym przedszkolu”. KS Kościół ujawni swoje finanse Ujawnienie jeszcze przed Bożym Narodzeniem stanu finansów Ko­ścioła w Polsce od szczebla parafii wzwyż, zapowiedział wczoraj szef nowopowstałej Katolickiej Agencji Informacyjnej, Marcin Prze­­ciszewski. Będzie to pierwsze tego typu sprawozdanie w historii Kościoła rzymskokatolickiego w naszym kraju. Pieniądze (500 tys. dolarów) na rozruch agencji przekazał Kościół katolicki ze Stanów Zjednoczonych, = CZYTAJ NA STR. 5 Brama miasteczka na placu Piłsudskiego Fot. ANDRZEJ MARZEC PRZEDŚWIĄTECZNA OBNIŻKA CEN W AUTORYZOWANYCH SALONACH SONY FIRMY MIXEL SUPER-WIEŻA SONY ZA DWA MILIONY wyjątkowo okazyjna cena wieży SONY MHC 2700 najkorzystniejszy system sprzedaży ratalnej Największy salon audio-video w Warszawie SONY-Mazowiecka 12 tel. 26-25-44 ŻW F24695 czytaj str. 3

Next