Danielik János szerk.: Religio, 1849. 2. félév

1. szám

RELIGIIO. V KATH. POLITICO-EGYHÁZI­ ÉS IRODALMI LAP. Budapesten. sept. 27. 1849. 1. Első évi folyam. Megjelenik e­ lap hetenkint háromszor , kedden , csütörtök­ és vasárnapon. Az előfizetési dij értte a' jelen év­ végéig postán járatva 3 frt., helyben 2 frt. 30 k. p. p. Előfizethetni minden postahivatalnál, Pesten a' szerkesztőségnél (József'tér, 222. sz.) és Hartleben K. A. könyv­kereskedésében , a' váczi utczában. TARTALOM : Figyelmeztetésül t. olvasóinknak. — Egyházi tudósítások. — Politikai szemle. Figyelmeztetésül t. olvasóinknak! Négy hónapnyi szünet után ismét tollhoz nyúlunk, hogy az ügynek, mellyet képviseltünk, szerettünk, és ápoltunk, mindazt , mit az isteni gondviselés­ imádandó jósága, párosultan az em­bertől telhető ipar-és igyekezettel, rendelkezé­sünkre bocsátott, becsületes szív- és lélekkel, valamint eddig ugy ezentul is kölcsönözhessük. Apriliis' végével a' fővárosból távozván, állomá­sunkat azon utolsó órában hagytuk el, mellyben lapunk' folytathatásához többé semmi kilátás sem lévén, a' részünkröli helybenmaradás elvállalt kötelezettségeink' betöltésének szempontjából kü­lönben is fölöslegessé vált. Sajátságos helyzetünk okozza, hogy szer­kesztői pályánk­ kezdetétől fogva, jelenleg, hogy úgy szóljunk, már a­ harmadik programmal ter­heljük olvasóinkat. Első szerkesztői föllépésünk, a­ kiadói jognak ezen évnek elején történt átvé­tele, 's mostani visszatérésünk journalistikai ked­ves foglalkozásokhoz, összevágólag a' hazai for­radalom' három, időszakot alkotó momentumaival, nevezetesen : az első parlamentáris országgyűlés' megnyitása­, Budapestnek Windischgrätz­ig ál­tali megszállása­, 's végre az egész pártíllésnek az egyesült orosz-ausztriai hadsereg általi elnyo­matásával, elveink­ sértetlen föntartása mellett is, kis, külön-külön tájékozási bevezetést igényeltek. Valamint a' gondos szántóvető ember a' birtoka fölött dühöngött és azt földúlta zivatar után ki­megy, és óvatos körültekintés után számbavévén mindent, a' dúlás' természetéhez alkalmazza javító és rendező, habár a' földmivelés' ugyanazon örök elveire alapított munkálkodását , úgy kell, hogy mi is a' forradalom alatt és után, lefolyásának kü­lönféle stádiumaiban előállott sajátságos jellem­zetű­ romlást, viszonyt, állapotot és szükséget fi­gyelembe véve, organizáló munkálkodásunkban a' kath. egyház' örök igaz elveit szinte ezek­ termé­szetéhez alkalmazzuk; és valamint az előrelátó szántóvető nem elégszik meg azzal, ha mezejét, letörölve róla a' vihar edzette nyomokat, ismét mivelhetővé alkotta, hanem azt e' fölött minden lil. fő lyegrohanások ellen czélszerű gátok' eme­lése által is, tőle telhetőleg biztosítani törekszik, ugy mi is a' szellemi zivatarok, tudnillik pártüté­sek és forradalmak' forrásait szorgalmatosan ki­fürkészvén, azokat Isten' segedelmével, szent ne­vének dicsőségére és minden emberek' boldogitá­sára hatályosan és örök időkre elzárni ipar­kodjunk. Ha a' társadalmakat jelenleg ostorozó baj' alapjára tekintünk, meggyőződünk, hogy min­den szenvedéseink' (mennyiben ezek' tisztán tár­sadalmiak, és nem metaphysicus és morális ter­mészeti szükségességn­ek,) közvetlen oka a'párt­ütő , engedetlen forradalmi szellemben ; ennek gyökere pedig ismét bizonyos kath. dogmáknak az országlás- és nevelésbeni kitagadásában rejlik. Soha ez az eseményekben kézzelfoghatóbban nem nyilvánult, mint a' mult évi martiusi napok után. Értelmi korlátoltságunk hozza magával, hogy a' kimondott téveszmék és fölállított hibás elvek' a' szellemvilág' egyetemes életére való behatását, és ennek azok' szellemében mikénti alakulandását mindjárt a' kimondás és fölállítás' első korszaká­ban átalánosabban be nem látjuk. Egyes nagyobb elmék sejtik,sőt belátják a' bajt; de jós fejtegeté­seik elhangzanak a' nagy tömeg elött , melly a'

Next