Cselka Nándor szerk.: Religio, 1871. 2. félév

Tartalom

TARTALOM-JEGYZÉK a „Religio" 1871. II. félévi folyamához. Czíkkek. Czíkkek. Lap. Collegium germanico-hungaricumnak növendékei igazgatójukhoz .156 Csuda és téteményes vallás 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65 Decretum Congr. Indulg. et Rit. a gyónásról, áldo­zásról és canonizatióról 163 Döllinger állitásainak c­áfolata 244, 252, 260, 268, 276, 293, 300, 307, 324, 332, 339, 347, 357, 364, 373, 381 Egyház és állam 89­­Egyh­áz az intelligentia fóruma előtt . . 177, 185 Érvek a pápa csalatkozhatlansága mellett . . 74 Excommunicato . . . . . . .196 Felhívás a használhatlan papir gyűjtésére . . 33 Házasság-e vagy csak párosodás . . . . 19 Hatodik Pius levele II. József császárhoz . . 107 Hittitkolás 169 Hoványi Ferencz emléke 393 Ima a pápáért 195 Kalocsai érsekmegyei értekezlet . . .315, 322 Látmány 20 Lelkipásztorkodási tárgyalások .... 97 Müncheni hittani kar Döllinger ellen . . . 387 Nagyváradi káptalan felirata a sz. atyához . . 42 Német püspökök közös pásztorlevele . . . 2, 11 Nemzetközi munkásegylet 115 Nemzetközi munkásegylet s liberalismus 132, 140, 148 , és uj társadalom . 193, 203, 329, 337, 345, 353 O-kath. congressus Münchenben 220, 228, 236, 284, 348, 374, 404 414. Páris romjainál 1,9 Pápai encyclica, melyben ő szentsége a hivek rész­véteért köszönetet mond ..... 121 Pápai breve sz. Józsefről 129 Pápai csalhatatlanság és az állam . . . .187 Pápai allocutio okt. 27-éről 321 Pápai levél Patrizi bibornokhoz a rosz sajtó ügyében 73 Pápai breve liguori sz. Alfonzról .... 81 Patrizi bibornok körlevele Róma plébánosaihoz a rosz sajtó ügyében . . . . . 83 Pápák befolyása Magyarországra az Árpádok alatt 105,113, 122, 130, 137, 145, 153, 161 Simor János hgprimás levele az áldozás előtti meg­tartóztatásról ....... 171 Simor J. hgprimás levele a pápa hosszú uralkodásáról 179 Simor János hgprimás körlevele az infallibili­tásról 201, 209, 217, 225, 233, 241, 249, 257, 265, 273, 281, 289, 296, 305, 313 Szabad egyház a szabad államban . . 205,212, 401­ Vatikáni zsinat . . .50, 59, 68, 75, 84, 93, 99 Visszhang a „Reflexiókéra egyházi nevelésünkről 361, 369, 377, 385, 393 Zwerger hgpüspök röpirata a pápai tévmentességről 27, 34 Zárszó 409 1854 és 1870 ., 412-Egyházi tudósítások. Lap. Als­ó-S­z­ö­­­n­ö­k. Primitia 126. A fehérvári püspök és a minisztertanács ..... 206­­Alsó-Szemeréd. Részvétirat a székes­fehér­vári püspökhöz ...... 303 Amerika. Missiótudósitás ..... 287 Augsburg. A német katholikusok kilátásai . 367 Bécs. A liberális iskola-tv. elleni mozgalom Ausz­triában 46, 53, 62 Berettyó-sz. - Márton. Hitélet 270. Pápai ju­bileum 38 Berlin. Porosz paritás, hivatalnokok mint vallási agitátorok, a bonni egyetem 279. A porosz­franczia háborúnak eredménye prot. felfogás szerint 343. Az irányadó körök érzülete a ka­tholikusok iránt 175. A kath. hivatalos üldöztetése 398 Boroszló. Döllinger 1861-ben. 286. A katholicis­mus az európai államok ítélőszéke előtt . . 335 Buda. Gymnasiumi hittanitás . . . . 254 China. Kereszténység állapota .... 328 Darmstadt. Protestáns gyűlés .... 278 Debreczen. Honvédzászlószentelés . . . 207 Esztergom. A negyedszázados jubileum . . 5­­1 s a s s. A kath. egyh. állapota a porosz uralom alatt 134, 143. Állapotok .... 351 Erdély. Székesfehérvári püspöknek megidéztetése 261 Földeák. Pápai jubileum 14. Plébánosi búcsú 382 Garanvidék. A magy. minisztérium és a katho­likusok 197-­ e­n f. Az internazionalénak legújabb programmja 247, 264 Heidelberg. O-kath. gyűlés 150. Miként szok­ták a közvéleményt a jezsuiták ellen prae­parálni ........ 310 J­e­n­ő. Bérmálás 295 Jeruzsálem. A latin keresztények állapota . 279 Kassa. Tanitógyülés . . . . . . 208 , a 1­8­0 s a. Kath. nőképezde ..... 150 Kis-Oroszi. Pápai jubileum .... 6 Konstantinápoly. Vallási villongások és a „Reversurus" kezdetű bulla 110, 143, 152, 159, 167, 175, 182, 191, 198. Franchi küldetése . 391 Laib­ach. Jóslat a csalatkozhatlanságról . . 85 Lausanne. A békeliga gyűlése .... 272 L­­­n .­z. Elemi tanitók gyűlése .... 191 Madrid. A spanyol szabadkőművesség . . 87 Mainz. Bonifacius-egylet működése 95. Kath. egy­letek XXI. nagygyűlése . . 223, 239, 246, 255 "Mecklenburg-Strelier. A katholikusok ül­döztetése ...... . 102 Mering. Renftle és hivei ..... 165 München. Protestáns zsinatok s ezek utasitásai a hitezikkelyek közül 174. Kultusminiszteri nyi­latkozat az infallibilitásról 214, 230. Ujprotes­­­táns mozgalmak, 277. Döllinger és az anglika-

Next