Breznay Béla szerk.: Religio, 1880. 2. félév

Tartalom

A szent atya dec. 13-iki allocutiója, 50. A magyar egyháztörténelem irodalmáról, 50, 51. A kajdacsi eset, 50. S. D. N. Leonis Papae XIII. epistola encyclica, 51. Az év alkonyán, 52. Egyházi okmánytár. Az eljegyzésről, a S. Congreg. Concili Trid. interpretum Yotuma, 7, 8, 9. Decretum s. Congreg. Conc. Trid. interpretum de exercitiis spiritualibus, 12. S. Congreg. Concilii circa titulos sacrae ordinationis, 23. S. Congreg. Concilii de reintegratione in paroeciam, 31, 32. S. Congreg. Concilii in causa praecedentiae, 33, 34-Teljes és részleges bucsu, 1880. nov. 27-én, illetőleg nov. 27-től decz. 18-ig, 39. Egyházi tudósítások. 1) Magyarország. Andocs, M. és főt. Szabó József püsp. eszterg. kanon. ur aranymiséje, 24. Arad. Hálaünnepély az oraviczai apácza zárdában. 20. Budapest. A gymnasiumi és reáliskolai oktatásról szóló törvényjavaslat, 1. — Még egyszer a gymnasiumi és re­áliskolai oktatásról szóló törvényjavaslat, 2. — Akadé­miai pártatlanság, 3. — Egy téves kérdés, 4. — Renan és a­­Pesti Napló­, 5. — A jogakadémiák számának reducti­ója, 6. — A tizenötös bizottság, 7. — A katholikus ala­pok ügyében, 7. — Vatikáni leleplezések, 8. — A tizenö­tös bizottság és a ,Pesti Napló', 9. — Még egyszer a ti­zenötös bizotság, 10. —Principienresterei, 11. — Reflexió reflexióra, 12. — Utasítás a gymnasiumi tanítás tervéhez, 13. — A ,Propaganda' javainak lefoglalása és az államok, 14. — A ,juniusi' törvények, 15. — A fővárosi Simor-inté­zet felszentelése, 16. —Mi bántja a ,Pesti Napló'-t, 16. — Katholikus alapítványi okmányok, 17. — ,Antisemiták' Magyarországon, 18, 19. — A fővárosi oktatásügyi bi­zottság, 20. — A fővárosi gymnasium és a zsidóság, 21. — A tizenötös bizottság és a ,Protestáns Hetilap­, 22. — Kulturharcz és protestantismus, 23. — Az antisemita liga és a ,Pester Lloyd', 24. — Jezsuita invasio és policzei, 25. — Szabadkőműves vezérczikkezések, 26. — Krokodil könyek, 27. — Mire lesz jó a protestáns zsinat, 28. — Impia fraus, 29. — A tizenötös katholikus ellenőrző bi­zottság, 30. — Jézus szentséges szívének nevében, 31. — A pénzügyi bizottság tárgyalása, 32. — Válasz egy pa­naszra, 33. — A franczia kormány és az egyház, 34. — A jezsuiták pénze, 35. — A porosz katholikus papok am­nestiálása, 36. — Liberális aprehensio, 37. — A katholi­kus papság és az állami rend, 38. — A pápa felelőssége, 39. —­­Ultramontán­ és szabadkőműves hazafiság, 40. — A vallás­ stb. alap­jogi természetének megvizsgálására ki­küldött országgyűlési bizottság, 41. — Sennyey Pál báró beszédje, 42. — A zsidó-kérdés a porosz országgyűlés előtt és a ,Pester Lloyd', 43. — Irányi Dániel és a ka­tholikus autonómia, 44. — Országgyűlési tudósítás, 45. — Kulturharcz Magyarországon, 46. — Zsidó propa­ganda Magyarországon, 47. — Protestáns önvallomás, 48. — Adakozási felhívás Ár­pád-házi b. Jolánta síremléké­nek diszes megújítására, 48. — Még egyszer a magyaror­szági kulturharczról, 49. — Az 1879-ik évi XL. t. cz. 53-ik §-a, 50. — Két uj hír nem uj dolgokról, 51. — Jobb­ később mint soha, 52. Eger, Nm. és főt. dr. Samassa József körlevele római ut­­járól, 3. — Dixit laicus clero stb. czáfolata, dr. Samassa érsek arczképének a városház nagytermében leleplezése, 28. Esztergom, n­emja felhívása adakozásra a Serajevóban építendő kath. templom javára, 15. — Mélt. és főt. Szabó József püspök ur ötvenéves áldozársága, 28. Győr. Ne felejts magas kézből, 2. Horvátország. Jacobini Lajos bibornok bécsi pronuntius zágrábi látogatásáról, 36. Kalocsa. XIII. Leo pápa levele Haynald Lajos bibornok ő emjához a bölcsészet tanítása ügyében, 39.­­ Népmis­sió, 51. Kiskun-Félegyháza. Templomszentelés, 26. Biocs. Örvendetes ünnepélyről, 52.­­­ag­y­várad. A székesegyház jubilaeuma, 1. Nógrádmegye, Suum cuique, 50. Pécs. Troll Ferencz apát kanonok ur alapítványa, 40. Rozsnyó. Protestáns türelem, 41. Sopron. A kötelessége teljesitéséért elitélt plébános le­vele, 48. Szeged. Kettős ünnep, egyháznap és hittudori jubilaeum, 36. — Illeték-mentesség, 47. Szombathely, Nm. és főt. dr. Szabó Imre püspök ur el­nöki beszéde a természettud. társulat gyűlésén, 17. — Fő­pásztori szózat az egyházmegyei róm. kath. tanító egye­sület szervezése ügyében, 51. Zágráb. A horvát testvéreinket ért csapásról, 43. — Asz. László király által épitett főszékesegyház a földrengés után, 50. Zngóváralja. Újuljatok meg! Erdő hang, 6. 2) Külföld. Angolország. Az angol protestantismus czélja, 32,33. — A protestáns missiók és szentírásforditások eredményé­ről, 35. — Hogy fogadja a protestáns Albion a franczia szerzeteseket, 52. Bécs. Katholikus állampolgárok katholikus iskolákat kö­vetelnek, 9. — Aquinói sz. Tamás bölcsészete a bécsi egyetemen, 29. — II. József császár trónraléptének év­fordulója, 44. Belgium. D­emja Nina L. bibornok-államtitkár jegyzéke a belga kü­lügyminiszerhez, 5. — Tervek a kormánynak a Vatikán iránti qualifikálhatlan eljárása folytán, 8. — Frère-Orban folytatja a botrányt, 14 — A rémület hatása alatt, 81. — Parlament és isteni tisztelet, 44. Berlin. A zsidó-kérdés, 48. — A A zsidó-kérdés parla­menti szóvitái után ismét kulturharczi tárgyalások, 46. Brandenburg. Az itteni dóm káptalana, 31. Brüszel. Dumont letett tournayi püspök ügyében, 9. — XIII. Leó pápa dicsérő levele a belga püspöki karhoz, 14.­­ - A belga sajtó felirata a szent atyához, 14. — Frè­re-Orban második jegyzékéről, 17. — A diplomácziai viszony megszakítása a szentszékkel, 22. Bukarest. Mgr Paoli püspökről, 10 China- Missiói tudositások, 46. Constanz. A németországi katholikusok XXVIII. nagy­gyűlése, 24,25. Eisleben» Luther születése helyén fényes katholikus ün­nepély, 24. Felső-Szilézia. Híres búcsújáró hely, sz. Anna-hegy, 29. Francziaország. Az iskolás testvérek rendalapításuk második százados évfordulóján, 2. — A marcziusi kor­mányrendeletek végrehajtása, 11. — Socialista gyűlések és programmok, 11. — Desprez bibornok toulousei érsek főpásztori levele, 14. — A társadalom elvilágiasítása, 21. — A nem autorizált szerzetesek declaratiója, 23. — A montpelieri karmeliták kiűzetése. (Jelenet a franczia kulturharczból), 35. — A szerzetes rendek üldöztetése, 37. — A pápa levelének hatása és a decretumok végre­hajtása, 38. — Cotton valencei püspök pöre és felmente­tése, 47, 48.

Next