Breznay Béla szerk.: Religio, 1883. 2. félév

Tartalom

Nm. és ft. dr. Sammassa J. egri érsek beszéde, a felsőház decz. 10-iki ülésében, 49. Karácson, 50. Egy pillantás a lefolyt évre, 51. In Missa quotidiana pro Defunctis quando dicenda est una oratio, quando item dicendae sunt très? 51. A vatikáni magyarországi okirattár ügyében jelentés, 51. Egyházi okmánytár. Dilectis Filiis Nostris S. R. E. Cardinalibus Antonino de Luca Vice-Cancellario S. R. E., Joauni Baptistae Pitra Bibliothecaro S. R. E., Josepho Hergenrőther tabulariis vaticanis praefecto LEO PP. XIII., 18, 19. SS. D. N. Leonis di\ina providentia Papae XIII Epistola Encyclica ad Patriarchas, Primates, Archiepiscopos et Episcopos universos catholici orbis, gratiam et commu­nionem cum Apostolica sede habentes, de m. Oct. 1 a. Yirgini I. a Rosario sacrando, 22. Eminentissimi ac Reverendissimi Domini S. R. E. Cardinalis Joannis Simor Principes Primatis Hungáriáé et Archi-Episcopi Strigoniensis literae encyclicae de recuperatae e mánibus Turcarum arcis et civitatis Strigoniensis bissae­cularis solemniis, 30. Egyházi tudositások. 1) Magyarország Arad vidékéről. Egy bérmaut alkalmából 24. A győri egyházmegyéből. Papi szentgyakorlatok, 20. Budapest. A porosz egyházpolitikai tárgyalások eredménye és a „Nemzet," 1. — Istóczy felmentve, 1. — A Vatikán és az „Egyetértés," 2. — Félhivatalos vigasztalások a zsidók számára, 3. — A „Nemzet" lamentói, 4. — A középiskolai szaktanácskozás, 5. — Szent István király ünnepének nyolczszázados jubileuma, 6. — Keresztény­ség-e, vagy antisemitismus ? 7. — Mocsáry Lajos pro­testáns vezérczikke, I., II., III., 8. 9 11. — A tisza­esz­lári dráma utolsó felvonása, I., II., 10. 12. — Az országos kath. tanitói segély-egylet terve, 13. — A II. országos tanitó-gyülés, 14. — Szt. István napja, 1883-ban, 15. — Gönczy Pál program­m beszéde a II. országos tanitó­képviseleti gyűlésen, 16, 17. — Az országos tanitó-gyülés utolsó üléséből egy-két jelenet, 18. — Kossuth levele és a liberális sajtó, 19. — A kath. klérus és sajtó lec­kéztetése a „Nemzet" által, 20. — Egy fővárosi lelkész arany misé­je, 21. — A bécsi nagy napok, 22. — Félhivatalos vezér­czikk, 23. — Protestáns ügyek és kivánságok, 24. — Szeptember hó 20 óra, 25. — A honatyákhoz ! 26. — Dr. Schlauch L. ő exra elnöki beszéde és dr. Dániel Gábor vezérczikke, 28. — Kétkulacsos népoktatásügyi politi­kánk, 29. — Büntető-törvénykönyvünk álhumanismusa, 30. — A hazafiság monopóliuma és a „Koruhev" ügye, 31. — A Gusztáv-Adolf-egylet és a rozsnyói superinten­dens, 32. — Az erkölcstelenség és a hitoktatás a főváros­ban, 33. — Örvendetes jelenségek, 34. — Az izraelita anyakönyvek, 34. — Kereszténység vagy pogányság? 35. — A szabadkőművesek nagygyűlése, 36. — A zsiványok Heli­kona, 37. — Meglesz-e vagy nem ? 38. — Reflexiók néhány Luther-czikkre, 39, 40, 41. — Első lépés a veszedelmes lejtőn, 42. — A november 24-iki szavazás után, 43. — Az igazságügyminiszter mint theológus, 44. — A hitoktatás emelésére a fővárosban ! 45. — A zsidó­keresztény összeházasodásról szóló tvjavaslat peripetiái, 46. — A keresztények és zsidók közötti házasságkötés tvjavaslata a főrendiházban, 48. — A diadalmas — má­sodik nap. Et quid nunc ? 49. — A német trónörökös római útja, 50. — Az egyház fegyvere, 27. — A ,jézusi" (?) elvek, 30. — Az országgy­űlésii képviselők értekezlete, 34. — Tizenhatéves liberális gazdálkodás, 36.— Luther-ünne­pély Magyarországban, 38. — A conspiratio, 40. — Re­miniscentiák a delegatióból, 41. — Horváth Boldizsár beszéde, 44. — Kalászat a zsidó házasság érdekében mondott alsóházi beszédekből, 47, 48. — A liberális főrendiek argumentumai a zsidó házasság mellett, I., II., 50, 51. — A második szavazás előtt, 51. Budapest. Mendl István kath. polgár egyházi kitüntetése, 39. Beszterczebánya. Luther-ünnep, 43. Csanádi egyházmegye. Az életből, 28. — A Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanének egyetemleges és különleges jubileuma, 39. Eger. Kérdő pontok az egri egyházmegye egyes plébániái­nak és fiókegyházainak története megirásához, 15. Erdélyi egyházmegye. Nm. és ft. Lönhart F. püspök ur körlevele, 14. — A róm. kath. statusgyülésről, 26. — Lönhart F. püspök ur ő exja elnöki megnyitó beszéde, 31. Egri megye. Az egri alesperesi kerület két felirata, 7. Felső-Szemered. Kórház felszentelése, 13. Gyulafehérvár. Az uj erdélyi püspök első főpásztori szózata híveihez, 34. Jám­a. Hála nyilvánítás, 12. Kalocsa. A papi szentgyakorlatokról, 20. — Dr. Haynald L. bibornok-érsek ő emja legújabb nagylelkű alapítványá­ról, 22. Kassa. Az elnapolási időköz, 2. — A hosszu meleg napok, 7. — A hosszú meleg napok alatt és után, 8. — A nagy napok, 17, 19. — Tájképek, 25, 26, 27. — Mária-cultus, 36. — A kegyelet napja, 40, 42. Komárom, in. Bermaut, 1. Magyar-Ó­vár. Lourdesi kápolna, 33. Nagyváradi g. sz. egyházmegye. Nyilvános köszönet. 9. Rozsnyói egyházmegye. Tiltakozás és felhivás, 24. Szepesi egyházmegye. Főpásztori szózat szent István király ezidén kiválóbb megünnepléséről, 10. Szergény. Templom-szentelés, 32. Szatmár. Kápolna-szentelés, 30. Temesvár. A hála, tisztelet és ragaszkodás ünnepélye a szegény iakola-nővérek anyaházában, 35. Váczi egyházmegye. A kath. tanitó egyletek megalakulása, 1.­­ Egyházmegyei értekezlet, 24. Zemplén. Visz hangok egy püspöki bérma itt ünnepélyei­ből. 9. 2 ) Külföld. Angolország. Kath. népgyűlés Manning bibornok elnöklete alatt harminczezer részvevővel, 21. Bukarest. Papi­ szentelés, 6. — Fr. Paoli I. bukaresti érsek köszönő levele, 22. Berlin. A helyzetről, 14. Belgium. Salutem ex inimicis, 20. — Dechamps bibornok életrajza, 44, 45, 46, 47, 50, 51. — Az uralkodó liberalis­mus aranjuezi napjai, 50. Bécs. A török ostrom visszaverésének százados évforduló­ján, 22, 23. — Az osztrák püspöki kar válasza, 26, 27. Düsseldorf. A német katholikusok XXX. nagygyűlése, 23, 25, 26, 27, 28. Klézse. Megfio tardi dhe mai, 36. — Templom-szentelés, 40. London. A tanitó-képző intézetek ker. kath. szellemben, 2. Lengyelország. Felinski volt varsói érsek Rómában, 3. New-York. Tartományi zsinat, 37.

Next