Breznay Béla szerk.: Religio, 1888. 2. félév

Tartalom

TARTALOM-JEGYZÉK a „Religio" 1888. IL félévi folyamához. Vezéreszmék és tanulmányok.­­. A pápaság fölénye XIII. Leo alatt. A szerk. 1, 2, 3. Fiumei emlékek. Winter Á. 1.­­ Az ujmisések elhelyezése. Százmán K. 2. Az erkölcsök hanyatlása, a család és népiskola. 3, 4, 5, 6. V A magyar primás jogai és kiváltságai. Dr Wayand G. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Főm. és ft. Simor János bib. hg primás top. rendelete a lelkészi jövedelmek összeírásáról. 8. Falusi levél. Kozáry Gy. 10, 40. A vallás és az ember. Gyurikovits M. 11, 12. A vallásos nevelésről. Dr Csősz 1. 11, 12, 13, 14, 19. Ad vocem „Seminarium." Kapisztrán. 13. Pauer János aranymiséjére. A szerk. 14. Mutatvány Fülöp Alajos „Axioma-féle" gyűjteményéből. 14. Főm. és ft. Simor János bib. hg-primás válasza am. Trefort A. 1888. aug. 8-án kelt átiratára — a nagy­szombati kath. tanítóképezde ügyében. 15. Egyházi szentbeszéd sz. István kir. napján. Dr Wolafka N. 15, 16, 17. Decretum urbis et orbis de officio proprio cum Missa pro festő SS. Rosarii. 16. Mit. és ft. Markus Gyula praelatus elnöki beszéde az orsz. kath. tanitói segélyalap közp. bizottságának 1888. aug. 23-án tartott gyűlésében. 17. éf Lonkay Antal. A szerk. 18. Elnöki beszéd, melylyel nm. és ft. Császka György szepesi püspök ur a magyar orvosok és természetvizsgálók XXIV. nagygyűlését 1888. aug. 23-án megnyitotta. 18. Simi D. N. Leonis PP. XIII. epistola encyclica ad Patriar­cham, Archi-Episcopos et Episcopos cath. armenii ritus.19. A veszprémi püspökszentelés. A szerk. 20. Mélt. és ft. dr báró Hornig Károly veszprémi püspök ur székfoglaló beszéde hiveihez. 21.­­ A régi Pest kápolnái és szobrai a török idők utáni kor­szakban. Némethy L. 22, 23. Beszéd, melylyel Klinger István tud. egyetemi e. i. rektor 1888. szept. 16-án székét elfoglalta. 23, 24, 25. Dies nefastus. A szerk. 24. Beszéd, melylyel dr Ascherebb­er Antal hittudománykari e. i. dékán a bpesti kir. magyar tud. egyetem jelen tanévét megnyitotta. 25, 26, 27, 28. Nm. és ft. Lönhart Ferencz erdélyi püspök ur beszéde, melylyel 1888. szept. 24-én az erdélyi róm. kath. sta­tusgyülést megnyitotta. 26. Mélt. és ft. Bende Imre beszterczebányai püspök ur megnyitó beszéde az egyházmegyei tanitók szept. 25-én tartott nagygyűlésén. 27, 28.­­ A mult századbeli pestis Pesten. Némethy L. 29, 30.­ ­ Szentszékeink és az akatholikus tanuk kihallgatása. Bá­nyai. 31, 32. A szerviták hét szent rendalapitójának szenttéavatási ünnepe Budapesten. A szerk. 31. Leo PP. XIII. Motu proprio: a vatikáni könyvtárról. 32. A franczia püspöki kar és a római kérdés. 32. Néhány adat a bpest-terézvárosi r. k. plebánia-templom történetéből. Dr Wayand G. 33.­­ A bpest-terézvárosi templom megáldásának ünnepélye. 33. Zárbeszéd, melyet az egri egyházmegyei papság nyugdíj­intézete ügyében mondott nm. és ft. dr Samassa Jó­ Zsef egri érsek ur ő exclja. 34, 35, 36, 37. I Decretum urbis et orbis de indulgentiis plenariis pro die XXXI. Dec. 1888. concessis. 38. Az egyedüli magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok csensztohói főzárdájának végpusztulásáról. 38. A pesti népiskolák a mult század első felében. Némethy L. 39. A Szentháromság Congregatiója Pesten. Némethy L. 40.­­A középiskolák hitoktatása. Novák L. 41, 42, 43. A meztelenség a képzőművészetekben. Dr Piszter 1.41,42, 43. Főm. és ft. Simor János bib. hg-primás , emia ő felsége trón­raléptének negyvenedik évfordulója alkalmából imákat rendel. 44. A regensburgi püspök pásztorlevele a „római kérdés" ügyében. 44. 45. Jeruzsálem délköre mint nemzetközileg elfogadott első délköre földünk óraszámitásának. A szerk. 45. Decretum. Sinarum. Beatificationis seu Declarationis Mar­tyrii Ven. Servi Dei Gabrielis Perboyre. 45. Az isteni, istenes, és istenies életről. A szerk. 46, 47, 52. Elnöki beszéd, melylyel ft. dr Schlauch Lőrincz nagy­váradi 1. sz. püspök ur ő excja a Szent-László-Társulat ezévi közgyűlését megnyitotta. 48. Leonis PP. XIII. epistola ad archiepiscopos et episcopos Americae. 49. Egy német pásztorlevél a római kérdés ügyében. 49. Dicsőség Istennek ; békesség velünk ! Lollius. 50. Hora est iam nos de somno surgere ! P. Angelicus. 50, 51, 52. Jézus rászolyánál. Költ. Kálmán K. 51. Egyházi okmánytár. Köztudomásu házasságtörésből született gyermekek anya­könyvezése iránt mit. és ft. Hidasy Kornél szombat­­­helyi püspök ur utasitása. 46. " A pannonhalmi főapátsággal véglegesen egyesített szent Adorjánról czimzett zalavári apátságnak egyesítő ok­mánya. 47. A „Religio" Tárczája. Szüreti bucsu. Tollrajz 36. Észleletek. 38. Utóhangok. 39. „Invenimus ecclesiam splendidam." A eist. rendiek egri templomáról. 40. Ev. ref. protestáns káplánok coelibatusra kényszerítve. 42. A protestantizmus madártávlatból. A szerk. 50. Egyházi Tudósítások. a) Belföld.­­ Kovacsóczy István egri kanonok. 1. f Trefort Ágoston. 16. f Lonkay Antal, 17. f Somhegyi József praelatus. 34. f Ivanóczy Gyurikovits Mátyás nyitrai kanonok. 45. f Massa Elek esztergomi kanonok. 50.

Next