Breznay Béla szerk.: Religio, 1891. 2. félév

Tartalom

TARTALOM-JEGYZÉK a „Religio" 1891. IL félévi folyamához. Vezéreszmék és Tanulmányok. Tűnődés az uj primás működése által betöltendő uj kor­szak fölött. Szer­­. 1. Zsidó tanúbizonyság Jézus Krisztus mellett. 1. f Dr Haynald Lajos bibornok, 1816—1819. 2. A katholikus kongresszusokról. 2. Haynald-gyász Magyarországon. 3. Lessus in funere Em. ac Rssmi D. D. Dris Ludovici Haynald. A. M. D. G. Colomanus Rosty s. J. 3. Az erdélyi róm. kath. Státus autonomiája. Szerk. 4. A lelki tehetségek összhangzó, vallásos kiképzése nélkül nincs, nem is lehetséges valódi műveltség. Dr Csősz I. 4, 6, 7, 9, 10, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33. A vallás és a bűnügyi statisztika. Csippék F., 5, 6, 7, 8, 9, 10. A jövő konkláve. 8. A vallás szerepe a társadalmi kérdés megoldásában. Szerk 11. A római kérdés. 11. ,,Isten és ember." Kemenes költői művének méltatása. Szer­. 12. Keresztény politika. 12. Szent István napjának országos föltámadására. Csippék F. 13. Katholikus tanitók országos értekezlete. 13. Sanctissimi D. N. Leonis d. p. PP. XIII. epistola ad archiepiscopos et episcopos regni Lusitani. 14. 15. Dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök beszéde a mun­káskérdésről. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Katholikus ifjúság. Csippék F. 14. Az iskolai év küszöbén. Csippék F. 16. Egyházi beszéd sz. István király napján Budavárában mondotta Krassy Félix. 16, 17. A primási szék helye­s betöltése. Csippék F. 17. Ecce Sacerdos Magnus. Csippék F. 18. Nemzeti zsinat. 18. Szövetkezzünk a vasár- és ünnepnap megszentelésére. Csippék F. 19. Valami a katholikus sajtóról. Szerk. 20. A német katholikus sajtóról a párisi „Correspondant" vezérczikke. 20, 21.­­ Apostol Alajos. Kovács Gyárfástól. 20. XIII. Leo pápa utasításai a kath. sajtó számára. Szerk. 21, 22, 23. A kath. írókról, mint olykor a kath. egyházban való vi­szályok okairól és szitóiról. 23. A magatartás rendje a katholikus akcziókban. 23. Az utolsó argumentum. Szerk. 24. Mélt. és fot. Bende Imre beszterczebányai püspök ur beszéde az egyházmegyei tanitók közgyűlésén. 25. Sanctissimi D. N. Leonis d. p. PP. XIII. epistola de prava duellorum consvetudine. 26. Sanctissimi D. N. Leonis d. p PP. XIII. epistola ency­clica De Mariae Virginis Rosario. 27, 28. Jászóvár ünnepe. 27. A pápa helyzete Rómában. Szerk. 29. Az október 2 iki római lázongás eredetéről. 30. Mit akar az olasz forradalom a pápával? 31. Az egész katholikus világnak szól. 32. Sok, a mi sok ! 33. S. Joannes a Cruce I. II. Hahnekamp Gy. 34, 35. A socializmus és elterjedése. Winterer beszéde a malinesi kongresszuson. 34, 35. Magyarországnak uj herczeg-primása van. 35. Vaszary Kolos kinevezése. 36. Császka György kinevezése. 36. Mária Terézia boldogult királynőnk a vallásról és a val­lástalanságról. 36. A művészet és az erkölcsiség. Dr Piszter I. 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45. MDCCCXCI. VASZARY KOLOS FERENCZ FŐAPÁTVR HERCZEG-PRIMÁSSÁ KINEVEZÉSÉNEK ÜNNEPÉ­RE A "„RELIGIO" DÍSZT ÖLTE, KIVANVA ISTEN ERŐSITI KEGYEIT SÍRIG. (Diszszám). 37. Simor visiója. (Legenda.) Dr Breznay B. 37. A békesség uralma. Szerk. 38. Merre van az út a békére ? Szerk. 39. Herczeg Kopácsy József primás nyilatkozata a vegyeshá­zasságokból született gyermekeknek vallásos nevelése ügyében. 39. A pápa mint az olasz király udvari káplánja és czimze­tes fejedelem Rómában. Szerk. 40. Mélt. és ft. Meszlényi Gy. megnyitó beszéde a szatmár­megyei róm. kath. néptanító-egyesület közgyűlésén. 40. Herczeg Vaszary Kolos primás válasza az esztergomi főkáptalan küldöttségének üdvözletére. 40. Az uj primás program m­­a. Szerk. 41. Hg Vaszary Kolos primás beszéde a budapesti Katholi­kus Kör küldöttségéhez. 41. Császka György kalocsai érsek két ünnepélyes nyilatko­zata. 41. Prímásunk programmjának negyedik pontja. Szerk. 42. Hg Vaszary Kolos prímás bucsu-beszéde Győrmegye ha­tóságához és közönségéhez. 42. Roskoványi Ágoston 40 éves püspök. Maróthi dr. 43. A keresztény családi élet visszaállításáról. Szerk. 44, 45, 46. 48. Szmrecsányi Pál szepesi püspök kinevezése. 45. A feszület mint családi szentély. 45, 46. A budapesti esperesi kerület papságának tisztelgése az ország hg-primása előtt. 45. Drohobeczky Gyula körösi g. kath. püspök kinevezése. 46. A két uj püspökről. 46. Sanctissimi D. N. Leonis d. p. PP. XIII. litterae aposto­licae, quibus Collegium Clericis maroniticis instituendis in Urbe constituitur. 47. A közös családi ima. 48. Oroszország és a valláskérdés keleten. 48. Bubics Zsigmond kassai püspök fejedelmi alapítványa. 48. Sanctissimi D. N. Leonis d. p. PP. XIII. Allocutio ha­bita die 14. Dec. 49. A kisded Jézus nevében Magyarország összes növendék­papságához ... a Bél. szerk. 50. Szükséges volt-e, s mi okból, az Isten Fiának megteste­sülése? Páder R. 50, 51. Az atyai és az anyai áldás. 51.

Next