Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke II. Címereslevelek 1200-1909

...

„Kilencz esztendeje annak, hogy a Széchényi országos könyvtár leiró katalógusainak első kötete kikerült a sajtó alól. Az ősnyomtatványok leirását tartalmazó kötetre hosszú idő elteltével következik a második, mely a könyvtár levéltári osztályának egyik nagybecsű csoportjáról, a czímeres nemeslevelekről ád részletesen számot. A késedelmet a munka fáradságos volta, melynek teljesítéséért Dr. Aldásy Antal múzeumi őrt illeti az elismerés, eléggé igazolja.Ujabb időben egyre nagyobb arányokban fordul a figyelem levéltárunknak azon csoportja felé, mely a czímeres nemesleveleket és nemesi iratokat foglalja magában; alig múlik el nap, hogy a Széchényi országos könyvtárat czímerkérdésben vagy nemességi ügyben fel ne keresné valaki. Családi érdeken kívül a magyar heraldika tudománya is egyre nagyobb arányokban merít abból a tanulságos anyagból, mely a czímertan legbecsesebb forrásában, az armálisokban számára kínálkozik. Ez az oka, hogy leiró katalógusaink második kötetét gazdag levéltárunk e sűrűn használt csoportjának szántuk.Czímeresleveleink gyűjteménye több mint százesztendős fáradozással és tervszerű utánajárással került együvé. Végtelenül gazdagította a sorozatot családainknak a tudomány érdekében eléggé nem dicsérhető eljárása, hogy levéltáraik kincseit örök letétemény gyanánt egyre nagyobb mértékben bízzák a Széchényi országos könyvtár gondozására. Ma már hetvenkét ily levéltár van a Nemzeti Múzeumban. Ezek legtöbbjében megvan a családnak s esetleg más családoknak is armálisa. Mindezt felöleli a jelen kötet, mely egyúttal az eredeti czímereslevélről készült hű rajzban bemutatja mindazon czímerek képét, melyeket eddigelé éppen nem vagy csak hibás ábrázolásban ismertünk.” – írta a sorozat első kötetének 1904. évi megjelenésekor Fejérpataky László egyetemi tanár, a Széchényi orsz. könyvtár igazgatója. A végül is összesen 8 kötetes sorozat utolsó tagja 1942-ben látott napvilágot, azóta is egyedülálló forrásul szolgálva nem csak a családtörténet, a címertan, de a magyar történelem, társadalomtörténet, hadtörténet kutatóinak egyaránt.

Tartalomjegyzék 4 202 oldal