Ásványolaj 1931-1938

...

Az Ásványolaj - Mineralöl c. ágazati szaklap az ásványolaj-ipar, -kereskedelem és -fogyasztók számára szolgált hasznos információkkal. „Mindenki, akit az ásványolaj valamilyen vonatkozásban érdekel, már régóta érzi egy olyan magyar szakfolyóirat hiányát, amely az ásványolaj tudományos, műszaki és közgazdasági vonatkozású kérdéseivel és problémáival foglalkozik.” - írták az első szám beköszöntőjében. „Tudvalévő, hogy a nyerspetróleum közgazdasági és politikai jelentősége az egész világon első helyen áll. Hazánkban a mezőgazdaság intenzív mechanizálódása, az autók és motorok számának növekedése óta az ásványolaj közgazdasági jelentősége nálunk is napról napra fokozódik. Ezzel egyidejűleg az ásványolajipart, kereskedelmet és fogyasztókat egyaránt érdeklő műszaki és kereskedelmi vonatkozású kérdések és problémák egész serege merült fel, amelyek megvitatása, tárgyilagos elintézése és helyes, szakszerű megoldása szakfolyóirat nélkül el sem képzelhető. … Kívánatos, hogy az újításokat figyelemmel kísérjük, hogy azokról olvasóink állandó és gyors értesülést szerezzenek, annál is inkább, mert már régen megszűntek azok az idők, amidőn a petróleum feldolgozásának ipara tisztára gyakorlati elveken nyugodott. A folyékony tüzelőanyagok és a kenőolajok minőségi megítélése, helyes megválasztása és alkalmazása, kémiai, fizikai és gyakorlati irányú vizsgálata, kereskedelmi forgalmuknak valamilyen módon való rendezése, mind olyan időszerű kérdések, amelyeknek elintézését eddig is talán éppen egy komoly, magyar szakfolyóirat hiánya
késleltette. … Tekintve, hogy petróloumforrásaink nincsenek, illetve felkutatásuk eddig még nem járt eredménnyel és a nyersolajat illetőleg teljesen behozatalra vagyunk utalva, rendkívül fontosságot tulajdonítunk azoknak a tudományos törekvéseknek és kutatásoknak, amelyek odairányulnak, hogy a folyékony tüzelőanyagok és kenőolajok legalább részben hazai nyersanyagból állíttassanak elő. E törekvések és tudományos munkák számára ismét csak egy hozzáértő és önzetlen szakfolyóirat az a fórum, amely a maga nyilvánossága révén e tudományos és hazafias törekvéseknek hatásos segítője lehet. Rendkívül érdekesek és fontosak az ásványolaj közgazdasági és kereskedelmi vonatkozású kérdései. Úgy a nyersolaj, mint a különböző ásványolajtermékek, nevezetesen a benzin, petróleum, gázolaj, kenőolajok, paraffin stb. külföldi áralakulásai is számot tarthatnak a megfelelő körök érdeklődésére. Idetartoznak az ásványolajtermékeket terhelő vámok, adók, szállítási költségek és egyéb adatokról szóló közlemények. A belföldi piac áralakulásait is figyelemmel kell kísérni, főképpen a kenőolajokra és egyéb ásványolajtermékekre gondolunk, tekintve, hogy a benzin, petróleum és gázolaj, tehát az ú.n. fehéráru árait a finomítók között létrejött petróleumkartel szabályozza. Ezeken kívül még más kereskedelmi és személyi vonatkozású és egyéb híreket is hozunk és közérdekű, az ásványolaj szakmába vágó szakkérdéseknek, panaszoknak és felszólalásoknak is helyet adunk. Szívesen fogadunk olvasóink köréből érkező adatokat és értesítéseket, valamint lapunk javát szolgáló útbaigazításokat. Amidőn lapunkat ezzel az első számmal útjára bocsátjuk és munkánkat megkezdjük, meg vagyunk győződve, hogy hézagpótló és közérdekű feladatra vállalkozunk.”

Tartalomjegyzék 1 784 oldal