Építő Ipar - Építő Művészet 1877-1932

...

Műszaki hetilap.
"»Az építési ipar« kiadó-tulajdonosainak megbízásából e lapok szerkesztésére vállalkoztam, tettem ezt két eszme ösztönzése folytán, melyek mindegyike egyenlően komoly és szent előttem: először, mert megingathatlan hitem, hogy ha e lapoknak azon feladat megoldása, mely föntebb a kiadó-tulajdonosok szózatában jelezve van, csak részben sikerül is, mindazok, kik ebben közreműködnek, nemcsak a műszak s az építési ipar ügyének, hanem közvetve a hazának is hasznos szolgálatot tesznek; másodszor, mert mint a »M. mérn. és épitész-egylet Közlönyének« egyik szerkesztője, ezen állásomból kifolyólag képesnek gondoltam magam arra: hogy az összhangot ezen két — mind anyagi, mind szellemi érdekeinkre nézve egyenlően fontos — vállalat között fentartsam, sőt lehetőleg megszilárdítsam úgy, hogy azok egymást támogatva, egymást kiegészítve, habár némileg különböző utakon, de egészben mégis ugyanazon cél felé törő működésükben a lehető legjobb eredményre juthassanak." (1877. 1. szám)

Tartalomjegyzék 22 935 oldal