Baranya Vármegye Hivatalos Lapja 1898-1950

...

Baranyavármegye Hivatalos Lapja 1898. január 16-án jelent meg először. A megalapításáról rendelkező, Trixler Károly alispán által jegyzett körrendelet szerint:

„1. A hivatalos lap minden vasárnap, sürgős esetben más napon is megjelen.
2. A hivatalos lap közli a közérdekű kormányrendeleteket, közgyűlések és bizottsági gyűlések közérdekű határozatait, alispáni közérdekű intézkedéseket, közgyűlési és bizottsági meghívókat, tárgysorozatokat, pályázatokat, árlejtéseket, vármegyei központi és járási, úgy községi hivatalos hirdetéseket és körözéseket, esetleg más hatóságok hivatalos közleményeit. A közigazgatási hatóságok és közegek által a hivatalos lapban közölni czélzott közlemények hozzám legalább is a lap rendes megjelenési napját megelőző 3 nappal küldendők be.
3. A hivatalos lap hivatalból megküldetik a központi jegyzői kar tagjainak, árvaszéknek, t. ügyészségnek, t. főorvosnak, számvevőségnek, pénztárnak, könyvvitelnek, főlevéltárnoknak, valamennyi járási főszolgabírónak, járásorvosoknak, járási állatorvosoknak, valamennyi községi- és körjegyzőnek, állami anyakönyvvezetőknek, valamennyi községnek, kir. államépítészeti hivatalnak, csendőrszárnyparancsnokságnak, valamennyi kir. járásbíróságnak.
4. A hivatalos lapban megjelenő közérdekű közlemények s hivatalos intézkedések a hivatalos lapban való megjelenésüket követő naptól kezdve a közigazgatási hatóságok és közegek részére kézbesítetteknek, illetve amaz idő alatt, melyet a törvény, vagy szabályrendelet a kihirdetésre előír, kihirdetetteknek tekintetnek.
5. A hivatalos lapban foglalt rendeletek, intézkedések stb. külön kiadmányoztatni nem fognak, miért is az önálló beadványt jegyzőkönyvek (iktatókönyvek) vezetésére kötelezett minden vármegyei hatóság és közeg tartozik a hivatalos lapban foglalt s ügykörét érintő minden egyes hivatalos rendelkezést a hivatalos lap érkezési napján külön-külön előadói ívbe foglalva, sorrend szerint beadványi jegyzőkönyvébe (iktatókönyvébe) iktatni s elintézés alá venni, illetve a kiadott rendelkezést minden további fölhívás nélkül azonnal foganatosítani, s annak értelmében eljárni, az eljárásról és annak eredményéről pedig közvetlen fölöttes hatóságának kellő időben jelentést tenni. A fölöttes hatóság kötelessége a végrehajtás pontos foganatosításának ellenőrizése, és a nyilvántartás; különösen pedig a járási főszolgabirák kötelesek ügyelni arra, hogy a községi- és körjegyzők, úgy a többi közegeik az elrendelt intézkedéseket pontosan s a megszabott határidő alatt teljesítsék.
6. A hivatalos lap a közigazgatási hatóságok és közegek által érkezési rend és sorszám szerint egybegyüjtendő, az év végén évfolyamonként bekötendő és hivatali leltári tárgy gyanánt kezelendő s megőrizendő. Ennek megtörténte a hivatal- és községvizsgálat alkalmával ellenőrizendő.
A hivatalos lap főczélja a közigazgatási hatóságok és közegek kezelési és irodai teendőinek könnyebbé s egyszerűbbé tétele, s ez által a közigazgatás gyorsabb közvetítésének biztosítása. Elvárom az összes közigazgatási hatóságoktól és közegektől, hogy a kitűzött czél elérésében teendőiknek pontos és lelkiismeretes teljesítésével a leghathatósabban közreműködnek.”

Tartalomjegyzék 18 670 oldal