Belügyi Közlöny 1896-2009

...

«A belügyminiszter úr ő Nagyméltósága a „Belügyi Közlöny” alapítása tárgyában 1896. évi 661. eln. szám alatta következő kör-rendeletet adta ki:
„Régóta érzett hiányt képez az, hogy a vezetésem alatt álló belügy minisztériumnak, a belügyi kormányzat minden ágára kiterjedő hivatalos lapja nincs.
E hiányon kívánok a f. é. május hó 1-én meginduló „Belügyi Közlöny” kiadásával segíteni.A „Belügyi Közlöny” a jelenleg minden köznapon megjelenő „Hivatalos Rendőri Közlöny”, valamint a havonkint kétszer megjelenő „Egészségügyi Értesítőnek f. é. április végével leendő megszüntetése mellett oly hivatalos közlöny lesz, mely az említett lapok által eddig szolgált czélok legkisebb veszélyeztetése nélkül és azok tartalmán felül, a belügyminisztérium összes általános (kör) rendeleteit, egyáltalán az alsóbb hatóságokra és a nagy közönségre nézve is érdekkel bíró hivatalos adatok és közlemények gyűjteményét fogja magában foglalni, és mindenkire nézve könnyen hozzáférhetővé tenni. A „Belügyi Közlöny” két lapból, úgymint az időszaki főlapból és a naponkint megjelenő melléklapból fog állani.
A főlap havonkint kétszer, minden hó 1-én és 15-én jelenik meg és 4 főrészre, u. m. 1. Közigazgatási, 2. Anyakönyvi, 3. Rendészeti, 4. Egészségügyi részre oszlik.”
/Perczel s. k./
Egy hivatalos lap tartalmát közelebbről körülírni, vagy véglegesen megállapítani, a lap egyes számainak terjedelmét előre megszabni nem lehet. A belügyminisztérium hivatalos lapja az általános rendeleteken, mint főtárgyon kívül tartalmazni fogja – röviden szólva – mindazokat a hivatalos közleményeket, melyeknek nyilvánosságra hozatala kormányzati szempontból indokoltnak, a szakközönségre nézve érdekkel bírónak mutatkozik. Az egyes számok terjedelme a rendelkezésre álló anyag mennyiségétől függ.
/Szerkesztőség/»

Tartalomjegyzék 103 977 oldal