A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Borászati Lapok 1858-1943

...

A 19. század közepétől meginduló polgárosodás, konszolidáció, gazdasági fejlődés, a nagyvilággal való nyitottabb kapcsolattartás, a sajtótermékek szabadabb áramlása, a nyugati pédák megteremtették a feltételeit és kikövetelték, hogy sorra alakuljanak a legkülönbözőbb tudományterületek, gazdasági ágazatok szakmai fórumai, lapjai. Ezek közé tartozik az ország természeti adottságai, hagyományai folytán különösen nagy súlyú, gazdasági és társadalmi jelentőségű borászat is. Az 1858-ban útjára induló lap első számában a szerkesztő így indokolja megjelenésének sürgető igényét:
„A szakirodalom az, minek az előttünk álló külföld iparfejlődését, szellemi s anyagi jólétét köszönheti. Ez azon iránytű, mely legbiztosabban mutatja az emelkedés s mivelödés útját. Ez egyszersmind azon hévmérö, melyről meglehet itélní valamely nemzet culturai fokozatát. Anglia, Holland, Belgium sat. gazdászatának virágzó állapotát leginkább a szakirodalomnak köszönheti; hol nemcsak a gazdászatnak átalában, hanem külön a földmivelésnek s állattenyésztésnek és a gépészettől kezdve le egészen a galamb, tyúk s házi nyúl tenyésztéséig, minden iparágnak külön közlönye, külön irodalma van. Francziaország világhirü pinczekezelése s roppant jövedelmű borkereskedése a szakirodalom érlelő sugárai alatt fejlődött oly virágzóvá. Szőleink kiterjedését tekintve, az egész nagyvilágon a francziák után, mi vagyunk az elsők. De azért a spanyolok, portugallok, görögök jobban tudják boraikat értékesíteni, s talán minden ország bora drágábban kel a mi valóban jeles természetű borainknál; mert talán mindenütt jobban értenek a kereskedelmi szempontból vett borkezeléshez — és mindenesetre jobban a borkereskedéshez. Hogy tehát mi is utólérjük az előttünk álló nemzeteket, okvetlen szükségünk van a szakirodalom munkásságára; szükségünk van szakközlönyökre s külön borászati lapra, mely tüzetesen tárgyalja mindazt, a mi a szölőmivelés, borkezelés, pincze-gazdászat és borkereskedést érdekelheti; mely útmutatója s tanácsadója legyen a bor-termelőnek a bel- s külföldi borkereskedés ismeretlen útain, s mely által tájékozhassa magát a külföldi piaczok s termések állapota felöl; melyben feltalálhasson mindent, mi a borászatot törvényes, közigazgatási, tudományos vagy egyleti tekintetben érdekelheti; s végre melyből eszmecsere által vagy tapasztaltabbak tanácsai után ismerhesse meg mindazt, mit az idő szelleme s tudomány újat felfedezett; hogy ismerhesse általa hazánk borászati állapotát; boraink tájék szérinti jellemét, jeles borászainkat s azok tevékenységét; hazánk minden borvidékét; minden újabb szakmunkát, eszközt. Ily szaklapot akarunk mi ezen „Borászati lapok” által t. olvasóink kezébe adni.”

Tartalomjegyzék 42 065 oldal