Corvina 1878-1951

...

A Corvina 1878-ban indult, a Magyar Könyvkereskedők Egyletének Közlönyeként. Az első szerkesztő, Aigner Lajos az első számhoz írott bevezetőjében így ír: »A „Corvina” a magyar könyvkereskedők egyletének közlönye; iránya ennélfogva emezével azonos: eltávolítani és megszüntetni akarjuk azon visszaéléseket és kinövéseket, melyek a magyar könyvkereskedelem hátrányára eddigelé fennállottak, — szabályozni kívánjuk az egymás közt és a közönség irányában való viszonyunkat, — egyszóval oda fogunk hatni, hogy a magyar könyvkereskedők anyagi jólétét előmozdítva, azok hitelét és tekintélyét fokozzuk, és azáltal közvetve az irodalomnak is használjunk. Lapunk célja ennélfogva első sorban az, hogy egyletünk működéséről, a közös érdekben tett intézkedésekről számot adjon az egylet tagjainak; másod sorban, hogy kisebb-nagyobb cikkekkel hozzájáruljon a vélemények tisztulásához, és helyes elvek megszilárdításához: végül pedig, hogy tisztán gyakorlati rovattal szolgáljon a kiadók és könyvkereskedők érdekeinek.« Az Egyesület neve és profilja, ennek nyomán a lap alcíme az évek során kétszer változott: előbb a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők, Zeneműkiadók és Zeneműkereskedők Országos Egyesületének Közlönye, majd a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének Közlönye lett, olyan szerkesztők irányításával, mint Petrik Géza, Wiesner Jakab, Szántó Andor.

Tartalomjegyzék 15 364 oldal