Az MTA Elhunyt Tagjai Fölött Tartott Emlékbeszédek 1882-1947

...

A tudománytörténeti kutatások egyik nagy egységét a biográfiai kutatások képezik. Ehhez nyújt páratlan forrást Magyarországon az egyik legnagyobb életrajzi kiadványsorozat, a Magyar Tudományos Akadémia keretében megjelent füzetsorozat, amely a tudós testület elhunyt tagjainak állított emléket. Az MTA tagjairól 1882 és 1944 között megjelent könyvsorozat köteteinek többsége a testület levelező, rendes és tiszteleti tagjairól íródott, néhány esetben a külső tagok sorába választott elhunyt külföldi tagokról is megemlékeztek.
A lista igen gazdag, s mindez biztos alapot ad az egyes szaktudományok múltjában történő eligazodáshoz, különösen mivel nem egy esetben egy-egy megemlékezéshez részletes bibliográfiai függeléket is csatolt az adott kiadvány szerzője, aki gyakran maga is jelentős tudóstárs volt.
Az alábbiakban ízelítőül felsorolunk néhány különösen híres személyiséget a több száz tudós életrajzát felvonultató sorozatból:
Ábel Jenő, Andrássy Gyula, Apáthy István, Apponyi Albert, Ballagi Mór, Bánki Donát, Berzeviczy Albert, Bezerédi Pál, Borovszky Samu, Bunyitay Vince, Csoma József, Darányi Ignác, Domanovszky Endre, Entz Géza, Eötvös József, Falk Miksa, Fejérpataky László, Finály Henrik, Fraknói Vilmos, Greguss Ágost, Grünwald Béla, Hőgyes Endre, Hunfalvy János, Hunfalvy Pál, Hutyra Ferenc, Kandó Kálmán, Keleti Károly, Kitaibel Pál, Klebelsberg Kunó, Konkoly Thege Miklós, Korányi Frigyes, Kürschák József, Lenhossék József, Lóczy Lajos, Markusovszky Lajos, Mikszáth Kálmán, Nagy Iván, Pauler Gyula, Pesty Frigyes, Petz Vilmos, Podmaniczky Frigyes, Ráth Zoltán, Rómer Flóris, Schulek Frigyes, Szabó Károly, Szily Kálmán, Than Károly, Trefort Ágoston, Vámbéry Ármin, Wartha Vince, Xantus János, Zichy Géza, Zsigmondy Vilmos

Tartalomjegyzék 11 620 oldal