A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Hazánk 1898-1905

...

A Magyar Gazdaszövetség közlönye.
"Az a pálya, melyet a magyar sajtó e minden irányban független orgánuma eddig befutott, immár gazdag a sikerekben. A „Hazánk“ egész tömegét vitte bele a közéletbe az uj kérdéseknek, azokat érlelte s végigtekintve a parlamentben és a sajtóban, megelégedéssel konstatáljuk, hogy az általunk tört nyomon kezd fejlődni az élet ebben a hazában.
Küzdöttünk a nemzeti eszméért, támogatva ebben a harczunkban minden törekvést, a mely a nemzet politikai és társadalmi öntudatának emelésére szolgált.
Erős harczot folytattunk, személyekre való tekintet nélkül, a léha irányzat ellen, a mely ennek az országnak a boldogulását akarja feltüntetni, azzal, hogy a legszűkebb érdekcsoportok csakugyan tehetségük, munkájok érdemén felül boldogulnak.
Védtük mindenkor a becsületet, támadtuk a közéletben felburjánzott erkölcstelenséget, nem kíméltük soha azokat, a kik politikai és közfunkczióban bűnt, vagy vétket követtek el.
Védtük a magyar föld érdekeit. Az agrár mozgalom lobogójának a kitűzésével megindítottuk azt az áramlatot, a mely a mozgó töke túlkapásainak a dédelgetése helyett ennek az országnak igazi létalapját, a földet emeli első faktorrá a nemzet politikai és gazdasági életében.
A nemzeti gazdasági politikát azonban nem szorítottuk egy pontra, mert a tisztes ipar és becsületes kereskedelem igaz érdekei mindenkor oltalomra találtak nálunk.
A nemzeti élet válságos pontján, a hol csak az érdekeltek, vagy a bajok előidézésében bűnösök nem látják a feltorlódó veszedelmeket, ujult erővel folytatjuk küzdelmünket, mely az Ausztriával való kiegyezés, a kvótatárgyalások küszöbén, erejében és hevében fokozódni fog, mert politikai és gazdasági életünk elernyedését az epochalis mozzanatban meggátolni hazafias kötelességünknek tartjuk.
Eme küzdelmünk támogatására hívjuk fel olvasóinkat, a kiknek a legnagyobb, életbevágó érdekei fűződnek a most koczkán forgó kérdésekhez."

Tartalomjegyzék 32 750 oldal

1890-1899 1900-1909

1890-1899 1900-1909