A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Honvédségi Közlöny 1874-1948

...

A legrégebbi minisztériumi ágazati közlönyünk a honvédelmi tárca hivatalos lapja, amely első időszakában Rendeleti Közlöny a Magyar Kir. Honvédség Számára címmel (közkeletű nevén Rendeleti Közlöny ) jelent meg. Az első számhoz írt bevezetőjében Szende Béla honvédelmi miniszter fő célként a honvédség kötelékében levő személyek ügyeinek és a szabályszerű rendeleteknek gyorsabb és biztosabb közzétételét emelte ki. „Az ezen Rendeleti Közlönyben megjelenő körrendeletek, szabályok, utasítások, sat. a honvédintézmény hatóságaira s közegeire nézve épen oly hatálylyal birnak, mint azon szabály- és körrendeletek, melyek eddigelé sajátkezű aláírásommal adattak ki; minélfogva az ezen „Rendeleti Közlöny”-ben közzétett személyes változások és szabályrendeletek teljes érvényűeknek tekintendők, s az ezekben foglalt határozványok a lap vétele után azonnal föltétlenül teljesitendők.”A hetente megjelenő lapot minden honvédségi alosztály, intézet, törzs és zászlóalj közvetlenül megkapta, a honvédség hatáskörébe tartozó egyéb személyek pedig előfizetési díj ellenében megrendelhették. A közlöny használatát betűrendes és számmutatók segítették.Rendszeresen közölt fontosabb tartalmi elemei: miniszteri körrendeletek és utasítások, honvédségi szabályrendeletek és szabályok, szervi határozványok, a tisztek tájékoztatását szolgáló intézkedések, személyi változások, kitüntetések.A közlendők mennyiségének fokozatos növekedése miatt egy idő után nehézkesnek bizonyult a hivatalos lapban történő eligazodás, ezért báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter 1894-től elrendelte „a kezelés egyszerűsítése és az áttekintés megkönnyítése czéljából” a közlöny kettéválasztását: az egyik a Szabályrendeletek alcímet viselte – ebben a körrendeletek, szervi határozványok, alapszabályok, értesítések stb. kaptak helyet –, a Személyes ügyek alcímű másik lap pedig a kinevezések, áthelyezések, kitüntetések, nyugdíjazások, elbocsátások stb. közlésével foglalkozott. A háborús esztendők alatt (1914–1918, majd később 1940–1944 között) rendszeresen, teljességgel közölte a harcok során kitüntetettek névsorát. 1917-1920 között ezenkívül még egy melléklapot is kiadtak Kisközlöny a Rendeleti Közlönyhöz a Magyar Királyi Honvédség számára címmel. Az 1918-as forradalmat követő számos rendszer- és kormányváltás miatt jó néhány címváltozásra került sor (Rendeleti Közlöny a Magyar Hadsereg számára, Vörös Hadsereg rendeletei, Rendeleti Közlöny a Magyar Nemzeti Hadsereg számára, Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg számára, Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára).A hivatalos lap 1924. január 1-jétől – hasonló tartalommal és évi 26–35 (1941-től heti egy szám) kiadásával – Honvédségi Közlöny címen folytatódott, a Szabályrendeleteket és a Személyes ügyeket ismét egyben kiadva. A 2. világháború alatt ezek ismét különváltak, és újra változtak a címek is: Honvédségi Közlöny, Honvédségi közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, Honvédségi rendeletek a Magyar Királyi Honvédség számára, Honvédségi rendeletek. 1945-től Honvédségi Közlöny a Magyar Honvédség számára ill. Honvédségi Közlöny a Honvédség számára néven közölte a magyar honvédelemmel kapcsolatos szabályokat, rendeleteket és személyi ügyeket.

Tartalomjegyzék 97 238 oldal