Journal of Food Physics 1988-2008

...

„The JOURNAL OF FOOD PHYSICS was published firstly in 1988, paralel with the ÉLELMISZERFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK. In consequence of different reasons and problems (mainly Financial ones) the Editorial Board decided to combine the english and hungarian version of the joumal in one joint issue. It means that the authors can publish their scientific papers both in english or hungarian languages, in any case with english and hungarian abstracts. Beginning with 2004 we plan to publish 1 volume of the journal per year - in 2004 the Vol. XVII - with a wide spectrum of the food Science and applied physics. But not only scientific papers, but information conceming conferences, scientific meetings, books, joumals, advertisements, etc. We do hope that we can continue the work which we began in 1988 with publishing of the First journal of the world with the topics of food physics. May I ask the effective help and support of the specialists, researchers and sponsors.” - wrote Prof. A. S. Szabó Editor-in-chief in 2003.

„Az ÉLELMISZERFIZIKAI KÖZLEMÉNYEK c. folyóirat - párhuzamosan az angol nyelven megjelentetett JOURNAL OF FOOD PHYSICS kiadvánnyal - 1988-ban látott először napvilágot. Különböző - elsősorban anyagi - okok és problémák következtében a Szerkesztőbizottság úgy döntött, hogy e számtól kezdődően nem ad ki külön kiadványokat, hanem közös füzeteket jelentetünk meg. Azaz a tudományos cikkek angol és magyar nyelven is publikálhatók, mindkét esetben angol és magyar nyelvű összefoglalással. 2004-től kezdődően évente 1 füzetet kívánunk megjelentetni - 2004-ben ez már a XVII. kötet lesz - amely az élelmiszertudomány és alkalmazott fizika széles spektrumát fogja át. Természetesen nem csupán tudományos cikkeket közlünk, de hírt adunk konferenciákról, tudományos tanácskozásokról, könyvekről, folyóiratokról, s hirdetéseket is megjelentetünk. Reméljük, hogy lesz lehetőségünk annak a munkának a folytatására, amit 1988-ban kezdtünk el a világ első élelmiszerfizikára szakosodott folyóiratának kiadásával. Ehhez szeretném kérni a szakemberek, kutatók és szponzorok hathatós támogatását és segítségét.” - írta Szabó S. András főszerkesztő 2003-ban, az első összevont kétnyelvű szám beköszöntőjében.

A 20. század utolsó évtizedeiben a biológiai törvényszerűségek feltárásában exponenciális fejlődés indult meg. A sokak által találóan "biológiai forradalom"-nak nevezett folyamat kialakulásában döntő szerepe van a fizika és technika modern eredményeit biológiai feladatok feltárására szintetizálni képes alaptudománynak, a biofizikának is. A biofizikának a meghatározó szerepe az élő rendszerek vizsgálatában azonban nemcsak alapkutatási szinten lényeges, hanem egyre fokozódó mértékben jut kifejezésre az alkalmazott biofizika területén is. A Magyar Biofizikai Társaság Elnöksége világosan megfogalmazta, hogy az alapkutatás jellegű biofizika támogatása mellett fokozott figyelmet kell forditani az alkalmazott biofizikára, előrelépést kell tenni a biotechnológia, az orvostudomány, és az agrár- és élelmiszertudomány irányába, részt vállalva gazdasági feladatok megoldásában is. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Közleményeinek sorában 1988-tól helyet kapott az Élelmiszerfizikai Közlemények c. periodika, ami a hazai élelmiszerfizika fejlődésének és terjesztésének egy újabb határkövét jelentette.

Szabó S. András egyetemi docens, főszerkesztő az első szám bevezetőjében pontosan fogalmazta meg a kiadvány célkitűzéseit:

- az élelmiszerfizika, mint az alkalmazott fizika, valamint az élelmiszertudomány e speciális területén dolgozó szakemberek számára tudományos publikációs fórum biztositása
- az élelmiszeripar műszaki szakemberei és a fizikának az élelmiszergazdaság kérdései iránt érdeklődő képviselői közötti szakmai kapcsolat bővitése
- a hazai élelmiszerfizikai kutatások és műszaki fejlesztés segítése
- az élelmiszerfizika hazai oktatásának segitése
- az élelmiszerfizikai szakemberek élelmiszerfizikai és élelmiszeripari müvelettani ismereteinek fejlesztése, összhangban a racionális anyag- és energiafelhasználási technológiák, korszerű méréstechnikák alkalmazásával
- azon célkitűzés elősegítése, hogy a Kertészeti és Élelmiszer- ipari Egyetem egyre inkább a hazai élelmiszertudomány tudományos bázisává váljon.

A folyóirat tematikáját ekként vázolja:

- az élelmiszerek és élelmiszeripari alap- és segédanyagok, félkész és késztermékek fizikai jellemzőinek vizsgálata
- az élelmiszerek és élelmiszeripari nyersanyagok fizikai és magfizikai módszerekkel történő vizsgálata
- az élelmiszerek fizikai módszerekkel történő kezelése
- az élelmiszeripari műveletek ill. technológiák fizikája

Tartalomjegyzék 2 082 oldal