Magyarországot illető Országos Kormánylap 1850-1859

...

„Magyar koronaországot illető országos törvény- és kormánylap szakadatlanúl fog megjelenni, s ez ugyanazon nyílt parancs 5. és 7. §-ainál fogva rendszerint úgy tekintendő, mint az abban fölvett törvények, rendeletek, intézkedések és útbaigazítások kihirdetésének egyedül törvényszerűnek jelölt módja. A jelen országostörvény- és kormánylap, melynek megszerzésére Magyarország minden községei köteleztetnek, egyes darabban (számokban, füzetekben vagy lapokban) fog a meglevő tárgyhoz képest kiadatni, s vitelbérmentesen elküldetni.”
A korának közlönyeként funkcionáló kétnyelvű jogszabálygyűjtemény magyarul és németül tette közzé az abszulutizmus korának Magyarországára vonatkozó uralkodói- és kormányhatározatokat, rendeleteket.
A (jog)szabálygyűjtemény 1850 februárjától 1859 decemberéig jelent meg. 1850–1852 között évi két kötetben, kb. kéthetenként, de szükség szerint gyakrabban, „darab”-nak nevezett füzetekben. Az egyes (jog)szabályok évente folyamatos sorszámmal jelentek meg. 1853-tól két részt hoznak létre, az első részben a jogszabályok, a második részben hirdetmények és közlemények jelentek meg. 1853-ban az egyes „darab”-okon belül volt első és második rész, majd 1854-től Az Első rész és a Második rész önálló darabokban, évi két kötetben jelentek meg.
Tartalmára nézve álljon itt példaként egy kis izelítő az 1850-es rendeletekből:
• Császári nyíltparancs, törvények, rendeletek és hirdetésre szánt kormány bocsátmányok kötelező hirdetési modora iránt.
• Hirdetés a császári teljhatalmú polgári biztostól, mellynél fogva négy rendbeli rendeletek a járásbeli biróságoknál a telek- és betáblázási könyvekre nézve, továbbá a büntető törvényszékek biráskodhatására és a büntetőügyekbeni eljárására nézve, csődesetekben; és némelly váltótörvényszéki hivatalos működéseknek az új bírói hatóságokra átruházása iránt tétetnek közzé.
• Császári nyíltparancs, mellyel Magyar-, Horvát-, Tótországban a Tengermellékkel egyetemben, Erdélyben, a Szerbvajdaság és a temesi bánságban telekadó-ideiglen hozatik be.
• Körrendelet a polgári ügyekben teljhat. cs. biztostól, melly által a telekadó-ideigleneg magyarországbani életbeléptetésével megbízott politikai hatóságoknak előkészítő utasítás adatik
• Hirdetés a polgári ügyekben teljhat. cs. biztostól, mellynél fogva az 1850-ki marczius 4-ről kelt legfelsőbb patens folytán rendelt telekadó-ideigleneg számára eszközlendő telekjövedelem kiszámítások véghezvitelére az utasítás közhírré tétetik.

Tartalomjegyzék 15 528 oldal