A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Központi Értesítő 1876-1947

...

A kiegyezés után létrejöttek a megszerveződő gazdasági élet intézményei, minisztériumai, amelyek sorra jelentették meg az ágazatukat érintő közlönyeiket. Lényegében ezek sorába tartozik a Központi Értesítő is. Az 1875. évi XXXVII. törvénycikk – a kereskedelmi törvény – rendelkezett róla:
„Második czim. Kereskedelmi czégjegyzékek.
7. § A jelen törvény által előszabott bejegyzésekre a törvényszékek által kereskedelmi czégjegyzékek vezetendők.
E jegyzékek nyilvánosak és mindenki által megtekinthetők. A bejegyzésekről és az ezekhez csatolt mellékletekről másolatok vehetők, s azok hitelesitett másolatban mindenkinek kiadandók.
A kereskedelmi czégjegyzékek berendezése és mikénti vezetése külön rendelet által fog szabályoztatni.
8. § A kereskedelmi czégjegyzékekbe történt bejegyzések, a mennyiben jelen törvény egyes esetekre nézve ellenkezőt nem rendel, egész kiterjedésükben egy e végre a földmivelési-, ipar- és kereskedelmi ministerium által kiadandó „Központi értesítő”-ben, a Horvát-Szlavonországban történt bejegyzések pedig az ottani hivatalos lapban haladéktalanul közzéteendők.
E mellett a közzététel a törvényszék által az érdekeltek kivánságára és költségére az általuk kijelölendő más hírlapok utján is eszközölhető.
9. § Harmadik személyek irányában a kereskedelmi czégjegyzékekbe történt bejegyzések a „Központi értesitő”-ben, Horvát-Szlavonországban a hivatalos lapban megjelent közzététel napjától bírnak foganattal.
A megtörtént közzététel nem tudásával senki sem mentheti magát.”
A cégjegyzékbe történt bejegyzések tehát megjelentek a Központi Értesítő c. közlönyben is, melyet a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter adott ki. Míg az egyes törvényszékeknél vezetett cégjegyzék csak a törvényszék területén működő cégek adatait tartalmazza, addig a Központi Értesítő az összes magyarországi bejegyzett cégét, sőt, 1918-ig az erdélyiekét is, ráadásul az első világháborúig a horvát-szlavónországi cégekét is. A Központi Értesítő 1918 után csak a trianoni Magyarország területén működő cégek adatait tartalmazta, majd a visszacsatolt területeken működőkét is, végül 1945-től 1948-ig, az államosításokig a jelenlegi országhatárokon belül működött és bejegyzett cégekét. Az 1875:XXXVII. tc. alapján felállított cégbíróságok 1876. január 1-jével kezdték meg működésüket, és megszüntetésükig, 1948. december 31-éig teljesítették a törvények és rendeletek előírta feladatukat. A Központi Értesítő 1948 végéig jelent meg.

Tartalomjegyzék 115 832 oldal