Egyetemes Magyar Encyclopaedia

...

A Szent-István Társulat kiadásában, Török János szerkesztésében 1859 és 1876 között megjelent 13 kötetes enciklopédia.

„Átalában véve azonban legyen szabad minden álszemérem nélkül azon hiedelmünket kimondani, hogy e munkában, egyrészről annak terjedelme és részletessége, másrészről oly nagy számú kitűnő tehetség közremunkálálása folytán, a nemzeti művelődés és közhasznú ismeretek oly roppant mennyiségű anyaga gyüjtetett össze, minővel eddig hazánkban semmiféle hasonló vállalat nem mérközhetik. … Tudva van, mennyire becsüli, és méltán, az egész mivelt világ a tudományokat; s mennyire sikerült a mivelt világnak ezen előszeretetével szemközt, azon balvéleményt elterjeszteni, hogy a kath. hit meg nem férhet a tudományokkal, hogy ezen hit csak a setét századokban tenyészhetett, s hogy épen azért a kath. egyház mindig üldözte a tudományokat, kivált a természettaniakat, mivelhogy a természet könyve világosan szóló bizonyítvány volna ő ellene. Eme nézetekkel szemközt, hogy világi rendű polgártársainkban a bizalmat felkeltsük, s eme vádakat egyházunktól elhárítsuk, mi lehetne természetesebb, mint tettekben mutatni meg, hogy mi is barátjai vagyunk a tudományoknak, hogy mi is szeretjük gyűjteni a világosságot, hogy magunk is a kor tudományos vívmányainak színvonalán állunk, másokat is oda állítani törekszünk; hogy nem lehet a tudományoknak ellensége a hit, mely azokat annyi hévvel maga is terjeszti.” - olvashatjuk az első kötethez írott szerkesztői előszóban.

Tartalomjegyzék 5 066 oldal