Pedagógiai Lexikon

...

Az 1936-ban, a Révai Irodalmi Intézet kiadásában megjelent kétkötetes pedagógiai lexikont Fináczy Ernő, Kornis Gyula és Kemény Ferenc szerkesztette, „csehszlovákiai, magyar és más külföldi pedagógusok közreműködésével”.„Az a rohamos fejlődés, amely az utolsó évtizedekben a közművelődés minden terén, a nevelés tudományában is mutatkozik, az ismereteknek olyan megnövekedésével járt, hogy a haladás, az eredmények szemmeltartása mind nehezebbé válik. Ehhez járul az a fokozottabb érdeklődés, amely a nevelés és oktatás ügye iránt napjainkban ismét megnyilatkozik. Mindez, úgy véljük, szükségessé és megokolttá tette egy pedagógiai lexikon kiadását, amelynek hivatása, hogy a szakembereknek és a művelt közönségnek megkönnyítse az eligazodást a művelődésnek e fontos területén. A magyar pedagógiai irodalom ugyan eddig sem volt híján idevágó régibb munkáknak (Molnár Aladár, Verédy, Kőrösi, Szabó), ámde ezek vagy különleges célokat szolgáltak, vagy csonkák maradtak, kivétel nélkül pedig elavultak, úgyhogy egy új, a tudomány mai szintjének megfelelő lexikon mind sürgősebbé vált. Ez a meggyőződés bírta rá e mű szerkesztőjét arra, hogy olyan munka kiadására vállalkozzék, amely a magyar értelmiségnek, elsősorban azoknak, akik a nevelés elméletével és gyakorlatával hivatásszerűen foglalkoznak, régóta érzett hiányt pótló, megbízható segítőeszközt igyekszik nyújtani. … Ebben a munkában a magyar és a külföldi neveléstudománynak múltját és jelenét igyekeztünk egybefoglalni, amennyire az aránylag szűkén kimért terjedelem lehetővé tette. Ennek az egész nemzet közművelődésére kiható feladatnak érdekében sorompóba szólítottuk az elméleti és gyakorlati pedagógia leghivatottabb magyar képviselőit, akiknek gárdájához néhány kiváló külföldi szaktekintély csatlakozott. … A szerkesztő mégis azt tartja, hogy közös fáradozással sikerült a magyar pedagógiai irodalmat olyan munkával gyarapítanunk, amely javára lesz a hazai nevelés- és oktatásügynek és munkásainak, egyszersmind pedig alapul szolgálhat majdan egy teljesebb és tökéletesebb Magyar Pedagógiai Lexikon megteremtéséhez.” - írta Kemény Ferenc szerekesztő az előszóban.

Tartalomjegyzék 1 010 oldal