Társadalmi Lexikon

...

Madzsar József orvos, társadalomtudós, kommunista politikus, szociálpolitikus szerkesztésében, a Népszava-könyvkereskedés kiadásában 1928-ban jelent meg a Társadalmi Lexikon vaskos kötete.„A Társadalmi Lexikon szerkesztésében, tárgyaink megválasztásában, a megválasztott tárgyak földolgozásában különbözik minden eddigi lexikontól. Úttörő kísérlet, mert a gazdagabb külföldi irodalmakban sincs hasonló munka. A Társadalmi Lexikon tárgyait a mai társadalommal foglalkozó tudományokból merítette és minden olyan kérdést földolgozott, amely a mai társadalom összetételével kapcsolatban van, amely a mai forrongó és átmenetinek tudott társadalom embereit érdekelheti. Megkíséreltük, hogy Magyarország előretekintő polgárainak és munkásosztályának egy kötetbe tömörítve olvasmányul adjuk mindazt, amit eddig csak számos kézikönyvben, folyóiratban szétszórva és ötletszerűen tudott megtalálni, ha a társadalom jelenlegi égető kérdései iránt érdeklődött. Szerkesztői teljes tudatában voltak annak, hogy a jelen csak egy szeme a multat és jövőt összekötő láncolatnak, de a multból mégis csak olyan tényeket tartottak szükségesnek megrögzíteni, amelyek a társadalom mai formájával is közvetlen összefüggenek és amelyeknek eleven hajtóereje ma is érvényesül. Nem vettek tehát figyelembe sok olyan jelenséget, amelyek értéket jelentettek ugyan, de csak a maguk korának, vagy csak a szellemi élet teljessége nézőpontjából egészítik ki a mai műveltséget. Céljuk röviden az volt: olyan közel hozni ezt a művet a mai olvasókhoz, amennyire csak lehetett és lehetőleg mindent ismertetni, ami a mai társadalommal kapcsolatos. … A Társadalmi Lexikon a mai élet egy határozott irányú keresztmetszetét adja. Mint minden írásműnek, ennek is megvan a maga belső célja: szolgálni a fölvilágositást és elvinni a tudást mindenhová, ahol ennek szükségét érzik és ahol az emberi haladás gondolatát mindenkit egyformán érdeklő legfontosabb kérdésnek ítélik.A Társadalmi Lexikon szerkesztői tudják, hogy müvük nem tökéletes, de föl akarják hívni az olvasó figyelmét azokra az óriási nehézségekre is, amelyek ilyen munka készítését ma hátráltatják. Remélik azonban, hogy az olvasó meg fogja érteni szándékukat és a maga bíráló észrevételeivel is közreműködik, hogy ez a könyv valóban elérhesse célját és remélik, hogy a Társadalmi Lexikonnak az olvasók fölvilágosítása, a rejtve maradt nagy összefüggések föltárása és az egységes világszemlélet, megteremtése terén jelentős szerepe lesz.A szerkesztés és irányítás munkálatában jelentős részt vettek: Braun Soma dr., Mónus Illés, Nyigri Imre, Révész Mihály, Saly Endre és Szakasits Árpád.”Függelékül tartalmazza „A szociális mozgalmak krónikája 1750-1928” c. fejezetet, amely a munkásmozgalom, a szociális viszonyok, forradalmak, gazdasági válságok, a szocialista pártok keletkezése, változásai, az internacionále, a szakszervezetek kialakulása és általában a szociálpolitika, a munkásvédelmi törvényhozás eseményeinek áttekintését nyújtja.

Tartalomjegyzék 772 oldal