A Petőfi Társaság közlönye 1877-1943

...

Az 1876-tól 1944-ig fennálló Petőfi Társaság a Petőfi-kultusz terjesztése és a magyar szépirodalom nemzeti szellemben való művelése céljából alapított egyesület volt. A társaság első elnöke Jókai Mór volt. A tiszteletbeli tagok közt foglalt helyet Kossuth Lajos is.

"Lapunk a „Petőfi-Társaság“ cím alatt egyesült irók működésének lesz tükre, tárháza, azoknak legsikerültebb müveit közölvén, s a szerkesztők igyekeznek, hogy a rendelkezésükre álló gazdag és sokoldalú eszközök célszerű és gondos felhasználásával oly lapot nyújtsanak, mely irodalmunknak hasznára és diszére szolgáljon, s a közönség pártfogására ne csak méltó legyen, de mint valóságos közmive1ődési tényező a támogatásra jogos igényeket is tarthasson.

A „Petőfi-Társaság lapja“ kiválólag és első sorban szépirodalmi közlöny lesz ugyan, de tanulmányok, ismertető cikkek és birálatok közlése által a tudomány és művészetek terén is igyekszik tájékozást nyújtani olvasóinak mindazon kérdésekről és mozzanatokról, melyek europaszerte foglalkoztatják a müvelt szellemeket. Lelkiismeretes vezetője lesz a közönségnek ezenkivül olvasmányainak megválasztásában, sőt fölkarolja ama társadalmi mozgalmakat is, melyek közelebbi tényezői lehetnek a közmivelődésnek."

(1877. 1. szám)

Tartalomjegyzék 12 263 oldal