Magyar Chemiai Folyóirat 1895-1948

...

A Kir. M. Természettudományi Társulatnak, a magyarországi Gyógyszerész-egyletnek, a hazai kémikusoknak, gyógyszerészeknek és általában a kémia pártolóinak erkölcsi és anyagi támogatása tette lehetővé, hogy Than Károly vezetésével elindulhasson a mindmáig aktív, patinás szakfolyóirat. A szerkesztőbizottság elnöke Than Károly volt, első szerkesztője Winkler Lajos professzor, a szerkesztőbizottság tagjai a magyar kémiai tudomány korabeli élvonalát jelentették. Alapítói „azok akik egyszer s mindenkor legalább 100 forintot (200 koronát) készpénzben vagy névértékű papírokban adományoznak létesítésére, melyért élethossziglan egy példányát kapják”. E folyóirat ugyan gyakran került a történelem révén kritikus helyzetbe, de túlélte a válságokat, és 1995-ben már századik születésnapját ünnepelhette.Az első szám bevezetőjében így határozzák meg tervezett szerepét:„A »Magyar chemiai folyóirat«, mely a mellett, hogy a szakchemikusok közlönye, fő feladatául tűzi ki, hogy a kik pályájoknál fogva chemiai kiképeztetésben részesültek és azt a gyakorlat terén alkalmazzák, a tudomány újabb haladásainak könnyen hozzáférhető módon való asszimilácziójával, tudományos színvonalukat emeljék. Különös gondot kíván e szakfolyóirat arra fordítani, hogy a gyakorlatnak különféle terén a chemiával foglalkozókban kedvet ébresszen a tudományos gyakorlatnak intenzív megvalósítására, hogy ez irányban az érdeklődést felköltse és lehetőleg fokozza. Hazai legkiválóbb szaktudósaink írói közreműködésüket a folyóirat létesítése esetében kivétel nélkül készséggel felajánlották.”A folyóirat ars poeticája ma is összhangban van az alapítók céljaival:„A Magyar Kémiai Folyóirat fő feladata egyrészt a magyar kémiai szaknyelv folyamatos ápolása, s a kémiai tudomány fejlődéséhez, az aktuális tudományos újdonságokhoz alkalmazása, egyidejűleg a minél teljesebb körű szakmai információ-csere késedelem nélkül biztosítása, s az, hogy magas szakmai színvonalon tegye hozzáférhetővé az érdeklődök számára a hazai és külföldön élő magyar kémikusok kiemelkedő tudományos kutatási eredményeit, sikereit és mutassa be a kémiai tudományok világszerte bekövetkező fejlődését, változását, a kémia legfrissebb vívmányait, alkalmazásait, az érdeklődés gyújtópontjába kerülő területeit, másrészt, hogy segítséget nyújtson következő kémikus nemzedékeknek a kémiai tudomány anyanyelven való megismeréséhez, a kémiai ismeretek, fogalmak szakmailag helyes és pontos magyar nyelvű kifejezéseinek megtanulásához.”

Tartalomjegyzék 12 442 oldal