A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Mathematikai és physikai lapok 1891-1968

...

Eötvös Loránd előszavával 1891-ben indult útjára a Mathematikai és Physikai lapok c. szaktudományos folyóirat.„Új folyóirattal, a „Mathematikai és Physikai Lapok”-kal lépünk nem a nagy közönség, hanem hazánk mathematikusai és physikusai elé — avval a kéréssel, hogy olvassák s azt megírni segítsenek.Folyóiratot akarunk teremteni, mely a mi kedves hazánkban is terjeszsze tudományszakainknak napról-napra gyarapodó vívmányait s a mely mathematíkusaink és physikusaink tudományos érdeklődését ébren tartva, kedvessé tegye nekik tudományunknak nemcsak művelését, de tanítását is. Azért, ha e lapokat csak magunknak írjuk is, olyan formában, a mint szakember a szakembernek ír, mégis fontos szolgálatot vélünk vele tenni közművelődésünknek, mert kétségtelen, hogy a tanítás sikere úgy a felsőbb, mint a középfokú iskolában mindenek előtt a tanár tudományos képzettségétől függ.Czélunk nem a tudomány népszerűsítése s nem is önálló tudományos dolgozatok közlése: mások sikerrel vállalkoztak már e feladatok teljesítésére. Mi tudományosan ismertető czikkek alakjában fogjuk megadni a szakembernek azt a szellemi táplálékot, melyre szüksége van, ha haladni akar, mert jól tudjuk, hogy különösen a tudományban a nem haladás csak annyit jelent, mint az elmaradás.Mi budapesti mathematikusok és physikusok érezve, mily buzdító a támogatás, melyet az egyesnek társai nyújtanak, tudományos eszmecsere és ismeretközlés czéljából már a múlt évben, összeállöttunk s az összejöveteleink alkalmával tartott referáló előadások által bizonyára mindnyájunk ismeretköre szélesbedett. Azt szeretnők, hogy még többen, különösen pedig vidéki társaink is lépjenek körünkbe; s ha már személyükkel nem lehetnek közöttünk, fogadják szívesen e lapokat, olvassák el bennük azt, a mit mi tudunk nekik mondani s viszont mondják el bennük azt, a mit tapasztalataik alapján ők közölhetnek velünk.De bármily szoros legyen is az az eszményi kapocs, melyet a közös czél képez, czélszerü, sőt szükséges, hogy külső formája is legyen. Ezért elhatároztuk, hogy a magyar mathematikusokat és physikusokat tudományos ismeretterjesztés czéljából társulat alakítására felszólítjuk.A létesítendő társulat alapszabályainak kidolgozásával 24 tagból álló bizottság van megbízva s mint annak egyik tagja, annak nevében intézi alulírott szaktársaihoz azt a kérést, hogy lépjenek körünkbe s fejezzék ki e kívánságukat a mellékelt nyilatkozat aláírásával, úgy hogy a Mathematikai és Physikai Társaságnak velünk együtt megalapítói legyenek.”Nemegyszer a Lapokban jelentek meg nagy jelentőségű, sok más tudóst inspiráló cikkek többek között Fejér Lipót, Riesz Marcell, Kármán Tivadar, Hevesy György, Selényi Pál, Pólya György vagy Neumann János tollából. Az írásokban megfogalmazott tudományos gondolatok némelyike még ma is termékenyítőleg hathat a fizika és a matematika művelői számára.

Tartalomjegyzék 15 569 oldal