A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Múzeumi és könyvtári értesítő 1907-2010

...

A múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelőségének és országos tanácsának hivatalos közlönyeként 1907 és 1918 között szolgálta a múzeum- és könyvtárügyet. Az első szám előszava jól foglalja össze a kiadvány céljait:
„A tudományos körök régi óhajtása oly vállalat létesítése, mely irodalmi téren szolgálja a hazai muzeumi és könyvtári ügy érdekeit. Ez óhajtásnak tesz eleget a Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa, midőn együttesen «Muzeumi és Könyvtári Értesítő» czimen e folyóiratot megindítja, hogy a muzeológia és a könyvtár-tudomány szakszerű művelésével hozzájáruljon a hazai közgyűjtemények fejlesztéséhez, a gyűjtemények ismertetésével a tudomány számára hozzáférhetővé tegye a bennük rejlő kincseket és végül, hogy állandó érintkezést tartson fenn ama tényezők között, melyek e fontos közművelődési ügy szolgálatában állanak.
E hármas czél elérésére a folyóirat szakszerű közleményekben fog a muzeumok és könyvtárak feladataival foglalkozni; tárgyalni fogja az azokkal összefüggésben levő elvi kérdéseket, gyakorlati tanácscsal szolgál a gyűjtés módjai s a gyüjteménytárgyak kezelése, fenntartása és tudományos értékesítése iránt, ismerteti a külföldi e nemű intézményeket s az azok fejlesztése terén elért vívmányokat, kimerítőbben foglalkozik a hazai közgyűjteményekkel, bemutatja nevezetesebb tárgyaikat, közrebocsátja szakszerűen megirt katalógusaikat, tájékoztatást nyújt az intézetek évi működéséről és azok eredményeiről, végül pedig mint a Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének és Országos Tanácsának hivatalos közlönye, közli a fontosabb hivatalos ügyiratokat s beszámol mindamaz intézkedésekről, melyekkel e két intézmény a muzeumok és könyvtárak fejlesztéséről gondoskodik.
Feladataink megoldásában elsősorban ama szakembereinket sorozzuk munkatársaink közé, kik közgyűjteményeink gondozásával vannak megbizva. De számítunk mindama lelkes és buzgó férfiakra is, kik nemes érdeklődéssel viseltetnek törekvéseink iránt s a kik a kulturális intézmények létesítése és fejlesztése érdekében hozott áldozataikkal oly nagy szolgálatot tettek s szolgálatot tenni akarnak a jövőben is a hazai tudomány és közművelődés ügyének.
A «Muzeumi és Könyvtári Értesítő» negyedrétben, díszesen kiállítva, szövegképekkel és műmellékletekkel gazdagon ellátva, negyedévenként hét és fél ívre terjedő füzetekben jelenik meg. Szerkesztője Mihalik József kir. tanácsos, a Muzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelőségének és Orsz. Tanácsának ez idő szerinti előadója.”

Tartalomjegyzék 3 436 oldal