A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Protestáns Szemle 1889-1944

...

„Midőn a «Protestáns Irodalmi Társaság» alakításának eszméje megpendíttetett, s arra a felhívás a magyarországi protestáns egyházak püspökei és főgondnokai aláírásával szétment, már a szervezet első tervében benne volt egy folyóirat – a Protestáns Szemle – eszméje. Mindenki átlátta, hogy a társaságnak – bár első fogalmazásában a «Tudományos» jelzőt is fölvette czímébe, könyvkiadványain kívül állandó közlönyül időszaki folyóiratra van szüksége, melyben életére perczenként lüktessen s ne csak tudós könyvek megjelenésének nagyobb időközeiben adhasson életjelt magáról. Mert a protestantizmus lényegében s természetében van, hogy ne csak időről időre produkáljon – habár nagyobb s maradandóbb alkotásokat – hanem élete s működése folytonosságát szüntelen mozgás által tartsa fönn.”
A Protestáns Szemle a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság tudományosnak indult, de eredeti célkitűzésétől az idők során egyre jobban eltávolodó folyóirata volt. Az eleinte évenként négy, 1894-től tíz, majd később tizenkét füzetben megjelenő folyóirat az első évében, valamint az első világháborút követő korszakban két évig csak egy-egy füzetből állott, sőt azután több éven át szünetelt, míg 1924-ben újra életre kelt. Szerkesztőinek névsora: Kenessey Béla (1889–1895), Szőts Farkas (1895–1913) Ravasz László (1914–1918), Lencz Géza (1919), Madai Gyula (1920), Veress Jenő (1924), Zsinka Ferenc (1924–1929), Áprily Lajos (1929–1938), Kerecsényi Dezső (1938–1944).

Tartalomjegyzék 35 883 oldal