Ungarische Revue 1881-1895

...

Az Ungarische Revue az 1877-1880 között megjelent Literarische Berichte aus Ungarn c. évnegyedes hungarológiai folyóirat folytatása volt. 1881 és 1895 között 15 évfolyama látott napvilágot, 1891-ig Hunfalvy Pál szerkesztésében.Hunfalvy igen sokoldalú tudós és közéleti személyiség volt: nyelvész, etnográfus, történész, filológus; utazó, politikus, főiskolai tanár és igazgató; 1848-49-es országgyűlési jegyző; a magyar összehasonlító nyelvtudomány egyik megalapítója, a magyar nyelv finnugor rokonságának végleges tisztázója; az Új Magyar Múzeum egyik megalapítója, az általa alapított Magyar Nyelvészet - az első magyar nyelvészeti folyóirat -, majd a Nyelvtudományi Közlemények, illetve a Literarische Berichte aus Ungarn szerkesztője, a Magyarországi Néprajzi Társaság megalapítója és első elnöke; Budenz József Magyarországra hívója, vele, valamint Pápay Józseffel és Munkácsi Bernáttal Reguly Antal hagyatékának feldolgozója; a Luther Társaság elnöke, királyi tanácsos, számos külföldi tudományos társaság tagja, az MTA tagja, főkönyvtárosa és osztályelnöke.Az Ungarische Revue az előd folyóirathoz képest nagyobb gyakorisággal, immár havonta tájékoztatott német nyelven az aktuális magyar irodalmi és társadalmi törekvésekről, a magyar Tudományos Akadémia és bizottságai tevékenységéről, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Kisfaludy-Társaság, a Magyar Történelmi Társulat, a Természettudományi Társulat és más intézmények, valamint egyes szerzők munkáiról. Közölt kurrens bibliográfiákat és külföldön megjelent, Magyarországra vonatkozó írásokat is.

Tartalomjegyzék 12 459 oldal