2. oldal, 1 388 találat (0,103 másodperc)
 • Beszélő Összkiadás, 1987-1989 (21-27. szám)
  21. 1989 / 1. (26.) szám • Témáinkhoz • Vágvölgyi B. András: A történelem árnyai és a fiatal demokraták (773. oldal)
  [...] pontja az hogy az estet Tollas Tibor nyitotta meg ez számunkra egyébként [...] idézett cikkének kur­zívval szedett függelékét Tollas Tibort az olvasók kö­zül csak kevesen [...] van szó nem esik szó Tollas Tiborról Ezután jutott csak eszembe az [...] címmel melynek egyik része be­szélgetés Tollas Tiborral Tollas Nagy Ferenc minisz­terelnök megbízásából [...]
 • Magyar Fórum, 1991. január-június (3. évfolyam, 1-24. szám)
  22. 1991-01-17 / 3. szám
  [...] Magyar FOruM A KOR BEZÁRUL Tollas Tibor 70 éves A szülőfalu a [...] emléke a gyermekkor varázsköre vé­gigvonul Tollas Tibor költésze­tén Legszebb fiatalkori versei minta [...] a gyermekkornál is ter­mékenyebben hatottak Tollas Tibor költészetére A börtönfa­lak között érett [...] 34 évi távoliét után húsvétkor Tollas Ti­bor is hazatérhetett Útjának el­ső állomása [...]
 • Ring, 1991 (3. évfolyam, 1-26. szám)
  23. 1991-04-02 / 9. szám
  [...] közelmúltban töltötte be hetvenedik életévét tollas tibor költő a nemzetőr felelős szerkesztője [...] a Magyar Köztársaság elnökének Tollas Tiborhoz Intézett levelét lezsák Sándor író [...] Európa Rádió szerkesztője méltatta Tollas Tibor elkötelezettségét a magyar haza Iránt [...] a Ring tudósítója beszélgetett Tollas Tiborral Történelmi elégtételt kaptunk Beszélgetés Tollas Tiborral a Münchenben megjelenő Nemzetőr [...]
 • Bécsi Napló, 1996 (17. évfolyam, 1-6. szám)
  24. 1996-11-01 / 6. szám
  [...] körnek legismertebb tagjai Kárpáti Kamii Tollas Tibor Tóth Bálint valamint a negyven [...] után 1957 ben történt amikor Tollas Tibor szerkesz­tésében és a Nemzetőr kiadásában [...] kötetet Pfitzner Rudolf Kárpáti Kamii Tollas Tibor és Tóth Bálint szerkesztette és [...] Attilát Kár­páti Kamiit Szathmáry Györgyöt Tollas Tibort és Tóth Bálintot bemutató rész [...]
 • Magyar Nemzet, 1997. november (60. évfolyam, 280-304. szám)
  25. 1997-12-13 / 291. szám
  [...] város la­kójára a júliusban elhunyt Tol­las Tibor költőre és szerkesztő­re emlékeztek A [...] ítélő idők forgó i szelében Tollas Tiborhoz en­gem is az őszinte barátság [...] mi­lyen jövőképet melengessünk a szívünkben Tollas Tiborral való barátsá­gom nem arra az [...] sok szépet és jót hallottam Tollas Tiborról Önkéntelenül arra is gondolnom kellett [...]
 • Magyar Nemzet, 1997. augusztus (60. évfolyam, 178-202. szám)
  26. 1997-08-30 / 202. szám
  [...] cégek o á In memóriám Tollas Tibor Csöndben hozták haza földi maradványait [...] találkozó amely a nemrég elhunyt Tollas Tibor emléke előtt tiszte­leg Kossuth Lajos [...] akár a költő lapszerkesztő forra­dalmár Tollas Tibor is írhatta volna őket száz [...] megírják elmondhatják rólunk hogy ellenálltunk Tollas Tiborról többet is elmond­hatnának A börtönévei [...]
 • Pesti Hírlap, 1991. július (2. évfolyam, 152-178. szám)
  27. 1991-07-23 / 171. szám
  [...] folyik ÉLETEM LEGSZEBB PILLANATA Zászlórend Tollas Tibornak Privatizálás magyar módra Kupa Mihály [...] a Münchenben élő nyolckötetes költő Tollas Ti­bor verssorát idézte mely szerint Magyarországon 1956 után Bebádogoztak minden ablakot Tollas Tibor 35 esz­tendeje az ablak szabaddá [...] és kínai nyelven jelent meg Tollas Tiborék Masarik és Benes példáját követték [...]
 • Új Magyarország, 1991. május (1. évfolyam, 5-30. szám)
  28. 1991-05-30 / 29. szám
  [...] legnagyobb talán a Mün­chenben élő Tollas Tibor volt A leg­nehezebb sorsú emberek [...] ajándékként érkezett a gyötrelmes világba Tollas Tibor El­ső versei a harmincas évek [...] legjelentősebb fáklyavivője A ne­gyedszázados évfordulón Tollas Ti­bor így emlékezett vissza a tenger­nyi [...] át a rá­galmak áradatát zúdította Tollas Ti­borra és a Nemzetőrre Az újság [...]
 • Pesti Hírlap, 1992. december (1. évfolyam, 247-271. szám)
  29. 1992-12-14 / 258. szám
  [...] HÉTFŐ Pesti Hirlap KULTÚRA 11 TOLLAS TIBORT ÜNNEPELTEK A RATKAI MARTON KLUBBAN [...] bölcsőjéből is felkel a nap Tollas Tibor A jövőbe néző reményeink megvalósításában [...] külföldi magyar irodalom je­lentős képviselője Tollas Ti­bor költő verseiből mesterien összeállított zenés [...] érzékenységgel és mély átéléssel tolmácsolta Tollas Tibor legszebb és leg­mélyebb költeményeit A [...]
 • Beszélő 25. (1988)
  30. 1988 / 25. szám
  [...] igazgatója a következőket igazolhatom Kecskési Tollas Tibor 1945 és 1946 évi működéséről [...] Az akció vezetői voltak Kecskési Tollas Tibor az új demokratikus hadsereg leigazolt [...] az ellenállási mozgalomból ismertem Kecskési Tollas Tiborral ott Beregben ismerkedtem meg Igyekeztek [...] magyar miniszterelnök igazolom hogy Kecs­kési Tollas Tibort 1945 és 1946 esz­tendőkből ismerem [...]
 • Beszélő Összkiadás, 1987-1989 (21-27. szám)
  31. 1988 / 3. (25.) szám • Térségünk • Demszky Gábor: Kis magyar helytörténet (540. oldal)
  [...] igazgatója a következőket igazolhatom Kecskési Tollas Tibor 1945 és 1946 évi mű­ködéséről [...] Az akcó vezetői voltak Kecskési Tollas Tibor az új demokratikus hadsereg leigazolt [...] az ellenállási mozgalomból ismertem Kecskési Tollas Tiborral ott Bcregben ismerkedtem meg Igyekeztek [...] magyar miniszterelnök igazo­lom hogy Kecskési Tollas Tibort 1945 és 1946 esztendők­ből ismerem [...]
 • Magyar Fórum, 1990. január-június (2. évfolyam, 1-26. szám)
  32. 1990-02-17 / 7. szám
  Tollas Tibor Bebádogoztak minden ablakot Az életből [...] Vác 1953 BEBÁDOGOZTAK MINDEN ABLAKOT Tollas Tibor persona non grata a mai [...] És még hányákét ez ország­ban Tollas Tibor barátom költő és zárkatársam az [...] sötét bolsevik rendje Igaza van Tollas Tibornak hogy egyelőre nem akar hazajönni [...]
 • Új Magyarország, 1994. szeptember (4. évfolyam, 204-229. szám)
  33. 1994-09-17 / 218. szám
  [...] FÜVESKERT Bécs 1957 antoló­­gia szerkesztője Tollas Tibor visszaem­­lékezéséből idézünk rövid fejezetet 1954 [...] New York 1966 A szerkesztő Tollas Tibor ebben az antológiában közölt versével [...] az akkor már öt kötetes Tollas Tibort nemegyszer szél­sőséges hangon tónusban támadt [...] napot S bebádogoztak minden ablakot Tollas Tibor 1920 december 21 én született [...]
 • Napi Magyarország, 1998. április (2. évfolyam, 77-101. szám)
  34. 1998-04-06 / 81. szám
  [...] Vil f Un memóriám Kecskési Tollas Tibor Az előzményekről és a körül­ményekről [...] már­cius 4 i számában közölte Tollas Tibor rövid életrajzát illetve részleteket az [...] a bizo­nyítékok köréből Perbefogásának történetét Tollas Tibor elmondta Demszky Gábornak 1988 ban [...] BÖK III 539 1 Részlet Tollas Tibor önélet­rajzából A kiszabott 10 év [...]
 • Új Magyarország, 1997. július (7. évfolyam, 151-177. szám)
  35. 1997-07-25 / 172. szám
  [...] érdeklődők Bebádogoztak minden ablakot BÚCSÚ Tollas Tibortól Eltemették szülőföldjén szűk családi körben [...] 19 én Münchenben elhunyt Kecskést Tollas Tibort A költő szép halálért imádkozott [...] a csatát ő nyerte meg Tollas Tibor lelke mélyéig köl­tő volt nem [...] a szabadság ügyét Ő szervez Tollas Tibor Lezsák Sándor és e cikk [...]
 • Űj Magyarország, 1995. december (5. évfolyam, 282-305. szám)
  36. 1995-12-09 / 289. szám
  [...] megjelen­tetni Am addigra a szerkesztő Tollas Tibor elérte hogy 1956 de­cemberében napvilágot [...] az anya­giak előteremtéséről később elsősor­ban Tollas Tibor népszerűsége segí­tette hozzá a lapot [...] és ugyanebben a szállodában fűtő tollas Tibor volt csendőrfőhadnagy aki ki­lenc esztendőt [...] alapítója véletlenül találkozott Adonyi la­kásán Tollas Tiborral Szóba ke­rült az újság indításának [...]
 • Chicago és Környéke, 1986 (1-52. szám)
  37. 1986-02-01 / 5. szám
  2 oldal Tollas Tibor Csikágóban Tollas Tibor a közis­mert költő és napjaink­ban [...] megszállás alatt ki­alakult rendszerrel szemben Tollas Tibor másnap vasárnap a Szt mű [...] Mihályi Gilbert plébános Baksai Mária Tollas Tibor Csikágóba érkezett István Egyház magyar [...] lakásán A múltban többször járt Tollas Tibor közöttünk de a csikágóiak soha [...]
 • Kisalföld, 1991. február (46. évfolyam, 27-50. szám)
  38. 1991-02-16 / 40. szám
  [...] is meg­van a maga sorsa Tollas Tiborral sepi volt másképpen ez Ősei [...] a megtéveszthe­­tetlen gének így ölelkeztek Tollas Tiborban messzi századok Katoná­nak készült s [...] és az­óta is akként működik Tollas Tibor és lapja az elmúlt évtizedekben [...] üldözték becsempészett példá­nyait Azt hogy Tollas Tibor a lap lelke mellesleg kiváló [...]
 • Chicago és környéke, 1983 (1-53. szám)
  39. 1983-11-19 / 47. szám
  [...] dán válogatott elől Clevelandi Krónika Tollas Tibor irodalmi estje A Chicago 1983 [...] est rendező­sége A megemlékezés­re pedig Tollas Tibort a Nemzetőr főszerkesz­tőjét írót költőt [...] fi­ával akarja jóvátétetni Beszélt még Tollas Ti­bor Illyés Gyuláról akit a mai [...] a Tollas estre í Köszönjük Tollas Ti­­bor nak a nagy szellemi élvezetet [...]
 • Képes 7, 1990. augusztus-december (5. évfolyam, 31-52. szám)
  40. 1990-09-08 / 36. szám
  [...] 14 Márkus László szemüvegben és Tollas Tibor Esztergár Károly amerikai magyar fotós feltűzi Tollas Tibornak a köztársaság címerét gyönyörű s [...] három négy hónapomba került mutatja Tollas Tibor az egyik oldalt Ceruzacsonkkal ritkábban [...] most ki kéne ásni őket Tollas Tibor toporog nézi talpa alatt a [...]