2. oldal, 70 találat
 • Pesti Hírlap, 1926. június (48. évfolyam, 121-144. szám)
  21. 1926-06-19 / 136. szám
  [...] órakor kezdődő hagyományos ünnepség keretében avatja fel a kor­mányzó a margitszigeti sportpályán Az avatási szertartás a különböző felekezetek lelkészeinek [...] majd a tanácselnök intézkedésére Puskás gyulát a tár­gyalási rend megzavarása és [...] egész életén át puritán jellemű avatott harcosa volt 1879 ben született [...]
 • Magyar Jövő, 1926. április-június (8. évfolyam, 74-144. szám)
  22. 1926-06-20 / 137. szám
  [...] lelkész a kultuszkormány kép­viselőjét Nevetős Gyulát Szabó Nán­dor szikszói róm kath káplán [...] Budapest június 19 Az idei vitézzé avatás ünnepsége holnap vasárnap fog lefolyni [...] Miklós kormányzó részvétele mellett A vitézzé avatandók zöme már ma megérkezett a [...] lefolyni és ho­gyan kell az avatásra felvonulni Ez­zel a mai nap [...]
 • Friss Ujság, 1927. június (32. évfolyam, 123-145. szám)
  23. 1927-06-26 / 143. szám
  [...] vallomása A tanuk sorában elsőnek Szabó József cipészmestert hallgatják ki Ő [...] köruton jöttem egy hölggyel hangzik Szabó vallo­mása egyszerre csak elém ugrott [...] kereskedelmi és Klebelsberg közoktatásügyi miniszter Vitézzé avatják Kispest pol­gármesterét Kispest város polgár­­mesterét dr Válya Gyulát vasár­nap vitézzé fogják avatni Ebből az alkalomból a polgárság [...]
 • Sopronvármegye, 1927. június (30. évfolyam, 123-145. szám)
  24. 1927-06-26 / 143. szám
  [...] és családja Fiát ifj Banner Gyulát a mű­egyetemen oki mérnökké a vitézi széken pedig vitézzé avatják Halálozás Tálos János soproni sza­bómester [...] tagja Szatmáry Lajosné Cselényi József Szabó Margit Szatmáry Lajos Har­­sányi Géza [...] Mety­­kó Irén Rumy Gizella és Szabó Erzsi Ma lesz a beledi [...]
 • Magyar Jövő, 1927. július-augusztus (9. évfolyam, 146-196. szám)
  25. 1927-07-03 / 148. szám
  [...] Mis­kolcról és Borsodból a következőket avatta vitézzé Szabó József v népf hadnagy pénzügyi [...] Gross Márton vk szt őrnagy Szabó Sándor vk szt ezredes Deák [...] kir József műegyetemen 20 án avatták épí­tészmérnökké Bócsy Gyulát a miskolci bajtársi élet megalapozóját [...] pályázók közül a legtöbb esélye Sza­bó Nándor hernádkércsi volt szikszói segédlelkésznek [...]
 • Az Est, 1929. május (20. évfolyam, 98-120. szám)
  26. 1929-05-19 / 112. szám
  [...] Maczky Emilt június 16 án vitézzé avatja Az Est tudósítójától Politikai körökben [...] Gyula és Borbély Maczky Emil vitézzé avatása fölött az elmúlt napokban döntött [...] Miklós kormányzó június 16 án vitézzé avatni Hír szerint ez az ünnepélyes [...] Hétfőn temeti a főváros ma Szabó Imrét Az Est tudósítójától Szabó
 • Budapesti Hírlap, 1929. június(49. évfolyam, 121–145. szám)
  27. 1929-06-18 / 135. szám
  Az utolsó vitézi avatás Összesen 12 479 tett hitvallást [...] kalei­­doszkópszerű felvonulásban ott látjuk a vi­tézzé avatottak között Purgly Emil és Fischer [...] amikor a háború elhunyt hőseit avatták vité­zekké köztük Gerő Vilmos őrnagyot [...] E dr A kormányzó Gömbös Gyulát aratja A fejér megyei vitézek avatása Egy százszázalékos rokkant kerül sorra [...]
 • Magyarország, 1929. június (36. évfolyam, 121-145. szám)
  28. 1929-06-18 / 135. szám
  [...] Eszerint Horthy Miklós kormányzó vitézeket avat Előkelőségek a vasárnapi vitézavatáson Az [...] i a mai napon vitézzé avatnak a tiszti állományból 733 tisztet [...] vitéz nek és­­a Hadúr nevében vitézzé­ üti Az avatás alatt a honvédzemskar régi egyházi [...] Emil és Fischer Ferenc főispán Vitézzé av­atta a kormányzó Föld­esi Lajos volt­­pilótahadnagyot [...]
 • Ujság, 1929. június (5. évfolyam, 121-145. szám)
  29. 1929-06-18 / 135. szám
  [...] kormányzó hosszasan elbeszélgetett Politiku­sokat is vitézzé avattak Az eddigieknél ünnepélyesebb keretek között [...] statisz­tikáját Eszerint a mai napon vitézzé avatnak a tiszti állományból 733 tisztet [...] Hadúr nevében vitézzé üti Az ava­tás alatt a honvédzenekar régi egyházi [...] a vitézek közé Ugyancsak ma avatták fel Gömbös Gyulát Borbély Matzky Emilt Héjjas Ivánt [...]
  30. 1929-06-21 / 138. szám
  [...] Gerlnczy Zsigmond dr egyetemi tanár Szabó Sándor dr egyetemi m tanár [...] Lapjának szerkesztőit valamint Fre­iss berger Gyulát a népszerű Gyula diákot a Rádió 1­ igazgatóját vasárnap avatta vitézzé a kormányzó A Pátria Klub [...]
 • Budapesti Hírlap, 1929. június(49. évfolyam, 121–145. szám)
  31. 1929-06-23 / 140. szám
  [...] Jenőt Rausz Ágostont vitéz Papp Gyulát és Surjánszky Ferenc drt társelnökké [...] Tóth Imre Budapest III díj Szabó Lóránt Budapest és Mantuano Jenő [...] Anacot­­pasztillát A Pátria Klub Igazgatóságának vi­tézzé avatott tagjait ünnepelte A Pátria Klub [...] az alkalomból hogy a kormányzó vitézzé avatta őket Negyediknek vitéz Sá­­rossy Szojka [...]
 • Pesti Hírlap, 1929. június (51. évfolyam, 121-145. szám)
  32. 1929-06-25 / 141. szám
  [...] A Pátria Klub ünnepi vacsorája vitézzé ava­tott tagjai tiszteletére A Pátria Magyar [...] népes vacsora keretében ünnepelte legutóbb vitézzé avatott tagjait vitéz Szojka Gyula a budapestvidéki kerületi rendőrfőpa­­rancsnokot vitéz Somogy­vári Gyulát a népszerű Gyula diákot vitéz [...] revízióról tö­rekvéseinkről Nagymagyarország visszaszerzésének lehetőségeiről Szabó Zsigmond a Muraköz a kani­zsaiakat [...]
 • Dunántúl, 1930. május (20. évfolyam, 98-122. szám)
  33. 1930-05-29 / 121. szám
  [...] pécsi Erzsébet egyetemen ma­­délben orvosdoktorrá avatták Flesch L Jenőt jogtudományi doktorok [...] és László István Államtudományi doktorokká avatták de Sorgo Ti­bort Cs­iszáry Gyulát Szőke Elemért Hock Rezsőt G­é­c­z­y Pált és H­e­r­c­z­e­gh Edét Vitézzé avatták a tolnai plébá­nost A kormányzó [...] pápai kamarást Tolnai plébánost is vitézzé avatta y Kálvária rendezése A városi [...]
 • Magyarság, 1931. augusztus (12. évfolyam, 173-196. szám)
  34. 1931-08-25 / 191. szám
  [...] ezelőtt Bethlen István összefogott nagyatádi Szabó Istvánnal és a kisgazda­társadalommal és [...] ezeket a férfiakat elsősorban Károlyi Gyulát az új kormány elnökét Ká­rolyi [...] azt mondom joggal biztosíthatom Károlyi Gyu­lát és munkatársait mindannyiunk bizalmá­ról szeretetéről [...] A kor­mányzó a legutóbbi vitézavatáson vitézzé avatta és ugyanakkor a Keresztes előnevet [...]
 • Nemzeti Ujság, 1932. január (14. évfolyam, 1-25. szám)
  35. 1932-01-01 / 1. szám
  [...] bátor viselkedésére is amelynek el­ismeréséül vitézzé avatták A rendőrfőparancsnok gyászbeszéde Mint egy [...] kinevezése alkalmából Szép beszéd kíséretében Szabó Bálint belesi lel­kész nyújtotta át [...] a község nevében miután Sára Gyulát Mátészalkára választották most meg igazgató [...] jubileumi ünnepélyt rendeznek Martonvásáron most avatták fel a Katolikus Ifjúsági Egyesület [...]
 • Nemzeti Ujság, 1932. február (14. évfolyam, 26-48. szám)
  36. 1932-02-05 / 28. szám
  [...] csináltak semmit Rubinek Gyula nagyatádi Szabó István és Mayer János miniszteri [...] volt sem őt sem nagyatádi Szabót sem Rubinek Gyulát megbántani Mayer János pedig hangoztatta [...] harctéren tel­jesített szolgálataiért a kormányzó vitézzé avatta Világi felügyelője a csanád csongrádi [...] Kunó grófot Kozma Jenőt Pekár Gyulát Pesthy Pált Rakovszky Ivánt­ Rassay [...]
 • Ujság, 1933. január (9. évfolyam, 1-25. szám)
  37. 1933-01-10 / 7. szám
  [...] Tompa község ünnepe A kormányzó vi­tézze avatta Szabó Gyulát Tompa község ve­­zető jegyzőjét aki [...] terítékes vitézi áldo­mást rendezett vitéz Szabó Gyula községi vezető jegyző tiszteletére [...] frontharcosok részéről akiknek válaszolva vitéz Szabó Gyula köszönte meg a személye [...] Faluszövetség székházának nagytermében A gyűlésen Szabó Sándor v orsz képviselő elnökölt [...]
 • Pesti Hírlap, 1933. január (55. évfolyam, 1-25. szám)
  38. 1933-01-11 / 8. szám
  [...] község la­kossága meleg ünnepségben részesítette Szabó Gyulát a község vezető jegyzőjét abból az alkalomból hogy a kor­mányzó vitézzé avatta A társasvacsorán amelyen szá­zan vettek [...]
 • Pesti Napló, 1933. január (84. évfolyam, 1–25. szám)
  39. 1933-01-13 / 10. szám
  [...] jobb volt mint novemberben Negyedy Szabó Béla elpanaszolta hogy a kórházakat [...] titok című drámáját A kormányzó vitézzé avatta Szabó Gyulát Tompa község vezető jegyzőjét A [...]
 • Budapesti Hírlap, 1933. január (53. évfolyam, 1–25. szám)
  40. 1933-01-14 / 11. szám
  [...] J Calder budapesti skót lelkész Szabó Imre budapesti esperes Sebestyén Andor [...] főjegyző A kormányzó legfelsőbb elhatározásával vitézzé avatta Szabó Gyulát Tompa község vezetőjegyzőjét aki emlék­­lapos [...]

 

Keresés mentése

1. Könnyen újra lekereshető
2. Értesítések új találatok esetén

Keresés mentése

Analitika