70 találat (0,054 másodperc)
 • Az Est, 1929. május (20. évfolyam, 98-120. szám)
  1. 1929-05-19 / 112. szám
  [...] Maczky Emilt június 16 án vitézzé avatja Az Est tudósítójától Politikai körökben [...] Gyula és Borbély Maczky Emil vitézzé avatása fölött az elmúlt napokban döntött [...] Miklós kormányzó június 16 án vitézzé avatni Hír szerint ez az ünnepélyes [...] Hétfőn temeti a főváros ma Szabó Imrét Az Est tudósítójától Szabó
 • Magyar Jövő, 1921. január-július (3. évfolyam, 2-172. szám)
  2. 1921-06-16 / 134. szám
  [...] Ödönt Póttagoknak Lőrincz Imrét Rácz Gyulát és Récz Károlyt A harmadik [...] a Magyar Tudományos Akadémia támogatására Vitézzé­ avatás A kormányzó Scheik Frigyes edelényi [...] írno­kot a háborúban szerzett érdemei­ért vitézzé avatta s vitézi telekként a Miskolcz [...] közgyűlésnek hogy Vitéz Székely Frigyesnek vitézzé avatása alkalmából jegyzőkönyvi el­ismerését fejezze ki [...]
 • Uj-Somogy, 1924. június (6. évfolyam, 125-147. szám)
  3. 1924-06-17 / 137. szám
  [...] ma senki nem haladhat előre Vitézzé avatás a Margitszigeten A kormányzó beszéde [...] vasárnap délelőtt impo­záns ünnepség keretében avatta vi­tézzé azokat a honfiakat akik a [...] a következő szavakkal ütötte őket vitézzé A Hadúr nevében vitézzé avatlak Először a tiszti vitézeket avatta fel a kormányzó utána a [...]
 • Magyarország, 1929. június (36. évfolyam, 121-145. szám)
  4. 1929-06-18 / 135. szám
  [...] Eszerint Horthy Miklós kormányzó vitézeket avat Előkelőségek a vasárnapi vitézavatáson Az [...] i a mai napon vitézzé avatnak a tiszti állományból 733 tisztet [...] vitéz nek és­­a Hadúr nevében vitézzé­ üti Az avatás alatt a honvédzemskar régi egyházi [...] Emil és Fischer Ferenc főispán Vitézzé av­atta a kormányzó Föld­esi Lajos volt­­pilótahadnagyot [...]
 • Pesti Napló, 1933. január (84. évfolyam, 1–25. szám)
  5. 1933-01-13 / 10. szám
  [...] jobb volt mint novemberben Negyedy Szabó Béla elpanaszolta hogy a kórházakat [...] titok című drámáját A kormányzó vitézzé avatta Szabó Gyulát Tompa község vezető jegyzőjét A [...]
 • Dunántúl, 1930. május (20. évfolyam, 98-122. szám)
  6. 1930-05-29 / 121. szám
  [...] pécsi Erzsébet egyetemen ma­­délben orvosdoktorrá avatták Flesch L Jenőt jogtudományi doktorok [...] és László István Államtudományi doktorokká avatták de Sorgo Ti­bort Cs­iszáry Gyulát Szőke Elemért Hock Rezsőt G­é­c­z­y Pált és H­e­r­c­z­e­gh Edét Vitézzé avatták a tolnai plébá­nost A kormányzó [...] pápai kamarást Tolnai plébánost is vitézzé avatta y Kálvária rendezése A városi [...]
 • Magyar Jövő, 1926. április-június (8. évfolyam, 74-144. szám)
  7. 1926-06-20 / 137. szám
  [...] lelkész a kultuszkormány kép­viselőjét Nevetős Gyulát Szabó Nán­dor szikszói róm kath káplán [...] Budapest június 19 Az idei vitézzé avatás ünnepsége holnap vasárnap fog lefolyni [...] Miklós kormányzó részvétele mellett A vitézzé avatandók zöme már ma megérkezett a [...] lefolyni és ho­gyan kell az avatásra felvonulni Ez­zel a mai nap [...]
 • Budapesti Hírlap, 1929. június(49. évfolyam, 121–145. szám)
  8. 1929-06-23 / 140. szám
  [...] Jenőt Rausz Ágostont vitéz Papp Gyulát és Surjánszky Ferenc drt társelnökké [...] Tóth Imre Budapest III díj Szabó Lóránt Budapest és Mantuano Jenő [...] Anacot­­pasztillát A Pátria Klub Igazgatóságának vi­tézzé avatott tagjait ünnepelte A Pátria Klub [...] az alkalomból hogy a kormányzó vitézzé avatta őket Negyediknek vitéz Sá­­rossy Szojka [...]
 • Magyar Napló, 2007 (19. évfolyam, 1-12. szám)
  9. 2007-05-01 / 5. szám
  [...] horvát faluban Fülesen Somogyváron nevelkedett vitézzé avatásakor 1929 ben ezért magyarosította a [...] em­berei voltak akik vitéz Somogyváry Gyulát őrizetbe vették Két nap múlva [...] hónapra enyhítette Ld Blasszauer Róbert Szabó Lőrinc az AVH látókörében Magyar [...]
 • Ujság, 1929. június (5. évfolyam, 121-145. szám)
  10. 1929-06-18 / 135. szám
  [...] kormányzó hosszasan elbeszélgetett Politiku­sokat is vitézzé avattak Az eddigieknél ünnepélyesebb keretek között [...] statisz­tikáját Eszerint a mai napon vitézzé avatnak a tiszti állományból 733 tisztet [...] Hadúr nevében vitézzé üti Az ava­tás alatt a honvédzenekar régi egyházi [...] a vitézek közé Ugyancsak ma avatták fel Gömbös Gyulát Borbély Matzky Emilt Héjjas Ivánt [...]
 • Ellenzék, 1942. július (63. évfolyam, 146-172. szám)
  11. 1942-07-13 / 156. szám
  [...] ma a Szinvillan­gerettet is műsorra VITÉZZÉ AVATTÁK KÁROLYHÁZY FETTER GYULA ÍRÓT Budapesti [...] Fetter Gyulának hívták aki nevét vitézzé avatása előtt ma­gyarosította meg Egyébként az [...] és legnagyobb háborús kitüntetés elnyerése vitézzé avatása őszinte örömet keltett kiterjedt kolozsváári [...] lélekemelő ün­nepségek és bemutatók színhelyévé avatják a Hősök­ terét és a [...]
 • Pesti Hírlap, 1933. január (55. évfolyam, 1-25. szám)
  12. 1933-01-11 / 8. szám
  [...] község la­kossága meleg ünnepségben részesítette Szabó Gyulát a község vezető jegyzőjét abból az alkalomból hogy a kor­mányzó vitézzé avatta A társasvacsorán amelyen szá­zan vettek [...]
 • Egyetértés, 1922. május-augusztus (4. évfolyam, 99-197. szám)
  13. 1922-08-06 / 177. szám
  [...] méter körüli do­bással míg L Szabó Gábor Hindu­­böszörmény csak a harmadik [...] ellenfeleit Beck Fe­rencet és Galambos Gyulát legalább 400 méterrel le fogja [...] lefolyni sok vitéz katonának ünnepélyes­­ vitézzé avatása amelyre Debrecen­­­ből több liszten kívül [...] a fegyvert vidámabb hangulatu­ lehetne vitézzé avatá­suk is Azonban Vitéz Szűcs La­jos [...]
 • Budapesti Hírlap, 1929. június(49. évfolyam, 121–145. szám)
  14. 1929-06-18 / 135. szám
  Az utolsó vitézi avatás Összesen 12 479 tett hitvallást [...] kalei­­doszkópszerű felvonulásban ott látjuk a vi­tézzé avatottak között Purgly Emil és Fischer [...] amikor a háború elhunyt hőseit avatták vité­zekké köztük Gerő Vilmos őrnagyot [...] E dr A kormányzó Gömbös Gyulát aratja A fejér megyei vitézek avatása Egy százszázalékos rokkant kerül sorra [...]
 • Világ, 1923. június (14. évfolyam, 122-145. szám)
  15. 1923-06-19 / 136. szám
  [...] el az örök pihenés meze­jére Vitézzé avatás a Margitszigeten A Magyar Atlétikai [...] vitézt és tíz hősi halottat avatott fel Az ünnepies keretekben lezajlott vitéz avatáson megjelent a kormányzó családja Albrecht [...] féltérdre ereszkedve várták hogy díszkardjával vitézzé avassa őket Az egész ünnepség alatt [...]
 • Sopronvármegye, 1925. június (28. évfolyam, 123-144. szám)
  16. 1925-06-07 / 127. szám
  [...] folytak le ugyanis az idei vitézzé avatások Sopron m­­egye hős fiaiból ezúttal [...] és Sopron város egész közönsége Avatásra kerülnek Tiszti avatandók Ábrahám Miklós f albdgy téglagyári [...] százados Sopron vitézzé nyilvánítva Legénységi avatandóki Oosztonyi Lajos Al­­sotkony Gábor József [...] Pénzes Mihályt Chapó Ist­vánt­­és Tirccay Gyulát Dr Hangai Szabó Bírna a [...]
 • Budapesti Hírlap, 1933. január (53. évfolyam, 1–25. szám)
  17. 1933-01-14 / 11. szám
  [...] J Calder budapesti skót lelkész Szabó Imre budapesti esperes Sebestyén Andor [...] főjegyző A kormányzó legfelsőbb elhatározásával vitézzé avatta Szabó Gyulát Tompa község vezetőjegyzőjét aki emlék­­lapos [...]
 • A Hirös Város. Kecskeméti Közlöny Almanachja 1925-re
  18. Az év története (42. oldal)
  [...] külügyi társaság alelnökéül újra Pekár Gyulát választották meg 15 Muraközy János [...] árvaszéki ülnökké ne­vezte ki 20 Szabó István galambos pusztai tanító 42 [...] Kakassy József Gressai Cser­halmi József Szabó István Geszler Antal Király Imre és Varga László vitézzé avatása 18 Horthy Miklós kormányzó születésnapja [...]
 • Ujság, 1933. január (9. évfolyam, 1-25. szám)
  19. 1933-01-10 / 7. szám
  [...] Tompa község ünnepe A kormányzó vi­tézze avatta Szabó Gyulát Tompa község ve­­zető jegyzőjét aki [...] terítékes vitézi áldo­mást rendezett vitéz Szabó Gyula községi vezető jegyző tiszteletére [...] frontharcosok részéről akiknek válaszolva vitéz Szabó Gyula köszönte meg a személye [...] Faluszövetség székházának nagytermében A gyűlésen Szabó Sándor v orsz képviselő elnökölt [...]
 • Friss Ujság, 1927. június (32. évfolyam, 123-145. szám)
  20. 1927-06-26 / 143. szám
  [...] vallomása A tanuk sorában elsőnek Szabó József cipészmestert hallgatják ki Ő [...] köruton jöttem egy hölggyel hangzik Szabó vallo­mása egyszerre csak elém ugrott [...] kereskedelmi és Klebelsberg közoktatásügyi miniszter Vitézzé avatják Kispest pol­gármesterét Kispest város polgár­­mesterét dr Válya Gyulát vasár­nap vitézzé fogják avatni Ebből az alkalomból a polgárság [...]